e-Biuletyn/22/2013, numer (22), 26.11.2013

e-Biuletyn/22/2013, numer (22), 26.11.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Doradców Podatkowych podpisała w dniu 18 listopada br. aneks do Umowy Generalnej zawartej 5 października 2012 r. W związku z połączeniem ubezpieczycieli: HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółką Akcyjną, stroną  aneksu jest TUiR WARTA S.A.
Dodane zapisy aneksu przewidują kolejne (nowe) warianty łącznej sumy gwarancyjnej i składek dla:

- Ubezpieczenia Podstawowego i Ubezpieczenia Dodatkowego:
•    przy sumie gwarancyjnej 300.000 PLN składka wyniesie 3.460 zł
•    przy sumie gwarancyjnej 400.000 PLN  składka wyniesie 4600 zł

- Ubezpieczenia Podstawowego i Ubezpieczenia Nadwyżkowego:
•    przy sumie gwarancyjnej 750.000 PLN składka wyniesie 2.870 zł
•    przy sumie gwarancyjnej 1.000.000 PLN składka wyniesie 3.380 zł

Zmiany w Umowie Generalnej obowiązują w stosunku do umów ubezpieczenia, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się 1 stycznia 2014 i później. Szczegółowe informacje nt. ubezpieczenia OC w oparciu o Umowę Generalną.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Legitymacja potwierdzi tożsamość doradcy podatkowego
Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę zgodnie z którą legitymacja doradcy podatkowego jest nie tylko spersonalizowanym dokumentem ścisłego zarachowania, potwierdzającym przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ale również potwierdzającym tożsamość osoby wpisanej na listę doradców podatkowych we wszelkich czynnościach związanych z realizacją jej praw i obowiązków jako doradcy podatkowego. Szczegóły

Podnoszenie kwalifikacji - zmiany w zasadach przyznawania punktów
Krajowa Rada Doradców Podatkowych wprowadziła nowe zapisy do Instrukcji ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych, dotyczące postępowania w przypadku form podnoszenia kwalifikacji znanych KRDP „z urzędu”. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
28 listopada 2013 r. o godz.18.00 w Hotelu Galaxy**** w Krakowie ul. Gęsia 22a odbędzie się „Spotkanie Andrzejkowe” doradców podatkowych.W spotkaniu przewidziane są atrakcje andrzejkowe (m.in. występ iluzjonisty, wróżby) oraz bezpłatny poczęstunek.

Mazowiecki OKIDP
Oddział organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego. Szczegóły

Pomorski OKIDP
28 listopada br. odbędzie się Walne Zgromadzenie w Pomorskim Oddziale KIDP, miejsce: Gdańsk, Hotel Scandic.

Śląski OKIDP
29.11.2013 r. odbędzie się XI  Ogólnopolska Konferencja Podatkowa. Szczegóły
Trwają prace związane z VI Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych SO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Obecnie oczekujemy na karty zgłoszeniowe uczestników. Szczegóły
4.12.2013 r. odbędzie się Spotkanie ZSD.

Warmińsko-Mazurski OKIDP
Przyjmowanie pisemnych  deklaracji uczniów, którzy chcą wziąć  udział w Konkursie Wiedzy o Podatkach 2013/2014.
3.12.2013 r. zostanie wydany Biuletyn Informacyjny Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału KIDP przy Współpracy z Wolters Kluwer Polska.

Wielkopolski OKIDP
27.11.2013, g. 15:00 - Spotkanie dotyczące kampanii na rzecz zawodu doradcy podatkowego. Prosimy o potwierdzenie przybycia. 
Trwają prace związane z IV Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Aktualnie do WO KIDP wpływają zgłoszenia uczestników do konkursu.
13.12.2013, g. 17:00 - Spotkanie wigilijne wielkopolskich doradców podatkowych i zaproszonych Gości. Miejsce: Restauracja Villa Magnolia, ul. Głogowska 40 w Poznaniu. Zgłoszenia przyjmujemy w panelu mDoradca.
03.12.2013, g. 15:00 - Posiedzenie Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP.
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału KIDP zwraca się z prośbą o włączenie się w kampanię na rzecz budowania wizerunku doradcy podatkowego. Wszystkich doradców zainteresowanych kampanią prosimy o kontakt z biurem Wielkopolskiego Oddziału KIDP.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o zaplanowanych wykładach w 2013 r. i w 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Nowe wzory zeznań podatkowych PIT
Od 23 listopada obowiązują nowe wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1303). Szczegóły

Zwrot wydatków w związku z budową pierwszego własnego mieszkania od 1 stycznia 2014 r.
Zwrot podatku VAT za materiały budowlane na obecnych zasadach obowiązuje do końca 2013 roku. Od 1 stycznia 2014 r. w tym zakresie będą obowiązywały przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304). Szczegóły

Zmienią się wzory PIT dla zryczałtowanego podatku dochodowego
Modyfikację wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych PIT-28, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje opublikowane w czwartek rozporządzenie. Szczegóły

Radykalne zmiany w CIT oraz O.p. obejmą wszystkich podatników
Od 1 stycznia 2014 roku spółki komandytowo-akcyjne staną się podatnikiem CIT. Opodatkowaniu podlegać będą zarówno spółka jak i jej udziałowcy, co oznacza, że obciążenia fiskalne firmy znacznie wzrosną. To jednak dopiero początek poważnych zmian w podatkach dochodowych dla firm. Szczegóły

KRDP: zmiany w zasadach przyznawania punktów
Z dniem 5 listopada Krajowa Rada Doradców Podatkowych wprowadziła nowe zapisy do Instrukcji ewidencjonowania punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców podatkowych. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Korekta zeznania a przekazywanie środków na rzecz OPP
Wskazanie przez podatnika organizacji pożytku publicznego w dokumencie innym niż terminowo złożone zeznanie podatkowe lub korekta tego zeznania dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego nie stanowi dla organu podatkowego podstawy do przekazania organizacji pożytku publicznego zadeklarowanej kwoty. Szczegóły

NZOZ także mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego
Minister finansów wyjaśnił, że w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2011 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Szczegóły

Dziedziczenie prawa do zwrotu VAT za materiały budowlane
Spadkobierca może otrzymać zwrot części wydatków poniesionych w związku z budownictwem mieszkaniowym po złożeniu deklaracji VZM-1 i dołączeniu faktur potwierdzających poniesienie tych wydatków przez spadkodawcę - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 21227/13. Analogiczne stanowisko zajął również NSA w wyroku z dnia 4 listopada 2011 r., sygn. I FSK 1370/10. Szczegóły

Odpowiedzialność płatnika za zapłatę zobowiązań podatkowych
Odpowiedzialność płatnika jest wyłączona w przypadku niepobrania podatku z winy podatnika. Warunkiem przyjęcia, że niepobranie podatku obciąża płatnika, jest więc uprzednie wykluczenie winy podatnika. Szczegóły

Opodatkowanie akcyzą pojazdów sanitarnych
W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

NSA: psychoanalityk to też medyk
Zawód psychoanalityka, posiadającego fachowe kwalifikacje, czyli stosowny zasób wiedzy i umiejętności, wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zweryfikowane w ramach członkowskiej procedury kwalifikacyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, jest zawodem medycznym, a tym samym w zakresie, w jakim służy on profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, korzysta ze zwolnienia z VAT. Szczegóły

VAT: gmina nie odliczy wydatków na swoją promocję
Gmina nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z poprawą swojego wizerunku oraz promocją. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 10 września 2013 r. Szczegóły

VAT: umowa nie może wpływać na wysokość podatku
Nie można na skutek zawartej umowy cywilnoprawnej dokonywać zmian w zakresie już powstałych obowiązków podatkowych, korygować je, wpływać na wysokość podatku od towarów i usług. Tak orzekł NSA w wyroku z 13 września 2013 r. Szczegóły

NSA: organ interpretujący nie udziela informacji podatkowej
Wielowariantowość zdarzeń i ich hipotetyczny charakter oraz rodzaj poruszonych zagadnień przedstawionych we wniosku wskazywały na to, że stan faktyczny nie został przedstawiony w taki sposób, aby możliwa była kwalifikacja prawna tych zagadnień. Tak stwierdził NSA w wyroku z 9 października 2013 r. Szczegóły

NSA: KIBR może szkolić bez VAT
Realizowane przez Krajową Izbą Biegłych Rewidentów (KIBR) obligatoryjne szkolenia zawodowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi szkoleniami związane zwolnione są z VAT. Tak stwierdził NSA w wyroku z 22 października 2013 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. na przykładach.
Od 1 stycznia 2014 r. fundamentalnie zmienią się zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT. Zmiany dotyczyć również będą przepisów określających szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego obowiązujących przy dokonywaniu niektórych czynności. W niniejszym poradniku na przykładach omówione zostaną szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego w VAT, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 r. Szczegóły

Nowe przepisy określające zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT na przykładach.
Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostaną uchylone dotychczasowe przepisy określające zasady ustalania podstawy opodatkowana VAT (tj. art. 29, 30 i 31 u.p.t.u.), a w ich miejsce dodane zostaną nowe przepisy (tj. art. 29a oraz 30a-30c u.p.t.u.). Sugeruje to daleko idące zmiany w zasadach ustalania podstawy opodatkowania. Tak jednak nie będzie. W większości nowe przepisy odpowiadać będą przepisom obecnie obowiązującym (celem nowelizacji jest bowiem nie tyle zmiana zasad ustalania podstawy opodatkowania, co uporządkowanie przepisów oraz ich dostosowanie do treści przepisów unijnych). Pewne zmiany w przepisach określających zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT jednak nastąpią. Niniejszy poradnik ma na celu przedstawienie nowych przepisów – zarówno tych zmienionych, jak i tych, które zmianie nie ulegną. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nasza spółka na podstawie art. 99 ust. 3a ustawy o VAT przechodzi z rozliczenia kwartalnego VAT na rozliczenie miesięczne począwszy od deklaracji za październik 2013 r. Czy w deklaracji składanej za październik spółka będzie zobowiązana do opodatkowania stawką krajową niepotwierdzonego WDT dokonanego w lipcu i sierpniu 2013 r.? Czy również będzie zobowiązana do opodatkowania niepotwierdzonego WDT dokonanego we wrześniu 2013 r. (art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT)? Odpowiedź i uzasadnienie

Jak rozliczyć nieściągalny VAT – jeśli dłużnik nie jest już czynnym płatnikiem VAT (czyli nie są spełnione warunki do skorzystania z "ulgi za złe długi")? Jeśli nie można dokonać korekty deklaracji VAT – to czy można kwotę VAT zaksięgować jako KUP? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.