KRDP ogłasza nabór uzupełniający na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego


Krajowa Rada Doradców Podatkowy ogłasza nabór uzupełniający na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (zwanej dalej: PKE).

I. Członkiem PKE może zostać czynny doradca podatkowy: 

a. wykonujący zawód co najmniej 5 lat;
b. posiadający wykształcenie wyższe zakończone egzaminem magisterskim lub równorzędnym;
c. nieposiadający zaległości wobec Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
d. legitymujący się nieskazitelnym charakterem, m. in. nie był skazany prawomocnym orzeczeniem sądu dyscyplinarnego KIDP oraz prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e. posiadający wiedzę, doświadczenie i kompetencje z zakresu dziedzin objętych zakresem tematycznym egzaminu na doradcę podatkowego;
f. niebędący członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
g. niebędący członkiem PKE przez ostatnie dwie kadencje.

Powyższe warunki należy spełniać łącznie.

II. Wniosek o delegowanie do PKE należy złożyć w terminie do 30 października 2020 r. :

a. osobiście w formie pisemnej w Biurze Krajowej Rady Doradców Podatkowych:
b. przesłać pocztą na adres Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych: ul. Giełdowa 4C lok.34, 01-211 Warszawa (jednocześnie przesyłając skan wniosku na adres: biuro@kidp.pl);
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kidp.pl, opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Za datę złożenia zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia zgłoszenia w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych, bądź datę nadania przesyłki poleconej w placówce pocztowej.

Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


III. Do zgłoszenia należy dołączyć:

a. oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt I;
b. wykaz swoich publikacji z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2017 r.;
c. wykaz prowadzonych praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych skierowanych na praktykę przez Krajową Radę Doradców Podatkowych;
d. wykaz sygnatur spraw, gdzie wnioskodawca występował jako pełnomocnik przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w okresie od 01 stycznia 2017 r.;
e. wykaz przeprowadzonych szkoleń z zakresu tematycznego egzaminu na doradców podatkowych w okresie od 01 stycznia 2017 r.; 
f. wykaz posiadanych rekomendacji w ogólnokrajowych rankingach doradztwa podatkowego; 
g. informacje o członkostwie w międzynarodowych organizacjach prawa podatkowego; 
h. informacje o udziale w radach programowych uznanych czasopism z prawa podatkowego.

IV. Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych Krajowej Rady Doradców Podatkowych (zwana dalej: KOZEW), dokonuje weryfikacji przesłanych zgłoszeń wraz z załącznikami i sporządza listę kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania. KOZEW w wyznaczonym przez siebie terminie, przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Rozmowy kwalifikacyjne mogą być przeprowadzone w trybie zdalnym.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych dokonuje wyboru członka PKE spośród kandydatów wskazanych przez KOZEW w głosowaniu tajnym.

DATA PUBLIKACJI: 2020-10-16 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x