e-Biuletyn/6/2011, numer (6), 15.03.2011

e-Biuletyn/6/2011, numer (6), 15.03.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
w serwisie internetowym KIDP będą zamieszczane odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z nowymi zasadami stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych. Serdecznie zachęcamy do odwiedzania strony internetowej "Podnoszenie kwalifikacji w pytaniach i odpowiedziach", na której na bieżąco będą publikowane wyjaśnienia opracowane w oparciu o zapytania kierowane do Biura KIDP przez członków Izby.
Zapraszamy również do lektury najnowszego Biuletynu KIDP, w którym znajdą Państwo wiele informacji poświęconych nowym zasadom doskonalenia zawodowego. 
 
Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
Ustalono wysokość opłaty za wpis na listę doradców podatkowych

Zgodnie z uchwałą nr 115/2011, KRDP z 26 lutego br., Krajowa Rada Doradców Podatkowych za wpis na listę doradców podatkowych pobiera opłatę w wysokości 900 zł. Opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisie na listę.
Za wpis na listę doradców podatkowych, dokonany na podstawie wniosku złożonego przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, pobierana jest opłata w kwocie 600 zł (zgodnie z uchwałą KRDP nr 370/2002 z 4 września 2002 r.).
Opłata za dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego od 7 września 2010 r. wynosi natomiast 8.000 zł.
 
Zmiana numeracji w uchwale KRDP o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
W uchwale KRDP nr 750/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. zaistniały pomyłki w zakresie numeracji artykułów. Aby usunąć te oczywiste omyłki, uchwałą KRDP nr 1/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r., sprostowano numerację Rozdziału VIa w następujący sposób:
 
1)      „Art. 11e” – winien brzmieć: „Art. 11d”;
2)      „Art. 11f” – winien brzmieć: „Art. 11e”;
3)      „Art. 11g” – winien brzmieć: „Art. 11f”;
4)      „Art. 11h” – winien brzmieć: „Art. 11g”;
5)      „Art. 11i” – winien brzmieć: „Art. 11h”. 

 
Ponadto dotychczasowe brzmienie Art. 11g (po zmianie numeracji - Art. 11f) ust. 3 sprostowano poprzez skreślenie - po słowie „organizowanych” - słowa „nie”.
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(2-15 marca 2011 r.)
 
1 marca 2011 r., Za brak OC grozi utrata prawa do wykonywania zawodu, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
1 marca 2011 r., Za pracę w sądzie doradca dostanie minimum 60 zł, (Gazeta Prawna) rozmowa Łukasza Zalewskigo z Tomaszem Michalikiem - Przewodniczącym KRDP

AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (16-29 marca 2011 r.)

16 marca 2011 r., Koszalin (Zachodniopomorski OKIDP) - VAT 2011- Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wchodzące w życie 1 kwietnia 2011. Wybrane problemy i rozporządzenia wykonawcze do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2011. Szczegóły
 
21 marca 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego na gruncie ustawy o zobowiązaniach podatkowych i ustawy Ordynacja podatkowa - szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
22 marca 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Dochody z zagranicy i ich podatkowe rozliczenie roczne (z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Szczegóły
 
22 marca 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2011 r. Szczegóły
 
25-26 marca 2011 r., Władysławowo (Pomorski OKIDP) - Ordynacja podatkowa - wybrane zagadnienia, Postępowanie podatkowe przed sądami administracyjnymi. Szczegóły
 
28 marca 2011 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki doradców podatkowych w tym zakresie. Szczegóły
 
28 marca 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - VAT - najnowsze zmiany. Szczegóły

 
28 marca 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 01.01.2011 r. - szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
28 marca 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - warsztaty podatkowe. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby

Pomorski OKIDP
15 marca 2011 r. odbyło się spotkanie Przedstawicieli Zarządu PO KIDP - Pani Ewy Jakubczyk, Przewodniczącej Zarządu i Pani Magdaleny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, Sekretarza Zarządu z Naczelnikami Urzędów Skarbowych woj. pomorskiego i Dyrektorem Izby Skarbowej w Gdańsku.
 
Śląski OKIDP
Trwają przygotowania do obchodów „Dnia Doradcy Podatkowego”, które odbędą się 14.05.2011 r. Równolegle trwają próby zespołu muzycznego „Doradzieje”. Szczegóły
21.03.2011 w Zabrzu Przedstawiciel Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP weźmie udział w spotkaniu  z pełnomocnikami Prezydentów Miast na temat „Samorząd doradców podatkowych na rzecz osób niepełnosprawnych”.
22.03.2011 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu Śląskiego OKIDP.
W marcu i kwietniu br. w Oddziale będzie prowadzona akcja „Doradcy podatkowi niepełnosprawnym”, w ramach której będą udzielane bezpłatne porady podatkowe dotyczące rocznych rozliczeń i ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym.
29.03.2011r.- Śląski Oddział KIDP udzieli wsparcia Kołu Inicjatyw Studenckich poprzez przeprowadzenie prelekcji na temat zawodu doradcy podatkowego.
Na marzec 2011 r. zostało zaplanowane spotkanie z władzami Uniwersytetu Ekonomicznego na temat organizacji Forum Podatnika.
Trwają przygotowania do planowanego na 31 marca br. spotkania z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Skarbowej.

 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
15 marca br. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie odbył się finał wojewódzki Konkursu Wiedzy o Podatkach dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Weźmie w nim udział 47 spośród 105 uczniów, którzy złożyli pisemne prace konkursowe.  
W tym samym dniu zaplanowano posiedzenie Zarządu Oddziału.
 
Wielkopolski OKIDP 
15 marca br. odbył się II etap I Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Szczegóły na temat Konkursu.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym oraz o zmianie ustawy o rachunkowości

PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
VAT
Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441). Zmiany dotyczą m.in. stawek VAT na ubranka dziecięce i usługi portowe.

E-deklaracje
Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 246, poz. 1817). Zmianie ulegną wzory formularzy PIT-8C i PIT-8S.

Zmieniono kodeks karny skarbowy
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 20 stycznia 2011 r. o zmianie kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu karnego skarbowego. Nowelizacja dotyczy m.in. kodeksu karnego skarbowego (kks). Ma charakter dostosowawczy związany z wprowadzeniem do polskiego prawa wymogu uwzględniania w postępowaniu karnym orzeczeń skazujących zapadłych w innych państwach członkowskich UE. W związku z tym zmianie uległ art. 20 par. 2 kks, zgodnie z którym do przestępstw skarbowych stosowany będzie również art. 114a kodeksu karnego. Wymóg uwzględniania orzeczeń skazujących nie ma zastosowania do wykroczeń skarbowych. Przepisy przewidują m.in. możliwość uniknięcia związania sądu polskiego orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim Unii, jeżeli sprawca nie odpowiadałby za taki czyn zgodnie z prawem polskim. Większość zmian wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 8 maja 2011 r.

Poprawione zwolnienie dla używanych aut
Minister finansów zmienił rozporządzenie wykonawcze do uptu, zwalniając z podatku dostawę niektórych aut i usługi turnusów rehabilitacyjnych świadczone przez podmioty inne niż ZOZ. Zmiana była konieczna, bo w jego pierwotnej wersji z 22 grudnia 2010 zabrakło zwolnienia z VAT dla używanych samochodów osobowych i innych pojazdów, przy zakupie których podatnicy odliczyli część podatku naliczonego – 50% i nie więcej niż 5 tys. zł. Przewidziano je tylko dla aut objętych limitem 60% i 6 tys. zł. Prawodawca najwyraźniej zapomniał, że w okresie od 1 maja 2004 do 21 sierpnia 2005 obowiązywał niższy limit odliczenia. Obecnie, po zmianie brzmienia § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, nie ma już takiego bezpodstawnego zróżnicowania. Niemniej przedsiębiorcy, którzy sprzedali takie samochody przed 1 marca (czyli przed dniem ogłoszenia zmiany w Dzienniku Ustaw), od transakcji muszą naliczyć 23% VAT.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Spółki giełdowe uwzględnią mniej kosztów, niż przewidywały
Z uzasadnienia ustnego uchwały NSA z 24 stycznia 2011 r. wynikało, że wydatki związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego są kosztem podatkowym. W pisemnym zostały jednak wskazane jako przykład kwot których nie można odliczyć.
(uchwała NSA z 24 stycznia 2011r. – II FPS 6/10)

Prawo bilansowe decyduje o powstaniu różnic kursowych
Otrzymanie od banku wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających typu forward nie przesądza o tym, że dla celów podatku dochodowego firma musi ustalić różnice kursowe. Także w sytuacji gdy dla celów CIT rozlicza je według za-sad wynikających z prawa bilansowego.
(wyrok NSA z 25 stycznia 2011r. – II FSK 1588/09)

Kilka decyzji, jeden wpis w księdze
Urząd skarbowy nie musi informować dłużnika o skierowaniu do sądu wniosku o wpis hipoteki przymusowej.
(postanowienie SN z 25 lutego 2011r. – IV 392/10)

Nieoprocentowana pożyczka jest przychodem
Otrzymanie gotówki w ramach nieoprocentowanej pożyczki to przychód z nieodpłatnych świadczeń. Bezpłatne korzystanie z cudzego kapitału przez osobę fizyczną jest przychodem, który podlega opodatkowaniu.
(wyrok NSA z 1 marca 2011r. – II FSK 1938/09)

Auto testowe także podlega akcyzie
Przeznaczenie samochodu osobowego przez firmę produkcyjną do testów technicznych jest opodatkowane akcyzą.
(wyrok NSA z 2 marca 2011r. – I GSK 74/10)

 
Czytaj więcej na temat powyższych wyroków
 
Spółka potrąci PIT, gdy pracownik skorzysta z opcji
Na pracodawcy, który ponosi koszty programu nabywania udziałów spółki zagranicznej, ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 stycznia 2011r. – IPPB2/415-919/10-3/MK1)
 
Świadczenie usług geodezyjnych będzie zwolnione z VAT
Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług geodezyjnych będzie zwolniona z VAT do czasu przekroczenia limitu przychodów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 lutego 2011r. – IPPP2/443-959/10-3/MM)

Najem prywatny lepszy niż biznes
Właściciel pięciu lokali, który wynajmował je na zasadzie działalność gospodarczej, może w dowolnym momencie zakończyć tę działalność i wybrać najem prywatny rozliczany ryczałtem.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2011r. – IPPB1/415-1143/10-2/EC)

Nauczyciel ze Słowacji nie zapłaci podatku w Polsce
Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego – obywatela Słowacji z tytułu nauczania studentów jest zwolnione z opodatkowania w Polsce przez okres nieprzekraczający dwóch lat od dnia jego pierwszego przybycia do Polski w celu nauczania.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 lutego 2011r. – IPPB4/415-858/10-4/SP)
 
PIT-11 i PIT-40 dla pracowników wystawia nowe przedsiębiorstwo, które ich przejęło
Zakład pracy, który przejął pracowników innej firmy, musi wystawić PIT-11 i PIT-40. Fuzja nie zwalnia z tych obowiązków.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2011r. – IPPB2/415-1049/10-4/AS)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Czy pożyczka od znajomego bez odsetek jest opodatkowana? Wyrok WSA z  4 czerwca 2009 r., 957/08. Czytaj więcej
 
Kontrowersje wokół wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – wyrok TS w sprawie C-430/09 Euro Tyre Holding BV. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.