x x
x x

Media informują o opinii KRDP do projektu zmian rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych

x

„Grupowe rozliczanie VAT uprości system podatkowy„ – pod takim tytułem opublikowany został artykuł autorstwa Krzysztofa Koślickiego na portalu prawo.pl. „Grupowe rozliczanie VAT – propozycja Krajowej Rady Doradców Podatkowych” – to tytuł publikacji na portalu infor.pl.

„Potrzebne jest uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych firm. Dobrym rozwiązaniem może być wprowadzenie systemu grupowego rozliczania VAT. Proponuje to Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Samorząd doradców odniósł się do projektu zmian rozporządzenia ministra finansów w sprawie właściwości organów podatkowych” – napisał red. Koślicki.

„Zdaniem KRDP, projektodawca słusznie dostrzegł potrzebę dostosowania organizacji administracyjno-skarbowej obsługi podatkowych grup kapitałowych do praktyki ich funkcjonowania. W szczególności na pozytywną ocenę zasługuje zaproponowane scalenie rozliczeń podatkowych grup kapitałowych w ramach właściwości tego samego urzędu skarbowego”- poinformował red. Koślicki.

„KRDP tłumaczy, że aktualnie podatkowe grupy kapitałowe są w zakresie podatku dochodowego obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę spółki dominującej. Natomiast w przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej sprawy dotyczące podatku od towarów i usług są prowadzone przez urzędy skarbowe właściwe ze względu na miejsce siedziby podatnika” – czytamy na portalu prawo.pl.

„W ocenie doradców zaproponowane zmiany powinny także skutkować wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji grupowego rozliczania VAT przewidzianej w art. 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE.

- Zgodnie z tą regulacją państwo członkowskie może uznać za jednego płatnika VAT grupę składającą się z dwóch lub więcej osób mających siedzibę na jego terytorium. Podmioty mogą być niezależne pod względem prawnym, muszą być jednak ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym – tłumaczy KRDP” – poinformował red. Krzysztof Koślicki.

https://www.prawo.pl/podatki/vat-w-grupach-kapitalowych-grupowe-rozliczenie-projekt-krdp,344225.html


„Grupowe rozliczanie VAT – propozycja Krajowej Rady Doradców Podatkowych” – to tytuł artykułu mojego autorstwa, zamieszczonego na portalu infor.pl.

Poniżej treść artykułu:

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego systemów grupowego rozliczania VAT, celem m.in. uproszczenia obowiązków dokumentacyjnych członków grup, proponuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Państwo członkowskie może uznać za jednego płatnika VAT grupę składającą się z dwóch lub więcej osób mających siedzibę na terytorium tego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym – zauważa Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych, korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, przedstawiła opinię do projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

W ocenie Krajowej Rady projektodawca trafnie dostrzegł potrzebę dostosowania organizacji administracyjno-skarbowej obsługi podatkowych grup kapitałowych do praktyki ich funkcjonowania. W szczególności na pozytywną ocenę zasługuje zaproponowane w opiniowanych akcie prawnym rozwiązanie skutkujące scaleniem rozliczeń podatkowych grup kapitałowych w ramach właściwości tego samego urzędu skarbowego.

Należy bowiem podkreślić, że aktualnie podatkowe grupy kapitałowe są w zakresie podatku dochodowego obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę spółki dominującej. Natomiast w przypadku spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej sprawy dotyczące podatku od towarów i usług (VAT) są prowadzone przez urzędy skarbowe właściwe ze względu na miejsce siedziby podatnika.

W ocenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych zaproponowane zmiany powinny także skutkować wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji grupowego rozliczania VAT przewidzianej w art. 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 2006.347.1). Przepis ten stanowi, że państwa członkowskie mają możliwość wprowadzenia do swoich porządków prawnych systemów grupowego rozliczania VAT. Państwo członkowskie może uznać za jednego płatnika VAT grupę składającą się z dwóch lub więcej osób mających siedzibę na terytorium tego państwa członkowskiego, które będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym (skutek ten został potwierdzony przez TSUE w sprawie C-162/07, a na gruncie prawa polskiego w odniesieniu do podmiotów zagranicznych m.in. w wyroku NSA z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt I FSK 757/10).

Mimo, iż możliwość grupowego rozliczania VAT istnieje już od lat 70-tych, dopiero od 2009 r. odnotowuje się zwiększone zainteresowanie państw członkowskich tą instytucją (por. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie możliwości grupowego rozliczania VAT przewidzianej w art. 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52009DC0325
Biorąc pod uwagę to, że grupy VAT istotnie upraszczają obowiązki dokumentacyjne oraz rozliczenia ich członków, a także eliminują potencjalnie odmienne uregulowania pomiędzy krajami unijnymi, które mogą prowadzić do naruszania zasad konkurencji wobec podmiotów z kraju, w którym grupy VAT nie stworzono, podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia instytucji „grupy VAT” w Polsce wydaje się ze wszech miar celowe – podkreśla Krajowa Rada Doradców Podatkowych w swojej opinii.

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/2836739,Grupowe-rozliczanie-VAT-propozycja-Krajowej-Rady-Doradcow-Podatkowych.html

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców PodatkowychDATA PUBLIKACJI: 2018-12-14 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x