Zakończył się V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Podczas V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, który odbył się w dniach 12-14 stycznia 2018 r. w Warszawie delegaci z 16 regionalnych oddziałów Izby wybrali organy KIDP V kadencji oraz podjęli uchwały wyznaczające kierunki działania samorządu na kolejne 4 lata. Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych został prof. Adam Mariański.


FOTO: prof. Adam Mariański, przewodniczący KRDP

Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych jest jednym z organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Zjazd zwoływany jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych i odbywa się co 4 lata.

Podczas V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych delegaci z całej Polski (z 16 Oddziałów Regionalnych KIDP) wybrali członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji. Skład Rady został zwiększony z 34 do 38 osób.

Zjazd rozpoczęto częścią oficjalną, którą poprowadziła dotychczasowa Przewodnicząca-prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, a w której wzięło udział  wielu gości honorowych. Zaproszeni goście, przedstawiciele wielu instytucji, które współpracują z doradcami podatkowymi, mówili o znaczeniu tego zawodu.

„Postrzegamy doradców podatkowych jako istotnego partnera w przestrzeganiu prawa podatkowego i myślę, że będziemy w Ministerstwie Finansów robić dużo, żeby pozycję doradztwa podatkowego wzmocnić” - oświadczył dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Filip Świtała. Ministerstwo Finansów reprezentowali jeszcze pani Agnieszka Sobczyńska i pani Justyna Przekopiak.

W ocenie wiceprezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Ryszarda Ostrowskiego, współpraca z doradcami podatkowymi to nie tylko wspólne kancelarie i współdziałanie w ramach zawodu zaufania publicznego, ale to też pewien system wartości wspólnie reprezentowany przez te samorządy. „Obecnie najistotniejszą dla nas rzeczą jest kwestia wspólnych zabiegów o zachowanie tajemnicy zawodowej, co jest związane z kwestią informowania o systemach podatkowych” - zaznaczył.

Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych, Paulina Hennig-Kloska, mówiąc o współpracy z doradcami podatkowymi podkreśliła, że istotne jest, by nie tylko uszczelniać system podatkowy, ale również dążyć do tego, by prawo podatkowe było przestrzegane. „Przy wprowadzaniu zmian systemowych jesteśmy zwolennikiem uproszczeń, likwidacji progów, luk w prawie, tak aby było ono proste, przyjemne i w ten sposób uniemożliwiało jego nieprzestrzeganie. Myślę, że w interesie polskich podatników i polskich przedsiębiorców jest też likwidowanie szarej strefy. Niezależnie jednak od tego, kto i jaką rolę odegra w procesie uszczelnienia systemu podatkowego i tworzenia podatków w Polsce, najważniejsze jest to, żeby wiedzieć jakie efekty tworzenia nowego prawa podatkowego są tam, gdzie to prawo jest używane i gdzie prawo ma swoje skutki” - mówiła, podkreślając rolę doradców podatkowych.

O współpracy z doradcami podatkowymi mówili również przedstawiciele innych samorządów zawodowych. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas podkreśliła, że KIDP bardzo pomaga 300-tysięcznej rzeszy pielęgniarek i położnych pracujących w Polsce, szczególnie w rozliczaniu podatków przy finansowaniu licznych szkoleń i kursów zawodowych. Z kolei Jacek Łukaszewicz z Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej mówił, że istotne jest, by przedstawiciele samorządów zaufania publicznego, stale ze sobą współpracowali ze względu na znaczenie wspólnych wartości zawodowych. „To się dzieje; nasza współpraca istnieje, za to dziękuję” - oświadczył.

Robert Oliwa, przewodniczący Komitetu Podatkowego Pracodawców RP odczytał list prezydenta Pracodawców RP, Andrzeja Malinowskiego. „Dziś doradca podatkowy to dla przedsiębiorców nie tylko synonim znawcy prawa podatkowego, ale i eksperta w zakresie rachunkowości, ekonomii i biznesu. Doradcy są nieocenionymi partnerami w biznesie, bez nich rozwój tych firm nie byłby w rzeczywistości możliwy - napisał Malinowski.
Wśród gości honorowych byli także m.in. przedstawiciele innych samorządów zaufania publicznego, świata nauki prawa podatkowego, sądów administracyjnych.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenie za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Otrzymał je sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Adam Bącal.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych kieruje działalnością samorządu zawodowego. Wśród statutowych zadań Rady jest m.in. reprezentowanie Izby i współpraca z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, a także podejmowanie działań w celu propagowania pozytywnego wizerunku korporacji i zawodu doradcy podatkowego.

V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przyjął m.in. uchwałę, w której zobowiązał KRDP do podejmowania wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych. Przyjęto też uchwałę programową na kolejne 4 lata, w której określono zadania dla nowo wybranej Rady. Jednym z nich mają być działania zmierzające do zmiany struktury organizacyjnej samorządu doradców podatkowych, w szczególności utworzenia okręgowych izb doradców podatkowych posiadających osobowość prawną.
 
Organy KIDP V kadencji

Przewodniczącym Krajowej Rady Doradców Podatkowych został prof. Adam Mariański.

Adam Mariański - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, partner zarządzający w Mariański Group, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (ang. International Fiscal Association), członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (ang. European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej "Przeglądu Podatkowego". Autor i współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii, artykułów, glos, opinii oraz kilku praktycznych komentarzy. Zajmuje się głównie prawem finansowym, zarówno w zakresie doradztwa podatkowego, jak i postępowań administracyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach podatku dochodowego od osób prawnych, odpowiedzialności osób trzecich, sukcesji podatkowej, kontroli i postępowania podatkowe, ochrony praw jednostki w prawie podatkowym. Prowadzi szkolenia zarówno dla doradców podatkowych, jak i pracowników organów podatkowych. Wielokrotnie doradzał organizacjom samorządowym, w tym także władzom lokalnym. Aktywnie uczestniczy w procedurach legislacyjnych dotyczących prawa podatkowego.

W skład Krajowej Rady weszli ponadto:

Imię

Nazwisko

Nr wpisu

Region

Jacek

Bajson

02223

mazowieckie

Andrzej Tomasz

Bator

10845

świętokrzyskie

Danuta

Bącler

02423

dolnośląskie

Iwona

Biernat-Baran

12273

małopolskie

Piotr Jan

Brozowski

03637

kujawsko-pomorskie

Krzysztof

Buczek

05144

podkarpackie

Marcin Tomasz

Cichocki

11584

warmińsko-mazurskie

Mariusz

Cieśla

03490

śląskie

Walerian

Goryniak

00890

wielkopolskie

Iga

Huk

05221

dolnośląskie

Ewa

Jakubczyk

02745

pomorskie

Mariusz

Jelonek

06338

małopolskie

Bartosz

Kubista

12474

śląskie

Stanisław

Kutniewski

06294

pomorskie

Andrzej

Ladziński

10051

mazowieckie

Michał

Laskowski

11626

podlaskie

Anna

Leszczyńska

02492

łódzkie

Alicja

Marciniak

04382

dolnośląskie

Andrzej

Marczak

02222

mazowieckie

Adam

Mariański

11500

łódzkie

Rafał

Mikołajewski

11534

kujawsko-pomorskie

Anna

Misiak

11028

mazowieckie

Jolanta

Nikolaj

01931

śląskie

Iwona

Nowaczyk

07905

zachodniopomorskie

Piotr

Orzeł

09891

lubelskie

Katarzyna

Pawłowska

11638

wielkopolskie

Roman

Pitucha

02597

lubelskie

Piotr

Przybyła

06697

podkarpackie

Tomasz

Rolewicz

10440

mazowieckie

Mieczysław

Sałatyński

07549

opolskie

Mateusz

Stańczyk

11653

mazowieckie

Ewa

Stolarczyk

11051

warmińsko-mazurskie

Radomir Maria

Szaraniec

11138

małopolskie

Zbigniew Maciej

Szymik

08239

śląskie

Ewa

Szypowicz

02774

wielkopolskie

Joanna Katarzyna

Świerzyńska

10781

mazowieckie

Krystyna Józefa

Ziółkowska

01114

zachodniopomorskie

Tomasz Jacek

Ziółkowski

00625

lubuskie


Skład pozostałych organów KIDP wybranych na  V kadencję – będzie udostępniony w mDoradcy.

Program działania KIDP na lata 2018
- 2021

Jednym z najważniejszych celów V Zjazdu było określenie roli i zadań samorządu zawodowego w latach 2018-2021, zawartych w uchwale programowej, która obejmuje przede wszystkim wszelkie możliwe działania mające na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego jako atrybutu zawodu zaufania publicznego a także wzmocnienie zawodu doradcy podatkowego oraz umocnienie jego wizerunku jako zawodu zaufania publicznego, promocję zawodu umożliwiającej zwiększenie potencjału rynkowego doradców podatkowych.

W programie działania zapisano także m.in. opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój doradztwa podatkowego, działania zmierzające do zmiany ustawy o doradztwie podatkowym, działania zmierzające do zmiany struktury organizacyjnej samorządu doradców podatkowych, w szczególności utworzenia okręgowych izb doradców podatkowych posiadających osobowość prawną.

Tajemnica zawodowa

V Krajowy Zjazd zobowiązał Krajową Radę Doradców Podatkowych V kadencji do podejmowania wszelkich możliwych działań mających na celu ochronę i umocnienie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez doradców podatkowych. Oprócz uchwały Programowej zostało to zapisane w odrębnej uchwale w sprawie tajemnicy zawodowej.

W uchwale zapisano, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest fundamentalną zasadą wykonywana zawodu doradcy podatkowego i istotą instytucji zawodu zaufania publicznego.

Prawidłowe wykonywanie zawodu doradcy podatkowego wymaga pełnego zaufania pomiędzy doradcą podatkowym a jego Klientem. Gwarancją istnienia tego zaufania jest bezwzględny obowiązek zachowania w poufności zarówno wszelkich informacji uzyskanych od Klienta przez doradcę podatkowego w toku wykonywania obowiązków zawodowych, jak i treści porad udzielanych Klientowi przez doradcę.

Jakiekolwiek próby osłabienia instytucji tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, czy rozszerzanie wyjątków od obowiązku jej bezwzględnego zachowania, oznaczałby istotne i niedopuszczalne osłabienie pozycji obywatela w relacjach z organami Państwa.
 
Organizacja V Krajowego Zjazdu

V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych był transmitowany na żywo w Internecie, w panelu mDoradca (w serwisie internetowym KIDP) – każdy doradca podatkowy miał możliwość obejrzenia trzydniowych obrad. Przy wszystkich głosowaniach (jawnych i tajnych) korzystano z elektronicznej techniki liczenia głosów, co znacząco wpłynęło na sprawność  przebiegu obrad i skróciło czas ich trwania.

Link do nagrania z wypowiedzią nowego Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, prof. Adama Mariańskiego, ustępującej Przewodniczącej KRDP prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic oraz Andrzeja Marczaka, wiceprzewodniczącego KRDP IV kadencji, który także został wybrany do  KRDP V kadencji:

• serwis YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=i7GvW3wx3jk

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych


DATA PUBLIKACJI: 2018-01-16 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x