Zostań doradcą podatkowym

Dla kandydatów

Praktyki zawodowe

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego po wyznaczeniu tej praktyki przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Praktyka odbywana jest w wymiarze 8 godzin w tygodniu. Doradca podatkowy zawiera z praktykantem umowę o odbycie praktyki. Może też zawrzeć na czas odbywania praktyki umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na wykonanie określonych zadań. Zakres merytoryczny praktyki obejmuje czynności doradztwa podatkowego – w celu zdobycia umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.

Inne formy praktyki

Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

 1. przez okres co najmniej sześciu miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;
 2. przez okres co najmniej roku w:
  a) izbie administracji skarbowej,
  b) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
  c) samorządowych służbach finansowych,
  d) samorządowym kolegium odwoławczym

Jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi;

 1. przez okres co najmniej roku:
  a) na stanowisku prokuratora lub sędziego,
  b) na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,
  c) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  d) na stanowisku skarbnika gminy;
 2. przez okres co najmniej dwóch lat w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej sześciu miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 873)

Kwestię praktyk reguluje również: Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych 

Zostań doradcą podatkowym
Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844

tel.: 693 920 360
e-mail: biuro@kidp.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.