e-Biuletyn/4/2014, numer (4), 18.02.2014

e-Biuletyn/4/2014, numer (4), 18.02.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

przypominamy, że doradcy podatkowi ubezpieczeni poza Umową Generalną, są zobowiązani do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Wybrano Prezydium i Komisje KRDP
Na posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych, które odbyło się 11 lutego br. w Warszawie wybrano członków Prezydium Rady oraz ustalono skład Komisji stałych KRDP.  Szczegóły
Informacja o pozostałych decyzjach podjętych na pierwszym posiedzeniu KRDP IV kadencji już w wkrótce w zakładce Uchwały i stanowiska KRDP.

Współpraca z włoskimi przedsiębiorcami
Do Biura KIDP wpłynęła prośba Ambasady Polskiej w Rzymie o rozpropagowanie wśród członków KIDP informacji o bazie danych, z której korzystają włoscy przedsiębiorcy. Rejestracja w tej bazie umożliwia dotarcie do potencjalnych partnerów biznesowych w tym kraju. Szczegóły

Wybory w Regionach - już od 27 lutego br.
Zapraszamy do zapoznania się z terminami Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach KIDP, w trakcie których nastąpi wybór członków Zarządów Regionalnego Oddziału Izby, przyjęcie sprawozdania ustępujących  Zarządów oraz wybór członków Oddziałów Zamiejscowych Sądów Dyscyplinarnych. Szczegóły

Składki członkowskie - zmiana po IV Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych
Przypominamy, że decyzją IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nowe zasady dotyczące składek członkowskich. Począwszy od 1 lutego 2014 r. składka wyniesie ona 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, dla doradców podatkowych wykonujących zawód, a także tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małoposki OKIDP
27 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.

Opolski OKIDP
13.02 br. odbyło się spotkanie doradców podatkowych z Naczelnikiem US w Prudniku i przedstawicielami Zarządu OOKIDP.
27.02 br. odbędzie się spotkanie doradców podatkowych z Naczelnikiem US w Krapkowicach i przedstawicielami Zarządu OOKIDP.
Doradcom z OOKIDP przekazano informacje nt. zmian dotyczących wysokości składek członkowskich, nowego sposobu uzyskiwania faktur za szkolenia oraz o terminie i miejscu Zgromadzenia Wyborczego OOKIDP i ogłoszenie spisu wyborców na Zgromadzenie.

Podkarpacki OKIDP
Do biura Oddziału została dostarczona  publikacja „Podatki 2014”, która  będzie przekazywana Państwu podczas szkoleń organizowanych przez Oddział. Książkę można również odebrać z biura Podkarpackiego Oddziału KIDP.
Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zwołuje na dzień 4 kwietnia 2014r. (tj. piątek) Zgromadzenie Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w Hotelu RZESZÓW w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 44.Rozpoczęcie o godzinie 10.00 (rejestracja od godz. 9.00). Szczegóły

Pomorski OKIDP
Zakończono I etap III Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach. Przekazano plakaty promujące zawód doradcy podatkowego do urzędów skarbowych, Izby Skarbowej, Pomorskiego Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, urzędów administracji samorządowej (urzędy miast, gmin) województwa pomorskiego.
Ufundowano doradcom z regionu pomorskiego „Podatki 2014".

Śląski OKIDP
W ramach VI Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do Śląskiego Oddziału KIDP wpłynęło 206 prac pisemnych nadesłanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych. Szczegóły
Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowych zwołuje na dzień 27 lutego 2014r. (tj. czwartek) Zgromadzenie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w hotelu Arsenal Palace mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 35 w Chorzowie. Rozpoczęcie o godzinie 14.00. W tym dniu zostaną przeprowadzone wybory na członków Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP IV kadencji oraz Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Katowicach.  Zapraszamy do licznego udziału w Zgromadzeniu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Liczymy na Państwa zaangażowanie w tak ważne wydarzenie dla naszego środowiska.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
20 lutego br. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursu Wiedzy o Podatkach w celu wyłonienia – na podstawie oceny prac pisemnych - finalistów II etapu Konkursu. Ogłoszenie wyników  I etapu nastąpi 24 lutego br.

Wielkopolski OKIDP
21-22.02.2014 r. odbędzie się Konferencja Doradców Podatkowych w Poznaniu, szczegóły w panelu mDoradca.
W ramach  IV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do WO KIDP wpłynęło 427 prac pisemnych nadesłanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych. Szczegóły
Akcja "Pomoc w wypełnianiu PIT'ów za 2013 r." Termin przyjmowania zgłoszeń mija 27 lutego 2014 r. Szczegóły 
19.02.2014 godz. 14:00 odbędzie się spotkanie dla osób sprawdzających prace konkursowe. Miejsce: siedziba WO KIDP.
27 lutego br.  o godz. 11.00 (rejestracja od godz. 10:00) w Poznaniu odbędzie się Zgromadzenie Regionalnego Wielkopolskiego Oddziału KIDP. Szczegóły 
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o organizowanych wykładach w I półroczu 2014 r. znajdują się w mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" są zamieszczane projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz do zgłaszania postulatów.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zmieniły się kody CN w wykazie towarów do celów poboru VAT w imporcie
W związku z regulacjami unijnymi w zakresie kodów CN resort finansów dokonał zmian w wykazie towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie. Szczegóły

Sejm uchwalił nowelizację dot. odliczania VAT od nabycia tzw. aut z kratką
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania podatku VAT od nabycia tzw. aut z kratką i innych kosztów związanych z ich eksploatacją. Szczegóły

Ogłoszono średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów
Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów w 2013 roku wyniosła 593,18 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów. Szczegóły

Sejm nie skrócił terminów na zwrot VAT
W piątek posłowie zdecydowali o odrzuceniu poselskiego projektu nowelizacji ustawy o VAT. Projekt zakładał skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy miałby obowiązek zwrócić przedsiębiorcy różnicę między podatkiem VAT naliczonym, a podatkiem należnym z tytułu sprzedaży przez przedsiębiorcę własnych produktów lub usług. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

WSA: prawa i obowiązki administracyjne nie wchodzą w skład spadku
Prawa i obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym nie podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Tak stwierdził WSA w Gliwicach w wyroku z 21 stycznia 2014 r. Szczegóły

ETS: podatek nie może dyskryminować przedsiębiorstw powiązanych
Podatek, który stawia w niekorzystnej sytuacji przedsiębiorstwa powiązane, w ramach grupy, ze spółkami mającymi siedzibę w innym państwie członkowskim, stanowi dyskryminację pośrednią ze względu na siedzibę spółek - tak wynika z zapadłego dzisiaj wyroku ETS. Zdaniem Trybunału, taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku węgierskiego podatku od obrotu handlu detalicznego w sklepach, należnego od wszystkich tych przedsiębiorstw ze względu na ich łączny obrót. Szczegóły

Budowle związane z prowadzeniem działalności: nie ma wartości początkowej, nie ma podatku
Gdyby przyjąć, że w przypadku spółki podstawą opodatkowania budowli byłaby wartość rynkowa, to brak jest w ogóle przepisów, aby w latach następnych, kiedy to budowla podlegałaby amortyzacji po wprowadzeniu jej do ewidencji środków trwałych, spółka mogła "powrócić" do zasad ogólnych tj. określania podstawy opodatkowania w oparciu o wartość początkową wynikającą z ewidencji środków trwałych. Szczegóły

TK: wysoka stawka akcyzy w związku z niezłożeniem zestawienia oświadczeń nabywców oleju zgodna z Konstytucją
Ustawa przewidująca wysoką stawkę akcyzy dla sprzedawcy oleju opałowego, który nie wywiązał się z obowiązku terminowego sporządzenia i przekazania organom podatkowym miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców takiego oleju jest zgodna z Konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 lutego 2014 roku. Szczegóły

VAT: kontrola u kontrahenta może opóźnić zwrot podatku
Kontrola zasadności zwrotu sprowadza się nie tylko do sprawdzenia formalnej prawidłowości faktury określającej podatek naliczony i prawidłowości sporządzenia deklaracji podatkowej, ale również dotyczy sprawdzenia zgodności treści faktury z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej zarówno po stronie podmiotowej jak i przedmiotowej. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: spłata żony nie jest kosztem podatkowym
Spłata na rzecz współmałżonka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, gdyż wydatek na ten cel ani nie zachowuje ani nie zabezpiecza źródła przychodów, jakie przynosi prowadzone przedsiębiorstwo. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2013 r. Szczegóły

Drobna naprawa nie wyłącza niskiego ryczałtu
Jeśli przedsiębiorca nie będzie ingerował w fabryczne właściwości sprzedawanych towarów, to może wybrać opodatkowanie przychodów stawką 3 proc. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 grudnia 2013 r. Szczegóły
   
VAT: sprzedając prywatny majątek łatwo zostać podatnikiem
Najem działki albo otrzymanie pozwolenia na budowę budynku z przeznaczeniem na usługi może wystarczyć fiskusowi, aby przy późniejszej sprzedaży stać się podatnikiem VAT. Szczegóły

MF o sposobie naliczania podatku rolnego w 2014 roku
Od 1 października 2013 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące sposobu obliczania podatku rolnego. W odpowiedzi na interpelację poselską nr 22932/13 Minister Finansów przypomniał, w jaki sposób jest obliczany podatek w tym roku. Szczegóły

VAT: już wydanie towaru przewoźnikowi może być dostawą
Dokonanie dostawy może nastąpić już w momencie wydania towarów z magazynu dostawcy oraz przekazania ich przewoźnikowi najętemu przez nabywcę. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 5 grudnia 2013 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Optymalizacja najmu lokalu mieszkalnego
Najem lokali zawsze był korzystną metodą dywersyfikacji posiadanego kapitału – czy to w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego, czy to w celu zwiększenia rentowności tego kapitału. Osiągane zyski z najmu podlegają opodatkowaniu, jednak szeroki wybór form opodatkowania najmu daje możliwość optymalizacji tych obciążeń. Szczegóły

Zmiany w zakresie odliczania VAT naliczonego przy nabyciu i eksploatacji pojazdów samochodowych
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie kolejne zmiany w ustawie o VAT.. W ramach tej nowelizacji prawodawca modyfikuje zasady wyznaczania i odliczania podatku naliczonego w przypadku ponoszenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Dodatkowo wprowadzony zostanie system korekt podatku od towarów i usług, których stosowanie będzie obowiązkowe lub dopuszczalne (w zależności od tego czy jest to korekta in plus czy zmniejszająca) w przypadku zmiany wykorzystania pojazdu. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Po zakończeniu umowy leasingu spółka wykupuje samochody osobowe poleasingowe, przyjmuje do ewidencji środków trwałych, a po pewnym czasie odsprzedaje pracownikom. Do 31 grudnia 2013 r. samochody używane powyżej 6 miesięcy odsprzedawane były ze stawką ZW. Wówczas, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, analizowano i korygowano w deklaracji VAT w miesiącu sprzedaży także VAT odliczony przy zakupie, rozważając okres korekty 1 roku dla aut o wartości poniżej 15.000 PLN oraz 5 lat dla wartości powyżej 15.000 PLN. Czy od 1 stycznia 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące korekty podatku naliczonego, gdy zastosujemy stawkę ZW przy sprzedaży, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722)? Odpowiedź i uzasadnienie

Jesteśmy firmą budowlaną. Naszym dostawcom (podwykonawcom) zatrzymujemy część płatności z tytułu kaucji dobrego wykonania kaucji gwarancyjnej. Można spojrzeć na to tak, że do tej części rachunku ustalamy termin płatności dłuższy niż 60 dni, bo np. 3 lata od daty odbioru prac. Czy wówczas powinniśmy zrobić korektę kosztów podatkowych (byłaby to ogromna kwota)? Czy przepisy ulgi na złe długi nie dotyczą tej sytuacji? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.