e-Biuletyn/4/2010, numer (4), 16.02.2010

e-Biuletyn/4/2010, numer (4), 16.02.2010
KOMUNIKATY
 
Seminarium „Kodeks karny skarbowy – wybrane zagadnienia
 
Redakcja „Monitora Podatkowego” oraz Krajowa Rada Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium „Kodeks karny skarbowy – wybrane zagadnienia”. W roli prelegenta - dr Adam Bartosiewicz. Seminarium odbędzie się 10 marca 2010 roku o godzinie 11.30 w siedzibie Krajowej Rady Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310. 
Szczegóły na temat zapisów oraz program seminarium znajdują się w Aktualnościach oraz w dziale "Szkolenia" serwisu społecznościowego KIDP.  
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań związanych z codziennym funkcjonowaniem kancelarii podatkowych w zakresie organizacji biura, zarządzania oraz marketingu. Prosimy o wypełnienie formularza Zadaj pytanie. Odpowiedzi będą zamieszczane w kolejnych wydaniach e-Biuletynu.
PODATKI
Czy były wspólnik spółki cywilnej odzyska VAT?
Najnowszy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej ma unormować tryb składania korekty deklaracji i wniosku o nadpłatę VAT lub akcyzy przez wspólników rozwiązanej spółki cywilnej. Zmiana przepisów jest konieczna z uwagi na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2009 r. (P 80/08), który uznał przepisy Ordynacji za niekonstytucyjne.

Pomoc dla uczniów bez PIT
Uchwalona przez Sejm w dniu 22 stycznia br. nowelizacja ustawy o systemie oświaty trafiła do Senatu. Nowelizacja przewiduje zmiany dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznanej uczniom przez kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie upoważnienia wydanego przez radę gminy. Świadczenia te mają być zwolnione z PIT.

Odsetki i dyskonta od obligacji bez podatku
W dniu 2 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 7, poz. 49). Zaniechanie poboru podatku obejmuje dochody uzyskane z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2010 r. przez Warszawę, a także te pochodzące z odpłatnego ich zbycia.

Nowe zasady ogłaszania wykazu osób, którym umorzono zaległości podatkowe
W dniu 10 lutego 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł.
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA I INTERPRETACJI

Jak opodatkować wyjątkową lub nieodpłatną korzyść?
Przepisy państwa członkowskiego, na podstawie których wyjątkowa lub nieodpłatna korzyść jest opodatkowana w spółce będącej rezydentem, gdy korzyść ta została przyznana spółce mającej siedzibę w innym państwie członkowskim, z którą ta pierwsza spółka pozostaje bezpośrednio lub pośrednio w stosunkach współzależności, podczas gdy korzyść taka nie byłaby opodatkowana w spółce będącej rezydentem, jeśli zostałaby przyznana innej spółce będącej rezydentem, z którą ta pierwsza spółka pozostaje w takich stosunkach są zgodne z prawem wspólnotowym. Jednakże do sądu krajowego należy przeprowadzenie badania, czy takie jak rozpatrywane przed sądem krajowym przepisy nie wykraczają poza to co niezbędne do osiągnięcia realizowanych przez nie celów, rozpatrywanych łącznie.
(Wyrok ETS z 21 stycznia 2010 r., C-311/08)
 
Czy brak daty na fakturze uprawnia do odliczenia VAT?
Brak dat lub numerów faktur VAT RR na dowodach zapłaty za towar na rachunek bankowy rolnika ryczałtowca nie pozbawia prawa do rozliczenia podatku.
(Wyrok NSA z 9 lutego 2010 r., I FSK 1787/08)
 
Czy wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego są kosztem podatkowym?
Środki finansowe otrzymane bezpośrednio na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego nie są przychodem, a zatem wydatki z tym związane nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.
(Wyrok NSA z 21 stycznia 2010 r., II FSK 1446/08)
 
Składka OC nie jest przychodem ubezpieczonego
Osoby ubezpieczone nie muszą płacić podatku od wartości zryczałtowanej składki OC płaconej przez spółkę.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 stycznia 2010 r., IPPB4/415-743/09-2/SP)
WSKAZÓWKI PODATKOWE

Czy odsetki od kredytów zaciągniętych w związku z nabyciem udziałów są kosztem podatkowym? czytaj więcej
 
Względem kogo można prowadzić postępowanie z dochodów z nieujawnionych źródeł? czytaj więcej
 
Dobroczynne SMS-y bez VAT czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.