x x
x x

Prawo.pl: "Skok na tajemnicę zawodową może skończyć w TK"

x

„W najbliższych tygodniach powinniśmy otrzymać przygotowywaną dla nas przez profesora będącego autorytetem w prawie konstytucyjnym ekspertyzę i na jej podstawie podejmiemy decyzje o dalszym procedowaniu celem zbadania konstytucyjności tych przepisów ‒ stwierdził Andrzej Marczak, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Tajemnicy Zawodowej i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, udzielając komentarza portalowi prawo.pl.

Tekst autorstwa Grażyny Leśniak pt.: „Skok na tajemnicę zawodową może skończyć w TK” opisuje problemy wynikające z obowiązującego od 1 stycznia br. obowiązku raportowania schematów podatkowych.

„Adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, a nawet wspomagający opracowanie i wdrożenie schematu podatkowego biegli rewidenci czy notariusze, muszą od 1 stycznia 2019 r. informować Szefa KAS o udostępnionym klientowi lub wdrożonym rozwiązaniu. I to nawet wtedy, gdy nie mają pewności, czy klient skorzysta z przygotowanego przez nich rozwiązania. Doradcy podatkowi chcą skierować sprawę do Trybunału Konstytucyjnego” – informuje autorka.

„Jeszcze na etapie projektu nowelizacji ordynacji podatkowej wprowadzającej wymóg informowania o schematach podatkowych Ministerstwo Finansów twierdziło, że spełnia on standardy konstytucyjne. Mimo to w uzasadnieniu napisano, że „obowiązek raportowania schematów odnosi się do sfery związanej z planowaniem podatkowym, a więc działaniami, które mogą wiązać się z tajemnicą przedsiębiorstwa, ze szczegółami współpracy z określonymi doradcami, w tym zobowiązanymi do przestrzegania tajemnicy zawodowej, czy też ze strategią rozwoju firmy, co pomaga budować przewagę nad konkurencją. Takie aspekty działalności podatnicy zwykle zachowują w poufności wobec osób trzecich, w tym w szczególności jeśli działania nie są przejrzyste i noszą znamiona agresywnego planowania” – czytamy na portalu prawo.pl.

„Nie bacząc na krytyczne głosy ekspertów, MF przeforsowało w parlamencie zmianę przepisów. Nowelizacja nałożyła na promotorów, czyli adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, a także wspomagających ich biegłych rewidentów czy notariuszy, obowiązek informowania Szefa KAS o schematach podatkowych nie tylko transgranicznych, ale i krajowych” – poinformowała Grażyna Leśniak.

Autorka przypomina, że już raz TK zabronił naruszania tajemnicy zawodowej. „Urzędnicy resortu finansów mieli świadomość ciążącego na przedstawicielach zawodów zaufania publicznego obowiązku zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów związanych z wykonywaniem zawodu oraz tego, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony w czasie.

Ale już raz obowiązek ten został ograniczony ‒ w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Tyle tylko, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 lipca 2007 r. (sygn. akt K 41/05) uznał, że niedopuszczalna jest taka wykładnia zakwestionowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która obowiązek gromadzenia oraz przekazywania informacji odnosiłaby do prawników wykonujących zawody zaufania publicznego w zakresie, w jakim świadczą oni pomoc prawną polegającą na ustalaniu sytuacji prawnej klienta lub w inny sposób związaną z przygotowywanym, wszczętym (prowadzonym) lub zakończonym postępowaniem sądowym” – czytamy na portalu prawo.pl

Trybunał zwrócił też uwagę na fakt, że obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej przez radców prawnych jest nierozerwalnie związany z pełnieniem przez nich funkcji zaufania publicznego. Istnienie tego obowiązku, obwarowanego sankcją karną (art. 266 k.k.), stanowi dla osób poszukujących pomocy prawnej gwarancję poufności.

Autorka poinformowała, że kontrowersyjne przepisy mogą wkrótce zostać zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego a nawet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

„W najbliższych tygodniach powinniśmy otrzymać przygotowywaną dla nas przez profesora będącego autorytetem w prawie konstytucyjnym ekspertyzę i na jej podstawie podejmiemy decyzje o dalszym procedowaniu celem zbadania konstytucyjności tych przepisów ‒ powiedział nam Andrzej Marczak, przewodniczący Komisji ds. Ochrony Tajemnicy Zawodowej i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych” – czytamy na portalu prawo.pl.

https://www.prawo.pl/podatki/tajemnica-zawodowa-doradcow-podatkowych-schematy-podatkowe,364859.html

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2019-02-01 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x