x x
x x

Procedura ofertowa na usługi hotelowe

Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2022-2023.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2022-2023 prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności na podstawie art. 70 Kodeksu Cywilnego, a ponadto na podstawie Regulaminu działania Komisji Ofert Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2022-2023 ma charakter otwarty i będzie prowadzone  z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania oferentów.

Niezbędnym kryterium wyboru hotelu jest bliska odległość od dworca centralnego w Warszawie. Ponadto ceny zaproponowane przez oferenta nie powinny ulec zmianie podczas trwania umowy. Ważnym kryterium jest także wygodny dostęp do parkingu oraz nieograniczony dostęp do Internetu. Szczegółowe wytyczne niezbędne do przygotowania oferty znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej
- umieszczona w kopercie opisanej: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Postępowanie ofertowe w sprawie wyboru hotelu świadczącego usługi hotelowe na potrzeby Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2022-2023” i przekazana do siedziby Zamawiającego;
- złożona wraz z terminem jej ważności

Oferty można składać od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2021 r.– decyduje data wpływu do Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

W przypadku przesyłki pocztą lub za pośrednictwem kuriera za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego (Krajową Izbę Doradców Podatkowych).

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.


Dodatkowe warunki przygotowania oferty

1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Do oferty powinny być załączone pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie), jeżeli uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z dokumentów rejestrowych;
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
3. Złożone w terminie oferty nie podlegają zwrotowi;
4. Złożone oferty podlegać będą wstępnej prekwalifikacji;
5. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania oferenta do przedstawienia dodatkowych pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
6. Zamawiający zastrzega  możliwość zapraszania oferentów do udziału w przedmiotowym postępowaniu;

Dodatkowe informacje oprowadzonym postępowaniu w zakresie wyboru oferty:

1.Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania tj. zbierania ofert Zamawiający skieruje do wybranych oferentów zaproszenie do prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia szczegółów oferty na usługi hotelowe;
2.Po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania (negocjacje w zakresie ustalenia szczegółów oferty na usługi hotelowe) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybór oferty nie jest tożsamy z zawarciem umowy;
3. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę na usługi hotelowe z innym z oferentów lub zakończyć prowadzone postępowanie bez zawarcia umowy;
4. Zamawiający zastrzega prawo do zakończenia postępowania lub jego unieważnienia na każdym etapie nie dokonując wyboru oferenta;
5. Zamawiający zastrzega prawo do zmiany warunków prowadzonego postępowania na każdym jego etapie;
6. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu ofertowym, w tym oferentom, nie będą przysługiwały względem Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego żadne roszczenia w związku ze: zmianą warunków postępowania, jego zakończeniem, unieważnieniem bez wyboru oferenta, czy też dokonanym wyborem oferenta, który według uznania Zamawiającego przedłożył najkorzystniejszą ofertę.


W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Ewą Mróz, nr tel. 669 550 030  e-mail: ewa.mroz@kidp.pl

DATA PUBLIKACJI: 2021-05-31 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x