e-Biuletyn/20/2010, numer (20), 12.10.2010

e-Biuletyn/20/2010, numer (20), 12.10.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo, 
 
Miło nam przekazać Państwu kolejne wydanie e-Biuletynu, ze znacznie rozszerzonym działem „Podatki w praktyce”, w którym znajdują się rubryki „Najnowsze zmiany w przepisach”, „Najnowsze orzeczenia i interpretacje”,  „Wskazówki podatkowe” (wybrane artykuły podatkowe) oraz „Kancelaria doradcy podatkowego” (wybrane artykuły z zakresu public relations kancelarii podatkowych).
Pełna treść materiałów prezentowanych w dziale „Podatki w praktyce” znajduje się w portalu społecznościowym KIDP – serdecznie zachęcamy do „surfowania” w tym portalu!
Tradycyjnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie wszelkich informacji, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w e-Biuletynie. Będziemy również wdzięczni za sugestie dotyczące tematów, które powinniśmy poruszyć. Zachęcamy także do przesyłania artykułów na tematy podatkowe, samorządowe oraz związane z prowadzeniem kancelarii podatkowej, które chcieliby Państwo opublikować w tworzonym przez nas „papierowym” Biuletynie.  Bardzo cenne będą też dla nas wszelkie uwagi dotyczące zmian, jakie wprowadzamy w e-Biuletynie. Na e-maile od Państwa czekamy pod adresem: redakcja@kidp.pl.
Na koniec ponawiamy gorący apel o dalszą pomoc w ramach trwającej akcji "Doradcy podatkowi powodzianom". Specjalny numer konta bankowego, na które doradcy podatkowi mogą dokonywać wpłat, został umieszczony w panelu mDoradca (zakładka ogłoszenia).

Życzymy miłej lektury,
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Cykl konferencji "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy".
Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zapraszają  doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (właścicieli firm, dyrektorów finansowych, głównych księgowych) do udziału w cyklu konferencji pod hasłem  "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy". Celem spotkań jest pokazanie roli doradcy podatkowego w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa na rynku.
Za nami pierwsze dwie konferencje (w Kielcach i Katowicach), zapraszamy na kolejne:
 
14 października 2010 r. - Warszawa
26 października 2010 r. - Olsztyn
27 października 2010 r. - Bydgoszcz
 
14 października br., godz. 12.45 - debata on line!
W ramach najbliższej konferencji w Warszawie odbędzie się debata on-line na temat „Granice optymalizacji podatkowej w VAT w świetle reguł Dyrektywy 112, polskiej ustawy o VAT oraz orzecznictwa ETS”. Szczegóły
 
Wykładowcami oraz uczestnikami dyskusji panelowych będą doradcy podatkowi posiadający wieloletnią praktykę zawodową. Organizatorami każdej z konferencji będzie Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Regionalne Oddziały oraz Wolters Kluwer Polska. Udział w konferencjach jest bezpłatny.
Zapisy i szczegółowe informacje na temat konferencji są dostępne w Regionalnych Oddziałach KIDP (a także na ich stronach internetowych) oraz na stronie internetowej Wolters Kluwer.
 
Przekazaliśmy pieniądze dla szkoły w Bogatyni      
5 października br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Bogatyni odbyło się uroczyste przekazanie środków pieniężnych zebranych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych w ramach akcji "Doradcy podatkowi powodzianom" na ręce Pani Bożeny Wojciechowskiej - Dyrektor Szkoły. Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc dla szkoły w związku z powodzią, która dotknęła tę placówkę. Szczegóły
 
Aktualne wokandy WSA w mDoradcy
Uprzejmie informujemy, że w panelu mDoradca zostały zamieszone wokandy wybranych sądów administracyjnych na najbliższy okres. Wokandy zostały udostępnione Krajowej Radzie Doradców Podatkowych na pisemną prośbę Komisji Prawnej KRDP i będą aktualizowane wraz z otrzymywaniem nowych informacji od wojewódzkich sądów administracyjnych.
 
Szkolenie dla Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych
W dniach 1-3 października br. w Dymaczewie Nowym odbyło się szkolenie dla Sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Sędziów Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP, oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP.
Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu pt. "Przebieg postępowania dyscyplinarnego", który wygłosiła dr Katarzyna Sychta – pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W ramach szkolenia odbyła się rozprawa pokazowa przed Sądem Dyscyplinarnym KIDP, omówiono regulamin działania oraz procedury postępowania przed Sądami Dyscyplinarnymi.
W ostatnim dniu szkolenia przeprowadzono dyskusję na temat Zasad Etyki Doradców Podatkowych, którą poprowadzili Sędziowie Sądu Dyscyplinarnego: Agata Howaniec, dr Mariusz Cieśla i Dariusz Bam.
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(28 września - 12 października 2010 r.)
 
6 października 2010 r., Byli doradcy podatkowi odzyskają uprawnienia (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski. 
6 października 2010 r., Opłata za egzamin na doradcę w górę, podatki.biz. 
5 października 2010 r., Doradcy w komisji egzaminacyjnej (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski.
4 października 2010, Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy, Bankier.pl .
28 września 2010, DI, Doradca podatkowy może być partnerem biznesowym przedsiębiorcy, Puls Biznesu.
28 września 2010 r., Egzamin będzie kosztował 900 zł (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski. 
28 września 2010, kpt, Łatwiej będzie odbyć praktykę doradcy podatkowego (Rzeczpospolita).
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (28 września - 12 października 2010 r.)
 
13 października 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Szczegóły

 
15 października 2010 r., Łódź (łódzki OKIDP) - Planowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Szczegóły

15 października 2010 r., Kraków (małopolski OKIDP) - Ordynacja podatkowa - przedawnienia w podatkach, pełnomocnictwa. Szczegóły
 
18 października 2010 r., Siedlce (mazowiecki OKIDP) - Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Szczegóły
 
18 października 2010 r., Szczecin (zachodniopomorski OKIDP) - Dotacje w rachunkowości i podatkach. Szczegóły
 
18 października 2010 r., Gorzów Wielkopolski (opolski OKIDP) - Postępowanie egzekucyjne w administracji. Szczegóły
 
20-27 października 2010 r., Egipt (zachodniopomorski OKIDP) - Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego. Szczegóły
 
21-24 października 2010 r., Warszawa (pomorski OKIDP) - Nieruchomości w prawie podatkowym. Szczegóły
 
22 października 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Ochrona rodzicielstwa i szkolenia pracowników w świetle ostatnich zmian Kodeksu Pracy. Szczegóły
 
25 października 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego przy załatwianiu spraw z ubezpieczenia społecznego. Szczegóły
 
26 października 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenie dla doradców podatkowych i pracowników kancelarii: "Archiwizacja dokumentów księgowych". Szczegóły
 
26 października 2010 r., Warszawa (mazowiecki OKIDP) - Zmiany na 2011 r. oraz wybrane zagadnienia w podatku VAT związane z rozliczaniem transakcji krajowych z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby

 
Łódzki OKIDP

6.10.2010 r. odbyło się spotkanie doradców podatkowych, w trakcie którego dyskutowano na temat problematyki podatku VAT.
 
Śląski OKIDP
1. Oddział nawiązał współpracę z Ośrodkiem Szkoleniowym przy Izbie Skarbowej w Będzinie oraz Krajowym Ośrodkiem Szkoleniowym dla Sędziów i Prokuratorów odnośnie przeprowadzenia szkoleń przez doradców podatkowych z zakresu Ustawy o Doradztwie Podatkowym (art.81)
2. Zorganizowano cykl szkoleń dla doradców podatkowych pod hasłem: „Nasze Ubezpieczenia”.
3. Rusza III Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach. Szczegóły
4. Doradcy podatkowi z regionu śląskiego otrzymali pismo kwartalne za III kwartał 2010 r.
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
1. Komitet organizacyjny „Konkursu Wiedzy o Podatkach" uzyskał patronat Kuratora Oświaty w Olsztynie. Zaproszenie do udziału w konkursie rozesłano do wszystkich szkół ponad gimnazjalnych w województwie warmińsko – mazurskim. Do 20 października 2010 r. Oddział czeka na zgłoszenia szkół do udziału w konkursie.
2. Na 26 października 2010 r. planowane jest posiedzenie Zarządu Warmińsko-Mazurskiego OKIDP.
 
Wielkopolski OKIDP
W Oddziale organizowany jest "Konkurs Wiedzy o Podatkach" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.
 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przedłużenia terminu do składania wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej podatnikom podatku od towarów i usług, oraz wniosków o zwrot podatku od towarów i usług podmiotom uprawnionym z państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.
Rządowy projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Rządowy projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat wraz z projektem aktu wykonawczego.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Poselski projekt ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie opodatkowania transgranicznych odsetek oraz należności licencyjnych między spółkami powiązanym.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Zmiany w prawie związane z realizacją ustawy budżetowej
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej przedłożony przez ministra finansów. Przewidywane zmiany w niektórych ustawach mają związek z przyszłorocznym budżetem. Najważniejsze jest ograniczenie wydatków ze środków publicznych. Jest to konieczne w celu zahamowania szybkiego wzrostu długu publicznego w Polsce, który niesie ryzyko destabilizacji finansów publicznych oraz przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego (55 proc.) w 2011 r. W tym celu, poza zastosowaniem tzw. dyscyplinującej reguły wydatkowej, niezbędne jest podjecie wielu działań, dzięki którym nie zostanie on przekroczony.
 
Najważniejsze zmiany zawarte w projekcie ustawy okołobudżetowej.
 
Czytaj także: Projekt ustawy budżetowej na 2011 rok.
 
Proporcjonalne odliczenia VAT
Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535). Jedną ze zmian, jaka ma zostać wprowadzona jest modyfikacja zasad stosowania proporcjonalnego odliczenia VAT. Projekt zawiera również normy podnoszące stawki podatku VAT.
Zapoznaj się z projektem ustawy wraz z uzasadnieniem.

 
Podatki i opłaty lokalne
Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844). Nowelizacja obniży stawkę podatku od nieruchomości dla pomieszczeń zajmowanych w celu prowadzenia działalności medycznej w zakresie usług medycznych.
 
Akcyza na papierosy
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11). Zmiany oznaczają wzrost akcyzy na wyroby tytoniowe. Polskie przepisy zostaną dostosowane do postanowień dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywę 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE (Dz. Urz. UE L 50 z 27.02.2010, str. 1, z późn. zm.). Zapoznaj się z projektem ustawy wraz z uzasadnieniem.

 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Przy sprzedaży udziałów spółki nie zawsze można uwzględnić koszty
Podatnik, nabywając udziały w darowiźnie, nie poniósł kosztów ich nabycia. W przypadku ich sprzedaży podatnik nie może uwzględnić kosztów w wysokości wartości udziałów otrzymanych w drodze darowizny.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 września 2010r. – IPPB2/415-598/10-4/AS). Czytaj więcej

Dochody z Hiszpanii nie pozbawią ulgi
Dochody, które córka uzyskała z pracy w Hiszpanii, nie mają wpływu na prawo matki do korzystania z ulgi prorodzinnej.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2010r. – IBPBII/1/415-604/10/ASz). Czytaj więcej
 
Czy japońskiej spółce przysługuje zwrot podatku od towarów i usług na zasadzie wzajemności?
W przypadku dokonywania zwrotów VAT podmiotom z państw trzecich kluczowe jest istnienie i właściwe dokumentowanie zasady wzajemności.
(wyrok WSA z 16 września 2010 r. – III SA/Wa 502/10). Czytaj więcej
 
Gdy fiskus częściowo zgadza się z podatnikiem, musi to uzasadnić
Jeżeli organ interpretacyjny uzna stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe tylko w pewnym zakresie, to powinien określić, w jakim zakresie i dlaczego pozostałej części stanowiska wnioskodawcy nie można uznać za prawidłowe.
(wyrok WSA  z 8 września 2010r. – I SA/Gd 538/10). Czytaj więcej
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Wyrok WSA z 17 lutego 2009 r. III SA/Wa 2926/08
Czy w momencie wniesienia udziałów do spółki komandytowej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu PIT po stronie osoby fizycznej wnoszącej taki wkład lub po stronie otrzymującej wkład w tej formie spółki komandytowej? Czytaj więcej
 
Opodatkowanie dróg wewnętrznych
Jeżeli grunty nie zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków symbolem "dr", to nie może być mowy aby zlokalizowane były na nich drogi wewnętrzne, podlegające wyłączeniu od opodatkowania na mocy art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upol) w brzmieniu obowiązującym od 9 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r. Czytaj więcej

 
KANCELARIA DORADCY PODATKOWEGO
 
Jeśli nie reklama, to co?
Z pewnością nie raz zastanawiali się Państwo nad zasadnością wprowadzania zakazu reklamy usług prawniczych i kancelaryjnych. Pytanie o sensowność tych ograniczeń jest tym bardziej zasadne, o ile nie zamierzają Państwo stosować innych narzędzi marketingowych, tymczasem w przypadku usług profesjonalnych nie reklama, a działania z obszaru public relations mogą przynieść najwięcej korzyści. Zapraszam Państwa do lektury cyklu artykułów na temat działań PR dla
prawników i ich kancelarii – postaram się w nim przybliżyć Państwu PR jako efektywne i etyczne narzędzie marketingu. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.