e-Biuletyn KIDP/15/2012 , numer (15), 14.08.2012

e-Biuletyn KIDP/15/2012 , numer (15), 14.08.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Od 7 sierpnia br. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rodzaju i zakresu dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia (rozporządzenie MF z z 13 lipca 2012 r.r., Dz.U. z 2012 r. poz. 838). W świetle przepisów takim dokumentem może być: polisa ubezpieczeniowa, dowód potwierdzający opłacenie składki ubezpieczeniowej lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego. W rozporządzeniu określono także konieczne elementy tych dokumentów.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Polsko-niemiecka konferencja pod patronatem KRDP
W dniach 21-22 września br. we Wrocławiu DATEV.pl organizuje spotkanie poświęcone zagadnieniom z zakresu rachunkowości i podatków w gospodarczych relacjach polsko-niemieckich. W spotkaniu wezmą udział prelegenci z Polski i Niemiec. Patronat nad konferencją objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych.
Szczegóły

O deregulacji na forum dyskusyjnym KIDP
Na stronie internetowej KIDP w panelu mDoradca zamieszczona została informacja na temat działań podejmowanych przez KRDP w związku z pracami deregulacyjnymi rządu. Zapraszamy wszystkich Członków samorządu do włączenia się w dyskusję i zachęcamy do przekazywania wszelkich uwag i propozycji, które mogłyby pomóc w działaniach na rzecz ochrony zawodu doradcy podatkowego. Swoje spostrzeżenia i sugestie mogą Państwo zamieszczać w panelu mDoradca/forum główne/deregulacja.

IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu: "Podatki bez granic"
Informujemy, że do Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpłynęło zaproszenie z Wielkopolskiego Oddziału KIDP – na IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2012 r. w IBB Andersia Hotel mieszczącym się przy pl. Andersa 3 w Poznaniu. Szczegóły

Konferencja International Fiscal Association w Krakowie
Informujemy, że do Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpłynęło zaproszenie z International Fiscal Association - na konferencję pt. "Practical Problems of the Application of the tax treaty between Austria and Poland", która odbędzie się 7-8 września 2012 r. w Krakowie. Szczegóły

Darowizny na Sztandar KIDP
Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. przyjęto apel do doradców podatkowych o dokonanie darowizny na Sztandar KIDP. Szczegóły znajdują się na stronach Regionalnych Oddziałów KIDP oraz w załączniku do stanowiska KRDP w tej sprawie.

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (15-28 sierpnia 2012 r.)

21 sierpnia 2012 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - Rewolucja fakturowa - opracowanie i wdrożenie Regulaminu Fakturowego (nowelizacja ustawy o VAT ). Szczegóły

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Lubelski OKIDP
29 sierpnia 2012 r. Klub Doradcy Podatkowego - „Projektowane zmiany w podatku od towarów i usług” (Lublin, ul. Grottgera 7/1, godzina 12.00).
8 września 2012 r. w ośrodku „Bujlandia” w Drzewcach koło Nałęczowa odbędzie się spotkanie integracyjne - Piknik. Szczegóły

Śląski OKIDP
Informacje o szkoleniach organizowanych przez Śląski Oddział KIDP znajdą państwo na naszej stronie.
21 sierpnia 2012 r. - posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
Aktualny harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Wielkopolski Oddział. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Szczegółowy harmonogram posiedzeń
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP na sierpniowym posiedzeniu uchwalił zmiany do uchwały numer 48/2010 w sprawie rezerwacji i anulacji miejsca w szkoleniach, konferencjach i imprezach integracyjnych organizowanej przez Wielkopolski Oddział KIDP. Jednolity tekst ww. uchwały

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

 

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Urzędnicy skarbowi nie przyznają się do błędów. Zamiast nowych decyzji wydają sprostowania 
Organy podatkowe zamiast wydać nową decyzję, poprawiają swoje rozstrzygnięcia postanowieniami o sprostowaniu oczywistych omyłek. To, że urzędnicy skarbowi robią błędy w decyzjach, nie jest niczym nowym. Jednak ważne jest to, w jaki sposób poprawia się te błędy. I w tym względzie pracownicy organów skarbowych wydają się bardzo ludzcy, ponieważ większość błędów, niezależnie od ich wagi, korygują w najprostszy, przewidziany w przepisach sposób, tzn. w drodze prostowania drobnych omyłek. W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że w trybie art. 215 par. 1 Ordynacji podatkowej można usuwać jedynie błędy i omyłki w decyzji, które stanowią wady nieistotne, niewpływające na jej treść decyzji. Nie jest dopuszczalne sprostowanie decyzji, które prowadziłoby do ponownego rozstrzygnięcia sprawy, odmiennego od pierwotnego. Praktyka urzędów jest zatem naganna i zasługuje na dezaprobatę.

Brak ulgi na zarabiające dziecko 
Ministerstwo Finansów nie podwyższy limitu rocznych dochodów dorosłych dzieci, który obecnie wynosi 3089 zł. Jeśli zarobki studenta przekroczą ten poziom, jego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. MF poinformowało w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6095, że nie przewiduje żadnych zmian w tym zakresie. Odniosło się w ten sposób do pytania posła, który zwrócił uwagę, że praca dorosłych uczących się dzieci ma zapewnić środki na ich edukację. Jednocześnie oznacza to jednak utratę preferencji podatkowej ich rodziców, co niekorzystnie wpływa na finanse rodziny. Problem dotyczy dzieci do 25. roku życia, które kontynuują naukę w Polsce lub za granicą. Warunkiem odliczenia jest, by ich dochody opodatkowane według skali lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych według stawki 19% nie przekroczyły 3089 zł. Otrzymywanie przez dziecko renty nie ma znaczenia dla prawa do ulgi. Ministerstwo odpowiedziało, że proponowane przez posła podwyższenie limitu oznaczałoby zwiększenie liczby osób uprawnionych do ulgi i w konsekwencji wiązałoby się z ubytkiem dochodów sektora finansów publicznych. Polska nie może sobie na to pozwolić w związku z zaleceniami Rady Ecofin z 7 lipca 2009 r. dotyczącymi redukcji nadmiernego deficytu.

Emigranci świadomymi obywatelami: coraz więcej PIT-ów płynie do nas z zagranicy 
Z danych izb skarbowych z całej Polski wynika, że w 2011 r. liczba podatników, którzy osiągali dochody w innych krajach, wzrosła o jedną czwartą w porównaniu z poprzednim rokiem. Za 2010 r. zeznania podatkowe złożyło 163,6 tys. osób, za ubiegły rok już blisko 202,5 tys. W sumie w 2011 r. pracujący za granicą zarobili ponad 7,8 mld zł, podczas gdy w 2010 r. było to 6,2 mld zł. Największy skok liczby pracujących za granicą Polaków, którzy rozliczają się w kraju, zaobserwowano w województwie małopolskim. W 2011 r. dochody z zagranicy wykazało ponad 26,4 tys. mieszkańców tego regionu, gdy w 2010 r. 16 tys. Ich wpływy wzrosły z 770 mln zł do blisko 1,2 mld zł. Na drugim miejscu pod względem wzrostu liczby pracujących w innych krajach i osiąganych tam dochodów znalazła się Wielkopolska. Liczba zeznań podatkowych pokazujących dochody z zagranicy wzrosła tam o ponad 4 tys., z 14,5 tys. do prawie 19 tys., a same dochody o 320 mln zł – z 660 mln zł do prawie miliarda. Jedynym województwem, gdzie liczba zeznań z wykazanym dochodem z zagranicy wzrosła, ale dochody spadły, było łódzkie. Ale choć jest obowiązek składania zeznań podatkowych w Polsce, nie wszyscy, którzy pracują za granicą, zawracają sobie głowę polskimi PIT-ami. Jak wynika z danych GUS, w 2010 r. emigrowało zarobkowo 1,89 mln osób, a w 2011 – 1,97 mln.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Młody naukowiec jest zwolniony z podatku od stypendium
Stypendium naukowe dla wybitnych naukowców przyznawane na podstawie rozporządzenia wykonawczego w związku z ustawą o zasadach finansowania nauki jest zwolnione z PIT, ponieważ mieści się w zakresie przedmiotowym innych stypendiów naukowych i za wyniki w nauce.
(wyrok NSA z 29 czerwca 2012 r. - II FSK 2617/10)

Zwłoka uzasadnia wykonanie decyzji
Przedsiębiorca, który utrudnia zakończenie postępowania, nie jest wiarygodnym podatnikiem i można w jego przypadku nakazać natychmiastowe wykonanie decyzji.
(wyrok NSA z 29 czerwca 2012 r. - I FSK 1382/11)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 127 z 03.07.12 – strona B3

Wystawność i miejsce nie mają znaczenia
Żadne wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych dla kontrahentów nie są kosztem.
(wyrok NSA z 29 czerwca 2012 r. - II FSK 2571-2572/10)

Rabat dla apteki nie jest kosztem podatkowym
Firma farmaceutyczna, która sprzedaje leki hurtowniom i szpitalom, a następnie, w zamian za kupno tych leków przez apteki, udziela im rabatu kwotowego, nie może ująć takiego świadczenia pieniężnego w swoich kosztach podatkowych.
(wyrok NSA z 3 lipca 2012 r. - II FSK 2558/10)

Wydatki związane z wniesieniem dopłat do spółki zależnej nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu w CIT
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania dopłat do spółki zależnej nie są ponoszone w celu uzyskania przychodu, a tym samym nie mogą być kosztem.
(wyrok NSA z 3 lipca 2012 r. - II FSK 2620/11)

Można odsprzedać program ściągany z Internetu
Autor oprogramowania nie może sprzeciwiać się odsprzedaży licencji, która umożliwia korzystanie z jego programu pobranego z Internetu. Wyłączne prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego, objętej licencją, zostaje bowiem wyczerpane wraz z pierwszą sprzedażą. Dzieje się tak również w przypadku rozpowszechniania przez właściciela praw autorskich przez umożliwienie pobierania kopii z jego stron internetowych.
(wyrok TS UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11)

Dofinansowanie z kredytu nie daje korzyści w CIT
Odsetki od pożyczek zaciągniętych na dopłaty do kapitału spółki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 lipca br.
(wyrok NSA z 3 lipca 2012 r. - II FSK 2620/10)

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Obowiązek ewidencjonowania
Jeśli podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, to nie musi prowadzić ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 tej ustawy.
(postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy z 17 czerwca 2005 r. - DVII/443-84-42b/05.)

Wydatek na kask motocyklowy nie jest kosztem
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 czerwca 2012 r. - IPTPB1/415-160/12-4/AG)

Inwestor odliczy koszty bankowe
Osoba, która zaciągnęła pożyczkę na zakup certyfikatów inwestycyjnych, może odjąć od przychodu prowizję i odsetki.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2012 r. - IPTPB2/415-185/12-2/MP)

Wydatki na ulepszenie zwiększają amortyzację
Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT za wartość początkową środków trwałych uważa się cenę ich nabycia. Jest to kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2012 r. - IPTPB1/415-218/12-4/KSU)

Wspólnik rozliczy prywatny najem ryczałtem
Jeżeli nieruchomość, której pewną część zamierza wynająć spółce cywilnej, stanowi jego prywatną własność, to najem stanowić będzie odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2012 r. - IPTPB1/415-239/12-2/MD)

Ubezpieczenie auta do jazdy próbnej to koszt
Dilerzy mogą zaliczać do kosztów wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów demonstracyjnych.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 12 czerwca 2012 r. (nr DD2/-033/31/PMN/12/260)

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Chwila wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną. Glosa do postanowienia NSA z 21 grudnia 2011 r., II FZ 447/1. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.