Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Informacje

 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych

W okresach między Zjazdami, Krajowa Rada Doradców Podatkowych kieruje działalnością samorządu. Jest wybierana przez Zjazd, jej kadencja trwa 4 lata.

Zadania KRDP
 
Zadania ustawowe:
 
1) zwoływanie Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych;
2) zapewnienie wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych;
3) reprezentowanie doradców podatkowych;
4) opracowywanie rocznych planów finansowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
5) podejmowanie decyzji w sprawach wpisu na listę i skreślania z niej;
5a) podejmowanie decyzji w sprawach wpisu do rejestru oraz skreślenia z rejestru;
6) delegowanie członków Komisji Egzaminacyjnej;
7) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego i przedstawianie wniosków w tym zakresie;
8) prowadzenie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 44 i 44a, oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie;
9) wykonywanie innych zadań.

Zadania statutowe:
 
1. Rada kieruje, w zakresie swoich zadań działalnością samorządu w okresach między Zjazdami.
2. Rada podejmuje działania w celu propagowania pozytywnego wizerunku korporacji i zawodu doradcy podatkowego.
3. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) przygotowanie zwołania Zjazdu, w tym opracowanie projektu regulaminu działania Zjazdu,
2) zwoływanie Zjazdu i wykonywanie jego uchwał,
3) reprezentowanie Izby i współpraca z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi,
4) opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Izby oraz sprawozdań z ich wykonania,
5) zarządzanie majątkiem i funduszami Izby,
6) powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
7) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących prawa podatkowego oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
8) wysuwanie kandydatów na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego,
9) podejmowanie uchwał w sprawach wpisu na listę doradców podatkowych i skreślania z niej,
10) współpraca z Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego,
11) ustalanie terminu uiszczenia i wysokości opłat za wpis na listę doradców podatkowych w porozumieniu z Ministrem oraz innych opłat,
12) określenie sposobu zwoływania i organizacji Zjazdu oraz trybu wyboru delegatów na Zjazd dokonywanych na Walnych Zgromadzeniach w Regionalnych Oddziałach Izby,
13) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania Izby i działalności zawodowej doradców podatkowych,
14) zwoływanie Nadzwyczajnego Zjazdu Doradców Podatkowych,
15) inicjatywa w zakresie postępowań wyjaśniających,
16) przekształcanie wpisów warunkowych we wpis na listę doradców podatkowych,
17) opiniowanie aktów prawnych do ustawy o doradztwie podatkowym,
18) wnioskowanie skreślenia osoby prawnej z rejestru spółek doradztwa podatkowego,
19) wyrażanie zgody na dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego osoby nie będącej obywatelem polskim oraz zwolnienia z odbywania praktyk zawodowych na warunkach określonych ustawą,
20) przyjmowanie sprawozdania z działalności Rady składanego Zjazdowi przez Przewodniczącego Rady,
21) powoływanie przedstawiciela ustawowego do występowania w postępowaniu sądowym,
22) przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego.
4. Rada opracowuje i uchwala regulamin swojego działania.

Prezydium KRDP
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków 2-5 wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. Osoby te, wraz z przewodniczącym KRDP, stanowią prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Przewodniczący KRDP

Zadania ustawowe:

1) reprezentuje Krajową Radą Doradców Podatkowych;
2) kieruje jej pracami;
3) przewodniczy na posiedzeniach;
4) zapewnia wykonanie uchwał Krajowej Rady Doradców Podatkowych;
5) podpisuje decyzje, o których mowa w art. 7, 10, 14, 16 i 18 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym

W razie nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki wykonuje jeden z wiceprzewodniczących.
 
Zadania statutowe:

2) kieruje jej pracami,
3) przewodniczy na posiedzeniach,
4) zapewnia wykonanie uchwał Rady,
5) podpisuje decyzje w sprawach wpisu na listę doradców podatkowych lub skreślenia z niej,
6) zatrudnia Dyrektora Biura Izby za zgodą Rady.
Przewodniczący przekazuje Ministrowi uchwały podjęte przez Radę w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.

Komisje stałe KRDP
W celu wykonywania zadań, stosownie do potrzeb, Rada powołuje spośród swoich członków komisje.
 
Posiedzenia i uchwały KRDP
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące. Uchwały Rady zapadają większością głosów. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz sekretarz. Przewodniczący może zaprosić na posiedzenia reprezentantów innych organów Izby, a także inne osoby.

Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.


Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Grzybowska 85 lok. U7
Warszawa 00-844

tel.: 693 920 360
e-mail: biuro@kidp.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.