e-Biuletyn/4/2011, numer (4), 15.02.2011

e-Biuletyn/4/2011, numer (4), 15.02.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Od stycznia br. obowiązują zmienione zasady stałego podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych. W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji nowych obowiązków w tym zakresie, Krajowa Rada Doradców Podatkowych na swoim ostatnim posiedzeniu zdecydowała, że Zespół do spraw Etyki Doradców Podatkowych, który opracował nowe przepisy, zajmie się teraz rozpatrywaniem spraw związanych z praktyką ich stosowania. Już wkrótce w serwisie internetowym KIDP będą publikowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aktualnych zasad podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych. Wiele miejsca poświęcimy tej tematyce także w najbliższym wydaniu Biuletynu KIDP "Doradca Podatkowy" - już teraz serdecznie zapraszamy do lektury!
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Nowe zasady wynagradzania doradców podatkowych występujących przed sądami administracyjnymi
11 lutego br. weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 31 pod poz. 153. 
 
Oświadczenie o ubezpieczeniu OC doradcy podatkowego tylko do końca lutego!
Przypominamy, że zgodnie ze zmienionymi przez III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych zapisami Statutu KIDP Członkowie Izby zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu m.in. do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy. Obowiazek ten nie dotyczy doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną).
 
Odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych
8 lutego br. odbyło się 6. posiedzenie KRDP III kadencji. O uchwałach i stanowiskach podjętych podczas tego posiedzenia poinformujemy Państwa w następnym wydaniu e-Biuletynu.
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(2-15  lutego 2011 r.)
 
8 lutego 2011 r., Doradcy otrzymają punkty za artykuł w gazecie, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
9 lutego 2011 r., Ryzykowne usługi agencji celnych, (Gazeta Prawna), Paulina Bąk
14 lutego 2011 r., Z jakiej dopuszczalnej reklamy skorzysta doradca podatkowy, (Gazeta Prawna), rozmowa Łukasza Zalewskiego z Dominikiem Szczygłem, doradcą podatkowym
14 lutego 2011 r., Doradca podatkowy może wyznaczyć zastępcę, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
15 lutego 2011 r., Są nowe zasady wynagradzania doradców, (Gazeta Prawna), AR

 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP

Regionalne Oddziały Izby informują… 
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (16 lutego - 1 marca 2011 r.)
 
17 lutego 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek CIT:kurs 4 dniowy - warsztaty. Szczegóły
 
19 lutego 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Wybrane zagadnienia dotyczące ustawy o podatku od towarów i usług. Szczegóły
 
21 lutego 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych po 1 maja 2010 r. Szczegóły
 
22 lutego 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Orzecznictwo VAT. Szczegóły
 
22 lutego 2011 r., Brzeg (Opolski OKIDP) - Szkolenie z zakresu zmian w podatku VAT. Szczegóły
 
23 lutego 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Sukcesja podatkowa spadkobierców. Szczegóły
 
23 lutego 2011 r., Lublin (Lubelski OKIDP) - Klub Doradcy Podatkowego - zmiany w podatku VAT na 2011 oraz inna problematyka podatkowa. Szczegóły
 
24 lutego 2011 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Akcyza 2011 przepisy a praktyka. Szczegóły
 
24 lutego 2011 r., Rumia/Gdynia (Pomorski OKIDP) - Międzynarodowy stosunek pracy. Szczegóły
 
25 lutego 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Kultura organizacyjna-Szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz doradców podatkowych. Szczegóły
 
25 lutego 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zamknięcie roku w księgach rachunkowych. Szczegóły
 
25 lutego 2011 r., Rumia/Gdynia (Pomorski OKIDP) - Optymalizacja kosztów zatrudnienia oraz wybrane zagadnienia dotyczące składek ZUS i ZFŚS. Szczegóły
 
25-27 lutego 2011 r., Zakopane (Małopolski OKIDP) - Szkolenie wyjazdowe. Szczegóły
 
28 lutego 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warszaty podatkowe. Szczegóły
 
1 marca 2011 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Szczegóły
 
1 marca 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Zmiany w podatku VAT. Szczegóły
 
1 marca 2011 r., Lublin (Lubelski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT na 2011r. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
Trwa Konkurs Wiedzy o Podatkach. Do 18 lutego br. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą nadsyłać prace konkursowe.
 
Opolski OKIDP
Zarząd Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, chcąc umożliwić każdemu doradcy podatkowemu przekazanie nurtujących problemów i zagadnień Krajowej Radzie Doradców Podatkowych postanowił, iż opłata za uczestnictwo w spotkaniu 22.02.2011, dotyczyć będzie wyłącznie obecności na wykładach. Oznacza to, że doradca podatkowy, który przybędzie wyłącznie na spotkanie z Prezydium oraz Zarządem OOKIDP – nie ponosi żadnych kosztów.
Zarząd OOKIDP gorąco zachęca do wzięcia udziału w tym spotkaniu - wśród tematów, które zostaną poruszone będzie m.in. kwestia wykonywania czynności doradcy podatkowego przez osoby nieuprawnione w świetle art. 81. Udp, kwestia dostępu młodych ludzi do zawodu, samodzielności regionu oraz wizerunku naszego zawodu. Planowane spotkanie jest niepowtarzalną okazją do przedyskutowania tych palących kwestii wspólnie z doradcami z Regionu oraz z Prezydium KRDP.
 
Podlaski OKIDP
10 lutego br. odbędzie się posiedzenie Zarządu Podlaskiego OKIDP.  
 
Śląski OKIDP
22 lutego br. nastąpi ogłoszenie wyników I etapu III Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
10 lutego odbyło się spotkanie Przewodniczącej Zarządu Oddziału z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w celu ustalenia zasad współpracy m.in. udziału w  obchodach 10-cio lecia istnienia wydziału, współpracy przy organizacji finału Konkursu Wiedzy o Podatkach oraz szerokiej współpracy przy organizacji konferencji popularno-naukowych i integracyjnych z innymi zawodami prawniczymi.
11 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Konkursu Wiedzy o Podatkach. Na podstawie złożonych i sprawdzonych prac wybrano  50 uczniów, którzy wezmą udział w finale wojewódzkim 15 marca 2011 r. w Olsztynie.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Poselski projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego
Komisyjny projekt ustawy - Przepisy ogólne prawa administracyjnego
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw
PODATKO W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Nowe prawo
26 stycznia 2011r. weszły w życie ustawy z 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 197, poz. 1309). Przedmiotem zmian są unormowania dotyczące sytuacji naruszenia przepisów o cenach urzędowych.
 
12 lutego 2011r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 25, poz. 131). Rozporządzenie zawiera wzory oświadczeń używanych przy rozliczaniu podatków dochodowych.
 
Trwają prace nad projektem nowelizacji VAT
Przedłużają się prace nad projektem nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz ustawy z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441). Część zmian będzie dotyczyć ułatwień w systemie tax free. Zgodnie z nową poprawką preferencyjna stawka podatku VAT na ubranka dziecięce będzie obowiązywać do końca roku. Opóźnienie wejścia w życie zmian grozi sankcjami finansowymi ze strony Komisji Europejskiej. Głosowanie projektu zaplanowano na koniec lutego.

E-faktury
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy z dnia 11 mar-ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) oraz niektórych innych ustaw. Wśród zmian znalazły się również propozycje ułatwień w stosowaniu e-faktur. Wskazuje się, że w związku z wydaniem nowych przepisów wykonawczych nowelizacja w tym zakresie przyniosłaby więcej szkód niż pożytku.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Były prezes odpowie za długi spółki
Były członek zarządu spółki nie może się uwolnić od odpowiedzialności za jej długi podatkowe, twierdząc, że w czasie jego zarządu spółka była w dobrej kondycji finansowej. Członek zarządu (np. prezes) nie może się uwolnić od odpowiedzialności, twierdząc, że winę za długi spółki powinien ponieść kolejny zarząd. Bez znaczenia jest także to, że w czasie zarządzania przez niego spółką jej majątek miał znaczną wartość.
(wyrok NSA z 4 stycznia 2011r. – II FSK 1563/09).

Preferencja tylko przy zakwaterowaniu
Obniżonej stawki VAT nie można stosować przy remoncie szpitala, który świadczy usługi na rzecz pacjentów niepełnosprawnych zakwaterowanych we własnych domach. 7% stawką (obecnie 8%) objęte są tylko budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Z przepisów ustawy wprost wynika, że warunkiem zastosowania obniżonej stawki jest świadczenie usług zakwaterowania.
(wyrok NSA z 11 stycznia 2011r. – I FSK 248/10).

Uniewinnienie nie wpływa na odliczenie
Jeśli kontrahent zostanie prawomocnie uniewinniony w procesie karnym od zarzutu firmanctwa, i tak nie będzie mógł odliczyć VAT. Sąd administracyjny jest związany tylko ustaleniami skazującego wyroku sądu karnego.
(wyrok NSA z 11 stycznia 2011r. – I FSK 323/10).

Zmiana wierzyciela pozwala zaliczyć odsetki do kosztów
Jeśli wspólnik, który udzielił pożyczki spółce, dokona zbycia tej wierzytelności w wysokości należnych mu odsetek, to w momencie spłaty spółka może zaliczyć odsetki do kosztów. Gdy zmieni się wierzyciel, to odsetki od pożyczki spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Z art. 16 ust. 1 pkt 60 updop, który dotyczy tzw. cienkiej kapitalizacji, wynika obowiązek spełnienia dwóch przesłanek.

po pierwsze, udziałowiec, który udziela spółce pożyczki, musi spełnić warunek posiadania udziału na określonym poziomie (nie mniej niż 25%). Warunek ten musi być spełniony w momencie udzielania pożyczki,
po drugie, udziałowiec musi spełnić wymóg dotyczący zadłużenia (odsetki muszą przekroczyć trzykrotnie wartość kapitału zakładowego), przy czym wartość zadłużenia należy liczyć w momencie spłaty odsetek. Przesłanki te muszą zostać spełnione łącznie.
(wyrok WSA z 12 stycznia 2011r. – III SA/Wa 1052/10).

Nie może być różnicy między ustnym a pisemnym uzasadnieniem wyroku
Różnica między ustnym a pisemnym uzasadnieniem wyroku, która wynika z przyczyn losowych, jest podstawą do wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego
(wyrok NSA z 27 stycznia 2011 – I FSK 1143/10).
 
Prezenty z logo bez VAT
Nieodpłatne przekazanie klientom artykułów reklamowych, opatrzonych logo firmy, nie stanowi dostawy towarów oraz nie podlega VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 grudnia 2010r. – ILPP2/-443-602/08/10-S/JK).

Kiedy podatek od towarów i usług może być kosztem przedsiębiorcy.
Jeśli podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, to VAT nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 stycznia 2011r. – IPPB1/415-1005/10-2/MS).

Czy przy dziedziczeniu gospodarstwa jest podatek
Podatnik, który odziedziczył gospodarstwo rolne, w tym budynek, może skorzystać ze zwolnienia z podatku od tego spadku. Musi tylko spełnić warunki do ulg.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2011r. – IPPB2/436-398/10-6/AF).

 
Kiedy pracownik może mieć wyższe koszty
Spółka doradztwa podatkowego nie może stosować 50 proc. kosztów podatkowych wobec swoich pracowników.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 stycznia 2011r. – IPPB2/415-929/10-4/MS1).

Wydatki na studia nie zawsze są kosztem
Wydatki na ukończenie studiów magisterskich poniesione przez podatnika przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą być kosztem.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 stycznia 2011r. – IPPB1/415-937/10-2/EC).

 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Czy inwestycje wspólników spółki cywilnej zwiększają zawsze majątek spółki? Wyrok WSA z 12 marca 2009 r.,  I SA/Rz 764/08. Czytaj więcej

 
Przychód z tytułu umorzenia zobowiązań. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.