e-Biuletyn/8/2011, numer (8), 12.04.2011

e-Biuletyn/8/2011, numer (8), 12.04.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych na ostatnim posiedzeniu upoważniła Przewodniczącego oraz Skarbnika KRDP do podpisania umowy generalnej na tworzenie stron internetowych dla doradców podatkowych (uchwała w tej sprawie). W oparciu o tę umowę członkowie Izby będą mogli skorzystać w promocyjnych warunków tworzenia serwisów internetowych dla doradców podatkowych (kancelarii podatkowych). W umowie przewidziano także usługi po wykonaniu zlecenia, m.in. wsparcie techniczne oraz szkolenia z zakresu obsługi systemu do zarządzania stroną. Więcej na temat umowy generalnej przeczytają Państwo w kolejnych wydaniach e-Biuletynu oraz na łamach papierowego Biuletynu KIDP.
 
Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Ważne! Oświadczenie o ubezpieczeniu OC
Przypominamy, że Członkowie KIDP zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku, pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. W oświadczeniu należy podać firmę ubezpieczyciela i numer umowy (lub polisy, jeśli jest inny niż numer umowy).
Obowiązek ten nie obejmuje doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną).
Uwaga! Obowiązek złożenia oświadczenia spoczywa również na doradcach podatkowych zatrudnionych w podmiotach uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w których - z uwagi na zatrudnienie – zostali objęci ubezpieczeniem zawodowym.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do złożenia oświadczeń w terminie do 25 maja 2011 r. i informuje, że niezłożenie oświadczenia stanowi naruszenie § 9 ust. 5 Statutu KIDP i będzie skutkować skierowaniem sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego (w oparciu o art. 64 ust. 1a pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym).

Seminarium - Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) - problemy praktyczne
Redakcja „Monitora Podatkowego” oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium pt. "Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne) - problemy praktyczne". Seminarium, które  poprowadzi Hanna Filipczyk, doradca podatkowy, odbędzie się 28 kwietnia 2011 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310. Szczegóły
 
Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego" - cykl bezpłatnych konferencji
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają na cykl konferencji dla doradców podatkowych pod hasłem: „Rola orzecznictwa sądów administracyjnych w praktyce stosowania prawa podatkowego”. Szczegóły
 
VII posiedzenie KRDP
29 marca br. odbyło się VII posiedzenie KRDP III kadencji. Oto uchwały i stanowiska przyjęte podczas tego posiedzenia:
Uchwała nr 118/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca  2011 r. w sprawie finansowania nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach – edycja 2011
Uchwała nr 119/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2010
Uchwała nr 120/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Doradców Podatkowych z wykonania planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2010
Uchwały 121/2011 - 124/2011 - nie podlegaja publikacji
Uchwała nr 125/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania umowy generalnej na tworzenie stron internetowych dla doradców podatkowych
Uchwała nr 126/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podejmowania decyzji w kwestii obejmowania honorowym patronatem przez Krajową Radę Doradców Podatkowych konferencji oraz imprez o charakterze naukowym, edukacyjnym lub promującym zawód doradcy podatkowego
Uchwały 127/2011 - 208/2011 - nie podlegaja publikacji
Uchwała nr 209/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zakresu i kategorii danych, które obejmuje lista doradców podatkowych oraz zasad i trybu ich udostępniania
Uchwała nr 210/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych do udziału w spotkaniu z zarządem Meklemburskiej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w dniu 12  kwietnia 2011 r. w Rostocku.
Uchwała nr 211/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych do udziału w Niemieckim Kongresie Doradców Podatkowych 2011 w dniach 16-17 maja 2011 r. w Monachium
Uchwała nr 212/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia listy firm komercyjnych, z którymi  Regionalne Oddziały KIDP mogą nawiązywać współpracę bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 
Stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie:
przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2010
przesunięcia środków finansowych w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków KIDP na rok 2011
przyjęcia strategii Public Relations Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2011-2013
objęcia patronatu nad Konferencją organizowaną przez Uniwersytet Szczeciński w dniu 23 września 2011 r.
wytycznych w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych w części objętej kompetencjami Krajowej Izby Doradców Podatkowych
finansowania niektórych kosztów Krajowej Izby Doradców Podatkowych
wyrażenia zgody na udział firmy Standardem Sp. z o.o. w szkoleniu organizowanym przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 27 kwietnia 2011 r. w Katowicach
dofinansowania przygotowania przez Panią Beatę Kozicką materiału na temat stosowania art. 81 ustawy o doradztwie podatkowym

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(30 marca - 12 kwietnia 2011 r.)
 
30 marca 2011 r., Doradca ma prawo odmówić składania zeznań, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
5 kwietnia 2011, mpa, Bezpłatna pomoc doradców podatkowych (Rzeczpospolita)
6 kwietnia 2011 r., Doradcy pomogą z PIT-ami, (Gazeta Prawna), EM
7 kwietnia 2011 r., Kandydaci na doradców dostali nowe pytania, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
8 kwietnia 2011 r., Skorzystaj z bezpłatnej porady doradców podatkowych!, warszawa.gazeta.pl, wyborcza.biz.pl
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…  
 

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (13 - 26 kwietnia 2011 r.)

13 kwietnia 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Obowiązki doradców podatkowych w świetle Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce. Szczegóły


14 kwietnia 2011 r., Gdynia/Rumia (Pomorski OKIDP) - Dochody z nieujawnionych źródeł. Szczegóły
14 kwietnia 2011 r., Kołobrzeg/Barlinek (Zachodniopomorski OKIDP) - Akademia Zarządzania. Szczegóły

18 kwietnia 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT  -szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
19 kwietnia 2011 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Jeszcze raz o praktycznych problemach VAT z uwzględnieniem kolejnych nowelizacji po 1 stycznia 2011 roku. Szczegóły
 
19 kwietnia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT- szkolenie dla pracowników doradców podatkowych i doradców podatkowych. Szczegóły
 
20 kwietnia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2011 oraz wchodzące w życie 4 kwietnia 2011 (ustawa o nianiach)- szkolenie dla pracowników doradców podatkowych i doradców podatkowych. Szczegóły

 
21 kwietnia 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Zmiany w VAT po 1 kwietnia 2011r. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.

 
Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 

Małopolski OKIDP
Akcja bezpłatnej pomocy osobom z niepełnosprawnością w wypełnianiu zeznań rocznych za 2010 r. Szczegóły
 
Mazowiecki OKIDP
W sobotę, 9 kwietnia 2011 r., na terenie Mazowsza odbyła się akcja „Dzień Otwarty Doradcy Podatkowego – Akcja PIT 2010”. W dniu otwartym organizowanym przez Mazowiecki Oddział KIDP udział wzięło blisko 50 kancelarii z całego Mazowsza. Akcja została rozpowszechniona w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, m.in.: Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie Wyborczej, Głosie Ostrołęckim oraz w mediach:  Polsacie News, TV Biznes, Programie 1 Polskiego Radia, Radiu PIN. Wszystkie osoby zainteresowane bezpłatną poradą z zakresu przygotowywania  zeznań i rozliczeń PIT za 2010 rok, mogły skorzystać z pomocy doradców podatkowych. Akcja spotkała się z zainteresowaniem podatników. Zarząd Mazowieckiego Oddziału KIDP pragnie podziękować wszystkim uczestnikom za otwarcie drzwi swoich kancelarii w tym dniu.
 
Śląski OKIDP
Trwają przygotowania do obchodów „Dnia Doradcy Podatkowego”, które będą miały miejsce dnia 14.05.2011 r. w Zameczku Myśliwskim Promnice w Kobiórze. Szczegóły
Trwają przygotowania do I Finału Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, który będzie miał miejsce w Katowicach w Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego dnia 15.04.2011 r. W Ogólnopolskim Finale wezmą udział laureaci II etapu Konkursów przeprowadzonych na szczeblu regionalnym.
Trwa akcja „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”, w ramach której doradcy podatkowi udzielają bezpłatnych porad podatkowych dotyczących rocznych rozliczeń i ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym. Szczegóły
W okresie 9-12 maja br. odbędą się Dni Otwarte z okazji Dnia Doradcy Podatkowego.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt z dnia 7 kwietnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Firma może odzyskać VAT od importu usług
Do końca marca 2011 roku obowiązywał art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przepis uchylono po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z 30 września 2010 r. w sprawie C-695/09, Oasis East sp. z o.o. stwierdził jego niezgodność z prawem wspólnotowym. Podatnicy, których objął ten restrykcyjny przepis, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaty VAT. W tym celu podatnik powinien sporządzić korekty deklaracji VAT za okresy, w których zgodnie z wyrokiem trybunału przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Przykład: podatnik wykazał VAT należny z tytułu importu usługi z raju podatkowego w deklaracji VAT za maj 2009 roku, złożonej 25 czerwca 2009 r. Cena za usługę wyniosła 100 tys. zł, a podatek naliczony 22 tys. zł. Podatnik nie mógł skorzystać z prawa do odliczenia. W związku z tym może teraz wystąpić o zwrot nadpłaty w wysokości 22 tys. zł. Do korekty np. za maj 2009 roku podatnik dołączy pisemne uzasadnienie. Dniem powstania nadpłaty jest dzień złożenia deklaracji, w której pierwotnie podatnik nie odliczył VAT.

Kłopotliwa definicja próbki
Do 1 kwietnia 2011 r. to, czy towary przekazywane w ramach działań promocyjnych mogą zostać uznane za próbki, nie miało znaczenia dla przedsiębiorców, bowiem wszelkie przekazywane nieodpłatnie towary w związku z prowadzoną działalnością były wyłączone z VAT. Od 1 kwietnia 2011 r. wyłącznie przekazywanie próbek, drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych oraz prezentów o małej wartości nie podlega VAT. Ustawodawca próbkę zdefiniował jako niewielką ilość towaru, reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizyko-chemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. Tak określona definicja próbki budzi wątpliwości. W wyroku z 8 maja 2008 r. (sygn. akt SA/Wa 2185/07) WSA w Warszawie wskazał, że ustawodawca krajowy, wprowadzając powołaną definicję próbki, przez wskazane w niej kryteria, którym ma odpowiadać próbka towaru, zawęził zakres tego pojęcia w odniesieniu do regulacji zawartej w art. 5 ust. 6 dyrektywy.
Komitet opiniuje podatki
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE C 107 z 6 kwietnia 2011 r.). Komitet zaaprobował propozycję ujednolicenia wspomnianej dyrektywy Rady 90/435/EWG z 23 lipca 1990 r. Zaproponowano także zmianę o charakterze proceduralnym – zatwierdzanie nowych zasad będzie dokonywane przez Radę UE zgodnie ze specjalną procedurą wynikającą z traktatu UE.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Zabieg chirurgiczny można odliczyć
Koszt zabiegu operacyjnego można rozliczyć w ramach wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne. Jeżeli zabieg chirurgiczny jest konieczny do przeprowadzenia rehabilitacji pacjenta, to jego koszt można odliczyć od dochodu.
(wyrok NSA z 17 marca 2011r. – II FSK 1927/09)

Fiskus nie musi oceniać intencji podatnika
Jeżeli podatnik rozliczył VAT z faktury, która nie dokumentuje rzeczywistej dostawy, organ podatkowy może pozbawić go prawa do odliczenia.
(wyrok NSA z 24 marca 2011r. – I FSK 589/10)

 
Zakład nie jest podatnikiem VAT
Wydzielony zakład spółki osobowej nie może mieć statusu podatnika VAT czynnego. Tylko spółka jako podatnik może dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.
(wyrok NSA z 18 marca 2011r. – I FSK 498/10)
 
Fiskus nie może decydować o strategii motywacyjnej firmy
Przedsiębiorca ma swobodę określania sposobów motywacji kontrahentów. Jeśli wybrał premię pieniężną, organ podatkowy nie może uznać jej za rabat I zadać obniżenia podstawy opodatkowania VAT. Premie pieniężne nie są rabatem i nie wymagają obniżenia podstawy opodatkowania.
(wyrok NSA z 24 marca 2011r. – I FSK 432/10)

 
Korekta będzie po zwrocie zaliczki
Podatnik nie ma prawa sam decydować, kiedy wystawi poprawioną fakturę i deklarację VAT. Korekty można dokonać dopiero wtedy, gdy faktycznie dochodzi do zwrotu przedpłaty.
(wyrok NSA z 29 marca 2011r. – I FSK 425/10)

 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń
 
Odliczenie VAT tylko przy czynnościach opodatkowanych
Jeśli dokonywane przez podatnika zakupy nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi VAT, podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca 2011r. – IPPP3/443-1195/10-4/IB)

Skutki podatkowe certyfikatu
Wniesienie do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółce w zamian za certyfikaty inwestycyjne rodzi obowiązek zapłaty podatku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 marca 2011r. – IPPB2/415-67/11/AS)

Opłaty związane z poszukiwaniem najemcy będą kosztem
Podatnik, który ponosi wydatki na nieruchomość w celu pozyskania najemcy, może je uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 marca 2011r. – IPPB1/415-1140/10-4/MT)

Najem bez innych świadczeń
Udostępnianie osobom trzecim wynajmowanych mieszkań jest obciążone 8% VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2011r. – IPPP1-443-25/11-4/JL)

Kiedy transakcje z miesiąca potwierdzi jedna faktura
Sprzedaż ciągła, uprawniająca do zbiorczego fakturowania, to takie świadczenie, które jest procesem nieustannym, ciągłym, powtarzającym się i niepozwalającym na wyodrębnienie pojedynczych czynności. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lutego 2011r. – ILPP/2443-1937/10-2/SJ)

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji

 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Co decyduje o tym, jaką stawkę VAT zastosować? Wyrok WSA z 22 kwietnia 2009 r., III SA/Wa 2103/08. Czytaj więcej

 
Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.