e-Biuletyn KIDP/14/2012 , numer (14), 31.07.2012

e-Biuletyn KIDP/14/2012 , numer (14), 31.07.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska na swoich stronach internetowych opublikowała zaproszenie do ubiegania się o członkostwo w Unijnym forum ds. podatku VAT oraz zaproszenie do ubiegania się o członkostwo w Grupie Ekspertów ds. podatku VAT, która ma doradzać Komisji przy procesach legislacyjnych i zaleceniach dotyczących podatku VAT oraz informować KE o działaniach państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ich implementacji. Więcej w Aktualnościach KIDP: członkostwo w forum i członkostwo w Grupie Ekspertów.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

O deregulacji na forum dyskusyjnym KIDP
Na stronie internetowej KIDP w panelu mDoradca zamieszczona została informacja na temat działań podejmowanych przez KRDP w związku z pracami deregulacyjnymi rządu. Zapraszamy wszystkich Członków samorządu do włączenia się w dyskusję i zachęcamy do przekazywania wszelkich uwag i propozycji, które mogłyby pomóc w działaniach na rzecz ochrony zawodu doradcy podatkowego. Swoje spostrzeżenia i sugestie mogą Państwo zamieszczać w panelu mDoradca/forum główne/deregulacja.

IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu: "Podatki bez granic"
Informujemy, że do Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpłynęło zaproszenie z Wielkopolskiego Oddziału KIDP – na IV Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Podatki bez granic”, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2012 r. w IBB Andersia Hotel mieszczącym się przy pl. Andersa 3 w Poznaniu. Szczegóły

Konferencja International Fiscal Association w Krakowie
Informujemy, że do Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpłynęło zaproszenie z International Fiscal Association - na konferencję pt. "Practical Problems of the Application of the tax treaty between Austria and Poland", która odbędzie się 7-8 września 2012 r. w Krakowie. Szczegóły

Darowizny na Sztandar KIDP
Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. przyjęto apel do doradców podatkowych o dokonanie darowizny na Sztandar KIDP. Szczegóły znajdują się na stronach Regionalnych Oddziałów KIDP oraz w załączniku do stanowiska KRDP w tej sprawie.

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Harmonogram szkoleń w Regionalnych Oddziałach Izby jest dostępny w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.

UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
26 lipca br. odbyło sie kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.

Śląski OKIDP
31 lipca br. odbędzie się posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.
8 sierpnia br. planowane jest spotkanie Sędziów Śląskiego Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
Aktualny harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Oddział - szczegóły.
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Odbywają się raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe rozporządzenie MF
Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz. U. poz. 767). Rozporządzenie określa nowy wzór dokumentu, jednocześnie stary formularz traci ważność.

Unijna współpraca kontroli skarbowych
Rząd przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.). Celem zmian jest wdrożenie unormowań dyrektywy Rady 2011/16/UE. W efekcie zacieśniona zostanie współpraca organów podatkowych z państwo unii.

Od 2013 roku wzrosną podatki w gminach
Największe miasta planują podwyżki stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji, czyli o 4%. Więcej zapłacimy za grunty i mieszkania. Sytuacja finansowa samorządów jest trudna i wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku się nie poprawi. Gminy i miasta szukają więc kolejnych dochodów oraz oszczędności. To właśnie dochody są teraz ich głównym problemem. Część miast mierzy się z tym już teraz, przy konstruowaniu założeń do budżetów na 2013 r. Samorządy zakładają m.in., że płace pozostaną na tym samym poziomie, co w tym roku. Prognozują też niewielki wzrost wpływów z podatków dochodowych oraz wzrost stawek podatku od nieruchomości. Przy uchwalaniu stawek gminy muszą brać pod uwagę limity ustalane co roku przez ministra finansów. Co roku minister podnosi stawki o wskaźnik inflacji i ogłasza je w specjalnym obwieszczeniu. Dokument ten nie został jeszcze wydany.

Zmiany w PIT zostały skierowane do podkomisji
Nadzwyczajna podkomisja do spraw monitorowania systemu podatkowego zajmie się rządowym projektem nowelizacji ustawy o PIT. W piątkowym głosowaniu przepadły wnioski opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i został on skierowany do komisji finansów publicznych. Ta z kolei zdecydowała, że projektem zajmie się nadzwyczajna podkomisja podatkowa. Podkomisja rozpatrzy projekt dopiero po wakacjach parlamentarnych. Posiedzenie w tej sprawie zostało zaplanowane na 28 sierpnia. Nowelizacja ustawy o PIT zakłada zapowiadane w expose premiera ograniczenia przywilejów dla twórców w postaci stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, modyfikację ulgi prorodzinnej oraz likwidację ulgi internetowej.

Zwrot podatku nie wyklucza późniejszej kontroli
Urzędnik skarbowy może ponownie zweryfikować złożone zeznanie roczne PIT z wykazaną kwotą nadpłaty. Urząd skarbowy na zwrot nadpłaconego podatku z zeznania rocznego ma, zgodnie z ogólną zasadą, 3 miesiące. W tym roku termin ten upływa 30 lipca, jeśli PIT za 2011 r. podatnik złożył 30 kwietnia 2012 r. Gdy urzędnik ma wątpliwości, czy pieniądze podatnikowi się należą, może przeprowadzić czynności sprawdzające. Dotychczas urzędnicy fiskusa często stosowali taktykę, zgodnie z którą nie wypłacali pieniędzy, dopóki nie ustalili wszystkich okoliczności faktycznych i podstaw prawnych uzasadniających zwrot. Była to jednak praktyka dość kosztowna dla fiskusa, gdy okazało się, że zwrot podatku jest uzasadniony. Urząd skarbowy poza nadpłatą PIT musiał oddać także odsetki. Wiele takich spraw dotyczyło wysokich sum, zwłaszcza, jeśli nadpłaty wykazywali obcokrajowcy lub obywatele polscy pracujący poza granicami kraju. W związku z tym urzędnicy coraz częściej zmieniają podejście do kwestii zwrotów. Organy podatkowe przestały żądać wszystkich możliwych potwierdzeń, uzasadniających zwrot i wypłacają wykazane w PIT kwoty w ustawowym terminie 3 miesięcy. Jeśli jednak pewne sprawy nie zostały definitywnie wyjaśnione i podatnik nie przedłożył od razu np. zagranicznego certyfikatu rezydencji, obcego zeznania podatkowego, które jest składane w późniejszym terminie niż w Polsce, to ponownie przyglądają się sprawie.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Mieszany system przechowywania jest dozwolony
Kopie faktur VAT dokumentujących dokonaną sprzedaż, wystawione w formie papierowej, mogą być archiwizowane w formie elektronicznego obrazu pozwalającego na ich odtworzenie na żądanie organu podatkowego.
(wyrok NSA z 31 maja 2012 r. - I FSK 1232/11)

Akcyza pobierana jest po dostawie energii
Akcyzę nakłada się na ostatnim poziomie obrotu, a nie na etapie relacji podatnik – dystrybutor.
(wyrok NSA z 11 lipca 2012 r. I GSK 1005/11)

Firma odpowiada za zaliczki współpracownika
Jeśli płatnik nie obliczał, nie pobierał i nie wpłacił części zaliczki na podatek dochodowy od wypłat dla swoich pracowników i współpracowników, to podlega odpowiedzialności. Nie można jej uniknąć tylko z tego powodu, że zleceniobiorca mógł wpłacić podatek.
(wyrok NSA z 11 lipca 2012 r. - II FSK 25/11)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 137 z 17.07.12 – strona B2

Skarbówka nie może rozpocząć postępowania bez wiedzy podatnika
Przepis, który pozwala organom podatkowym na wszczęcie postępowania karnoskarbowego przed upływem terminu przedawnienia bez wiedzy podatnika, jest sprzeczny z konstytucją.
(wyrok TK z 17 lipca 2012 r. - P 30/11)

Auta osobowe nie są rozliczane marżą w VAT
Podatnicy, którzy kupili samochody zwolnione z VAT, ale od których przysługiwało częściowe odliczenie, nie mogą przy sprzedaży opodatkować jedynie marży.
(wyrok TS UE w sprawie Bawaria Motors - C-160/11)

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Koszty urlopu pracowników
Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego według stanu na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, jeżeli nie został utworzony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
(interpretacja Ministra Finansów z 17 kwietnia 2009 r. - DD6/033/28/KWW/09/PK-169)

Cash pooling
Obecnie wydawane indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące cash poolingu zawieranego przez podmioty powiązane z bankiem (podmiotem niepowiązanym z uczestnikami cash poolingu) świadczą, że takie umowy nie podlegają kontroli w zakresie cen transferowych, ponieważ nie są transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi.
(interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 11 maja 2012 r. - IPTPB3/423-56/12-2/KJ oraz Izby Skarbowej w Warszawie z 29 lutego 2012 r. - IPPB5/423-1162/11-4/JC).

Zwolnienie z CIT zależy od rezydencji podatkowej
Podleganie opodatkowaniu od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania należy rozumieć jako warunek posiadania rezydencji podatkowej.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 3 lipca 2012 r. - DD5/033/4/12/RDX/DD-363)

Kiedy dzieło sztuki można sprzedać ze zwolnieniem z podatku
Kupiony przez firmę obraz po pół roku będzie towarem używanym w rozumieniu ustawy o VAT, nawet gdy przez ten czas wisiał w muzeum, a nie w gabinecie prezesa
Jeśli firma nabyła obrazy bez VAT (czyli nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony) oraz były one używane co najmniej pół roku od ich zakupu, to wówczas będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.
(interpretacja Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z 3 października 2006 r. - US40/VAT/1733/2006/ABD oraz interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 5 września 2011 r. - IBPP1/443-1215/11/AS)

Kiedy można zastosować koszty autorskie
Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% jest możliwe, gdy dana osoba uzyska przychód za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego lub pokrewnego oraz, gdy twórca dokona rozporządzenia prawami autorskimi do swojego utworu - czyli gdy przejdą one na zamawiającego dzieło, lub gdy udzieli licencji na korzystanie z nich.
(interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 czerwca 2012 r. - IPPB4/415-259/12-2/JK2)

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

VAT od czynności ubezpieczeniowych w świetle polskiego i wspólnotowego prawa podatkowego. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.