e-Biuletyn/3/2011, numer (3), 1.02.2011

e-Biuletyn/3/2011, numer (3), 1.02.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
serdecznie zachęcamy do korzystania z prezentacji multimedialnej na temat zawodu doradcy podatkowego, opracowanej z inicjatywy Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Prezentacja zawiera m.in. zwięzłą charakterystykę zawodu, informacje dotyczące samorządu zawodowego  oraz wskazuje korzyści wynikające ze współpracy z doradcą podatkowym. Prezentacja może okazać się przydatna podczas wystąpień i spotkań, mających na celu przedstawienie najistotniejszych informacji na temat zawodu doradcy podatkowego. Prezentację można pobrać z naszej strony internetowej. Na potrzeby działań promocyjnych Izby zostały również przygotowane plaktaty informacyjne.
 
Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

 
Sztandar KIDP
Z inicjatywy Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP rozpoczęto działania zmierzające do ufundowania sztandaru Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W trakcie niedawnego Konwentu Regionów (14-16.01 br. w Ossie) ustalono, że KRDP powoła zespół składający się z przedstawicieli Oddziałów Regionalnych i KRDP, którego zadaniem  będzie opracowanie założeń do projektu sztandaru, określenie sposobu fundowania oraz opracowanie projektu ceremoniału wykorzystania sztandaru.  
 
Kolejne posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych
W dniach 8-9 lutego br. odbędzie się 6. posiedzenie KRDP III kadencji. O uchwałach i stanowiskach podjętych podczas tego posiedzenia poinformujemy Państwa w następnym wydaniu e-Biuletynu.
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(19 stycznia - 1  lutego 2011 r.)
 
19 stycznia 2011 r., Napisanie artykułu sposobem na podniesienie kwalifikacji, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
21 stycznia 2011, g.l., Kiedy pracownik może mieć wyższe koszty(Rzeczpospolita)
22 stycznia 2011, Katarzyna Jędrzejewska, Doradco: pisz u nas, zbieraj punkty (Rzeczpospolita)
25 stycznia 2011 r., Nowe zasady reklamowania usług, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
26 stycznia 2011 r., Po jakim czasie można się zatrudnić u klienta, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
26 stycznia 2011 r., Czy prowadzenie ksiąg zalicza się do doradztwa, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski

 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP 

 
Regionalne Oddziały Izby informują…  
 

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (2-15 lutego 2011 r.)
 

2 lutego 2011 r., Opole (Opolski OKIDP) - Metodyka sporządzania sprawozdań finansowych w spółkach osobowych. Szczegóły
 
2 lutego 2011 r., Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - VAT - zmiany w 2011 roku. Szczegóły
 
3 lutego 2011 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT na rok 2011. Szczegóły

 
3 lutego 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek VAT od podstaw: kurs czterodniowy - warsztaty. Szczegóły
 
3 lutego 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Zmiany w systemie VAT wprowadzone rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy oraz omówienie praktycznych problemów w ustawie o VAT po zmianach, które weszły w życie 1 stycznia 2011 r. Szczegóły
 
4 lutego 2011 r., Gorzów Wielkopolski (Lubuski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT na rok 2011. Szczegóły

4 lutego 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - VAT w 2011 roku - szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
7 lutego 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Bilans - zamknięcie roku. Szczegóły
7 lutego 2011 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Postępowanie egzekucyjne w administracji. Szczegóły

8 lutego 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Zmiany CIT. Szczegóły

 
8 lutego 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej w zakresie podmiotów powiązanych, z uwzględnieniem umów i unikaniu podwójnego opodatkowania. Szczegóły

 
8 lutego 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Zmiany w podatku od towarów i usług w 2011 roku. Szczegóły 

11 lutego 2011 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Rozliczanie transakcji walutowych oraz wybrane problemy rachunkowości (leasing, zmiany polityki rachunkowości, porównywalnośc danych, szacunki i rezerwy, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych). Szczegóły
 
11 lutego 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zakładowa działalność socjalna"-Szkolenie dla doradców podatkowych oraz dla pracowników doradców podatkowych. Szczegóły

 
11 lutego 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - drugie spotkanie z cyklu szkoleniowego dla doradców podatkowych (komunikacja, wizerunek, wywieranie i odpieranie wpływu oraz organizacja i kierowanie). Szczegóły
 
14 lutego 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych od 01.01.2011 r.- szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 

Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 

Śląski OKIDP
2 lutego 2011 r. odbędzie się pierwsze spotkanie Komisji Rozjemczej Śląskiego Oddziału KIDP.
 
Wielkopolski OKIDP
Trwa Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Szczegóły

PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Wzory deklaracji podatkowych
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W załączniku do projektu znalazło się 11 nowych wzorów deklaracji podatkowych.
Umorzony czynsz
Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176). Zakłada on wprowadzenie zwolnienia od podatku dla lokatorów, którym umorzono czynsz. Limit takiej ulgi miałby wynieść 2280 zł rocznie.

Fiskus decyduje o statusie rodzica
Wspólne opodatkowanie z dzieckiem przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który jest m.in. panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci. Tak brzmi nowy art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, który wszedł w życie 1 stycznia 2011 r., i będzie miał zastosowanie po raz pierwszy w rozliczeniu za 2011 rok. Niestety nowelizacja nie usunęła wszystkich wątpliwości związanych z preferencyjnym rozliczeniem samotnych rodziców. Ustawodawca nie sprecyzował np., czy samotnym rodzicem wystarczy być jeden dzień, tydzień, miesiąc, a może cały rok, aby z preferencyjnego rozliczenia skorzystać. W efekcie znów urzędnicy fiskusa będą decydować, czy w danym przypadku rodzic samotnie wychowywał dziecko. To będzie trudne zadanie. Bo jak udowodnić matce dziecka, która np. jest w konkubinacie, że sama je wychowuje? Wskazówek, jak to zrobić, ustawa o PIT nie zawiera.

Określono zadania kontroli skarbowej
Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego. Projektowane rozporządzenie powtarza treść rozporządzenia z 21 grudnia 2006 r. Różnica obejmuje rozszerzenie tytułu i zakresu rozporządzenia o wyraźne wskazanie, iż określa ono nie tylko szczegółowy tryb przeprowadzania czynności, ale również warunki i sposób ich przeprowadzania oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych czynnościach.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Firmanctwo pozbawi odliczenia VAT
Jeżeli faktura nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, fiskus może pozbawić odliczenia VAT bez ustalania, czy podatnik wiedział o oszustwie.
(wyrok NSA z 1 grudnia 2010r. – I FSK 936/09).

 
Z pustej faktury nie odliczysz podatku
Firma może pomniejszyć VAT, jeśli rzeczywiście kupiła towary lub usługi na potrzeby działalności. Transakcję potwierdza faktura. Musi odzwierciedlać rzeczywistość, inaczej podatnik nie ma prawa do odliczenia.
(wyrok NSA z 8 grudnia 2010r. – I FSK 2080/09).

 
Do darowizny nie zawsze potrzebny przelew bankowy
Odmawianie prawa do zwolnienia z podatku przy darowiźnie dla najbliższej rodziny tylko dlatego, że nie została dokonana za pomocą przelewu bankowego, to przesadny formalizm fiskusa.
(wyroki NSA z 8 grudnia 2010r. – II FSK 1394-1395/09).

 
Rozklejanie plakatów to usługa reklamowa
Działalność polegająca na montażu tablic reklamowych, rozklejeniu plakatów, a także innych pracach przygotowawczych jest usługą reklamową i nie może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym.
(wyrok NSA z 10 grudnia 2010r. – II FSK 1357/09).

 
Spóźniona faktura to nie dowód w sądzie
Złożony dopiero w trakcie rozprawy oryginał faktury VAT jest nieistotny w sprawie, jeżeli sąd nie dopuścił go jako dowodu.
(wyrok siedmiu sędziów NSA – I FPS 7/10).

 
Podatnik musi być informowany o przesłuchaniu świadka
Jeżeli podatnik został poinformowany o terminie przesłuchania świadków, nie można za-rzucać, że został pozbawiony czynnego udziału w postępowaniu.
(wyrok NSA z 14 grudnia 2010r. – II FSK 728/09).
 
Czytaj więcej na temat powyższych wyroków.

 
Promocja nie podlega opodatkowaniu VAT
Nieodpłatne przekazanie towarów na cele promocji jest reklamą. Takie działania nie są opodatkowane VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 grudnia 2010r. – ILPP1/443-111/09/10-S/AK).

Spis inwentarza nie jest niezbędny do zwolnienia
Spis inwentarza nakazany przez sąd w wyniku przyjęcia spadku z jego dobrodziejstwem nie jest obligatoryjny. Urząd skarbowy nie może żądać takiego spisu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2010r. – IPPB2/436-362/10-2/AF).

 
Składka ubezpieczeniowa będzie przychodem z innych źródeł
Zapłacenie przez spółkę części miesięcznej składki ubezpieczeniowej stanowić będzie dla uczestnika promocji przychód zaliczany do innych źródeł.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2010r. – IPPB2/415-882/10-3/AS).

 
Pożyczki od zagranicznej firmy mogą podlegać PCC
Pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, gdy w chwili zawarcia umowy pożyczki jej przedmiot znajduje się w Polsce. PCC od pożyczki trzeba zapłacić też wtedy, gdy pieniądze w chwili zawarcia umowy znajdują się za granicą oraz pożyczkobiorca ma siedzibę na terytorium RP, a czynność zostanie dokonana w Polsce.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 grudnia 2010r. – IPPB2/436-376/10-4/MZ).

 
Lokata na książeczce pozbawi ulgi
Podatnik straci ulgę mieszkaniową, gdy środki ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości ulokuje na książeczce oszczędnościowej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 grudnia 2010r. – IPPB2/436-483/10-2/MZ).

 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁY PODATKOWE

Czy wydatki poniesione w związku z przejęciem Spółki przez inny podmiot mogą stanowić dla niej koszt uzyskania przychodów? Wyrok WSA z 6 kwietnia 2009 r., I SA/Gd 837/08. Czytaj więcej
 
Wiążące interpretacje podatkowe – założenia a rzeczywistość. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.