x x
x x

Procedura ofertowa na wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego KIDP za 2021 rok

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP informuje, że wszczęta została procedura wyboru firmy, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2021.

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2021 r. – decyduje data wpływu do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych). Oferty można przesłać także w formie elektronicznej na adres biuro@kidp.pl  .

Oferta powinna być:
  • sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej;
  • w przypadku wysyłki pocztą/kurierem umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Procedura przetargowa na badanie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2021”;
  • w przypadku formy elektronicznej przesłana na adres biuro@kidp.pl ;
  • złożona wraz z terminem jej ważności ;
  • oferta powinna zawierać całkowitą kwotę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, informację co obejmuje zaproponowana cena oraz cenę za ewentualne usługi dodatkowe;
  • oferta powinna przedstawiać doświadczenie oferenta w zakresie badania sprawozdań finansowych - istotne jest doświadczenie oferenta w badaniu podmiotów podobnych do Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP prosi oferentów o zapoznanie się ze strukturą i specyfiką działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych i odpowiednie dostosowanie oferty do podmiotu jakim jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Postępowanie w  przedmiocie wyboru oferenta który dokona badania sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2021 prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ma charakter otwarty i będzie prowadzone  z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Dodatkowe informacje oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:
1.Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania tj. zbierania ofert Zamawiający skieruje do wybranych oferentów zaproszenie do prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
2.Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania (negocjacje w zakresie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty nie jest tożsamy z zawarciem umowy,
3. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę na badanie sprawozdania finansowego z innym z oferentów lub zakończyć prowadzone postępowanie bez zawarcia umowy,
4. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta,
5. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie,
6. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

Szczegóły dotyczące badanego podmiotu dostępne będą po wcześniejszym kontakcie z Panią Ewą Mróz, nr tel. 669 030 550 e-mail: ewa.mroz@kidp.pl

DATA PUBLIKACJI: 2021-10-07 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x