e-Biuletyn/19/2010, numer (19), 28.09.2010

e-Biuletyn/19/2010, numer (19), 28.09.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Drogie Koleżanki i Koledzy, 
 
Mamy przyjemność przesłać Państwu nasz kolejny numer e-Biuletynu.
Tradycyjnie chcielibyśmy zachęcić Państwa do aktywnego udziału w pracach legislacyjnych poprzez zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych publikowanych w serwisie KIDP. W szczególności chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, iż Ministerstwo Finansów przekazało Krajowej Radzie Doradców Podatkowych projekty rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy o doradztwie podatkowym, której przepisy weszły w życie 7 sierpnia br. Serdecznie zachęcamy zatem Państwa do zapoznania się z tymi projektami (opublikowanymi w serwisie KIDP) i prosimy o zgłaszanie swoich uwag do 4 października br.
 
Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
LXXVI posiedzenie KRDP
W dniach 7-8 września br. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Oto uchwały i stanowiska podjęte przez Radę:
 
- Uchwała nr 267/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości i terminu uiszczenia opłaty za wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego
 
- Uchwała nr 268/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 171/2009 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2010
 
- Uchwała nr 269/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 291/2003 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie ograniczenia udziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w niektórych obszarach gospodarczych
 
- Uchwała nr 270/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 września 2010 r. w sprawie delegowania przez Krajową Radę Doradców Podatkowych członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego
 
- Uchwała nr 271/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 września 2010 r. w sprawie stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych wobec wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12 stycznia 2009 r. do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności ustaw regulujących funkcjonowanie samorządów zawodów zaufania publicznego z Konstytucją RP (sygn. akt: K. 1/09)
 
- Uchwała nr 273/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 
- Uchwała nr 274/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 29/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych
- Uchwała nr 275/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 września 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 30/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych

- Uchwała nr 276/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 1625/2008 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 
Stanowiska Krajowej Rady Doradców Podatkowych
 
- z dnia 7 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych zebranych w celu pomocy ofiarom powodzi
- z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wdrożenia procedur windykacyjnych w zakresie składek członkowskich
- z dnia 8 września 2010 r. w sprawie objęcia patronatu nad Konkursem Wiedzy Podatkowej Taxand Challenge
 
Szkolenie internetowe - Kontrola skarbowa po ostatnich nowelizacjach
Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu internetowym, będącym nagraniem serminarium, które odbyło się w siedzibie Biura KIDP w Warszawie 22 września br.
Szkolenie pt. "Kontrola skarbowa po ostatnich nowelizacjach" poprowadzili dr hab. Adam Mariański - doradca podatkowy i adwokat oraz Dariusz Zalewski - radca prawny, pracownik organów kontroli skarbowej.
W pierwszych dniach października br. na platformie mDoradca zostanie umieszczone szkolenie, które doradca podatkowy (po zalogowaniu w mDoradcy) będzie mógł zapisać i odtworzyć  - dla siebie oraz swoich pracowników - w dowolnym miejscu i czasie. Dotychczas udział w szkoleniu on-line wymagał stałego połączenia z internetem (bez możliwości nagrania i późniejszego odtworzenia szkolenia).
Łatwiejszy dostęp do internetowych szkoleń dla doradców podatkowych będzie możliwy dzięki staraniom Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.
 
Konferencja "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy"
Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. zapraszają  doradców podatkowych oraz przedsiębiorców (właścicieli firm, dyrektorów finansowych, głównych księgowych) do udziału w cyklu konferencji pod hasłem  "Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy". Celem spotkań jest pokazanie roli doradcy podatkowego w funkcjonowaniu nowoczesnego przedsiębiorstwa na rynku.
Na cykl konferencji składają się spotkania w 5 miastach Polski:
 
5 października 2010 r. - Kielce
6 października 2010 r. - Kartowice
14 października 2010 r. - Warszawa
26 października 2010 r. - Olsztyn
27 października 2010 r. - Bydgoszcz
 
Wykładowcami oraz uczestnikami dyskusji panelowych będą doradcy podatkowi posiadający wieloletnią praktykę zawodową. Organizatorami każdej z konferencji będzie Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Regionalne Oddziały oraz Wolters Kluwer Polska. Udział w konferencjach jest bezpłatny.
Zapisy i szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne w Regionalnych Oddziałach KIDP (a także na ich stronach internetowych) oraz na stronie internetowej Wolters Kluwer.
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (28 września - 12 października 2010 r.)
 

29 września 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Najnowsze zmiany dotyczące zwolnień z kas fiskalnych - nowe rozporządzenie Ministra Finansów . Szczegóły
 
29 września 2010 r., Koszalin (zachodniopomorski OKIDP) - Zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym, które weszły w życie z dniem 6 sierpnia 2010 r. Szczegóły
 
30 września 2010 r., Koszalin (zachodniopomorski OKIDP) - Kontrola skarbowa - nowelizacja i bieżące problemy. Szczegóły
 
30 września 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Nasze ubezpieczenia. Szczegóły
 
1-3 października 2010 r., Łukowiska pod Janowem Podlaskim(lubelski OKIDP) - Nieujawnione źródła przychodów oraz Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Szczegóły
 
1-2 października 2010 r., Jesionka (wielkopolski OKIDP) - Rachunkowe i podatkowe ujęcie dotacji, Dotacje w księgach podatkowych i rachunkowych, Opodatkowanie dotacji podatkiem dochodowym i VAT, Umiejętności interpersonalne w rozmowie z klientem oraz radzenie sobie ze stresem. Szczegóły
 
1-2 października 2010 r., Krynica Morska (pomorski OKIDP) - Postępowania celne, postępowania akcyzowe. Szczegóły
1 października 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenie dla pracowników doradców podatkowych  - System Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły

5 października 2010 r., Płock (mazowiecki OKIDP) - Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Szczegóły

11 października 2010 r., Rzeszów (podkarpacki OKIDP) - Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Szczegóły

11 października 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne osób migrujących do krajów UE/EOG oraz Szwajcarii po 1 maja 2010 r. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.

Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Świętokrzyski OKIDP
5 października 2010 r. odbędzie się konferencja organizowana przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.wspólnie z Krajową Izbą Doradców Podatkowych. W konferencji wezmą udział zarówno doradcy podatkowi, jak i przedsiębiorcy.
 
Warmińsko-mazurski OKIDP
Kuratorium  Oświaty  w Olsztynie wyraziło zgodę na objęcie patronatem Konkursu Wiedzy o Podatkach. Planowane jest posiedzenie Komisji Konkursowej.
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.

 
- projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego,
- projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego,  
- projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych,
- projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

 
Modyfikacja zasad proporcjonalnego odliczenia VAT
Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT. Jedną ze zmian ma być modyfikacja zasad stosowania proporcjonalnego odliczenia VAT.
Czy będziesz płacił nowy podatek pielęgnacyjny?
Senatorowie chcą wprowadzić podatek pielęgnacyjny w wysokości 1% wynagrodzenia, który płaciliby wszyscy pracujący. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone na pomoc osobom potrzebującym stałej opieki. Zasiłek pielęgnacyjny, w postaci czeków, przysługiwałby jednak tylko osobom niesprawnym.

Trwają prace nad nową PKWiU
Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustaw podatkowych, który dostosuje ich przepisy do nowej klasyfikacji PKWiU z 2008r. Obecnie odwołania odnoszą się do starszej klasyfikacji z 1997r.

 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Czy aport nieruchomości do spółki osobowej jest przychodem?
Wniesienie nieruchomości wykorzystywanej przez przedsiębiorcę w ramach działalności gospodarczej, jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, nie jest przychodem.
(Wyrok WSA w Szczecinie z 22 sierpnia 2010 r., I SA/Sz 221/10)
 
Jak opodatkujesz mieszkanie z komórką i garażem?
Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z miejsca parkingowego znajdującego się w danym budynku oraz z prawem do korzystania z pomieszczenia gospodarczego będzie opodatkowana jedną 7% stawką VAT.
(Wyrok WSA w Rzeszowie z 11 września 2010 r., I SA/Rz 413/10)
 
Czy ujemną marżę można uwzględnić przy rozliczaniu VAT?
Ustawa o VAT nie wyłącza możliwości wliczania marż ujemnych do podstawy opodatkowania usług turystycznych. Nie ma również przeciwwskazań do kumulowania marż ujemnych i dodatnich
(Wyrok NSA z 26 sierpnia 2010 r., I FSK 1323/09)
 
Czy ubezpieczenie jest przychodem?
Jeśli umowa ubezpieczenia pracowników spółki nie zawiera listy osób objętych tym świadczeniem, nie można mówić o powstaniu przychodu po stronie ubezpieczonych.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 września 2010 r., IPPB4/415-486/10-2/JK)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Kursy walut, a ustalanie różnic kursowych
Sposób ustalania różnic kursowych do celów podatkowych nadal budzi wątpliwości u wielu podatników. Stan niepewności trwa pomimo zmiany od 1 stycznia 2007 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) w zakresie sposobu ustalania różnic kursowych, której celem było uproszczenie tych rozliczeń. W szczególności problem dotyczy wyboru przez podatników właściwego kursu walutowego do ustalenia różnic kursowych (art. 15a updop). Czytaj więcej

 
Czy składki na ZUS jedynego udziałowca spółki z o.o. możesz zaliczyć w koszty?
Jestem jedynym udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie prowadzę działalności gospodarczej, a wynagrodzenie pobieram w związku z istnieniem stosunku powołania. Jednak na podstawie przepisów prawa z tytułu posiadania statusu jedynego udziałowca w spółce muszę opłacać ubezpieczenie społeczne. Czy spółka, opłacając tę należność, wydatek będzie mogła zaliczyć go w koszty działalności? Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.