x x
x x

Warunki wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Warunki wykonywania zawodu doradcy podatkowego
Jak zostać doradcą podatkowym?

>>ZAPISZ SIĘ NA KURS KIDP PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO<<


Aby uzyskać uprawnienia doradcy podatkowego należy spełnić łącznie następujące warunki:
  - mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
  - korzystać z pełni praw publicznych,
  - posiadać nieskazitelny charakter i swoim dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
  - posiadać wyższe wykształcenie,

  oraz

  - złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego,
  - odbyć w Polsce sześciomiesięczną praktykę zawodową,
  - złożyć wniosek o wpis na listę (nie później niż w okresie 3 lat złożenia egzaminu)

  lub

  - być członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, albo
  - posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego lub finansów.

  Na listę doradców podatkowych wpisuje się również osoby fizyczne, których kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) zwanej dalej "ustawą o uznawaniu kwalifikacji", jeżeli:


  - mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  - korzystają z pełni praw publicznych,
  - złożą wniosek o wpis na listę, nie później niż w terminie (12 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o uznaniu kwalifikacji wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o uznawaniu kwalifikacji).

   Droga do zawodu doradcy podatkowego

   Egzamin
   Praktyki
   Ślubowanie
   Wpis na listę


   Kontakt

   tel.: (693 920 360)
   KIDP (centrala)

   ul. Grzybowska 85 lok. U7
   Warszawa 00-844
   e-mail: biuro@kidp.pl

   tel.: 693 920 360

   x x x
   x