x x
x x

Perspektywy dla zawodu doradcy podatkowego są wyśmienite

O perspektywach dla zawodu doradcy podatkowego oraz zadaniach jakie wyznaczają sobie nowe władze samorządu doradców podatkowych na najbliższe lata mówił prof. dr hab. Adam Mariański, nowy Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w wywiadzie udzielonym portalowi infor.pl.

Wywiad pt.: „Perspektywy dla zawodu doradcy podatkowego są wyśmienite” przeprowadził z nowym przewodniczącym KRDP redaktor Adam Kuchta.


Prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Adam Kuchta, Infor.pl: Podczas V Zjazdu Doradców Podatkowych przyjęta został uchwała programowa, która określa zadania samorządu zawodowego na lata 2018-2021. Szczególne miejsce zajmuje w niej zagadnienie dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. Doradcy nie kryją zaniepokojenia planami Ministerstwa Finansów dotyczącymi wprowadzenia obowiązku ujawniania schematów optymalizacyjnych. Dlaczego ten atrybut zawodu doradcy podatkowego jest tak ważny?

Prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych: Tajemnica zawodowa jest jednym z najistotniejszych elementów każdego z zawodów zaufania publicznego – doradców podatkowych, radców prawnych czy adwokatów. Każde, nawet najmniejsze uchylenie tej tajemnicy stanowi nieakceptowalny, niedopuszczalny, niezgodny z Konstytucją RP wyłom w ochronie tajemnicy zawodowej. Klient rozmawiający ze swoim doradcą, pełnomocnikiem musi mieć stuprocentowe przekonanie, że nie ma żadnych wyjątków ujawnienia takiej tajemnicy. Co więcej, w ramach ogólnoświatowego programu BEPS (Base Erosion Profit Shifting) tajemnica może być uchylona. Jednak w żadnym z krajów Unii Europejskiej dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego tajemnica zawodowa nie została uchylona.

Stanowisko organizacji międzynarodowych reprezentujących doradców podatkowych w tej sprawie jest jednoznaczne, obowiązek uchylenia tajemnicy zawodowej nie może być nałożony nie tylko na doradców podatkowych, ale także na inne podmioty, tj. biegłych rewidentów, radców prawnych czy adwokatów. Mamy też w tym zakresie jednomyślnie przyjęte stanowisko na V Zjeździe Doradców Podatkowych, że nie ma możliwości ograniczenia tajemnicy zawodowej dorady podatkowego.

Inna kwestia jest taka, że obowiązek raportowania schematów optymalizacyjnych – do czego przymierza się Ministerstwo Finansów – może zostać nałożony na podatników. Tutaj nasze stanowisko jest takie, że, jeżeli Minister Finansów będzie chciał nałożyć obowiązek raportowania, to jego decyzja, ale nie w tym stanie prawnym i sposobie funkcjonowania administracji, jaki jest w tej chwili, tzn. przepisy o funkcjonowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są nieprecyzyjne, niejasne, nie określają granic gdzie kończy się zwykłe doradztwo, planowanie podatkowe, a gdzie zaczyna się agresywna optymalizacja. O czym świadczą chociażby odmowy wydania interpretacji podatkowych przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie przepisów normalnie funkcjonujących na świecie – dotyczących m.in. przekształcenia spółki, sukcesji biznesu – które w Polsce traktowane są jako możliwe schematy optymalizacyjne.

Będziemy chcieli zorganizować w krótkim czasie, na pewno jeszcze przed wakacjami, konferencję dotyczącą dopuszczalnych granic planowania podatkowego. I oczywiście V Zjazd wyraźnie podkreślił, że jesteśmy przeciwko unikaniu opodatkowania i żaden doradca w tym zakresie nie chce pomagać, ale musimy mieć pewność, gdzie kończy się planowanie podatkowe, a gdzie zaczyna się unikanie opodatkowania. Na konferencji chcemy porozmawiać zarówno z przedsiębiorcami, jak również z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, żeby tę kwestię granic określić.

Czy jest to też kwestia przestrzegania etyki zawodowej przez doradców podatkowych, czyli wychodzenie poza sferę zwykłego doradztwa w obszar agresywnej optymalizacji podatkowej?

Jak najbardziej, tylko podstawowe pytanie, kiedy mamy do czynienia już z agresywną optymalizacją.

Chciałem zwrócić uwagę, że angielska administracja skarbowa, na wzór której polskie ministerstwo finansów bardzo często się powołuje (zarówno na wzór klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, jaki i sposobu jej działania), publikuje także pozytywne informacje – nie ostrzeżenia, tylko informacje – co nie jest optymalizacją podatkową. Na przykład, nie jest optymalizacją wybór formy prawnej. Natomiast w Polsce Szef KAS odmówił wydania interpretacji przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową, bo stwierdził, że to zmniejsza zobowiązania podatkowe. Skoro tak, to w Polsce już nic nie można zrobić, bo wszystko będzie zagrożone zastosowaniem klauzuli.

Chcielibyśmy zatem na ten temat podyskutować, zachęcić Ministerstwo Finansów do wydawania pozytywnych interpretacji w tym zakresie i dopiero gdy będzie określona granica – mniej więcej oczywiście, bo nigdy nie da się jej określić w stu procentach – Minister Finansów, naszym zdaniem oczywiście, może nałożyć obowiązek raportowania schematów optymalizacyjnych, ale na podatników.

Z drugiej strony wydaje się, że Ministerstwo Finansów posiada już obecnie dużą wiedzą na temat schematów optymalizacyjnych, weźmy np. opinie zabezpieczające czy interpretacje podatkowe, gdzie podawane są szczegółowe stany faktyczne.

Jest kilkanaście spraw dotyczących opinii zabezpieczających oraz kilkaset odmów wydania interpretacji podatkowych, co jest curiosum, bo na etapie wydawania interpretacji nie można ocenić, czy to służy unikaniu opodatkowania, czy nie, a wydana interpretacja nie chroni, jeżeli zastosowany schemat został wykorzystany do agresywnej optymalizacji podatkowej. Nie ma więc potrzeby odmowy wydawania interpretacji podatkowej. A zdarza się odmowa wydania interpretacji np. przy przekazaniu przedsiębiorstwa przez ojca dziecku.

A zatem walka z unikaniem opodatkowania zamiast z międzynarodowymi firmami, co zapowiadał Minister Finansów, przeszła na poziom hamowania rozwoju polskich firm. Chcielibyśmy zachęcić do dyskusji w tym zakresie, żeby odblokować przedsiębiorczość w Polsce, zwiększyć swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy należy zakładać, że porozumienie z Ministerstwem Finansów w tym zakresie jest możliwe?

Oczywiście, jako samorząd jesteśmy gotowi do rozmów, do współpracy na ten temat w każdym czasie.

Jednym z zadań, które wyznacza sobie samorząd doradców podatkowych na kolejne lata jest wzmocnienie zawodu doradcy podatkowego oraz umocnienie jego wizerunku jako zawodu zaufania publicznego. Proszę powiedzieć w jaki sposób samorząd zamierza osiągnąć te cele? Czy to jest kwestia zmian w ustawie o doradztwie podatkowym?

Mamy co najmniej trzy obszary. Pierwszy, to promocja tego, co doradcy podatkowi już wykonują. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty, pierwszy, tj. doradcy podatkowi jako pełnomocnicy w postępowaniach kontrolnych i sądowo-administracyjnych. Same sprawozdania i wypowiedzi sędziów sądów administracyjnych wskazują, że najskuteczniejsi, najlepiej przygotowani pełnomocnicy w sprawach podatkowych to właśnie doradcy podatkowi. Co oznacza, że w zakresie poziomu prowadzenia sporów podatkowych doradcy wyprzedzili radców prawnych i adwokatów. Drugi aspekt, który warto podkreślić, jest to jedyny zawód, który gwarantuje należyte wykonywanie obowiązków podatkowych, np. w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych. Wobec deregulacji tego rynku przedsiębiorca nie ma bowiem możliwości sprawdzenia kto świadczy te usługi, na jakim poziomie i czy jest rzetelny. Tylko doradcy podatkowi mają odpowiedzialność zawodową, etyczną, finansową i ubezpieczenie. Dodatkowo, muszą się stale dokształcać. To jest ten pierwszy poziom promocji zawodu, który chcielibyśmy pokazać… Doradcy podatkowi osiągnęli już bardzo dużo, tylko nie wszyscy o tym wiedzą.

Drugi obszar, to faktyczne wykonywanie lub rozpoczęcie wykonywania pewnych czynności zawodowych bez zmiany ustawy o doradztwie podatkowym, np. doradcy podatkowi wydają się najlepiej przygotowaną grupą do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego zgodnie z nowym projektem ustawy w tej sprawie, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Zwracam uwagę, że nowa ustawa nie limituje kto ma być takim zarządcą, a zatem każdy może nim być. Wydaje się jednak, że doradcy podatkowi są najlepiej do tego zadania przygotowani. Zorganizowaliśmy już specjalne warsztaty z tego zakresu dla doradców podatkowych, przygotowujące do pełnienia tego rodzaju funkcji.

Trzeci obszar, to zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym, zakładające rozszerzenie uprawnień typu np. występowanie w sprawach karnoskarbowych. Mało podatników (oskarżonych) zdaje sobie sprawę, że reprezentacja przez adwokata, czy też radcę prawnego bez udziału doradcy podatkowego nie gwarantuje należytej obrony, dlatego że oprócz elementu proceduralnego występuje element materialny, czyli prawo podatkowe, a do tego najlepiej przygotowani są doradcy podatkowi.

Do tego zmiany dotyczące ochrony praw podatników, ale także zmiany dotyczące pewnego gwarantowania prawidłowości rozliczeń, co ma znaczenie zarówno dla podatników, jak i organów państwa, czyli np. wprowadzenie instrumentów, które spowodują, że w przypadku gdy doradca podatkowy przeprowadzi audyt potwierdzający prawidłowość rozliczeń, to podatnik staje się rzetelnym podatnikiem.

Samorząd doradców chciałby zatem, żeby doradcy podatkowi mogli przeprowadzać tzw. audyty podatkowe. Na czym polegałoby to rozwiązanie? Czy można się spodziewać, że zostanie wprowadzone?

Myślę, że zostanie wprowadzone. Zamierzamy powołać komisję do spraw przygotowania zmian w ustawie o doradztwie podatkowym i przedstawić własny projekt tych zmian, zarówno w ustawie o doradztwie podatkowym, jak i innych ustawach o charakterze materialnym. Taki element najprawdopodobniej się pojawi.

Mówimy o zmianach w ustawie o doradztwie podatkowym, podobnie wypowiadał się dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów, Filip Świtała, zapowiadając podczas otwarcia V Zjazdu, że resort finansów chce znowelizować ustawę o doradztwie podatkowym, w celu wzmocnienia pozycji doradców podatkowych. Czy należy rozumieć, że istnieje już porozumienie co do pewnych kierunkowych założeń zmian?

Porozumienia jeszcze jako takiego nie ma, natomiast jest zgoda, co do proponowanego przez nas kierunku zmian.

Jak daleko idące będą to zmiany? Co jeszcze planuje samorząd doradców podatkowych?

Panujemy także doprecyzowanie postanowień ustroju wewnętrznego samorządu. Zmiany polegające na wzmocnieniu orzecznictwa dyscyplinarnego, np. wprowadzenie nowego katalogu kar pieniężnych, którego u nas nie ma, a są u radców prawnych czy adwokatów, po to, żeby zagwarantować jeszcze wyższy poziom świadczenia usług. Planowane są również zmiany co do zakresu wykonywanych czynności, m.in. reprezentacji w sprawach karnoskarbowych z zakresu ubezpieczeń społecznych czy rejestracji podmiotów gospodarczych, po to, żeby podatnik mógł w jednym miejscu dostać bardziej kompleksową usługę.

Zastanawiamy się również nad zmianami, o których warto rozmawiać, gdzie chodzi o szczególne uprawnienia dla podatników z tytułu korzystania z usług doradcy podatkowego, który podlega samorządowej oraz ustawowej kontroli. Pamiętajmy bowiem o tym, że jeżeli doradca podatkowy potwierdzi prawidłowość rozliczeń i okaże się, że tak nie jest, to potem ponosi odpowiedzialność zawodową (zgodnie z zasadami etyki) albo odpowiedzialność odszkodowawczą, czego nie ma w przypadku innych podmiotów zajmujących się księgowością.

Poniżej link do całego wywiadu. Zapraszamy do lektury:
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/optymalizacja-podatkowa/771317,Perspektywy-dla-zawodu-doradcy-podatkowego-sa wysmienite.html?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=20180130+Newsletter+Ksiegowosc+Firm

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

DATA PUBLIKACJI: 2018-02-06 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (693 920 360)
KIDP (centrala)

ul. Giełdowa 4c/34
Warszawa 01-211
e-mail: biuro@kidp.pl

tel.: 693 920 360

x x x
x