e-Biuletyn/5/2011, numer (5), 1.03.2011

e-Biuletyn/5/2011, numer (5), 1.03.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo
 
jednym z założeń strategii promocji zawodu przyjętej przez Krajową Radę Doradców Podatkowych III kadencji jest podjęcie działań zmierzających do popularyzacji zawodu doradcy podatkowego wśród studentów wyższych uczelni. W trakcie spotkań z kandydatami do zawodu członkowie Regionalnych Oddziałów Izby wygłaszają prelekcje (z wykorzystaniem stworzonej przez KRDP prezentacji multimedialnej) na temat naszej profesji. Więcej na ten temat piszemy w aktualnościach z Regionów. Aby ułatwić studentom dostęp do aktualnych informacji na temat drogi do zawodu doradcy podatkowego, przebudowana została część serwisu internetowego KIDP - "Dla kandydatów". Zachęcamy do odwiedzenia tej strony i przekazywania informacji na jej temat kandydatom do zawodu!
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Opublikowano tekst jednolity znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym
W Dzienniku Ustaw nr 41 pod poz. 213  z br. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym. 

 
Oświadczenie o ubezpieczeniu OC
Przypominamy, że zgodnie ze zmienionymi przez III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zapisami Statutu KIDP, Członkowie Izby zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy. Obowiązek ten nie dotyczy doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną).
 
6. posiedzenie KRDP III kadencji - uchwały i stanowiska
8 lutego br. odbyło się 6. posiedzenie KRDP III kadencji. Oto uchwały i stanowiska podjęte podczas tego posiedzenia:
 
Uchwała nr 2/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP
Uchwała nr 3/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP
Uchwała nr 4/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP
Uchwała nr 5/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP
Uchwała nr 6/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP
Uchwała nr 7/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP
Uchwała nr 8/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP
Uchwała nr 9/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP
Uchwała nr 10/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP
Uchwała nr 11/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 134/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania rozjemczego
Uchwała nr 12/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 30/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Uchwała nr 13/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 30/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych do udziału w spotkaniach organizowanych przez Rosyjską Izbę Doradców Podatkowych w Moskwie w dniach 11-16 kwietnia 2011 r.
Uchwały numer 14/2011-109/2011 nie podlegają publikacji.
Uchwała nr 110/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 177/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Uchwały numer 111/2011-113/2011 nie podlegają publikacji.
Uchwała nr 114/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 177/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach majątkowych
Stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2011 r.:

- w sprawie wyrażenia zgody na udział firm: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. oraz Forum Doradców Podatkowych w szkoleniu organizowanym przez Małopolski Odział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniach 25-27 lutego 2011 r. w Zakopanem
- w sprawie wyrażenia zgody na sponsoring Konferencji Podatkowej połączonej z Balem Karnawałowym oraz szkoleń organizowanych przez Wielkopolski Odział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przez firmy komercyjne
- w sprawie poparcia dla działań Regionalnych Oddziałów KIDP związanych z przygotowaniem Sztandaru Krajowej Izby Doradców Podatkowych
- w sprawie zmiany załącznika do Stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania”

 

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(16 lutego - 1 marca 2011 r.)
 
21 lutego 2011, Grażyna J. Leśniak, Dobre prawo nie powstaje w pośpiechu (Rzeczpospolita)
23 lutego 2011 r., Pełnomocnicy z urzędu otrzymają kwotę powiększoną o podatek, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
23 lutego 2011 r., Wojciech Bularz, Uwaga na oszustów (www.tvp.pl) 
25 lutego 2011 r., Doradcy muszą złożyć oświadczenia, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 

 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…  
 

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (2-15 marca 2011 r.)
 

2 marca 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 01.01.2011 r.- Szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz doradców podatkowych. Szczegóły
 
3 marca 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek CIT: kurs 4 dniowy - warsztaty. Szczegóły
 
3 marca 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły
 
4 marca 2011 r., Koszalin (Zachodniopomorski OKIDP) - Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
 
4-5 marca 2011 r., Wojcieszyce (Dolnośląski OKIDP) - Podatek u źródła-najistotniejsze regulacje"; Wybrane zagadnienia z podatku VAT"; Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy i zapobieganie terroryzmowi. Szczegóły
 
4-5 marca 2011 r., Opalenica (Kujawsko-Pomorskii, Wielkopolski i Lubuski OKIDP) - Vat-owe regulacje prawne. Szczegóły
 
4 marca 2011 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - Najnowsze zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych prawa pracy - wyjaśnienia - orzecznictwo - przykłady. Szczegóły
 
6-12 marca 2011 r., Innsbruck (Zachodniopomorski OKIDP) - Instytucja pełnomocnictwa w postępowaniach podatkowych w świetle obowiązujących przepisów a stanowisko organów podatkowych. Problemy związane z pełnomocnictwem przedprocesowym na tle orzecznictwa. Szczegóły

7 marca 2011 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Taktyka i techniki przesłuchań w postępowaniu podatkowym. Szczegóły
7 marca 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT- Szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz doradców podatkowych. Szczegóły

8 marca 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób fizycznych - najnowsze zmiany. Szczegóły
 
8 marca 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Podatkowe korzyści dla przedsiębiorców czyli pomoc publiczna w podatkach- Szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
9 marca 2011 r., Radom (Mazowiecki OKIDP) - Zmiany CIT. Szczegóły

10 marca 2011 r., Białystok (Podlaski OKIDP) - Nowe stawki VAT - najczęstsze błędy i problemy. Szczegóły
 
10 marca 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek CIT: kurs 4 dniowy - warsztaty. Szczegóły
 
9 marca 2011 r., Gorzów Wielkopolski (Lubuski OKIDP) - Różnice kursowe w ujęciu podatkowym i bilansowym. Szczegóły

 
10 marca 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Różnice kursowe w ujęciu podatkowym i bilansowym. Szczegóły
 
11 marca 2011 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Podatek VAT. Szczegóły
 
11 marca 2011 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem zmian na 2011 rok. Szczegóły

 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 

Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 

Pomorski OKIDP
15 marca 2011 r. odbędzie się narada z Naczelnikami Urzędów Skarbowych woj. pomorskiego organizowana przez dyr. Izby Skarbowej w Gdańsku Pana Mirosława Kowalskiego z członkami Zarządu PO KIDP - Panią Ewą Jakubczyk Przewodniczącą Zarządu PO KIDP i Panią Magdaleną Jutrzenką-Trzebiatowską Sekretarzem Zarządu PO KIDP.

Śląski OKIDP
Trwają próby zespołu muzycznego „Doradzieje” utworzonego przy Oddziale. Zespół zagra podczas Dnia Doradcy Podatkowego 14 maja br. w Zameczku Promnice w Kobiórze.
09.03.2011- udział przedstawicieli Regionu w Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie ELSA w Katowicach. Podczas Konferencji będzie wygłoszony wykład przez doradcę podatkowego.
14.03.2011 w Zabrzu - udział przedstawicieli Regionu w spotkaniu  z pełnomocnikami Prezydentów Miast na temat „Samorząd doradców podatkowych na rzecz osób niepełnosprawnych”.
15.03.-29.04.2011- spólna akcja z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, w ramach której doradcy podatkowi będą udzielać bezpłatnych porad podatkowych dotyczących rocznych rozliczeń i ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym.
15.03.2011- II etap III Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Do II etapu zakwalifikowało się 77 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego.
29.03.2011 - w ramach współpracy z Kołem Inicjatyw Studenckich  zostanie wygłoszona prelekcja na temat zawodu doradcy podatkowego.
Na marzec 2011 r. zostało zaplanowane spotkanie z władzami Uniwersytetu Ekonomicznego na temat organizacji Forum Podatnika.
Trwają przygotowania do planowanego na 31 marca br. spotkania warsztatowego z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Skarbowej.
02.03.2011- posiedzenie Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego
W ramach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach w lutowym wydaniu „Wolnego Rynku” ukaże się artykuł o doradztwie podatkowym.
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
15 marca 2011 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie odbędzie się finał wojewódzki Konkursu Wiedzy o Podatkach. Spośród złożonych 105 prac pisemnych Komisja wyłoniła 47, których autorzy zostali zakwalifikowani do ostatniego etapu Konkursu.
 
Zachodniopomorski OKIDP
15 marca 2011 r. w Szczecinie odbędzie się II etap Konkursu Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Opodatkowanie pieczywa
Sejm pracuje nad zmianami przepisów dotyczących VAT, które m.in. dotyczą zasad opodatkowania pieczywa. Istnieją szanse, że chleb nie zostanie objęty stawką 23 %. Pewne komplikacje mogą się wiązać z rozróżnieniem pieczywa pod względem okresu przydatności do spożycia.

Opłata targowa
Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 615). Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów.

Usługi portowe
Trwają prace nad nowelizacją ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz ustawy z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441). Obecnie rozważana jest wysokość stawki VAT na usługi portowe.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Zapłata PCC nie chroni przed sanacyjnym PIT
Od działalności gospodarczej, której nie rozliczono w sposób właściwy, tylko uiszczano od transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych, trzeba naliczyć 75% podatek dochodowy, ponieważ jest to nieujawnione źródło przychodów.
(wyrok NSA z 16 grudnia 2010r. – II FSK 1322/09)

Jaka stawka VAT przy sprzedaży gruntu
Jeśli nie ma planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to dla klasyfikacji terenu niezabudowanego wiążące są zapisy ewidencji gruntów i budynków.
(wyrok NSA  z 17 stycznia 2011r. – I FPS 8/10)

Opis przedstawiony przez podatnika nie może być ogólnikowy
Sprawozdanie oznacza ustne lub pisemne przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś, opis jakichś zdarzeń, wypadków, relację, raport. Sprawozdanie nie będzie szczegółowe, drobiazgowe, skrupulatne, gdy ograniczy się tylko do opisu przedmiotowego.
(wyrok NSA z 26 stycznia 2010r. – II FSK 545/09)

Zamiana obligacji na akcje nie jest przychodem
Zamiana jednych papierów wartościowych na inne nie powoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek podatkowy w PIT powstanie dopiero przy transakcji sprzedaży. Takie stanowisko potwierdzał już NSA.
(wyrok z 14 grudnia 2001r. – I SA/Po 2374/00)
 
Zwrot VAT bez tłumaczenia dokumentów
Do rozpatrzenia wniosku dotyczącego zwrotu VAT wystarczy przedstawienie za-świadczenia o rejestracji podatnika w języku obcym.
(wyrok NSA – I FKS 207/10).
 
Czytaj więcej na temat powyższych wyroków
 
Klub musi pobrać zaliczkę na podatek
Honoraria sędziów sportowych stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 stycznia 2011r. – IPPB1/415-1058/10-2/ES)

Wypłaty dla byłych żołnierzy wykazujemy w PIT-8C
Dokonując wypłat dla byłych żołnierzy zawodowych nieposiadających uprawnień rentowych lub emerytalnych, na podatniku ciąży obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 stycznia 2011r. – IPPB2/415-965/10-2/MK).

Kiedy działalność trzeba rozliczyć w Polsce
Osoba, która osiąga dochody z działalności gospodarczej tylko w Niemczech złoży PIT w Polsce. Zadecydowały o tym powiązania osobiste: rodzina i mieszkanie.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 stycznia 2010r. – IPPB1/415–1028/10–4/ES)

Zakupu książek nie można uwzględnić w kosztach
Podatnik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie może podwyższyć kosztów podatkowych o wydatki na nabycie podręczników, komentarzy i innych opracowań prawniczych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2011r. – IPPB4/415-882/10-2/SP).

Zanim rozliczysz, sprawdź co wynika z umowy
Wykazanie VAT od sprzedaży tzw. usług eksploatacyjnych z reguły jest powiązane z terminem płatności za te usługi. Warto jednak wcześniej zweryfikować, czy rzeczywiście termin ten wynika z umowy zawartej z odbiorcą, czy wyłącznie z wystawionej faktury.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 listopada 2010r. – IBP-P3/443-833/10/IK).

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Czy można włączyć do podstawy opodatkowania VAT z tytułu umowy najmu koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy? Wyrok WSA z 3 lutego 2009 r.  I SA/Po 1387/08. Czytaj więcej
 
Wadliwości postępowania podatkowego jako okoliczności uzasadniające jego wznowienie. Czytaj więcej

 
 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.