Uroczyste ślubowanie

Uroczyste ślubowanie

We wtorek 18 marca br., w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310 w Warszawie, odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez osoby, które zdały egzamin na doradcę podatkowego.

W uroczystości wzięły udział 53 osoby, które po złożeniu ślubowania wobec Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych Zbigniewa Macieja Szymika, zostały wpisane na listę doradców podatkowych. Podczas ceremonii Przewodniczący KRDP wręczył także osobom składającym ślubowanie dokument potwierdzający wpis na listę doradców podatkowych.

Rota ślubowania doradcy podatkowego

"Przyrzekam, że jako doradca podatkowy
będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem
swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością,
zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej.

Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty
i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich."Jak zostać doradcą podatkowym

Do egzaminu na doradcę podatkowego, w myśl art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.), dopuszczana jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada wyższe wykształcenie.

Egzaminy na doradcę podatkowego, zgodnie z § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 7, poz. 940, z późn. zm.), przeprowadza Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego Ministerstwa Finansów. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ogłasza w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów komunikat w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu powinna, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem, złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz wnieść opłatę w wysokości 600 zł. Do wniosku należy dołączyć:
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia.

Kandydaci, po złożeniu dokumentów otrzymują decyzję dotyczącą ewentualnego dopuszczenia do egzaminu oraz zawiadomienia o terminie i miejscu odbywania się części pisemnej. Po zdaniu pierwszej części egzaminu, kandydat na doradcę podatkowego powinien w okresie nie dłużnym niż rok przystąpić do egzaminu ustnego.

Na listę doradców podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowych, zostaje wpisana osoba fizyczna, która po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym złożyła do Krajowej Rady Doradców Podatkowych wniosek o wpis na listę oraz spełnia łącznie następujące warunki: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, złożyła wniosek o wpis na listę, nie później niż w okresie 3 lat od złożenia egzaminu na doradcę podatkowego. Dodatkowo warunkiem wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie wysokich kwalifikacji - wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej, odbycie w Polsce dwuletnich praktyk zawodowych w organach skarbowych i u doradcy podatkowego. Osoba ubiegająca się o tytuł doradcy podatkowego musi też posiadać nieposzlakowaną opinię i dawać swoim postępowaniem świadectwo, że będzie godna pełnienia funkcji doradcy podatkowego.

Na listę doradców podatkowych wpisywane są też:
 • osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów, a także członkowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa podatkowego;
 • osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z późn. zm.) oraz wystąpią z wnioskiem o wpis na listę, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji;
 • osoby, które są członkami Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego lub posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów oraz spełniają szczegółowe warunki określone w przywołanej ustawie.

Kwestie dotyczące egzaminu na doradcę podatkowego szerzej reguluje rozdział 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn. zm.).
Wszelkie dodatkowe informacje na temat egzaminu na doradcę podatkowego udziela Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego Ministerstwa Finansów - tel. (+48 22) 694 52 49 ; e-mail: komisja.doradztwo@mofnet.gov.pl

Informacje na ten temat, dostępne są także na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=148&wysw=5

******

Lista osób, które w dniu 18 marca 2008 r. złożyły ślubowanie:
 • Pan Adam Zbigniew Allen
 • Pani Edyta Anastazja Banach
 • Pan Paweł Jerzy Bębenek
 • Pani Anna Bogdan-Mazewska
 • Pani Beata Joanna Chanowska-Dymlang
 • Pan Tomasz Cichy
 • Pan Waldemar Ciok
 • Pani Iwona Łucja Czauderna
 • Pani Krystyna Danuta Dądalska
 • Pan Andrzej Gawor
 • Pani Joanna Maria Gniadecka
 • Pan Maciej Jakub Górecki
 • Pan Radomir Graj
 • Pan Jerzy Grygierzec
 • Pani Maria Małgorzata Jastrzębska
 • Pani Jolanta Agata Kica
 • Pani Jolanta Klorkowska-Przybyła
 • Pan Krzysztof Kłoskowski
 • Pani Agnieszka Ewa Kniaziewicz
 • Pani Agnieszka Natalia Kołodziejska
 • Pan Michał Janusz Krawczyk
 • Pan Michał Paweł Krzewiński
 • Pani Elżbieta Kulczycka
 • Pani Katarzyna Dominika Kulejewska
 • Pani Małgorzata Dorota Kuśmierz
 • Pan Paweł Kuźmiak
 • Pani Janina Maria Lupa
 • Pani Honorata Teresa Łopianowska
 • Pani Iwona Małgorzata Łysy
 • Pan Dawid Dariusz Marek
 • Pani Barbara Maria Matusiak
 • Pan Piotr Dominik Ogiński
 • Pan Aleksy Oszmiańczuk
 • Pani Wanda Danuta Pałasz
 • Pani Irena Danuta Pawlak
 • Pan Andrzej Józef Próchnicki
 • Pani Małgorzata Remlinger-Wiaderek
 • Pan Marcin Rostkowski
 • Pani Izabela Rudecka
 • Pan Paweł Marek Rutowicz
 • Pani Agnieszka Ryms
 • Pan Jarosław Sawicki
 • Pan Tomasz Siek
 • Pan Maciej Tomasz Szpakowski
 • Pan Sylwester Trzeciak
 • Pan Krzysztof Ufniarz
 • Pani Karina Wardencka
 • Pan Ireneusz Aleksander Werner
 • Pan Grzegorz Wiśniewski
 • Pani Olga Zawadzka-Pierchała
 • Pan Mariusz Zawiejski
 • Pan Grzegorz Ziółkowski
 • Pani Mirosława Maria Zugaj

DATA PUBLIKACJI: 2008-03-20 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (22 578-50-00)
KIDP (centrala)

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310
02-362 Warszawa
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: (22) 578-50-00,01,02
fax: (22) 578-50-09

x x x
x