x x
x x

Procedura ofertowa

x

Procedura ofertowa

Wybór generalnego wykonawcy prac remontowo-budowlanych lokalu przeznaczonego na siedzibę KIDP

Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa w sprawie wyboru generalnego wykonawcy prac remontowo-budowlanych lokalu przeznaczonego na siedzibę Biura KIDP oraz organów KIDP (ulica Grzybowska 85A, Warszawa).

Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru generalnego wykonawcy prac remontowo-budowlanych lokalu przeznaczonego na siedzibę Krajowej Izby Doradców Podatkowych prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego, a ponadto na podstawie Regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru generalnego wykonawcy prac remontowo-budowlanych ma charakter otwarty i będzie prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Wytyczne do przygotowania oferty:

- oferent powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- oferent powinien posiadać odpowiedni potencjał techniczny oraz ilość pracowników umożliwiających wykonanie zleconych usług;
- oferent powinien zapewnić kierownika budowy oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba kierowników poszczególnych branż;
- oferta powinna zawierać informację o doświadczeniu oferenta (w tym długość doświadczenia zawodowego, informację o realizacji podobnych przedsięwzięć);
- do oferty powinno zostać dołączone portfolio prezentujące dotychczasowe realizacje, przede wszystkim realizacje podobnych przedsięwzięć;
- do oferty powinny zostać dołączone referencje (mogą zostać dołączone także dane kontaktowe do inwestorów celem ewentualnego kontaktu ws. referencji);
- oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonane usługi oraz kosztorys (kosztorys „ślepy” znajduje się w załącznikach do ogłoszenia);
- oferta powinna zawierać informację o czasie niezbędnym na wykonanie usługi (przedział czasowy niezbędny na wykonanie usługi);
- oferta powinna zawierać listę podwykonawców (zawierającą pełną nazwę podwykonawców) wraz z zakresem podziału prac (w ramach tego postępowania) lub oświadczenie o niekorzystaniu z usług podwykonawców.

Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać weryfikacji dokumentacji projektowej, w szczególności pod względem jej kompletności, zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz w zakresie jej użyteczności w celu wykonania planowanych prac budowlanych.

Mając na uwadze powyższe w ofercie powinno znaleźć się oświadczenie, w którym, Wykonawca oświadcza, że nieścisłości w dokumentacji projektowej po złożeniu wiążącej oferty przygotowanej na podstawie powyższej dokumentacji, nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia określonego w ofercie lub zmianę terminu wykonania prac budowlanych.

Dokumenty niezbędne do przygotowania oferty znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Wymogi formalne:
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej;
- umieszczona w kopercie, na której powinny znaleźć się: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru generalnego wykonawcy prac remontowo-budowlanych lokalu przeznaczonego na siedzibę Biura KIDP oraz organów KIDP” i przekazana do siedziby Zamawiającego (listownie/kurierem lub osobiście);
- złożona oferta powinna zawierać termin ważności;
- oferta powinna zawierać łączną cenę za wykonane usługi;
- do oferty powinien zostać dołączony wypełniony kosztorys ślepy (załącznik nr 2 do postępowania ofertowego) z ewentualnymi uwagami oferenta;
- w ofercie powinna zostać wskazana osoba do kontaktu (wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi tj. numerem telefonu oraz adresem e-mail);

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych lub w innych serwisach internetowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 sierpnia 2022 r.- decyduje data wpływu do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Materiały dołączone do ogłoszenia:

Załącznik nr 1: dokumentacja wielobranżowa wykonawcza w wersji elektronicznej (wraz z opisami technicznymi);

Załącznik nr 2: kosztorys ślepy;

MATERIAŁY <<<LINK>>>

Istnieje możliwość wizji lokalnej w lokalu przeznaczonym na siedzibę Biura KIDP oraz Organów KIDP.


Dodatkowe warunki przygotowania oferty

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;
4. Złożone oferty podlegać będą wstępnej prekwalifikacji;
5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania oferenta do przedstawienia dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
6. Zamawiający będzie kontaktował się z oferentami za pomocą poczty elektronicznej;
7. Zamawiający zastrzega możliwość zapraszania oferentów do udziału w przedmiotowym postępowaniu;
8. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków zapytania ofertowego.

Dodatkowe informacje o prowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania tj. zbierania ofert Zamawiający skieruje do wybranych oferentów zaproszenie do prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia szczegółów oferty;
2. KIDP zastrzega sobie prawo do dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy ofert, prosząc o ewentualną ich aktualizację w trakcie prowadzonych negocjacji formalno – techniczno – cenowych,
3. Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania (negocjacje w zakresie ustalenia szczegółów oferty) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty nie jest tożsamy z zawarciem umowy;
4. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z innym z oferentów lub zakończyć prowadzone postępowanie bez zawarcia umowy;
5. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;
6. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;
7. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Krajowej Izby Doradców Podatkowych żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.
8. Oferent zobowiązuje się traktować wszelkie informacje wynikające z niniejszego zapytania ofertowego jako poufne. Informacje dotyczące faktu zaproszenia oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody KIDP na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji. W przypadku konieczności pozyskania ofert od podwykonawców, Oferent może przekazać im informacje w zakresie niezbędnym dla pozyskania tych ofert.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Mróz, nr tel. 669 030 550 e-mail: ewa.mroz@kidp.pl.

DATA PUBLIKACJI: 2022-07-26 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x