e-Biuletyn/24/2013, numer (24), 17.12.2013

e-Biuletyn/24/2013, numer (24), 17.12.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

w ostatnim tegorocznym wydaniu e-Biuletynu KIDP, życzymy wszystkim naszym Czytelnikom wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2014 roku.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Zakończyły się Walne Zgromadzenia w Regionalnych OKIDP
W związku z tym Krajowa Rada Doradców Podatkowych rozwiązała w drodze uchwały Zespół do spraw koordynacji organizacji Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby, powołany uchwałą z lutego br. Jednocześnie, po zapoznaniu się z protokołami Komisji Wyborczych, przyjęto stanowisko zgodnie z którym Krajowa Rada Doradców Podatkowych nie stwierdza nieprawidłowości w przeprowadzeniu Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby, które dokonały wyboru delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Seminarium: Najważniejsze orzecznictwo TSUE w sprawach VAT w 2013 r.
Redakcja "Monitora Podatkowego" oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych zapraszają na seminarium pt. "Najważniejsze orzecznictwo TSUE w sprawach VAT w 2013 r.", które odbędzie się 19 grudnia 2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie. Szczegóły
 
REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
19 grudnia 2013 r.we Wrocławiu odbędzie się Kolacja Wigilijna dla doradców podatkowych.

Małopolski OKIDP
Z uwagi na okres świąteczny comiesięczne czwartkowe spotkanie integracyjne doradców podatkowych w grudniu nie odbędzie się. Najbliższe spotkanie planowane jest w dniu 30 stycznia 2014 r.

Mazowiecki OKIDP
Zbliża się finał konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego. Szczegóły

Opolski OKIDP
3 stycznia 2014 r. odbędzie się spotkanie Zarządu OOKIDP z delegatami na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z VI Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych SO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Obecnie oczekujemy na prace konkursowe uczestników. Szczegóły
W dniach 31.01-02.02.2014 r. odbędzie się szkolenie wyjazdowe organizowane w Hotelu Klimczok w Szczyrku. Przedmiotem szkolenia będą planowane zmiany w przepisach o podatku VAT, w podatkach dochodowych (PDOF i PDOP), najnowsze kierunki orzecznictwa w ordynacji podatkowej i podatku VAT, zagadnienia związane z prawem cywilnym oraz prawem pracy. Szczegóły

Wielkopolski OKIDP
Do IV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach zgłosiło się 571 uczniów z 35 szkół z województwa wielkopolskiego. Aktualnie oczekujemy na prace pisemne uczniów w terminie do 21 stycznia 2014 r.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP zwraca się z prośbą o włączenie się w kampanię na rzecz budowania wizerunku doradcy podatkowego. Wszystkich doradców zainteresowanych kampanią prosimy o kontakt z biurem Wielkopolskiego Oddziału KIDP.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o zaplanowanych wykładach na I półrocze 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowy wzór wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej
Od 1 stycznia 2014 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej - PIT-16. Szczegóły

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. na poziomie z lat 2012 i 2013
W 2014 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 0,95 zł na 1 litr oleju. Szczegóły

MF przedłużył obowiązywanie zmian w klasyfikacji dochodów budżetowych
Do końca 2014 r. przedłużone zostaje obowiązywanie w wybranych działach klasyfikacji budżetowej rozdziałów umożliwiających klasyfikowanie dochodów stanowiących wcześniej dochody zlikwidowanych gospodarstw pomocniczych oraz dochody własne jednostek budżetowych, a obecnie będących dochodami budżetu państwa. Szczegóły

Od 1 stycznia zmienią się przepisy dotyczące SKA
Od 1 stycznia 2014 r. zobowiązane do opodatkowania dochodów wypracowanych przez siebie w danym roku podatkowym będą spółki komandytowo-akcyjne (SKA), a nie ich wspólnicy. Szczegóły

Nowe wzory dla zryczałtowanego podatku dochodowego
Od jutra będą obowiązywały nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28A, PIT/O i PIT/D w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Gmina może w ciągu roku uszczegółowić przedmiot opodatkowania
Rada gminy z dotychczas obowiązującego przedmiotu opodatkowania może wyodrębnić w trakcie roku podatkowego nowy, bardziej szczegółowy przedmiot opodatkowania. Tak wynika z wyroku NSA z 25 października 2013 r. Szczegóły

Karą porządkową wójt nie ustali stanu faktycznego
Jeżeli podatnik uchyla się od dostarczenia stosownej dokumentacji służącej określeniu podatku od nieruchomości to wójt powinien ustalić zobowiązanie podatkowe w wysokości wynikającej z danych zawartych w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły, a nie nakładać karę porządkową. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 21 listopada 2013 r. Szczegóły

ETS: ogólne zwolnienie z VAT szkoleń prowadzonych przez podmioty niepubliczne sprzeczne z prawem UE
Zwolnienie wszystkich usług edukacyjnych w sposób ogólny, niezależnie od celu realizowanego przez podmioty świadczące te usługi jest niezgodne z dyrektywą VAT - takie są wnioski z zapadłego 28 listopada 2013 r. wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Szczegóły

TSUE zakazał równoczesnego odliczania podatku VAT i powoływania się na prawo do zwolnienia
Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że firmy nie mogą równocześnie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie krajowych przepisów i odliczenia VAT-u przewidzianego przez unijną dyrektywę. W Polsce prawo zostało zmienione już trzy lata temu, ale wyrok ma duże znaczenie dla rozliczeń za lata wcześniejsze oraz dla innych państw członkowskich UE. Szczegóły

Udostępnienie wizerunku "nie wyłącza" przychodów z działalności gospodarczej
Udostępnianie własnego wizerunku nie może być jedynym elementem wpływającym na kwalifikację źródła przychodów z tytułu świadczonych usług reklamowych. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 7 listopada 2013 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Zwolnienie z PIT miało zastosowanie do wszystkich żołnierzy pełniących służbę za granicą
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2005-2010 ma zastosowanie do żołnierzy pełniących wojskową służbę za granicą, jeżeli realizowali cele, o których mowa w tym przepisie, niezależnie od tego, czy wchodzili w skład jednostki użytej poza granicami kraju. Szczegóły

Usługi VOD opodatkowane są podstawową stawką VAT
Usługi VOD nie korzystają z opodatkowania obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc., ponieważ zostały wyraźnie wyłączone z zakresu poz. 169 załącznika nr 3 do ustawy. Zatem powinny być one opodatkowane odrębnie, stawką podstawową 23 proc. Szczegóły

Opodatkowanie akcyzą sprężonego gazu ziemnego (CNG)
W odpowiedzi na interpelację poselską 21513/13 Minister Finansów zajął się kwestią opodatkowania akcyzą gazu CNG. Do 31 października do sprężonego gazu ziemnego była stosowana zerowa stawka akcyzy. Szczegóły

Pożyczka od rodziców zwalnia przychód z opodatkowania PIT
Korzystanie przez wspólnika z nieoprocentowanej pożyczki w części udzielonej przez rodziców będących pozostałymi wspólnikami spółki powoduje powstanie przychodu. Jednak przychód ten, z uwagi na pokrewieństwo, jest zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Opodatkowanie dochodów z prowadzenia blogów
Prowadzenie bloga stało się metodą zarobkowania wielu osób. Czasem jest to jedyne źródło dochodu prowadzącego. Zasadą jest, że wszelkie dochody, jeśli nie są przedmiotowo zwolnione od podatku, należy opodatkować podatkiem dochodowym. Pozostaje ustalenie sposobu opodatkowania. Szczegóły

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 r. w świetle interpretacji indywidualnych - część I: Moment powstania obowiązku podatkowego
Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., w dość istotny sposób modyfikuje zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka z o.o. otrzymała fakturę zaliczkową za szkolenie. Faktura ostateczna będzie wystawiona w roku przyszłym. Szkolenia - kolejne zjazdy - odbywają się zarówno w 2013 r., jak i w 2014 r.? Kiedy można zaliczyć do KUP kwoty wykazane w fakturze zaliczkowej (fakturze ostatecznej)? Czy można koszty rozliczać poprzez rozliczenia międzyokresowe, tzn. ustalić koszt jednego zjazdu i w dacie zjazdu obciążać KUP w spółce? Odpowiedź i uzasadnienie

W 2012 r. firma deweloperska dokonała wynajmu lokalu na łączna wartość 1440 zł oraz zwróciła zaliczki na poczet zakupu mieszkań na kwotę 40.000 zł netto (odstąpienie od umów zakupu mieszkań). Łączna wartość obrotu za 2012 r. była ujemna (1440 zł - 40.000 zł). W 2013 r. nadal jest wynajmowany lokal, a wartość wynajmu to 120 zł netto. Od stycznia do sierpnia 2013 r. otrzymano zaliczki na zakup mieszkań na kwotę 50.000 zł. We wrześniu 2013 r. dokonano sprzedaży niepotrzebnych bram o wartości 5000 zł, na co wystawiono fakturę VAT. Zakupu dokonała osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Czy w 2013 r. jesteśmy zobowiązani do zainstalowania kasy rejestrującej? Jeśli tak, to od którego miesiąca? Jak obliczyć wysokość limitu zobowiązującego nas do rozpoczęcia ewidencji, podczas gdy w 2013 r. wartość obrotu ogółem jest wartością ujemną? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.