e-Biuletyn/3/2012 , numer (3), 7.02.2012

e-Biuletyn/3/2012 , numer (3), 7.02.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z decyzją III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych (uchwała nr 55/2010 z dnia 17 stycznia 2010 r.), składka członkowska od 1 stycznia 2012 r. wynosi 80 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód; 20% tej kwoty (16 zł) płacą doradcy, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności zawodowych. Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, tak więc w lutym należy wpłacić składkę w nowej kwocie. Szczegóły 

Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Podatek od towarów i usług - wybrane problemy - konferencja CDiSP w Łodzi
Informujemy, że do Krajowej Izby Doradców Podatkowych wpłynęło zaproszenie z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych - na 91 Konferencję Podatkową "Podatek od towarów i usług - wybrane problemy", która odbędzie się 13 lutego 2012 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegóły

Ubezpieczenie OC na 2012
Przypominamy, że doradcy podatkowi ubezpieczeni poza Umową Generalną, są zobowiązani do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego (11 stycznia - 7 lutego 2012 r.)

19 stycznia 2012 r., Doradcy podatkowi skuteczni przed sądami, (Rzeczpospolita), Aleksandra Tarka, Monika Pogroszewska
25 stycznia 2012 r., Liczyła się redakcyjna ocena, (Gazeta Prawna), Jadwiga Sztabińska
25 stycznia 2012 r., 32 osoby straciły uprawnienia, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 

30 stycznia 2012 r., Doradcy podatkowi sami rezygnują z wykonywania zawodu, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
3 lutego 2012 r., Doradcy zbierają punkty, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski


Regionalne Oddziały Izby informują…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (8-28 lutego 2012 r.)
10-12 lutego 2012 r., Zakopane (Małopolski OKIDP) - Szkolenie dla doradców podatkowych w Zakopanem. Szczegóły

13 lutego 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP, CDiSP) - Podatek od towarów i usług - wybrane zagadnienia. Szczegóły

14 lutego 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Przychody i świadczenia pracownicze - ujęcie podatkowe. Szczegóły

16 lutego 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych i podatek dochodowy od osób fizycznych; zmiany w 2012 r. oraz analiza aktualnego orzecznictwa (szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników). Szczegóły


16 lutego 2012 r., Piła (Wielkopolski OKIDP) - Podatkowe aspekty działań reklamowo-promocyjnych. Szczegóły


17 lutego 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Akcyza po likwidacji generalnego zwolnienia na węgiel i koks od 2 stycznia 2012 r. (szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników). Szczegóły

17-18 lutego 2012 r., Mysłakowice (Dolnośląski OKIDP) - Określanie miejsca świadczenia usług; Unijny obrót towarowy. Szczegóły

17 lutego 2012 r., Podlaski (Białystok OKIDP) - Podatkowe aspekty przystępowania oraz występowania z osobowych i kapitałowych spółek prawa cywilnego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka z o. o., spółka cywilna. Szczegóły

18 lutego 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Bal Karnawałowy Doradców Podatkowych. Szczegóły

21 lutego 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Podatkowe aspekty działań reklamowo-promocyjnych. Szczegóły

23 lutego 2012 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Zmiany w przepisach Kodeksu pracy w 2012 r. oraz przepisach dotyczących Ubezpieczeń Społecznych. Szczegóły


24 lutego 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zobowiązania podatkowe. Szczegóły

27 lutego 2012 r., Kalisz (Wielkopolski OKIDP) - Praktyczne ujęcie sprawozdania finansowego - warsztaty. Szczegóły


27 lutego 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Budowanie relacji z klientem zewnętrznym. Szczegóły

28 lutego 2012 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - VAT w transporcie i budownictwie. Szczegóły


28 lutego 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - VAT w budownictwie w 2012 r. Usługi krajowe i wewnątrzwspólnotowe z uwzględnieniem zgłoszonej działalności w państwie Unii Europejskiej. Szczegóły


Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.


UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Dolnośląski OKIDP
6 lutego 2012 r. upływa termin nadsyłania prac pisemnych od uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zgłosili się do udziału w II Dolnośląskim Konkursie wiedzy o Podatkach.
Odbyły się następujące spotkania w celu nawiązania współpracy i podjęcia konsultacji podatkowych dla różnych środowisk, które będą służyły promocji zawodu doradcy podatkowego: 27.01.2012 r. – spotkanie przedstawicieli Zarządu DO KIDP z Panią poseł Lidią Geringer de Oedenberg, a 3.02.2012 r. – z przedstawicielami Zachodniej Izby Gospodarczej.


Opolski OKIDP
7.02.2012r – wyjazdowe Posiedzenie Członków Zarządu organizowane w Oleśnie wraz z doradcami podatkowymi powiatu kluczborskiego i oleskiego.  
Zarząd OOKIDP zorganizował Punktu Informacji Prawnej (PIP) polegający na udostępnieniu interpretacji, orzeczeń i wyroków na wskazane zagadnienia przez doradców podatkowych poprzez OOKIDP zarówno w siedzibie jak i na każdym szkoleniu. 

Śląski OKIDP
W ramach IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach do Śląskiego Oddziału KIDP wpłynęło ponad 200 prac konkursowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obecnie prace są sprawdzane przez doradców podatkowych z regionu  Śląskiego. Szczegóły 
Śląski Oddział KIDP wraz z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po raz trzeci organizuje akcję  „Doradcy podatkowi dla niepełnosprawnych”. Akcja będzie polegała na udzielaniu przez doradców podatkowych bezpłatnych porad podatkowych w sprawie rozliczeń rocznych  na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Porady podatkowe będą udzielane dwa razy w tygodniu (we wtorki i w czwartki) w godzinach od 9.00 do 15.00 w okresie od 15 marca 2012 roku do 26 kwietnia 2012 roku.
8.02.2012 r. - spotkanie Komisji Ochrony Zawodu i w sprawie Konferencji Międzynarodowej.
21.02.2012 r. – spotkanie Komisji Ochrony Zawodu w sprawie Konkursu Wiedzy o Podatkach i w sprawie Konferencji Międzynarodowej.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Przyjęto 61 prac pisemnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy biorą udział w Konkursie Wiedzy o Podatkach. Prace zgodnie z procedurą zostały przekazane wytypowanym członkom Zarządu do oceny.

Wielkopolski OKIDP
Trwa II Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Do dnia 22.02.2012 r. nastąpi opublikowanie na stronie internetowej Oddziału wyników z I etapu konkursu. Szczegóły
Zarząd podjął współpracę z ELSA Poland (Oddział Poznań) w ramach projektów: „Dni Prawnika”, „Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych” i „Dni Edukacji Prawniczej”.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o podatku dochodowym oraz poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o podatku dochodowym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Beata Szydło)

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe zasady kontroli celnych
Ministerstwo Finansów przygotowało założenia do nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 ze zm.). Zmiana przepisów ma poszerzyć kompetencje Służby Celnej w zakresie przeprowadzania kontroli i zapobiegania łamaniu przepisów.

Rynek usług płatniczych zostanie otwarty
Rząd pracuje nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.). Zmiana przepisów otworzy rynek usług płatniczych i pozwoli na szersze stosowanie tzw. pieniądze elektronicznego. Przywilej taki uzyskają obok banków również krajowe instytucje płatnicze.

28 stycznia 2012 roku – wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
Regulacja określa nowe zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 45).

28 stycznia 2012 roku – wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie 
Nowelizacja ujednolica stawkę podatku VAT od soków (Dz. U. z 2012 r. poz. 89).

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Zapłata podatku w naturze nie podlega podatkowi
Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w zamian za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego nie jest opodatkowane VAT.
(wyrok NSA z 14 stycznia 2011 r. - I FSK 105/10)

Fiskus bez miesięcznych zaliczek
Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. Przychód (dochód) spółki kapitałowej mającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku.
(uchwała siedmiu sędziów NSA z 16 stycznia 2012 r. - II FPS 1/11)

Zapłacona kara umowna może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych kary umownej jest sporna. Z przepisów podatkowych wynika, że z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są wprost np. kary umowne z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług.
(wyrok NSA z 17 stycznia 2012 r. - II FSK 1365/10)

Pracodawca musi naliczyć podatek od imprezy integracyjnej
Spotkania, które mają integrować pracowników, oznaczają dla nich przychód podlegający opodatkowaniu.
(wyrok NSA z 17 stycznia 2012 r. - II FSK 2740/11)

Nie wszystkie odsetki przedawnią się po 5 latach
Odsetki od nieterminowego zwrotu podatku od towarów i usług są innymi kwotami niż odsetki od nieterminowej zapłaty. Nie można więc stosować do nich ogólnych zasad dotyczących przedawnienia.
(wyrok NSA z 18 stycznia 2012 r. - I FSK 595/11)

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Wydatek na remont bramy nie będzie kosztem firmy
To, czy brama wjazdowa do prywatnej części nieruchomości podatnika zostanie wymieniona, nie ma wpływu na powstanie źródła przychodu ani na jego wysokość.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2011 r. - IPTPB1/415-193/11-6/DS)

Kasy bez ważnej homologacji nie zgłosimy w urzędzie
Prezes Głównego Urzędu Miar musi potwierdzić, że kasa fiskalna odpowiada wymaganym warunkom technicznym. W przeciwnym razie podatnik nie może używać jej w swojej firmie.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2011 r. - IPTPP4/443-13/11-2/BM)

Prokurent uzyskuje przychód z innych źródeł
Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z pro-wadzeniem przedsiębiorstwa. Udzielenie prokury jest uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia pro-kury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony. Powołanie do pełnienia określonych funkcji jest więc stosunkiem prawnym jednostronnym.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 stycznia 2012 r. - ILPB1/415-1195/11-2/AMN)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 13 z 19.01.12 – strona B3

Skażone rozpuszczalniki mogą być produkowane poza składem podatkowym
Warunkiem zwolnienia alkoholu etylowego z akcyzy jest jego skażenie środkami dopuszczonymi do skażania alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93. Zatem nabywany przez firmę alkohol etylowy całkowicie skażony środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia komisji będzie zwolniony z podatku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 stycznia 2012 r. - IPTPP3/443A-39/11-5/KK)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 10 z 16.01.12 – strona B5

Zarząd cmentarza z 8% VAT
Dla prawidłowego określenia wysokości stawki VAT od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary lub usługi, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy o VAT symbole PKWiU. I tak w poz. 180 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – który przewiduje 8% VAT – ustawodawca wymienia pod symbolem PKWiU 96.03 – usługi pogrzebowe i pokrewne, wraz z dostawą trumien, urn i utensyliów pogrzebowych dostarczanych wraz z trumną lub urną.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 stycznia 2012 r. - ILPP1/443-1298/11-6/MS)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 15 z 23.01.12 – strona B3

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

Czy wydatki na infrastrukturę sportową przekazaną nieodpłatnie gminie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów? Wyrok WSA z 8 września 2009 r., III SA/Wa 316/09. Czytaj więcej

Wsparcie sprzedaży – wybrane problemy podatkowe. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.