e-Biuletyn/2/2011, numer (2), 18.01.2011

e-Biuletyn/2/2011, numer (2), 18.01.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Kwestia zmienionych zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych wciąż pozostaje tematem numer jeden w naszym środowisku. W związku z kierowanymi do Biura KIDP zapytaniami dotyczącymi obowiązującego od 1 stycznia br.  punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji członków Izby, w serwisie internetowym KIDP zostały zamieszczone najważniejsze informacje na ten temat. Wkrótce znajdą tam Państwo więcej informacji związanych z nowymi przepisami o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Zachęcamy do odwiedzania naszego serwisu www oraz do lektury kolejnego wydania Biuletynu KIDP.
 
Redakcja e-Biuletynu
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Konwent Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP
Przedstawiciele szesnastu regionalnych Oddziałów KIDP oraz Krajowej Rady Doradców Podatkowych przez trzy dni dyskutowali na temat najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego. Celem - pierwszego w historii Izby tego typu zjazdu - była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji zadań realizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP.
Podczas konwentu omawiano m.in. następujące kwestie:
szkolenia dla doradców podatkowych organizowane przez KIDP (zarządzanie, logistyka i statystyka szkoleń, organizacja i rekrutacja wspierane przez WWW, „punkty edukacyjne”, tematyka szkoleń, ewaluacja wykładów), 
praktyki zawodowe kandydatów na doradców podatkowych (wymiar, harmonogram i zasady odbywania, problemy organizacyjne, 
budowanie wizerunku zawodu zaufania publicznego (PR KIDP i interesariusze  społeczni - przedsiębiorcy, administracja publiczna, edukacja, itd, Corporate Social Responsibility i Ogólnopolski kongres doradców  podatkowych jako element PR, Księga tożsamości kancelarii doradcy podatkowego jako narzędzie identyfikacji uprawnień zawodowych), 
imprezy integracyjne doradców podatkowych organizowane przez KIDP (wspólne działania regionów, podział terytorialny i jakościowy),
identyfikacja profilu zawodowego doradców podatkowych i ich potrzeb metody i sposoby pozyskiwania informacji, cel realizacji badań,
prawo pomocy - pełnomocnik w ramach przyznanego prawa, umocowanie, wynagrodzenie, 
ubezpieczenia OC doradców podatkowych (zróżnicowanie potrzeb kancelarii różnej wielkości, modyfikacja zasad i stawek).
Specjalne szkolenie zorganizowano dla skarbników oraz sekretarzy zarządów Regionalnych Oddziałów Izby. Wszyscy członkowie Zarządów regionalnych wzięli udział w szkoleniu pt. „Skuteczne rzecznictwo interesów”.

Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(5-18 stycznia 2011 r.)
 
17 stycznia 2011 r., Komisja przypomniała o egzaminach, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
14 stycznia 2011 r., Opublikowano testy dla doradców, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
14 stycznia 2011, g.l., Nowy egzamin na doradców (Rzeczpospolita) 
13 stycznia 2011 r., Krzysztof Sobczak, Dla radcy i adwokata stawka według pracy. Dla doradcy podatkowego sztywna (www.lex.com.pl) 
13 stycznia 2011 r., Kandydaci poznają pytania, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
12 stycznia 2011 r., Doradca może pomóc z urzędu, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
11 stycznia 2011 r., Doradcy muszą podnosić kwalifikacje, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski 
5 stycznia 2011, Katarzyna Jędrzejewska, Pisz u nas, zbieraj punkty (Rzeczpospolita)
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 
 
 Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (19 stycznia do 1 lutego 2011 r.)
 
20 stycznia 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek VAT od podstaw: kurs czterodniowy - warsztaty. Szczegóły
 
20 stycznia 2011 r., Kalisz (Wielkopolski OKIDP) - Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych. Szczegóły
 
21-22 stycznia 2011 r., Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Podatek od towarów i usług- nowelizacja przepisów od roku 2011. Szczegóły
 
21 stycznia 2011 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Systemy rachunku kosztów na tle obowiązujących przepisów prawa bilansowego oraz ich wykorzystanie w procesie redukcji kosztów. Szczegóły
 
21 stycznia - 1 kwietnia 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Cykl szkoleniowy dla doradców podatkowych (komunikacja, wizerunek, wywieranie i odpieranie wpływu oraz organizacja i kierowanie). Szczegóły
 
25 stycznia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT - szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
25 stycznia 2011 r., Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Zmiany w podatku VAT. Szczegóły
 
25 stycznia 2011 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Najnowsze zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, praktycznego ich stosowania oraz zmian, które wejdą od stycznia 2011 r. Szczegóły
 
26 stycznia 2011 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Podatek od towarów i usług 2011-znowelizowane przepisy ustawy i rozporządzeń wykonawczych oraz projektowana nowela ustawy o VAT. Szczegóły
 
26 stycznia 2011 r., Kraków (Małopolski OKIDP) - Prawo pracy: czas pracy, urlopy wypoczynkowe, wynagrodzenia - aktualne interpretacje. Szczegóły
 
26 stycznia 2011 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Czas pracy - Warsztaty dla doradców oraz pracowników doradców podatkowych. Szczegóły
 
28 stycznia 2011 r., Lublin (Lubelski OKIDP) - Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2011 r. Szczegóły
 
31 stycznia 2011 r., Olsztyn (Warmińsko-Mazurski OKIDP) - Zmiany w podatku VAT w 2011 r. Szczegóły
 
31 stycznia 2011 r., Rumia (Pomorski OKIDP) - Zamknięcie roku 2010 - ustawa o rachunkowości. Szczegóły
 
31 stycznia 2011 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły
 
1 lutego 2011 r., Kielce (Świętokrzyski OKIDP) - Podatek VAT 2011. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Mazowiecki OKIDP
21 stycznia br. w warszawskim Hotelu SHERATON odbędzie się VIII Bal Doradców Podatkowych.
 
Śląski OKIDP 
Doradcy z Regionu otrzymali informację dotyczącą kolejnej edycji akcji  „Fiskus bez tajemnic dla niepełnosprawnych”, w ramach którejdoradcy podatkowi będą udzielać osobom niepełnosprawnym porad telefonicznych z zakresu rozliczeń podatkowych.
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
20 stycznia 2011 r. mija termin składania prac na Konkurs Wiedzy o Podatkach. Od 25 stycznia Komisja Konkursowa rozpocznie sprawdzanie nadesłanych prac uczniów.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Rządowy projekt ustawy o weteranach działań poza granicami państwa
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Nowe rozporządzenia w sprawie uprawnień i kompetencji inspektorów kontroli skarbowej
 
16 stycznia weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:
z dnia 6 października 2010 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez inspektorów lub pracowników kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 196, poz. 1300)
z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie trybu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzoru składanego przez nich kwestionariusza osobowego (Dz. U. Nr 229, poz. 1500)
Zagraniczne fundusze – nowe reguły
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje podmiotowe zwolnienie z CIT zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych. Czy oznacza to zrównanie w przywilejach tych instytucji z polskimi funduszami? Wprowadzone zwolnienie jest wynikiem wszczętego przez Komisję Europejską postępowania przeciwko Polsce o zakończenie dyskryminacyjnego opodatkowania zagranicznych funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych. Aktualne zwolnienie od dłuższego czasu pojawiało się w kolejnych projektach nowelizacji ustawy o CIT, choć w toku prac parlamentarnych znikało z tekstu ustaw zmieniających. Ostatecznie zwolnienie wprowadziła nowelizacja z 25 listopada 2010 r. Zmiana ustawy o CIT ma na celu wprowadzenie zasad, na podstawie których zagraniczne fundusze inwestycyjne, prowadzące działalność w Polsce, nie opodatkowują osiąganych tu dochodów. Dotychczasowe próby rozciągnięcia na zagraniczne instytucje zbiorowego inwestowania zwolnienia podmiotowego obejmującego fundusze działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych były, co do zasady, kwestionowane przez organy podatkowe.

20 stycznia mija termin wyboru opodatkowania
Podatnicy, którzy rozpoczynają działalność od początku roku lub chcą zmienić wybrany wcześniej sposób rozliczania przychodów z fiskusem, muszą do 20 stycznia zawiadomić urząd skarbowy o wyborze sposobu opodatkowania. Podatnicy, którzy od początku 2011 roku rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, muszą zdecydować, jaką formę rozliczeń z fiskusem chcą stosować do swojej działalności. Do wyboru mają cztery sposoby: zasady ogólne, czyli skalę PIT ze stawkami 18 i 32%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kartę podatkową oraz 19% liniowy PIT. O swoim wyborze powinni zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego do 20 stycznia. Jeśli w tym czasie nie dokonają wyboru innej formy opodatkowania niż zasady ogólne, będą płacić podatek według skali PIT. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego i chce wybrać do rozliczeń podatek liniowy lub ryczałt, oświadczenie o wyborze składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, jednak nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z kolei podatnik, który rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego i wybierze opodatkowanie kartą podatkową, składa wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania przed rozpoczęciem działalności.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Jaki VAT od dodatkowego wyposażenia lokalu
Klient, który zdecydował się na kupno mieszkania w luksusowym standardzie, musi liczyć się z koniecznością zapłaty wyższego podatku od towarów i usług. Preferencyjnej stawki VAT nie można stosować zawsze, bez względu na standard wykończenia. Jest to uzależnione od tego, czy dany element będzie stanowił część składową mieszkania.
(wyrok NSA z 1 grudnia 2010r. – I FSK 2067/09).

Firmanctwo pozbawi odliczenia VAT
Jeżeli faktura nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, fiskus może pozbawić odliczenia VAT bez ustalania, czy podatnik wiedział o oszustwie.
(wyrok NSA z 1 grudnia 2010r. – I FSK 936/09).

Z pustej faktury nie odliczysz podatku
Firma może pomniejszyć VAT, jeśli rzeczywiście kupiła towary lub usługi na potrzeby działalności. Transakcję potwierdza faktura. Musi odzwierciedlać rzeczywistość, inaczej podatnik nie ma prawa do odliczenia (wyrok NSA z 8 grudnia 2010r. – I FSK 2080/09).

Do darowizny nie zawsze potrzebny przelew bankowy
Odmawianie prawa do zwolnienia z podatku przy darowiźnie dla najbliższej rodziny tylko dlatego, że nie została dokonana za pomocą przelewu bankowego, to przesadny formalizm fiskusa.
(wyroki NSA z 8 grudnia 2010r. – II FSK 1394-1395/09).

 
Rozklejanie plakatów to usługa reklamowa
Działalność polegająca na montażu tablic reklamowych, rozklejeniu plakatów, a także innych pracach przygotowawczych jest usługą reklamową i nie może być opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym.
(wyrok NSA z 10 grudnia 2010r. – II FSK 1357/09).
Usługi reklamowe (według PKWiU z 2004r. i z 1997r.) obejmują m.in. projektowanie i rozmieszczanie reklam w formie np. tablic, paneli, ram ogłoszeniowych; dystrybucję i doręczanie próbek reklamowych itp.
Podatnik musi być informowany o przesłuchaniu świadka
Jeżeli podatnik został poinformowany o terminie przesłuchania świadków, nie można zarzucać, że został pozbawiony czynnego udziału w postępowaniu.
(wyrok NSA z 14 grudnia 2010r. – II FSK 728/09).
 
Czytaj więcej na temat powyższych wyroków.

 
Wydatki na zatrudnienie cudzoziemców będą kosztem
Podatnik, który ponosi wydatki związane z zatrudnieniem cudzoziemców, może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 grudnia 2010r. – IPPB1/415–788/10–2/ES).

Elementy obiektu budowlanego są środkami trwałymi
Każde ogrodzenie, plac czy droga obsługujące więcej niż jeden budynek będą stanowić odrębny środek trwały.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 listopada 2010r. – IPPB1/415-715/10-4/ES).

Faktura z bonusem uprawnia do odliczenia
Można odzyskać podatek wynikający z faktury wystawionej przez kontrahenta dokumentującej wypłacaną mu premię pieniężną.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 grudnia 2010r. – ITPP2/443-947/10/PS).

Promocja nie podlega opodatkowaniu VAT
Nieodpłatne przekazanie towarów na cele promocji jest reklamą. Takie działania nie są opodatkowane VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 grudnia 2010r. – ILPP1/443-111/09/10-S/AK).

Składka ubezpieczeniowa będzie przychodem z innych źródeł
Zapłacenie przez spółkę części miesięcznej składki ubezpieczeniowej stanowić będzie dla uczestnika promocji przychód zaliczany do innych źródeł.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2010r. – IPPB2/415-882/10-3/AS).

 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji.

 
ARTYKUŁY PODATKOWE

 
Jakie są skutki podatkowe wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej? Wyrok WSA z 21 kwietnia 2009 r., I SA/Kr 295/09. Czytaj więcej
 
Odsprzedaż majątku polikwidacyjnego – trudności podatkowe. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.