Sukces KIDP - Trybunał Konstytucyjny zajmie się wnioskiem doradców w sprawie MDR

x

Trybunał Konstytucyjny nadał dalszy bieg wnioskowi KIDP co oznacza przekazanie wniosku do merytorycznego rozpoznania.

 

O zastrzeżeniach wobec legalności przepisów wprowadzających obowiązek raportowania MDR w Polsce, samorząd doradców podatkowych informował już wielokrotnie. W grudniu 2019 roku, Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o zaskarżeniu przepisów o MDR do Trybunału Konstytucyjnego. W opinii specjalistów, przepisy o obowiązku raportowania schematów podatkowych stoją m.in. w konflikcie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych.

 

Wniosek doradców podatkowych do TK dotyczył przepisów rozdziału 11a ordynacji podatkowej, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku i nakładają obowiązek raportowania schematów podatkowych.

 

Przepisy w tym zakresie przewidują możliwość zwolnienia doradcy podatkowego z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz określają sytuacje, w których przekazanie informacji nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. Krajowa Rada Doradców Podatkowych już na etapie postępowania legislacyjnego krytycznie odnosiła się do propozycji uchwalenia unormowań w tym kształcie, podnosząc, że ich obowiązywanie jest nie do pogodzenia z zasadami funkcjonowania zawodu zaufania publicznego, jakim jest profesja doradcy podatkowego.

 

Sprzeciw samorządu doradców podatkowych budzi również sposób i forma wprowadzonego w ubiegłym roku obowiązku raportowania schematów podatkowych. Przepisy te zostały wprowadzone w Polsce znacznie wcześniej niż w innych krajach UE oraz w dużo szerszym zakresie, niż przewidują to konieczne do zaimplementowania regulacje dyrektywy unijnej. W ocenie KIDP polskie regulacje są nieprecyzyjne i niejednoznaczne przez co budzą problemy w wykładni i stosowaniu nowego prawa, nawet w tak zasadniczych kwestiach jak określenie, które uzgodnienia są schematem i wymagają zaraportowania. Jednocześnie brak jest jeszcze orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości czy krajowej judykatury, które wyjaśniałoby wątpliwości interpretacyjne. Nieznana jest też na chwilę obecną praktyka Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

- Polski ustawodawca uchwalił przepisy o raportowaniu schematów podatkowych zawierające poważne błędy. Dla podatników i ich doradców podatkowych przewidziano obowiązki nieproporcjonalne do celów wprowadzenia tych przepisów. Cieszy nas fakt, że Trybunał Konstytucyjny uznał nasz wniosek za zasadny i zbada czy przepisy o MDR nie stoją w sprzeczności z Konstytucją RP, o czym informujemy od kilkunastu miesięcy – mówi prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2020-07-27 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x