e-Biuletyn/18/2014, numer (18), 30.09.2014

e-Biuletyn/18/2014, numer (18), 30.09.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy o aktualizowanie adresów poczty elektronicznej w panelu mDoradca. Przypominamy też, że doradcy podatkowi mają obowiązek zawiadamiać Krajową Radę Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych objętych wpisem na listę. Wzór zawiadomienia znajduje się w panelu mDoradca zakładka Konto>Aktualizuj dane. Podpisany wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (z kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego) do Biura KIDP. Szczegóły

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

"Prawo do odliczenia podatku naliczonego i jego ograniczenia" - seminarium w Biurze KIDP w Warszawie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych we współpracy z Redakcją "Przeglądu Podatkowego" organizuje kolejne nieodpłatne seminarium dla doradców podatkowych. Tematem najbliższego spotkania będzie "Prawo do odliczenia podatku naliczonego i jego ograniczenia". Seminarium odbędzie się 7 października 2014 r. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310. Szczegóły

Samochody a VAT i podatki dochodowe. Pół roku doświadczeń. Nowe interpretacje, stare problemy" - cykl seminariów
Wolters Kluwer Polska organizuje V edycję cyklu seminariów dla doradców podatkowych „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy“. Na program składa się cykl 5 konferencji w następujących miastach:
9 października 2014 r. - Wrocław
10 października 2014 r. - Katowice   
15 października 2014 r. - Gdańsk   
16 października 2014 r. - Warszawa   
17 października 2014 r. - Kraków
Szczegóły

Zaproszenie na IV edycję Krajowego Forum Jednolitego Rynku - SIMFO 2014
Uprzejmie informujemy, że do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie do udziału w IV edycji Krajowego Forum Jednolitego Rynku - SIMFO 2014. organizowane wspólnie przez Ministerstwo Gospodarki wraz z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim. Tegoroczne Forum odbędzie się w dniach 16-17 października 2014 r. w Warszawie. Szczegóły

Przedstawiciele KIDP na Konferencji w sprawie MOSS
9 września br. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Komisją Europejską o tematyce „Miejsce świadczenia usług/Mały punkt kompleksowej obsługi (mini one Stop Shop, MOSS)". Tematem konferencji były mające wejść w życie 1 stycznia 2015 r., reguły dotyczące miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów w UE) oraz opcjonalny system rozliczania VAT – MOSS (pol. mały punkt kompleksowej obsługi). Szczegóły

Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH pod patronatem KRDP
Trwa rekrutacja na III edycję Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nad którymi patronat objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych: rezydentów za granicą oraz nierezydentów w Polsce. Studia adresowane są m.in. do doradców podatkowych. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Lubuski OKIDP
Kontynuując działania związane z promocją zawodu doradcy podatkowego Zarząd Lubuskiego Oddziału KIDP postanowił przekazać każdemu doradcy podatkowemu z naszego regionu, który nie zalega w opłacaniu składek, tabliczkę identyfikacyjną, której treść i wygląd są zgodne z zasadami określonymi w księdze wizualizacji KIDP. Tabliczka zawiera imię, nazwisko, numer wpisu na listę doradców podatkowych oraz logotyp KIDP. Pierwsze tabliczki zostały przekazane na szkoleniu z okazji Dnia Doradcy Podatkowego w Dychowie w dniach 5-7 czerwca 2014 r. Kolejne tabliczki będą wręczane w trakcie najbliższych szkoleń oraz warsztatów organizowanych przez Lubuski Oddział KIDP. Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w szkoleniach i warsztatach.

Małopolski OKIDP
Trwa akcja Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych polegająca na udzielaniu informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą. Akcja odbywa się przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa. Akcja polega na pełnieniu przez doradców podatkowych stałych dyżurów w pierwszy oraz ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godz. od 9.00 do 13.00 w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na terenie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielickiej 28a. Podczas dyżurów  zainteresowani podatnicy mogą uzyskać informacje na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp. Najbliższy dyżur doradców podatkowych odbędzie się 6 października 2014 r.

Podkarpacki OKIDP
Zapraszamy do udziały w szkoleniach organizowanych przez Podkarpacki Oddział KIDP . Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca  oraz na stronie www.podkarpacki.kidp.pl.W dniach 21-22 listopada br. w Przemyślu  odbędzie II Podkarpacka Konferencja pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem przewodnim konferencji będą „Współczesne problemy procedury podatkowej.”

Śląski OKIDP
8.10.2014 - II Wspólna Konferencja Biegłych Rewidentów i Doradców Podatkowych „Prościej przez podatki". Szczegóły i zapisy
27.10.2014 - Konferencja „Podatki - Finanse - Przedsiębiorstwo", temat: „Ryzyko podatkowe przedsiębiorstwa”. Szczegóły i zapisy
28.11.2014 - XII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika”. Temat wiodący: „10 lat w Unii Europejskiej. Wpływ prawa UE na polski system podatkowy”. Szczegóły i zapisy
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2015 r. oraz długopisów przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Termin składania zamówień mija dnia 3 października br. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły
30.09.2014 - Posiedzenie Zarządu SO KIDP.
01.10.2014 - Spotkanie ZSD.

Wielkopolski OKIDP
Doradcom Podatkowym z Wielkopolski systematycznie przekazywane są tablice informacyjne identyfikujące nasze kancelarie. Docelowo każdy doradca podatkowy nie posiadający zaległości wobec Izby otrzyma tablicę wykonana zgodnie z księgą wizualizacji, w celu zwiększenia rozpoznawalności doradców podatkowych na rynku.
W dniu 25 września br. w telewizji regionalnej TVP3 został wyemitowany pierwszy odcinek programu telewizyjnego „Teleskop Gospodarczy”, w którym znalazł się felieton informujący mieszkańców Wielkopolski o tym kim są i czym zajmują się doradcy podatkowi, natomiast wywiadu udzielił p. dr inż. Paweł Małecki. Trwają prace nad kolejnymi odcinakami. Celem programu jest zwiększenie rozpoznawalności naszych doradców na rynku, uświadomienie Wielkopolanom, że jesteśmy blisko nich poprzez różnego rodzaju organizowane akcje i eventy.
Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów "Śniadania Podatkowe", które odbywać się będą raz w miesiącu od października 2014 r. do marca 2015 r. Pierwsze warsztaty "Śniadania Podatkowe" odbędą się w dniu 10 października 2014 r. w godz. 09:00-11:00 w Restauracji Patio Provence mieszczącej się w Hotelu Kolegiackim przy Placu Kolegiackim 5 w Poznaniu. Celem warsztatów będzie omówienie i przedyskutowanie zmian w podatkach na 2015 r. Uczestnikami warsztatów będą doradcy podatkowi oraz przedstawiciele mediów. Warsztaty w wyżej wymienionym dniu poprowadzi Pan dr inż. Paweł Małecki. W zawiązku na ograniczoną ilością miejsc (20 osób), o udziale decyduje kolejność zgłoszeń w panelu mDoradca.
Trwają przygotowania do Konwentu Regionów, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 24-26 października 2014 r. Tematem przewodnim będzie „Promocja zawodu doradcy Podatkowego” po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej.
Zapraszamy na posiedzenia Zarządu WO KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie Zarządu odbędzie się  22 października 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Oddziału.
Zapraszamy także do udziału w szkoleniach, warsztatach, wykładach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o ich terminach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP. Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące szkoleń i warsztatów prosimy kierować na adres wielkopolski@kidp.pl.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2014 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 września 2014 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Projekt z dnia 25 września 2014 r. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Opublikowano ustawę wprowadzającą specjalny podatek węglowodorowy
Opublikowana została ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym, której podstawowym celem jest stworzenie instrumentu fiskalnego zapewniającego z jednej strony odpowiedni udział Skarbu Państwa w zyskach z wydobycia węglowodorów, a z drugiej odpowiednią stopę zwrotu inwestorom. Szczegóły

Nierezydenci nie zapłacą podatku także od 15-letnich obligacji
Emitowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rynkach zagranicznych 10 lub 15 letnich obligacji nie będzie skutkować obowiązkiem poboru podatku z tytułu dyskonta i odsetek od tych obligacji do końca 2030 r. Szczegóły

MF nie wprowadzi podatku od dochodów firm bukmacherskich
Ministerstwo Finansów nie prowadzi obecnie prac legislacyjnych mających na celu zastąpienie obowiązującego systemu opodatkowania podatkiem od dochodów firm bukmacherskieh, tzw. GGR - poinformował Minister w odpowiedzi na interpelację poselską nr 26764/14. Szczegóły

Wierzytelności z tytułu podatków stracą przywilej pierwszeństwa
Pozbawienie Skarbu Państwa przywileju pierwszeństwa i postawienie go na równi z podmiotami prywatnymi w walce o zaspokojenie roszczeń z majątku upadłego przedsiębiorcy to, zdaniem Łukasza Czucharskiego z Komitetu Podatkowego Pracodawców RP, zmiana bardzo korzystna dla przedsiębiorców. Szczegóły

Wzrosną kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mógł wymierzyć karę do wysokości prawie 17 mln złotych.
Wzrost kar jest związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. poz. 1220) w następnym roku będzie ono wynosiło 1750 zł brutto. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

CIT: cudzych wydatków nie można wrzucić w koszty
Podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez osobę trzecią. Tak wynika z wyroku NSA z 16 kwietnia 2014 r. Szczegóły

NSA: luka nie może szkodzić podatnikowi
Wycofanie części wkładu ze spółki osobowej nie wiąże się z powstaniem przychodu podatkowego dla wspólnika. Tak wynika z wyroku NSA z 30 lipca 2014 r. Szczegóły

NSA: nie może być przerwany termin przedawnienia, który nie biegnie
Ogłoszenie upadłości nie może przerwać biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego skoro nastąpiło przed jego rozpoczęciem. Tak wynika z wyroku WSA z 24 lipca 2014 r. Szczegóły

WSA: fiskus nie może w interpretacji zmieniać stanu faktycznego
Ocena zdarzenia prawnego na gruncie prawa cywilnego może być przeprowadzona w postępowaniu wymiarowym, po analizie pełnej treści ugody oraz dokumentów towarzyszących, a nie jak to uczynił fiskus w postępowaniu interpretacyjnym. Tak stwierdził WSA w Gdańsku w wyroku z 5 sierpnia 2014 r. Szczegóły

CIT: zapis w księdze nie może modyfikować prawa podatkowego
Faktyczna data zapisu w księgach rachunkowych nie powinna zmieniać samej klasyfikacji jak i momentu klasyfikacji danego wydatku jako kosztu, ponieważ faktyczna data zapisu w księgach jest datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu, a nie datą ujęcia kosztu – nawet pomimo tego, że będzie zwykle późniejsza niż data operacji, której dotyczy. Tak przyjął WSA w Gliwicach w wyroku z 27 sierpnia 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Ceny transferowe: fiskus może prześwietlić transakcje wspólnika ze spółką
Mimo że spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, to mogą mieć do niej zastosowanie regulacje w zakresie cen transferowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 lipca 2014 r. Szczegóły

PIT: biegły nie zawsze może ustalić wartość początkową nieruchomości
W sytuacji, gdy tylko część budynku jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, to odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w wysokości ustalonej od jego wartości początkowej odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, do ogólnej powierzchni użytkowej tej nieruchomości. Nie można wówczas ustalić wartości początkowej nieruchomości w oparciu o wycenę biegłego. Szczegóły

PIT: radca prawny może wrzucić w koszty...rower
Radca prawny może zakup roweru jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 sierpnia 2014 r. Szczegóły

VAT: budując dom na sprzedaż można zostać przedsiębiorcą
Przedsiębiorcą stanie się osoba, która chcąc zdobyć środki i postawić dom dla swojej rodziny, wybuduje wcześniej na sprzedaż inną nieruchomość. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 lipca 2014 r. Szczegóły

VAT: voucher to ani towar, ani usługa
Voucher nie mieści się ani w definicji towaru ani w definicji usług, a jedynie jest dokumentem uprawniającym do uzyskania określonego świadczenia. W konsekwencji zatem, sama czynność wydania vouchera klientom nie powinna być utożsamiana z odpłatnym świadczeniem usług, podlegającym VAT. Tak przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 26 sierpnia 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Łańcuchowe dostawy towarów w VAT
Tak zwana łańcuchowa dostawa towarów wiąże się z sytuacją, gdy występują co najmniej 3 podmioty, będące uczestnikami zdarzenia gospodarczego. W przypadku tym mamy do czynienia z co najmniej 2 transakcjami, z kolei towar jest dostarczany (wydawany) bezpośrednio przez pierwszego dostawcę ostatniemu nabywcy. W znaczeniu prawnym występuje więc kilka dostaw, mimo że fizycznie – tylko jeden raz dochodzi do przemieszczenia towaru. Szczegóły

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 r. w świetle interpretacji indywidualnych - odliczanie VAT z tytułu nabycia samochodów i związanych z nimi wydatków
Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., dokonana ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw- dalej u.z.u.p.t.u., w dość istotny sposób modyfikuje zasady dotyczące odliczania VAT przy nabyciu samochodów, paliwa oraz wydatków eksploatacyjnych. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak ustalać wynik podatkowy gdy w produkcji w toku znajdują się koszty niepodatkowe w danym okresie? Odpowiedź i uzasadnienie

Polski podatnik sprowadzał w okresie 2008-2010 samochody z Państw UE, gdzie sprzedawcami były podmioty gospodarcze z państw UE. Wystawiały one faktury VAT marża. Podatnik również dokonywał dalszej sprzedaży polskim nabywcom w procedurze VAT marża. Okazało się jednak po kilku latach (w trakcie jednej z kontroli u podatnika z UE), że nie rozliczał się on wg procedury VAT marża tylko jako wewnątrzwspólnotową dostawę zwolnioną z VAT. Obecnie jest prowadzona kontrola u polskiego podatnika. Czy polski podatnik może uniknąć negatywnych konsekwencji przedstawionej sytuacji? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.