e-Biuletyn/2/2014, numer (2), 21.01.2014

e-Biuletyn/2/2014, numer (2), 21.01.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapowiedzią serdecznie zapraszamy do zapoznania się z uchwałami IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, które zostały opublikowane w serwisie internetowym KIDP, a także z podsumowaniem najważniejszych decyzji podjętych przez styczniowy Krajowy Zjazd.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

UWAGA! Składki członkowskie - zmiana po IV Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych
Decyzją IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nową wysokość składki członkowskiej. Począwszy od 1 lutego 2014 r. wyniesie ona 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) miesięcznie, przy czym obowiązek opłacania składki w tej wysokości dotyczy zarówno doradców podatkowych wykonujących zawód, jak i tych, którzy zgłosili przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa. Szczegóły

Ślubowanie  - 10 lutego 2014 r.
Najbliższe ślubowanie odbędzie się w dniu 10 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310. Szczegóły

Prosimy o aktualizację adresów e-mail w mDoradcy
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wpisywanie i aktualizację adresów e-mail w zakładce Konto w panelu mDoradca. Na adresy te kierowana jest korespondencja z Krajowej Izby Doradców Podatkowych (w tym e-Biuletyny KIDP oraz e-Informacje KIDP), a także nowe hasło do panelu mDoradca, w przypadku problemów z zalogowaniem.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
30 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.

Pomorski OKIDP
Do urzędów skarbowych woj. pomorskiego przekazane zostaną plakaty promujące zawód doradcy podatkowego.

Śląski OKIDP
Trwają prace związane z VI Śląskim Konkursem Wiedzy o Podatkach pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Na stronach internetowych SO KIDP opublikowano tematy prac pisemnych oraz pozostałe informacje nt. Konkursu. Do dnia 21.01.2014 oczekujemy na prace konkursowe uczestników. Szczegóły
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął decyzję o przekazaniu Państwu upominku w postaci bezpłatnego zbioru przepisów podatkowych na rok 2014 r. (stan prawny na 15.01.2014 r.) opatrzonych komentarzem ekspertów wydawnictwa „INFOR Biznes Sp. z o.o.”. Publikacja ta w obliczu wielu zmian będzie będzie stanowiła dla Państwa cenne wsparcie w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego.
W dniach 31.01-02.02.2014 r. odbędzie się szkolenie wyjazdowe organizowane w Hotelu Klimczok w Szczyrku. Przedmiotem szkolenia będą planowane zmiany w przepisach o podatku VAT, w podatkach dochodowych (PDOF i PDOP), najnowsze kierunki orzecznictwa w ordynacji podatkowej i podatku VAT, zagadnienia związane z prawem cywilnym oraz prawem pracy. Szczegóły
Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Podatkowych zwołuje na dzień 27 lutego 2014r. (tj. czwartek) Zgromadzenie Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które odbędzie się w hotelu Arsenal Palace mieszczącym się przy ul. Paderewskiego 35 w Chorzowie. Rozpoczęcie o godzinie 14.00. W tym dniu zostaną przeprowadzone wybory na członków Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP IV kadencji oraz Sędziów Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego w Katowicach.  Zapraszamy do licznego udziału w Zgromadzeniu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Liczymy na Państwa zaangażowanie w tak ważne wydarzenie dla naszego środowiska.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
Trwają prace związane z IV Wielkopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach. Do konkursu zgłosiło się 572 uczniów z 36 szkół z Wielkopolski. Aktualnie Oddział oczekuje na prace pisemne uczniów do 21 stycznia 2014 r. Doradców chcących pomóc w sprawdzaniu prac pisemnych uczestników konkursu prosimy o kontakt z biurem WO KIDP.
W dniu 31 stycznia 2014 r. o  godz. 14:00 w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału KIDP odbędzie się spotkanie Zarządu z doradcami dotyczące kampanii na rzecz zawodu doradcy podatkowego.
Zgromadzenie Regionalnego Wielkopolskiego Oddziału KIDP odbędzie się 27.02.2014 r. o godz. 11:00 (rejestracja od godz. 10:00). Szczegóły
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach w I półroczu 2014 r. znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie Oddziału.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

VAT: czynności, które były rozliczane szczególnie a teraz są ogólnie
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują istotne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. W wyniku tych zmian niektóre czynności dotychczas rozliczane według zasad szczególnych teraz będą rozliczane zgodnie z nowymi zasadami ogólnymi. Szczegóły

Opublikowano nowelizację ustawy o podatku od spadków i darowizn
We wtorek 7 stycznia została opublikowana nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych rozszerzająca grupę osób uprawnionych do ulgi mieszkaniowej w związku z otrzymaniem spadku. Szczegóły

Od nowego roku wyższe kary za przestępstwa skarbowe
W 2014 roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe może wymierzyć karę w wysokości 16 milionów 128 tysięcy złotych.
Wzrost kar jest związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. poz. 1074) obecnie wynosi 1.680 zł brutto. Szczegóły

Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów zaszkodzą przedsiębiorcom
Zdaniem Pracodawców RP zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku VAT, regulujące zasady odliczania i rozliczania wydatków na eksploatację i naprawę samochodów osobowych są nadmiernie restrykcyjne i nakładają na przedsiębiorców nieuzasadnione obciążenia. Szczegóły

Nowe wzory dokumentów PIT i CIT-16
Resort finansów udostępnił nowe wzory deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych dla użytkowników systemu e-Deklaracje. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

VAT: kaucja gwarancyjna nie daje prawa do korekty
Kwoty należności (wierzytelności) objętej potrąceniem nie można uznać za kwotę nieuregulowaną. W konsekwencji, do tej części zatrzymanego wynagrodzenia nie znajdują zastosowania regulacje dotyczące ulgi na złe długi. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 20 listopada 2013 r. Szczegóły

WSA: tylko wskazany wprost wyrok TSUE wznowi postępowanie
Podstawą oceny w przedmiocie wznowienia postępowania jest wyłącznie konkretny, wskazany wprost przez podatnika we wniosku o wznowienie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Badaniu w postępowaniu wznowieniowym nie mogą zatem podlegać wyroki, których podatnik nie wskazał jako podstawy żądania wznowienia postępowania. Tak wynika z wyroku WSA w Opolu z 4 grudnia 2013 r. Szczegóły

CIT: kapitalizację odsetek należy traktować tak jak ich zapłatę
Kapitalizacja odsetek powinna być traktowana na równi z zapłatą, ponieważ wywiera ten sam skutek, a mianowicie zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty, zaś powstałe przysporzenie dla pożyczkodawcy ma charakter trwały, definitywny i bezwarunkowy. Tak orzekł NSA w wyroku z 13 grudnia 2013 r. Szczegóły

Niższe odsetki można stosować także do zaległości sprzed 2009 r.
Obniżona stawka odsetek za zwłokę ma zastosowanie również do odsetek należnych za okres poprzedzający 1 stycznia 2009 r., w przypadku złożenia, po tej dacie, prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Tak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z 10 lipca 2013 r. Szczegóły

WSA: ewidencja rachunkowa nie decyduje o momencie powstania przychodu
Nie ma przepisu prawnego, który odkładałby w czasie moment powstania przychodu, pomimo uzyskania przez podatnika świadczenia, aż do czasu ujęcia tego zdarzenia w ewidencji rachunkowej. Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 12 listopada 2013 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Konfuzja wierzytelności nie podlega PIT
W przypadku, gdy zobowiązanie podatnika wobec spółki osobowej wygaśnie wskutek konfuzji, po jego stronie nie powstanie przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Konfuzja nie wypełnia dyspozycji art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego przychodami w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Szczegóły

Odmowa nadania NIP może być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym
Nadanie NIP lub ewentualne wydanie decyzji o odmowie nadania NIP może zostać poprzedzone przeprowadzeniem przez organ podatkowy postępowania wyjaśniającego - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie odmawiania przez US nadawania NIP formom korzystającym z tzw. wirtualnych biur. Szczegóły
   
Umowa nie może zmienić obowiązków wynikających z prawa podatkowego
Podatnik nie może skutecznie zwolnić się z solidarnej odpowiedzialności przez dokonanie w formie aneksów zmian w umowach z kontrahentami i wskazanie w nich, że z takiego obowiązku będzie zwolniony. Szczegóły

Poczęstunek na zebraniu nie jest opodatkowanym przychodem pracownika
Pracodawca nie ma obowiązku doliczania do wynagrodzenia pracowników i opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących zakupu artykułów spożywczych udostępnianych w trakcie służbowych spotkań. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Optymalizacja dochodów z giełdy
Inwestycje giełdowe należą z pewnością do inwestycji podwyższonego ryzyka – niewątpliwe mogą przynosić wyższe od przeciętnych zyski, inwestor musi jednak liczyć się również z ryzykiem straty. Pewne są tyko podatki obciążające osiągnięte z tego źródła dochody. Szczegóły

Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach
Dość często się zdarza, że składane przez podatników zeznania PIT zawierają błędy. Najczęściej błędy te nie wynikają z niewiedzy podatników, lecz z ich nieuwagi. W niniejszym poradniku na przykładach wskazane zostaną błędy najczęściej popełniane przy wypełnianiu zeznań PIT. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przesłane przez urząd skarbowy zawierające w poz. 14 inny zakres kontroli niż okres objęty kontrolą w pozycji 16 jest ważne? Czy oczywisty błąd może skutkować ewentualną nieważnością przeprowadzonego postępowania podatkowego? Odpowiedź i uzasadnienie

Jesteśmy firmą, która świadczy usługi najmu. Okresy rozliczeniowe są ustalone jako miesięczne, z terminem płatności np. 60 dni licząc od końca miesiąca, którego płatność dotyczy. Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów faktura była wystawiana z miesięcznym poślizgiem np. usługa najmu za październik 2013 r. miała termin płatności do 30 grudnia 2013 r., a w związku z tym, że faktura mogła być wystawiona 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego w VAT usługa fakturowana była 30 listopada 2013 r. Jak mamy postąpić w 2014 r.? Jeśli 30 stycznia 2014 r. będziemy musieli wystawić fakturę za grudzień 2013 r. z terminem płatności do 2 lutego 2014 r. kiedy w takim przypadku mamy rozpoznać obowiązek podatkowy - w momencie wystawienia faktury, czyli wg nowych przepisów czy w terminie zapłaty tak jak było w 2013 r. tj. w lutym 2014 r., gdyż usługa dotyczy zeszłego roku? Czy w 2014 r. w stosunku do najmu za np. styczeń 2014 r. fakturę możemy wystawić już 31 stycznia z terminem 60 dni? Czy nie ma już potrzeby zachowywania okresu 30 dni od daty wystawienia do upływu terminu płatności? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.