e-Biuletyn/24/2012, numer (24), 28.12.2012

e-Biuletyn/24/2012, numer (24), 28.12.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

w ostatnim tegorocznym wydaniu e-Biuletynu KIDP życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, realizacji planów zawodowych oraz wytrwałości w postanowieniach na Nowy 2013 rok!

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Godziny pracy Biura KIDP w dniu 31.12.2012 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2012 r. Biura KIDP w Warszawie będzie czynne w godzinach 8.00-13.00.

Ubezpieczenie OC: uwaga - zmiana kont do wpłat!
W związku ze zbliżającym się terminem odnowienia umowy ubezpieczenia przypominamy, iż osoby zamierzające kontynuować w 2013 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z Umową, okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Termin ten dotyczy również osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku. Brak dochowania terminu na złożenie wniosku i uiszczenia wpłaty na wskazany rachunek bankowy do dnia 31.12.2012 r. skutkować będzie niemożnością dochowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.
Jednocześnie informujemy, że nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych do wpłat za ubezpieczenie OC w oparciu o Umowę Generalną. Prosimy o dokonywanie wpłat na numery kont wskazane we wniosku wygenerowanym przez system elektronicznych wniosków OC w serwisie internetowym KIDP. W przypadku wpłaty na niewłaściwy numer konta, należność nie zostanie prawidłowo rozliczona, co skutkować będzie odrzuceniem złożonego wniosku ubezpieczeniowego.
Wszelkie pytania związane z rozliczeniami oraz wpłatami należności z tytułu ubezpieczenia OC prosimy kierować do Działu Rozliczeń Biura KIDP pod nr: (22) 203 64 33, natomiast pytania dotyczące procedury zawarcia umowy ubezpieczenia pod nr: (22) 378 14 33.

Nowe narzędzia w mDoradcy - tylko do 1 stycznia 2013 r.
Tylko do 1 stycznia 2013 r.  istnieje możliwość bezpłatnego testowania LEX Navigator Procedury Podatkowe. W panelu mDoradca w zakładce Kody dostępu znajdą Państwo indywidualny kod dostępu ważny 7 dni od momentu pierwszego użycia, a także link do programu oraz instrukcję logowania na stronie producenta programu. Promocyjne warunki dostępu do programu oferuje Wolters Kluwer Polska - Główny Patron Wydawniczy Konferencji Jubileuszowej KIDP, która odbyła się 4 grudnia br. w Warszawie.

Deregulacja - przedstawiciele KRDP na konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Sprawiedliwości
13 grudnia br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa poświęcona projektowi ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych. W spotkaniu wzięli udział Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin oraz Podsekretarz Stanu w resorcie sprawiedliwości – Wojciech Węgrzyn. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.

UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z V Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Szczegóły
Kierujemy na Państwa ręce propozycję związaną z promocją zawodu doradcy podatkowego. Została stworzona ulotka promocyjna, której adresatem byliby przedsiębiorcy lub osoby fizyczne, potencjalni klienci kancelarii doradcy podatkowego. Za pośrednictwem Śląskiego Oddziału KIDP istnieje możliwość wykonania indywidualnego nadruku danych kancelarii na ulotce lub zamówienia ulotki bez indywidualnego nadruku.  Proponujemy Państwu także skorzystanie ze stojaka na ulotki. Zamówienia prosimy przesyłać na adres slaski@kidp.pl. Szczegóły dotyczące ulotki.
Zarząd Śląskiego OKIDP zaprasza na szkolenie wyjazdowe organizowane  w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu w dniach od 11-13 stycznia 2013 r. Szczegóły

Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z III Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Więcej informacji.
Szkolenia na I półrocze 2013 r. znajdują się w panelu mDoradca.
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia RM w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Zmianie ulegają wzory PIT
Wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z 19 listopada 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1331). Zmianie ulegają wzory PIT: 36, 36L, 37, 38 i 39.
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 242 z dnia 13.12.12 – strona B16

Zmiany w ulgach
Zakończono parlamentarne prace nad nowelizacją ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Teraz brakuje już tylko podpisu prezydenta. Zmiany dotyczą zasad stosowania ulg podatkowych. Chodzi o głośno komentowane przywileje twórców, ulgę internetową oraz ulgi na dzieci.
źródło: www.sejm.gov.pl

Nowa definicja terenów budowlanych
Senat przyjął uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). Uaktualni ona definicję terenów budowlanych, co ma istotne znaczenie z perspektywy preferencji podatkowych.
źródło: www.sejm.gov.pl

Od nowego roku więcej osób będzie mogło opłacać dobrowolnie składki 
Do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych będą mogli przystąpić wszyscy, którzy nie są nimi objęci obowiązkowo. Katalog uprawnionych będzie szerszy, ale nie zmienia się podstawa wymiaru składek Obecnie osoby, które mają możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, zostały enumeratywnie wymienione w art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby te same decydują, czy i kiedy przystąpić do ubezpieczeń. Oczywiście podlegają tylko ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie mogą opłacać za siebie składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Od 1 stycznia 2013 r. prawo do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych będzie przysługiwało większej grupie osób. Z uprawnienia do dobrowolnego opłacania składek będą mogli skorzystać ci, którzy nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi obowiązkowo.
źródło: Gazeta Prawna / Praca i Ubezpieczenia, Michał Jarosik, s. I, 2012/12/20
 
Berlin lekko luzuje podatki dochodowe 
Zwiększenie kwoty wolnej od PIT i korzystniejsze rozliczanie strat – takie zmiany czekają podatników za Odrą. Kończące się w niemieckim parlamencie prace nad zmianami w podatkach na 2013 r. przyniosą kilka zmian liberalizujących tamtejszy system fiskalny. Przedsiębiorcy będą mogli od 2013 r. stosować korzystniejszy mechanizm wstecznego rozliczania strat. Takiego rozwiązania brak dziś w polskim systemie podatkowym, w którym straty można rozliczać jedynie w przyszłych pięciu latach podatkowych. W Niemczech można to robić również poprzez korekty rozliczeń z lat ubiegłych. Limit odliczenia takich strat ma zostać podniesiony z 511 tys. euro do 1 mln euro. Ponadto kwota wolna od PIT wzrośnie w przyszłym roku z 8004 euro do 8130 euro rocznie.
źródło: Rzeczpospolita / Prawo, Paweł Rochowicz, 2012/12/20

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Pomoc prawna z urzędu to działalność gospodarcza
Radca prawny wykonujący zawód jedynie w spółce komandytowej i świadczący pomoc prawną z urzędu uzyskuje przychód z działalności gospodarczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 15 listopada 2012 r., I SA/Gl 374/12.

Dla garażu wyższa stawka podatku od nieruchomości
Garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej dla budynków pozostałych, a nie według stawki preferencyjnej jak dla budynków mieszkalnych. NSA w uchwale z 27 lutego 2012 r. (II FPS 4/11) uznał, że zakwalifikowanie przedmiotu opodatkowania w postaci odrębnej własności lokalowej – garażu – będzie uzależnione od tego, czy garaż ma charakter mieszkalny, czy też nie.

Odsetki od kredytu pomniejszą PIT przy sprzedaży ziemi
Osoba, która zaciągnęła kredyt na zakup działki, może przy jej sprzedaży zaliczyć do kosztów podatkowych odsetki. Taka jest konkluzja wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 27 listopada 2012 r., I SA/Łd 1107/12.

Wymiana udziałów w spółce jest zwolniona z podatku dochodowego
Osoby, które wniosą do spółki holdingowej udziały dające większość głosów tej spółce w zamian za udziały w spółce holdingowej, nie muszą od takiej wymiany płacić podatku dochodowego, ponieważ taka transakcja jest zwolniona z PIT. Spór dotyczył tego, czy taka wymiana udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sąd wyjaśnił, że wymiana udziałów powinna być neutralna podatkowo. Mówiąc w uproszczeniu, z art. 24 ust. 8a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wymiana udziałów, której efektem jest uzyskanie większościowego pakietu głosów w spółce jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. WSA w wyroku z 4 września 2012 r., III SA/Wa 3063/11 wskazał , że transakcja wymiany udziałów nie może być dzielona na poszczególne czynności przeniesienia przez poszczególnych udziałowców/akcjonariuszy posiadanych udziałów/akcji na spółkę holdingową, ale powinna być oceniana jako całościowa transakcja zawiązania spółki lub transakcja podwyższenia jej kapitału zakładowego.

Zbycie po zmarłym jednostek funduszy inwestycyjnych z połową kosztów
Żona, która zbywa odziedziczone jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym po zmarłym mężu, z którym miała wspólność majątkową, może pomniejszyć poda-tek o połowę wydatków na ich nabycie – Wyrok WSA w Poznaniu z 18 kwietnia 2012 r., I SA/Po 193/12.

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Pobór podatku dochodowego obciąża emitenta obligacji
Tempo życia gospodarczego sprawia, że w obiegu wciąż pojawiają się nowe instrumenty finansowe. Tymczasem w stosunku do dobrze znanych narzędzi finansowania, jak obligacje, istnieją wątpliwości dotyczące rozliczeń. Kto i w jaki sposób powinien pełnić obowiązki płatnika podatku?

Stypendium dla naukowca bez PIT. Jest potwierdzenie ministra finansów
Zwolnione z podatku dochodowego są stypendia dla wybitnych młodych naukowców, także te otrzymane na podstawie poprzednich przepisów. Potwierdził to minister finansów w interpretacji ogólnej z 7 grudnia 2012 r. (DD3/033/100/CRS/12/DD-679).

Małżonkowie wzajemnie zaliczą sobie koszty
Notariusz rozlicza swoje dochody na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Jego żona, która pozostaje z nim we wspólności majątkowej, prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Podatnik zamierza zlecić firmie żony wykonywanie na rzecz jego kancelarii odpłatnych usług (administracyjna obsługa biura). Chciałby wiedzieć, czy wydatki z tym związane zaliczy do kosztów uzyskania przychodów. O czym wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 16 listopada 2012 r. IPTPB1/415-512/12-2/KSU.

Korzystanie w swojej działalności z usług osób niezatrudnionych wyłącza kartę
Podatniczka świadczy usługi kosmetyczne. Zamierza rozpocząć współpracę z firmą, która oferowałaby jej usługi na swojej stronie internetowej. Klienci mogliby nabyć kupon na usługi wykonywane przez podatniczkę. Czy współpraca ze spółką wyłączy kartę?

Brak zeznania nie wyłącza ulgi mieszkaniowej
Podatniczka sprzedała w 2011 r. mieszkanie kupione w 2009 r. Pieniądze zamierzała prze-znaczyć na własne cele mieszkaniowe i tym samym skorzystać z ulgi podatkowej. Nie złożyła jednak w obowiązującym terminie, tj. do 30 kwietnia 2012 r., zeznania podatkowego (PIT-39) o wysokości osiągniętego dochodu ze sprzedaży lokalu. Błędnie myślała, że na dopełnienie tego obowiązku ma dwa lata. Teraz obawia się, że nieterminowe złożenie zeznania pozbawi ją prawa do ulgi. Z interpretacji indywidualnej dyrektora izby skarbowej w Łodzi wynika jednak, że takiego niebezpieczeństwa nie ma (interpretacja z 16 listopada 2012 r. IPTPB2/415-614/12-2/TS).

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego na gruncie art. 54 i 56 ustawy Kodeks karny skarbowy (dalej: kks) – rzeczywistość znana i nieznana. Szczegóły

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.