e-Biuletyn/9/2010, numer (9), 28.04.2010

e-Biuletyn/9/2010, numer (9), 28.04.2010
Od Redakcji
 
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością „oddajemy w Państwa ręce” kolejne wydanie e-Biuletynu, w nieco zmienionym kształcie.

Treść e-Biuletynu
Chcielibyśmy, aby e-Biuletyn skupiał się na trzech podstawowych obszarach zagadnień: działaniach samorządu doradców podatkowych, pracach związanych z opiniowaniem aktów prawnych oraz praktycznych zagadnieniach podatkowych, obecnych w praktyce każdego doradcy.
W pierwszej rubryce - „Z życia samorządu” - chcemy prezentować aktualne i najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem samorządu doradców podatkowych. Dzięki zaangażowaniu społecznemu licznej grupy doradców podatkowych podejmowanych jest wiele interesujących inicjatyw. Prowadzonych jest także wiele prac, które  dotyczą całego spektrum zagadnień podatkowych. Zależy nam, aby ich rezultaty służyły jak najszerszemu gronu członków naszej korporacji. Będziemy zatem na bieżąco informować Państwa o pracach KRDP (w szczególności zagadnieniach poruszanych na posiedzeniach, podczas prac komisji, w trakcie szkoleń ogólnopolskich) i działaniach regionalnych oddziałów Izby (m.in. spotkaniach integracyjnych, szkoleniach regionalnych).
W drugiej rubryce - „Prace legislacyjne” - będziemy prezentować projekty zmian w przepisach podatkowych, które Izba otrzymuje z rozmaitych źródeł, na różnych etapach  procesu ustawodawczego. Chcielibyśmy zapewnić Państwu dostęp do tych informacji z dwóch powodów: po pierwsze, mamy nadzieję, że znajomość tendencji legislacyjnych ułatwi Państwu codzienną praktykę doradczą, a po drugie, chcielibyśmy stworzyć „platformę komunikacyjną” do jak najszerszej wymiany poglądów i komentarzy dotyczących planowanych zmian. Zachęcamy do przesyłania komentarzy zarówno za pośrednictwem portalu społecznościowego KIDP, jak również bezpośrednio na adres redakcji.
Ostatnia rubryka - „Podatki w praktyce” – tak jak dotychczas, będzie powstawać we współpracy z Oficyną Prawa Polskiego, dzięki czemu będziemy przedstawiać Państwu najnowsze zmiany w przepisach podatkowych, wybrane orzeczenia i interpretacje oraz zagadnienia praktyczne.

Redakcja e-Biuletynu
Zgodnie z uchwałą podjętą na ostatnim posiedzeniu KRDP, redagowanie e-Biuletynu (oraz Biuletynu „Doradca Podatkowy”) zostało powierzone Kolegium Redakcyjnemu Wydawnictw KIDP (mającemu status komisji stałej, powołanej spośród członków KRDP), w składzie: Hanna Filipczyk, Ewa Grzejszczyk,  Roman Namysłowski, Grażyna Nelip, Piotr Passowicz, Maciej Szymik, Magdalena Zasiewska. Przewodniczącą Komisji została Ewa Grzejszczyk, a Redaktorem - Joanna Polańska – Solarz.
 
Zapraszamy do aktywnego włączenia się w tworzenie e-Biuletynu
Gorąco zachęcamy Państwa do przesyłania wszelkich uwag, sugestii, opinii i komentarzy dotyczących e-Biuletynu – chcielibyśmy, aby ta publikacja jak najlepiej Państwu służyła – mamy szczere chęci i zapał do udoskonalania e-Biuletynu według Państwa życzeń. Liczymy na Państwa współpracę!

 
W imieniu Redakcji,
Ewa Grzejszczyk i Joanna Polańska-Solarz
 
Z ŻYCIA KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

1. XXIV posiedzenie KRDP (30-31.03.2010 r.)
Najważniejsze kwestie będące przedmiotem posiedzenia:
 
Udział przedstawicieli KRDP w wydarzeniach międzynarodowych (uchwała KRDP nr 126, 127, 128/2010)
Nowy koordynator Biblioteki Doradcy Podatkowego (uchwała KRDP nr 125/2010)
Finanse Izby (uchwała KRDP nr 35, 54, 55, 56, 57/2010), Stanowisko KRDP
Wydawnictwa KIDP (uchwała KRDP nr 38, 39,51, 52, 53/2010)
Regulaminy komisji stałych  (uchwała KRDP nr 50)
Plany roczne KRDP i komisji stałych KRDP (uchwała KRDP nr 42,
 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/2010)
Teksty jednolite (zasady etyki - uchwała KRDP nr 41/2010 ; Regulaminu działania KRDP oraz Prezydium KRDP - uchwała KRDP nr 37/2010)
Ubezpieczenie OC (aneks nr 6  - uchwała nr 36/2010) upoważnienie do podpisania aneksu nr 6, czytaj również  - aneks nr 6
Wniosek RPO do TK  (stanowisko KRDP)
Fundusze unijne – wniosek Dolnośląskiego OKIDP  (uchwała nr 130/2010)
Regulamin organizacyjny Biura KIDP
Upoważnienie członków KRDP do dokonywania czynności procesowych polegających na rozpatrywaniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy
 
2. Szkolenia organizowane przez KRDP
Zapraszamy na seminarium „Ceny transferowe – wybrane zagadnienia” (Warszawa, 18 maja 2010 r.).

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia e-learningowego. Szczegóły w mDoradcy, w zakładce - Szkolenia -  „e-Learnigowa baza szkoleń”.

Z ŻYCIA REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP 
 
1. Wybory w Regionalnych Oddziałach KIDP

W Regionalnych Oddziałach KIDP trwają zgromadzenia, podczas których wybierani są członkowie Zarządów Regionalnych i sędziowie Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych KIDP.
Na przewodniczących Zarządów Regionalnych OKIDP zostali dotychczas wybrani (wg kolejności terminów wyborów):
 
Wielkopolski - Paweł Małecki
Śląski  - Jan Pytel 
Kujawsko-pomorski - Przemysław Piotrowski
Dolnośląski  - Barbara Mieczkowska
Opolski - Elżbieta Konopka 
Lubuski  - Mariusz Gendera
Lubelski  - Bożena Zybura
Podkarpacki  - Bożena Pacek
Pomorski  - Ewa Jakubczyk
Zachodniopomorski - Beata Norsesowicz

 
Pełne składy nowo powołanych Zarządów oraz sędziów Sądów Dyscyplinarnych są podane na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów.
Do końca maja br. odbędą się wybory w regionach: świętokrzyskim (7.05.2010 r.), małopolskim (11.05.2010 r.), mazowieckim (11.05.2010 r.), warmińsko-mazurskim (14.05.2010 r.), łódzkim (18.05.2010 r.) i podlaskim (26.05.2010 r.).

2. Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia  w Regionalnych Oddziałach Izby (27 kwietnia - 11 maja 2010 r.)
 
30.04.2010 r., Warszawa (mazowiecki OKIDP) - Zmiany VAT w 2010 roku ze szczególnym uwzględnieniem importu usług. Szczegóły 

6.05.2010 r., Wrocław  (dolnośląski OKIDP) - Wewnątrzwspólnotowe usługi transportowe w podatku VAT. Wybrane zagadnienia z ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarga o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Szczegóły 

6.05.2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - ZUS kontroluje przedsiębiorcę - prawa i obowiązki kontrolowanych przedsiębiorców. Szczegóły 

7-9.05.2010 r., Kołobrzeg (zachodniopomorski OKIDP) - Praktyka międzynarodowych rozliczeń podatkowych i z zakresu międzynarodowych ubezpieczeń społecznych oraz praktyczne aspekty najważniejszych uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie prawa podatkowego w codziennej pracy doradcy podatkowego. Szczegóły 

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
Kalendarz szkoleń oddziałów, których strony internetowe nie są zintegrowane z serwisem KIDP tj.:  mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i pomorskiego, znajduje się na stronach internetowych tych oddziałów.
Informacje na temat szkoleń w regionalnych oddziałach KIDP pochodzą z informacji przekazanych przez Biura zarządów regionalnych oraz ze stron internetowych oddziałów.
 
Obchody Dnia Doradcy Podatkowego w Regionalnych Oddziałach KIDP (spotkania szkoleniowo-integracyjne)
 
Dolnośląski OKIDP  - Kujawsko-pomorski - Lubuski - Łódzki -  Małopolski - Mazowiecki - Opolski - Podkarpacki - Śląski - Wielkopolski -Zachodniopomorski
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
Trwają prace nad organizacją nowo wybranego i przejmowaniu zadań ustępującego Zarządu, a także prace związane z wystąpieniem Oddziału Dolnośląskiego KIDP o dofinansowanie do szkoleń z EFS. Trwają również przygotowywania biuletynu z informacją po Konferencji 27-28 listopada 2009 r. (materiały pokonferencyjne). 

Lubelski OKIDP
Klub Doradcy Podatkowego  - bieżące sprawy podatkowe i spotkanie z nowo wybranym Zarządem – 28 kwietnia 2010 r.

Lubuski OKIDP
Akcja PIT za 1 zł / „Jednoprocentowe soboty”, czytaj także.

Pomorski OKIDP
Pierwsze posiedzenie Zarządu Pomorskiego Oddziału KIPD III Kadencji  odbyło się 21 kwietnia 2010 r. Wtedy też nastąpiło  ukonstytuowanie władz Zarządu  wybranego 9 kwietnia 2010 r.

Śląski OKIDP

Konkurs Wiedzy o Podatkach  
Akcja udzielania informacji podatkowych dla osób niepełnosprawnych
Informacja o skutkach wejścia w życia zmian w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących  z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu - opinia prawna oraz szablon wewnętrznej procedury w tym zakresie.
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
Prace legislacyjne
Przedstawiamy Państwu dwa projekty aktów prawnych, przekazanych w ostatnim czasie do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag w portalu spolecznościowym KIDP lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: redakcja@kidp.pl.
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011 wraz z uzasadnieniem
Pobranie plików z aktami prawnymi i dołączanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu w portalu społecznościowym (login i hasło takie, jak w mDoradcy).
Podatki w praktyce
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Najnowsze zmiany w VAT
W dniu 24 kwietnia 2010 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT. Według nowych przepisów, jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik nie ma obowiązku ich aktualizacji (dla celów VAT) w sytuacji, gdy aktualizowane dane obejmowałyby zgłoszenie aktualizacyjne w systemie ewidencji podatników NIP.
 
Zmiany w ustawie o PCC
W dniu 22 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 44, poz. 251). Zmiany dotyczą zasad opodatkowania czynności zawarcia umowy spółki i jej zmian.
 
Zmienią się zasady zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
W dniu 23 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 56, poz. 338). Zmianie ulegają zasady zwrotu wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami po 1 maja 2004 r.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Odsetki od pożyczki na zakup nieruchomości nie są kosztem
Nie możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczki zaciągniętej od spółki powiązanej z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Odsetki te mogą jednak być wliczone do wartości początkowej środka trwałego i w ten sposób ulec amortyzacji zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT.
(Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 marca 2010 r., I SA/Sz 73/10)
 
Wydatki na wynagrodzenie pośrednika jako koszt podatkowy
Ponieważ pośrednik działa w interesie spółki a poniesione wydatki na jego wynagrodzenie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z potencjalnymi przychodami, spółka ma prawo zaliczyć je w całości do kosztów uzyskania przychodów.
(Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 marca 2010 r., III SA/Wa 1962/09)
 
Faktura jako dowód dokonania WDT
Nie jest wystarczającym dowodem dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jedynie faktura o treści wypełniającej znamiona specyfikacji.
(Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 4 marca 2010 r., I SA/Sz 836/09)
 
Istotny jest zamiar stron ugody
Jeśli organ podatkowy ma wątpliwości co do treści umowy, to o jej cel powinien zapytać podmioty, które ją zawarły.
(Wyrok WSA w Warszawie z 23 marca 2010 r., III SA/Wa 1362/09)
 
Premia pieniężna jest rabatem
Premia pieniężna nie jest odrębną czynnością podlegającą opodatkowaniu, lecz zmniejszeniem podstawy opodatkowania dokonanej dostawy towarów.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2010 r., ILPP1/443-109/09/10-S/MK)
 
Kiedy możesz stosować 0% stawkę VAT przy WDT?
Podatnik może stosować 0% VAT do usługi transportowej związanej z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, w sytuacji wyodrębnienia tej usługi na fakturze.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2010 r., IPPP3/443-175/10-2/IB)
 
Przy zwrocie pieniędzy nie zawsze powstaną różnice kursowe
W momencie zwrotu podatnikowi pieniędzy za zakupioną licencję nie powstaną różnice kursowe, jeśli nastąpił wpływ środków, a nie waluty.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 marca 2010 r., IPPB1/415-38/10-2/EC)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Jak ustalisz wartość początkową nieruchomości wniesionej do spółki?
Jeden ze wspólników spółki z o.o. odziedziczył lokal i ma zamiar wnieść go (nieodpłatnie) do spółki. Lokal nie jest wykorzystywany przez wspólnika, ani nigdy przedtem nie był wykorzystywany przez spadkodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej- jest to mieszkanie w kamienicy.
Pytania podatnika:
- Jak określisz wartość początkową środka trwałego?
- Czego nie wliczysz do wartości środka trwałego?
- W jakim okresie dokonujesz odpisów amortyzacyjnych?
- Czy wniesienie aportu przez podmiot niebędący podatnikiem VAT podlega opodatkowaniu?
- Jakie podmioty są podatnikami VAT?
czytaj więcej
 
Projekty inwestycyjne i rozwojowe - zasady księgowania i rozliczenia podatkowe czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.