e-Biuletyn/2/2012 , numer (2), 17.01.2012

e-Biuletyn/2/2012 , numer (2), 17.01.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

KRDP przyjęła zmiany w zasadach monitorowania zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz procedurach egzekwowania zaległych składek. Zgodnie z nowymi przepisami do doradców, u których występują zaległości w zakresie składek członkowskich w kwocie przekraczającej równowartość 3 składek, wysyłane są raz w miesiącu  informacje na ten temat (pocztą elektroniczną). W przypadku, gdy zaległość w opłacie składek przekroczy kwotę 500 zł, doradcy podatkowi otrzymują pocztą przedsądowe wezwanie do zapłaty (wraz z potwierdzeniem salda należności i informacją o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty lub o wszczęcie postępowania rozjemczego wraz z wzorami wniosków). Brak zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania oraz niezłożenie w tym terminie wniosku o rozłożenie na raty albo o wszczęcie postępowania rozjemczego, skutkuje skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Szczegółowe informacje na temat procedury kontroli należności z tytułu zaległych składek członkowskich oraz ich windykacji są uregulowane w załączniku do stanowiska KRDP z 6 grudnia 2011 r.

Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Akademia Doradcy Podatkowego
Redakcja Przeglądu Podatkowego i Krajowa Izba Doradców Podatkowych serdecznie zapraszają na seminarium pt. "Doradca podatkowy jako profesjonalny pełnomocnik strony", które odbędzie się 23 stycznia 2012 roku o godzinie 11.30. Seminarium poprowadzą: prof. dr hab. Jan Paweł Tarno oraz dr Magdalena Sieniuć. Zgodnie z uchwałą KRDP nr 750/2010 uczestnik seminarium otrzyma 3 punkty. Szczegóły

Ubezpieczenie OC na 2012
Przypominamy, że doradcy podatkowi ubezpieczeni poza Umową Generalną, są zobowiązani do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego z podaniem firmy ubezpieczyciela i numeru umowy.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego

5 stycznia 2012 r., Komisja musi zmienić pytania na egzamin, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
5 stycznia 2012 r., Kancelaria musi zwrócić oryginały dokumentów, (Gazeta Prawna), Przemysław Molik
10 stycznia 2012 r., Szersze uprawnienia dla doradców, (Rzeczpospolita), Monika Pogroszewska

10 stycznia 2012 r., Banki oferują doradztwo podatkowe, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski


Regionalne Oddziały Izby informują…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

20 stycznia 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Obowiązki doradców podatkowych w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy po ponad półtorarocznym okresie stosowania zmienionej ustawy. Szczegóły

20-22 stycznia 2012 r., Wielka Nieszawka (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Podatnik w postępowaniu podatkowym - warsztaty. Szczegóły

23 stycznia 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Podatek VAT w roku 2012. Szczegóły

23 stycznia 2012 r., Warszawa (KRDP) - Doradca podatkowy jako profesjonalny pełnomocnik strony. Szczegóły

24 stycznia 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Akcyza na dostawę węgla. Szczegóły

26 stycznia 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, egzekucja. Szczegóły

27 stycznia 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Obowiązki doradców podatkowych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Szczegóły

27-29 stycznia 2012 r., Janów Lubelski (Lubelski OKIDP) - Zmiany VAT na 2012 r., Podatek dochodowy. Szczegóły

27 stycznia 2012 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Zamknięcie roku 2011 - ustawa o rachunkowości. Szczegóły

27 stycznia 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Przestrzeganie tajemnicy skarbowej w postępowaniu kontrolnym przez organy skarbowe, podatkowe i doradców podatkowych. Szczegóły

30 stycznia 2012 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Podatek akcyzowy od wyrobów węglowych w 2012 r. Szczegóły

30 stycznia 2012 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły


30 stycznia 2012 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Wybrane zagadnienia w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Szczegóły

31 stycznia 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Rachunkowe zamknięcie ksiąg za 2011 r. z uwzględnieniem przepisów podatkowych. Szczegóły

31 stycznia 2012 r., Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Bilans 2011 - zamknięcie roku obrachunkowego - problemy praktyczne. Szczegóły


Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Dolnośląski OKIDP
W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca odbywają się bezpłatne konsultacje dla beneficjentów Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Powoli kończy się I etap konkursu wiedzy o Podatkach. Ze względu na ferie zimowe na terenie Dolnego Śląska, komisja konkursowa zdecydowała się przedłużyć termin przyjmowania prac do 6 lutego 2012 roku.

Małopolski OKIDP
W każdy ostatni czwartek miesiąca odbywają się spotkania integracyjne doradców podatkowych. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012 r. o godz. 18.00 w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.

Śląski OKIDP
W ramach IV Śląskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach oczekujemy do dnia 20 stycznia 2012 na prace konkursowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegóły
W dniach 6-8 stycznia 2012 r.  w  Jaworzu  odbyło się szkolenie dla doradców podatkowych. Szczegóły
31.01.2012 - posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.

Opolski OKIDP
Oddział uruchomił Punkt Informacji Prawnej (PIP). Każdy uczestnik szkolenia lub warsztatów zorganizowanych przez OOKIDP będzie mógł skorzystać z bazy danych interpretacji, orzeczeń i wyjaśnień z oprogramowania LexisNexis. Pracownik merytoryczny będzie wyszukiwał wcześniej zgłoszone przez uczestników zagadnienia prawne i interpretacji, orzeczenia, wyjaśnienia wysyłał drogą mailową bądź drukował wprost na szkoleniu lub warsztatach.
Oddział przyjął zasady weryfikacji punktów na mDoradca. Pracownik merytoryczny zgodnie z nimi wprowadza prawidłowe punkty podnoszące kwalifikacje zawodowe doradców Opolszczyzny, a w przypadku konieczności usunięcia błędnych zapisów wysyła prośbę o ich usunięcie do firmy BerMar.
Zarząd OOKIDP wyśle list do Gmin województwa Opolskiego z uwagi na występowanie zjawiska naruszenia art. 81 ustawy o doradztwie podatkowym, z załączoną aktualną listą doradców podatkowych.

Wielkopolski OKIDP
W ramach II Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach oczekujemy do dnia 20 stycznia 2012 r. na prace konkursowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegóły

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2011 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Małgorzata Sadurska)

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Niższy limit dla informacji VAT zastosujemy już w styczniu
Przekroczenie limitu 250 tys. zł w którymkolwiek z kwartałów 2011 r. oznacza konieczność składania informacji podsumowującej o dostawach wewnątrzwspólnotowych już od stycznia tego roku. Poniedziałek, 16 stycznia, był ostatnim dniem na złożenie pisemnej informacji podsumowującej za grudzień 2011 r. lub IV kwartał 2011 r. o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Podatnicy zyskali dodatkowy dzień, ponieważ ustawowy termin, 15 stycznia, wypada w niedzielę. Trzeba przy tym pamiętać, że dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje niższy limit wartości dostaw, w ramach którego można składać kwartalne informacje podsumowujące. Spadł on z 500 tys. zł do 250 tys. zł. Część przedsiębiorców straciła więc możliwość składania informacji kwartalnych i musi to robić co miesiąc.

Organizacje muszą sprawdzić konta bankowe dla 1% PIT
Do 16 stycznia resort pracy powinien opublikować kolejny wykaz organizacji pożytku publicznego wraz z ich kontami bankowym. Organizacje pożytku publicznego, które zmieniały numer konta bankowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy, albo takie, które uzyskały ten status do 30 listopada 2011 r., powinny przekazać dane bankowe swojemu urzędowi skarbowemu. Jeśli tego nie zrobią, w wykazie OPP uprawnionych do otrzymania 1% za rok 2011 opublikowanym 15 stycznia 2012 r. będą figurować nieaktualne dane. Błąd ten będzie można skorygować do 31 stycznia, ale to opóźni dotarcie prawidłowej informacji do podatników o miesiąc, bo kolejna, uzupełniona wersja wykazu opublikowana zostanie 15 lutego. Tego dnia w wykazie znajdą się też informacje o organizacjach, które uzyskały ten status do 30 listopada 2011 r. Organizacja, która nie dokona zgłoszenia numeru rachunku bankowego lub go nie zaktualizuje, może ponieść dotkliwe konsekwencje. Naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania na jej rzecz wpłat jednoprocentowych.

W zeznaniu PIT za 2011 rok wystarczy wpisać PESEL
Od ponad czterech miesięcy jesteśmy świadkami poważnych zmian w zakresie identyfikacji podatników i płatników. Od 1 września 2011 r. osoby fizyczne nieprowadzące biznesu lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT nie muszą w kontaktach z administracją posługiwać się już numerem identyfikacji podatkowej NIP. Podatnicy są zobowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są zobowiązane organy podatkowe lub celne. Od 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób fizycznych jest PESEL. NIP powinien być podawany zarówno na dokumentach, które składane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak i dokumentach, które nie dotyczą prowadzenia działalności przez tego podatnika.

Nastąpi zmiana właściwości urzędów celnych
Naczelnik II Urzędu Celnego w Warszawie będzie właściwy w sprawach podmiotów z miejscem zamieszkania lub siedziby w powiecie legionowskim, nowodworskim z wyłączeniem terenu portu Lotniczego Warszawa-Modlin, otwockim, wołomińskim. Będzie też właściwy dla gmin: Dębe Wielkie, Halinów i Sulejówek z powiatu mińskiego oraz dzielnic m.st. Warszawa-Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Wesoła, Targówek, Wawer. Natomiast Naczelnik II Urzędu Celnego „Port Lotniczy” w Warszawie będzie odpowiedzialny za kontrole na terenie portu lotniczego Warszawa Okęcie oraz portu lotniczego Warszawa Modlin. Takie zmiany zawiera projekt rozporządzenia ministra finansów z 2 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych, które ma wejść w życie 1 lutego 2102 r.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Majątek nieujęty w ewidencji nie generuje przychodu
Nie można zaliczać do działalności gospodarczej przychodów ze sprzedaży tych składników majątku podatnika wykorzystywanych w działalności, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych.
(wyrok NSA z 15 grudnia 2011 r. - II FSK 1151/10)

Opiekun spadkodawcy korzysta z ulgi po zmianie przepisów
Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla podatników, którzy nabyli nieruchomość w wyniku opieki sprawowanej nad spadkodawcą. Zmiana przepisów, które od 1 stycznia 2007 r. nakazują podpisać w takim celu umowę pisemną przed notariuszem, nie mogą wpływać na prawa nabyte podatników. Przed tą datą dla skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków wy-starczające było zawarcie odpowiedniej umowy przed organem gminy.
(wyrok NSA z 10 grudnia 2011 r. - II FSK 1155/10)

Złotnik nie jest zwolniony z rozliczania VAT
Podatnik, który wykonuje usługi złotnicze, nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowe-go z VAT. Usługi złotnicze są tożsame z działalnością jubilerską. Oznacza to, że podatnik, który rozpoczyna taką działalność, jest od razu podatnikiem rozliczającym VAT.
(wyrok NSA z 10 grudnia 2011 r. - I FSK 318/11)

Doręczanie pism
Chwilą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną, jakkolwiek obarczonego wadą formalną w postaci braku podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jednakże wskazującego na zachowanie terminu z art. 194 § 2 ustawy, będzie moment rzeczywistego przesłania poczty elektronicznej, który zostanie odzwierciedlony u odbiorcy wiadomości w odpowiednim programie pocztowym. Informacja o potwierdzeniu transmisji danych, której częścią jest data doręczenia, znajduje się w nagłówku każdego listu elektronicznego i to ona powinna decydować o terminowości wniesienia pisma procesowego.
(postanowienie NSA z 21 grudnia 2011 r. - II FZ 447/11)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 8 z 12.01.12 – strona B16

Przedstawiciel nie może wnioskować do ministra o interpretację w sprawie podatnika
Tylko podatnik zainteresowany rozliczeniem swoich spraw podatkowych w konkretnym stanie faktycznym może występować o wydanie interpretacji indywidualnej. Nie może tego zrobić za niego inny podmiot, w szczególności ten, który jest jego przedstawicielem.
(wyrok NSA z 11 grudnia 2011 r. - II FSK 1294/10)
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 9 z 13.01.12 – strona B3

Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

PCC nie od aportu, tylko od zmiany umowy
W razie wniesienia do spółki z o.o. przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowaniu podlega nie czynność aportu, lecz zmiana umowy spółki, która się z nią wiąże. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 listopada 2011 r. - IBPBII/ 1/436-354/11/AA)
źródło: Rzeczpospolita nr 8 z 12.01.12 – strona D3

Koszty ubezpieczenia i podatków przy najmie ciężarowego auta
Wynajmujący nie może obciążać najemcy kosztami ubezpieczenia i podatku od środków transportu odrębnie od czynszu najmu. Są to elementy kalkulacyjne czynszu, ściśle związane ze świadczeniem usługi najmu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 24 listopada 2011 r. - IPTPP2/443-511/11-2/JS)

Od zamiany nieruchomości trzeba rozliczyć podatek
Przy zamianie nieruchomości powstaje przychód, którym jest wartość zbywanej nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 grudnia 2011 r. - IPTPB2/415-563/11-4/Akr)

Naukowiec rozliczy dochody z USA tylko w Polsce
Podatnik uzyskujący dochody z pracy za granicą, w państwie, z którym zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nakazuje stosować, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania metodę odliczenia proporcjonalnego, powinien on dokonać obliczenia rocznego podatku z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie od tak obliczonego podatku ma prawo odliczyć ulgę abolicyjną.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2011 r. - IPPB4/415-775/11-2/SP)

Wydatek na remont bramy nie będzie kosztem firmy
To, czy brama wjazdowa do prywatnej części nieruchomości podatnika zostanie wymieniona, nie ma wpływu na powstanie źródła przychodu ani na jego wysokość.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 grudnia 2011 r. - IPTPB1/415-193/11-6/DS)

Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

Czy możesz zrezygnować z jednej ulgi aby skorzystać z innej? Wyrok WSA z  25 sierpnia 2009 r.,  III SA/Wa 566/09. Czytaj więcej

Znikające przedawnienie. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.