e-Biuletyn/23/2010, numer (23), 23.11.2010

e-Biuletyn/23/2010, numer (23), 23.11.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
miło nam poinformować, że podczas organizowanych w dniach 16-18 XI 2010 r. przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland XIV Dniach Edukacji Prawniczej, swoją premierę miała prezentacja mulimedialna na temat zawodu doradcy podatkowego, skierowana do studentów uczelni wyższych.
Prezentacja stanowi część kampanii wizerunkowej realizowanej przez KRDP, której celem jest budowanie wizerunku profesji doradcy podatkowego, jako zawodu zaufania publicznego. Akcja ma także uświadomiać, że doradca podatkowy to naturalny partner biznesowy przedsiębiorcy. Poza prezentacją, Regionalne Oddziały KIDP dysponują także plakatami, które posłużą promocji zawodu doradcy podatkowego w  regionach.
Podczas Dni Edukacji Prawniczej członkowie regionalnych OKIDP, w oparciu o prezentację multimedialną opracowaną przez KRDP, omawiali zasady wykonywania zawodu i przekonywali studentów, że jest to zawód dający szerokie perspektywy rozwoju.
Mamy nadzieję, że aktywny udział doradców podatkowych w przedsięwzięciach skierowanych do potencjalnych kandydatów do zawodu, pozytywnie wpłynie na zainteresowanie naszą profesją oraz wzmocni prestiż zawodu doradcy podatkowego.
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Nowe rozporządzenie MF w sprawie PKE i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego
W Dzienniku Ustaw Nr 212, poz. 1390 z br. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego.
Większość przepisów rozporządzenia weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 listopada 2010 r. Wyjątek stanowi par. 31 ust. 2 i 3, które zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od ogłoszenia, czyli 10 grudnia 2010 r
 
Przekazaliśmy kolejne środki na rzecz powodzian
19 listopada br. w Wilkowie odbyło się uroczyste przekazanie środków finansowych zebranych w wyniku akcji "Doradcy podatkowi powodzianom". Ze strony KIDP w uroczystości wzięli udział przedstawiciele KRDP oraz Lubelskiego Oddziału KIDP.
Obdarowani podkreślali, że inicjatywa doradców podatkowych jest dla nich szczególnie cenna, gdyż po raz pierwszy pomoc trafiła bezpośrednio do potrzebujących - dzieci z gminy Wilków. Przekazane pieniądze zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów dojazdu do szkoły uczniów znajdujących się - w wyniku powodzi - w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
 
Kolejne posiedzenie KRDP
W dniach 7-8 grudnia br. w Warszawie  odbedzie się 5 (LXXVI) posiedzenie KRDP. W kolejnym wydaniu e-Biuletynu poinformujemy Państwa o uchwałach i stanwiskach podjętych przez Radę.
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(10-23 listopada 2010 r.)
 
23 listopada 2010 r., Zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego, (ksiegowosc.infor.pl) 
23 listopada 2010 r., Obowiązują już nowe zasady egzaminu na doradcę podatkowego, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
22 listopada 2010 r., Nowe zasady już obowiązują, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
17 listopada 2010 r., Kandydaci nie odbędą praktyki sądowej, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
10 listopada 2010 r., Minister sprecyzował zasady egzaminowania, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
 

AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 

 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (od 9-23 listopada 2010 r.)
 
24 listopada 2010 r., Warszawa (mazowiecki OKIDP) - Podatek CIT: kurs 4 dniowy – warsztaty. Kolejne spotkania: 1.12 i 8.12. Szczegóły
 
24 listopada 2010 r., Koszalin (zachodniopomorski OKIDP) - Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i kasy fiskalne w 2011 roku. Szczegóły
 
24 listopada 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Nowe obowiązki doradców podatkowych w świetle zmienionej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły

 
26 listopada 2010 r., Rumia/Gdynia (pomorski OKIDP) - Rola i zadania doradcy podatkowego w postępowaniu podatkowym (warsztaty umiejętnościowe). Szczegóły
 
26 listopada 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa "Doradca Podatkowy Obrońcą Praw Podatnika". Szczegóły

 
26-28 listopada 2010 r., Ciechocinek (wielkopolski OKIDP) - Konferencja Ciechocinek 2010. Szczegóły
 
26 listopada 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Spadki, darowizny. Szczegóły
 
26-28 listopada 2010 r., Kołobrzeg (zachodniopomorski OKIDP) - Andrzejkowe szkolenie wyjazdowe: Zmiany na rok 2011: aktualne kontrowersje w podatku VAT, zmiany w podatkach dochodowych na rok 2011, niektóre zagadnienia odpowiedzialności karnej skarbowej zwiazanej z naruszeniem przepisów podatkowych. Szczegóły


29 listopada 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Prawidłowość naliczania podatku należnego VAT w obrocie krajowym w świetle aktualnego orzecznictwa - cz. 1. Szczegóły

 
1 grudnia 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Dochody nieujawnione. Zasady opodatkowania, postępowania podatkowe. Szczegóły

 
1 grudnia 2010 r., Rzeszów (podkarpacki OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych 2010 r. i projektowane zmiany na 2011 r. oraz zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły
 
2 grudnia 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie 2010 roku w świetle aktualnych orzeczeń. Szczegóły
 
2 grudnia 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

3 grudnia 2010 r., Zielona Góra (lubuski OKIDP) - Kodeks karno-skarbowy. Szczegóły
 
3 grudnia 2010 r., Białystok (podlaski OKIDP) - Podatek Dochodowy - PIT. Szczegóły
 
6 grudnia 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenie dla pracowników doradców podatkowych: bilans 2010. Szczegóły
 
6 grudnia 2010 r., Lublin (lubelski OKIDP) - Podatek VAT zmiany na 2010. Szczegóły

 
7 grudnia 2010 r., Bydgoszcz (kujawsko-pomorski OKIDP) - VAT 2011 - planowane zmiany. Szczegóły
 
7 grudnia 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - ZUS - wybrane zagadnienia. Szczegóły
 
7 grudnia 2010 r., Zielona Góra (lubuski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT na rok 2011. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 

Łódzki OKIDP
16.11.2010 r. podczas XVI Dni Edukacji Prawniczej Krzysztof Podsiadło -Przewodniczący Zarządu ŁO KIDP wygłosił prelekcję dotyczącą zawodu doradcy podatkowego.
 
Małopolski OKIDP
Oddział nawiązał współpracę z Krakowskim Oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA i przekazał plakaty promujące zawód doradcy podatkowego podczas „XIV Dni Edukacji Prawniczej” organizowanych w dniach 16-18 XI 2010 r.

 
Pomorski OKIDP
XIV Dni Edukacji Prawniczej ESSP ELSA POLAND - w dniu 17 listopada br. na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Prawa w ELSA Gdańsk, Ewa Jakubczyk - Przewodnicząca Zarządu PO KIDP, wzięła udział w spotkaniu ze studentami. Wykład w oparciu  o prezentację multimedialną na temat ustawy o doradztwie podatkowym i zawodzie doradcy podatkowego wygłosiła dr Kalina Kunowska.
 
Śląski OKIDP
Pierwsze spotkanie organizacyjne w sprawie utworzenia zespołu muzycznego doradców podatkowych odbedzie się 8.12.2010 r.

 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
W dniu 16.11.2010 r. Irena Kozioł - Przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP, wzięła udział w XIV Dniach Edukacji Prawniczej organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA, działające na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dni Edukacji Prawniczej organizowane były w 15 ośrodkach akademickich w Polsce. W ramach prezentacji zawodów prawniczych Przewodnicząca zachęcała uczestników spotkania do wyboru zawodu doradcy podatkowego.

 
Zachodniomorski OKIDP
Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Więcej informacji na stronie w zakładce "Aktualności".
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.

 
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 listopada 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej
Zielona Księga Polityka badania sprawozdań finansowych: lekcje wyciągnięte z kryzysu

PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

 
Zmiana zasad ustalania odsetek za zwłokę
9 listopada weszła w życie nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą m.in. ustalania wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, a także ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Będzie to miało wpływ także na ustalanie odsetek od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, z powodu odpowiedniego stosowanie Ordynacji w tym zakresie. Szczegóły

Dochody z udziału w osobach prawnych
Sejm uchwalił nowelizację upodof i updop. Zmiana przepisów będzie oznaczać modyfikację zasad opodatkowania zysków płynących w likwidacji majątku spółki. Wspólnie z tą ustawą rozpatrywano również kilka innych projektów podatkowych. Projekt wraz z uzasadnieniem
Doradcy podatkowi
Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów na doradców podatkowych. Do najważniejszych modyfikacji należy zaliczyć te dotyczące opłat za egzaminy oraz reguł odbywania praktyk zawodowych.

20 listopada 2010 roku weszły w życie rozporządzenia:
Ministra Finansów z 14 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 209, poz. 1377); 
Ministra Finansów z 6 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, który-mi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 209, poz. 1378). Zmianie ulegają wzory elektronicznych deklaracji podatku CIT.
Realizacja budżetu
Senat zajmował się uchwaloną przez Sejm ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej. Jedną z ustaw, jaka zostanie zmieniona wraz z wejściem życia omawianego aktu jest ustawa o podatku VAT, w szczególności chodzi o zmianę stawek podatku. Ponadto, w tej samej ustawie zajęto się przywróceniem zniżek dla studentów oraz realizacją oszczędności budżetowych. Projekt wraz z uzasadnieniem

Odliczenia VAT
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zmiany będą dotyczyć obrotu gazem oraz dopuszczalnych odliczeń podatku VAT od zakupu samochodów. Zakłada się ograniczenie tych ostatnich. Projekt wraz z uzasadnieniem
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Przy zbyciu darmowych akcji można uwzględnić koszty
W przypadku zbycia za wynagrodzeniem akcji otrzymanych w darowiźnie na rzecz spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia można uwzględnić koszty. Ustala się je do wartości darowizny z jej nabycia.
Przy ustalaniu dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia ustala i uwzględnia się koszty uzyskania przychodów. Dochód z tytułu umorzenia akcji nabytych w drodze darowizny ustalany jest na podstawie art. 24 ust. 5 updop.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 października 2010r. – ILPB2/415-894/10-2/TR).
 
Organ może określić obrót spółek z grupy
Możliwość szacowania podstawy opodatkowania wynikająca z art. 32 uptu dotyczy również transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową.
Zasada neutralności i potrącalności VAT nie pozwala na tak swobodne kształtowanie podstawy opodatkowania, jak w przypadku CIT. Art. 11 updop dotyczy szacowania dochodu, natomiast art. 32 uptu dotyczy możliwości określenia obrotu na podstawie wartości rynkowej. Pojęcia dochodu i obrotu nie są tożsame, zatem wskazane przepisy updop i wyłączenie w nich zawarte dla PGK nie może mieć zastosowania na gruncie VAT.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 września 2010r. – IPPP1-443-673/10-2/EK).
 
Bilety z 7% stawką
Od sprzedaży biletów na dyskotekę trzeba zapłacić 7% VAT.
Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3, stawka wynosi 7%. W załączniku nr 3 pod poz. 156, w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., wymieniono usługi rozrywkowe pozostałe wyłącznie w zakresie wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy (PKWiU ex 92.3): w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11 i 92.34.12).
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 października 2010r. – IPPP1-443-935/10-4/Igo).
 
Po dotacji bez wstecznych korekt
Spółka, która otrzymała dotację, nie ma obowiązku korygowania CIT-8 za okres sprzed otrzymania dofinansowania.
Wyłączenie wydatków objętych dofinansowaniem z kosztów powinno nastąpić w miesiącu otrzymania dofinansowania. Również gdy wydatki objęte dofinansowaniem są zaliczone do kosztów we wcześniejszych latach, korekta kosztów nastąpi w roku podatkowym, w którym otrzymano dofinansowanie. W takim wypadku nie wystąpi potrzeba korygowania zeznania za lata podatkowe, w których wydatki pierwotnie zostały zaliczone do kosztów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 listopada 2010r. – IBPBI/2/423-1514/10/CzP).

 
Przekształcenie bez daniny
Zamiana spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności nie pozbawia zwolnienia w PIT. Zgodnie z updof, jeśli odpłatnie zbywamy mieszkanie w ciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostało nabyte, dochód ze sprzedaży podlega PIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 listopada 2010r. – IPPB1/415-764/10-2/MT).
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

 
Czy przekazanie majątku likwidacyjnego podlega VAT? Wyrok NSA z 21 kwietnia 2009 r., I FSK 59/08. Czytaj więcej
 
Pochodne instrumenty finansowe w podatku dochodowym od osób prawnych. Czytaj więcej
 
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO

Jeśli nie reklama, to co? (cz. IV). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.