e-Biuletyn KIDP/1/2014, numer (1), 7.01.2014

e-Biuletyn KIDP/1/2014, numer (1), 7.01.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

już w najbliższy piątek, 10 stycznia br. rozpoczyna się IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi w specjalnej zakładce serwisu internetowego KIDP, poświęconej temu wydarzeniu. Znajdą tam Państwo m.in. projekty uchwał rekomendowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych IV Krajowemu Zjazdowi.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Uchwały z ostatniego posiedzenia KRDP III kadencji
W serwisie internetowym KIDP zostały zamieszczone uchwały i stanowiska podjęte na ostatnim posiedzeniu KRDP III kadencji. Szczegóły

104 Konferencja podatkowa
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na 104 Konferencję Podatkową , która odbędzie się 13 stycznia br. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 16/18 Łódź. Szczegóły

Seminarium IFA
Zarząd Polskiego Oddziału International Fiscal Association (dalej IFA) informuje, że 9 stycznia 2014 roku, w godz. 16.30 – 20:00 w Warszawie w siedzibie Crido Taxand (ul. Grzybowska 5A, piąte piętro). odbędzie się seminarium pt. „Podstawy CFC rules w świetle ministerialnego projektu polskich CFC rules, prawa unijnego oraz międzynarodowego prawa podatkowego”. Szczegóły
 
REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Pomorski OKIDP
W ramach promocji zawodu doradcy podatkowego w dniu 24 grudnia 2013 r. ukazały się w Dzienniku Bałtyckim (zasięg woj. pomorskie) życzenia świąteczne dla doradców podatkowych i ich klientów wraz z informacją o zawodzie doradcy podatkowego. Trwa III Pomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego.
W dniu 3 stycznia 2014 r. odbyło się spotkanie Delegatów na IV KZDP, w czasie którego zapoznano się z materiałami zjazdowymi oraz ustalono wspólne stanowisko wobec proponowanych uchwał zjazdowych.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z VI Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych SO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Obecnie oczekujemy na prace konkursowe uczestników. Szczegóły
W dniach 31.01-02.02.2014 r. odbędzie się szkolenie wyjazdowe organizowane w Hotelu Klimczok w Szczyrku. Przedmiotem szkolenia będą planowane zmiany w przepisach o podatku VAT, w podatkach dochodowych (PDOF i PDOP), najnowsze kierunki orzecznictwa w ordynacji podatkowej i podatku VAT, zagadnienia związane z prawem cywilnym oraz prawem pracy. Szczegóły
8.01.2014 r. - spotkanie Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
14 stycznia br. odbędzie się I Konferencja Zawodowa Doradców Podatkowych i Biegłych Rewidentów „Rachunek wyniku podatkowy i bilansowy” Miejsce: World Trade Center, ul. Bukowska 12, Poznań
Szczegóły znajdują się w panelu mDoradca oraz tutaj.
Trwają prace związane z IV Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Do konkursu zgłosiło się 571 uczniów z 35 szkół z Wielkopolski. Aktualnie Oddział oczekuje na prace pisemne uczniów do 21 stycznia 2014 r.
W dniu 17 stycznia 2014 r. o  godz. 14:00 w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału KIDP odbędzie się spotkanie Zarządu z doradcami dotyczące kampanii na rzecz zawodu doradcy podatkowego.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o organizowanych wykładach w I półroczu 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca oraz tutaj.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" są na bieżąco zamieszczane kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy została ogłoszona
W piątek, 27 grudnia w Dzienniku Ustaw została ogłoszona tzw. ustawa okołobudżetowa związana z realizacją ustawy budżetowej na rok 2014. Zmiany, które wprowadza ta ustawa dotyczą m.in. podwyżki akcyzy na alkohol etylowy, wyroby tytoniowe i susz tytoniowy. Szczegóły

Od 1 stycznia faktury tylko na żądanie nabywcy
Od nowego roku podatnicy będą mieli obowiązek wystawiania faktur tylko na żądanie nabywcy towaru lub usługi. Do wystawienia faktury w takich przypadkach zobowiązany będzie każdy podatnik, niezależnie od tego czy został zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, czy też nie dokonał rejestracji dla celów podatku VAT. Szczegóły

Wyższe stawki VAT w dalszym ciągu obowiązują
Aktualne stawki VAT będą obowiązywały jeszcze do końca 2016 r. Dziś weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1608), która utrzymuje stawki: 8 proc. i 23 proc. Szczegóły

PIT: zwolnienie sprzedaży odziedziczonych udziałów już obowiązuje
Od nowego roku obowiązuje nowelizacja ustaw o podatku PIT, CIT i podatku tonażowym. Główna zmiana wprowadzona tą nowelizacją do ustawy o podatku od osób fizycznych to zwolnienie z podatku PIT dochodów ze sprzedaży otrzymanych darowizną lub odziedziczonych praw majątkowych. Szczegóły

Przedsiębiorcy nie muszą metkować towarów
Od 1 stycznia przedsiębiorcy nie muszą oznaczać ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, jeżeli oznaczenie nie miałoby znaczenia dla kupujących. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

WSA: fiskus nie może arbitralnie stwierdzać, że wydatek nie jest kosztem
Arbitralne, niepoparte argumentacją prawną stwierdzenie, że sporny wydatek ma charakter osobisty, jest niewystarczające. Tak stwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z 16 października 2013 r. Szczegóły

NSA: przekazanie na rachunek bankowy nabywcy to nie tylko warunek techniczny
Udokumentowanie nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny należy rozumieć w ten sposób, że dowód dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych przez darczyńcę na konto obdarowanego, a nie wpłatę lub przelew obdarowanego na własną rzecz w imieniu darczyńcy. Tak wynika z wyroku NSA z 26 listopada 2013 r. Szczegóły

SN: pranie brudnych pieniędzy to także wystawianie fikcyjnych faktur VAT
Ukrycie nieodprowadzania VAT poprzez skupowanie kwitów wagowych i zakładanie firm-wydmuszek stanowi przestępstwo prania brudnych pieniędzy - taki jest sens uchwały Sądu Najwyższego. Szczegóły

WSA: część dachu nie powoduje opodatkowania
Przyjęcie, że obiekt posiadający 50 proc. dachu, stanowi budynek, rozszerza jasną literalnie jednoznaczną definicję budynku, na budynki, które posiadają część dachu, tworząc tym samym dodatkowy przedmiot opodatkowania. Taka wykładnia narusza Konstytucję. Tak orzekł WSA w Bydgoszczy w wyroku z 12 listopada 2013 r. Szczegóły

Dobowy najem to nie prywatny najem
Wynajem mieszkania zakupionego z majątku prywatnego na krótkie okresy czasu nie może być opodatkowany 8,5 proc. stawką ryczałtu ewidencjonowanego. Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 16 października 2013 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Rekompensata za użytkowanie gruntu nie jest zwolniona z PIT
Świadczenia stanowiące rekompensatę za korzystanie przez spółkę z wydzierżawianych od rolników gruntów pod budowę farmy wiatrowej nie są odszkodowaniem i nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegóły

Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z zapłatą zobowiązań ciążących na nabytej przez gminę w drodze spadku nieruchomości
Wydatki budżetu gminy, związane z zapłatą zobowiązań ciążących na nabytej przez gminę w drodze spadku nieruchomości należy ująć w dziale 7 400 Gospodarka mieszkaniowa, wynika z pisma z dnia 9 grudnia 2013 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku (WIAS-0604/33/2013). Szczegóły
   
Przyjęcie studenta na praktykę nie wyklucza opodatkowania kartą podatkową
Zawarcie umowy o praktykach uczniowskich i studenckich nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej – przy spełnieniu pozostałych warunków określonych dla tej formy opodatkowania. Szczegóły

Spadkobierca może wystąpić o zwrot VAT od materiałów budowlanych
Spadkobierca może otrzymać zwrot części wydatków poniesionych w związku z budownictwem mieszkaniowym po złożeniu deklaracji VZM-1 i dołączeniu faktur potwierdzających poniesienie tych wydatków przez spadkodawcę - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21227/13. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Praktyczne przykłady stosowania nowych przepisów o cenach transferowych w zakresie restrukturyzacji
Zagadnienie tzw. cen transferowych jest z pogranicza prawa i ekonomii. Zasady dotyczące cen transferowych zawarte w przepisach prawa podatkowego zostały sformułowane bardzo ogólnie, jednak należy je stosować z żelazną konsekwencją i w całej rozciągłości, pomimo tego, że ekonomia opiera się na dużej dowolności oraz racjonalnej ocenie faktów gospodarczych. Połączenie tych dwóch dziedzin w przypadku cen transferowych najlepiej można zilustrować na przykładach. Niektóre przykłady stosowania przepisów o cenach transferowych uzyskały już status oficjalnej wykładni prawa. Szczegóły

Skarga na działania inspektora i pracownika kontroli skarbowej
Skarga jest formą krytyki jednostki na działania administracji, które są niezgodne z obowiązującym prawem. Jest konstytucyjnym uprawnieniem, którego następstwem jest obowiązek dokonania samokontroli działania przez skarżoną administrację. Organy kontroli skarbowej stanowiące instytucję kontrolną, która ingeruje w majątkowe rozliczenia podatników ze Skarbem Państwa szczególnie często w praktyce działania spotyka się z różnego rodzaju zarzutami, które przybierają formułę skargi, co powoduje konieczność przeanalizowania zgodności z prawem procedury wydawanych rozstrzygnięć na tego typu roszczenia. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaką stawkę podatku VAT zastosować w 2014 r. dla mediów (np.: opłata za pobór wody, oczyszczanie ścieków, wywóz szamba), które są powiązane z najmem pomieszczeń i refakturowane na wynajmującego?
Czy obowiązek podatkowy powstanie w okresie, kiedy została wykonana usługa przez pierwszy podmiot, a refakturę będzie trzeba wystawić do 15 dnia następnego miesiąca, po którym wykonano usługę?
A może obowiązek podatkowy powstanie w dacie wystawienia refaktury? Odpowiedź i uzasadnienie

Według jakiego kursu i w jaki sposób rozliczyć w PIT-36 (PIT- ZG) dochody uzyskane w Niemczech? Podatnik otrzymywał w 2013 r. tylko dochody zagraniczne, składki społeczne były opłacane za granicą. Wynagrodzenie jest płatne do dnia 20 następnego miesiąca na konto niemieckie.
Czy wynagrodzenie wypłacone w styczniu 2014 r. należy ująć w dochodach za 2013 r., czy 2014 r.? Odpowiedź i uzasadnienie

 
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.