e-Biuletyn/17/2013, numer (17), 10.09.2013

e-Biuletyn/17/2013, numer (17), 10.09.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 3 września 2013 r. w sprawie ustalenia terminów i miejsc Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych mających wyłonić delegatów na IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz ustalenia imiennego składu komisji wyborczych zostały opublikowane terminy i miejsca Zgromadzeń Wyborczych w Regionalnych Oddziałach Izby. Szczegóły

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

E-faktury w mDoradcy
Uprzejmie Informujemy, że panel mDoradca został rozbudowany o nowy moduł "e-faktury". Moduł ten został stworzony w celu uproszczenia  i usprawnienia procesu wystawianiu faktur dla doradców podatkowych za udział w szkoleniach organizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP. Szczegóły

V Międzynarodowa Konferencja "Podatki bez granic" we Wrocławiu, 11-13 października 2013 r.
W dniach 11-13 października 2013 r. we Wrocławiu odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Podatki bez granic". Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie "Doradca podatkowy reprezentantem interesów podatnika". Szczegóły

Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy - cykl seminariów dla doradców podatkowych
Wolters Kluwer Polska organizuje IV edycję cyklu konferencji dla doradców podatkowych - tym razem pod hasłem: "Dowody w postępowaniu podatkowym. Kontrola i postępowanie podatkowe dotyczące dochodów nieujawnionych". Spotkania odbędą się w następujących miastach:

Gdańsk – 3.10.2013 r.
Warszawa – 4.10.2013 r.
Lublin – 8.10.2013 r.
Zielona Góra – 22.10.2013 r.
Katowice – 23.10.2013 r.

Pełny opis i program seminariów, warunki, koszt uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny.

“Uprośćmy przepisy dla firm” - akcja "Rzeczpospolitej"
Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez dziennik “Rzeczpospolita” akcji pod hasłem “Uprośćmy przepisy dla firm”. Pierwszy etap tej akcji poświęcony był barierom wynikającym z prawa podatkowego. W wyniku tego przedsięwzięcia do Ministra Finansów i Sejmowej Komisji Finansów Publicznych trafiła "Biała księga problemów podatkowych". W tę akcję włączyła się również Krajowa Izba Doradców Podatkowych - niektóre Państwa uwagi i postulaty przekazane za naszym pośrednictwem redakcji "Rzeczpospolitej" zostały ujęte w "Białej Księdze". Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

 

Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż na stronie  www.silesia.kidp.pl zostały umieszczone spoty reklamowe oraz filmy promujące zawód doradcy podatkowego. Zamieszczone materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. oraz długopisów, przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
W oparciu o współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zapraszamy do udziału w III Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 16-18 września br. Szczegóły.
24.09.2013 r. odbędzie się posiedzenie Zarządu SO KIDP.

Wielkopolski OKIDP
20.09.2013 r. odbędzie się Konferencja Doradców Podatkowych, WSNHiD w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy na posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które otwarte są dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału. Harmonogram posiedzeń
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o aktualnych wykładach znajdują się w panelu mDoradca.
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Miesiąc na odzyskanie podatku od nieujawnionych źródeł
Tylko do 27 września 2013 r. podatnicy mogą składać wnioski o wznowienie postępowania w sprawie decyzji ostatecznych dotyczących podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu ustalonego za lata 1998 - 2006. Szczegóły

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT
Prezydent podpisał w czwartek zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, które mają na celu zapobieganie oszustwom podatkowym przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Szczegóły

Podatnika trzeba będzie zawiadomić o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia
Sejm poparł poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz ustawy - Prawo celne. Ustawa wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2012 r. Szczegóły

Będą zmiany we wzorze PIT-37
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, który modyfikuje wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych określonych w rozporządzeniu z 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1518). Wśród nich jest też wzór PIT-37. Szczegóły

Resort pracy chce zmodyfikować pojęcie dochodu nieopodatkowanego
Resort pracy chce zrezygnować z uznawania należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, przebywających czasowo za granicą, za dochód, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

Fiskus nie zawsze może żądać uzupełnienia wniosku o interpretację
Wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny, to stan faktyczny w relacji, do którego może zostać w ogóle wydana zgodna z prawem indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego, nie zaś interpretacja określonej treści. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 21 sierpnia 2013 r. Szczegóły

Akcyza: parafa z imienną pieczątką nie pozbawia preferencyjnego opodatkowania
Parafa (nieczytelna, ale złożona w indywidualny, charakterystyczny i właściwy dla danej osoby sposób) wraz z pieczątką zawierającą pełne imię i nazwisko (oraz stanowisko) naniesiona na zestawienie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów do celów opałowych, wypełnia znamiona pojęcia "czytelny podpis" i nie pozbawia preferencyjnego opodatkowania. Takie stanowisko wynika z wyroku z 26 lipca 2013 r. Szczegóły

Formalna rezygnacja nie zwalnia z odpowiedzialności
Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu nawet po formalnej rezygnacji z tej funkcji powoduje jego odpowiedzialność podatkową. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 13 sierpnia 2013 r. Szczegóły

WSA nie może zalecać fiskusowi zmienionego stanu prawnego
WSA dokonując kontroli prawidłowości wydanej interpretacji przez organ interpretacyjny nie posiada uprawnień do zalecania temu organowi uwzględniania stanu prawnego, który zaistniał po dacie wydawania danej interpretacji. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 23 sierpnia 2013 r. Szczegóły

Ryczałt wymaga dwóch oświadczeń
Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem winno być złożone odrębnie, co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej działalność gospodarczą. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 21 sierpnia 2013 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Wydatki na poczęstunek dla akcjonariuszy są kosztem podatkowym
Wydatki na sfinansowanie poczęstunku dla akcjonariuszy spółki nie mają charakteru wydatków reprezentacyjnych, mogą więc zostać uznane za koszt uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegóły

Każda sprzedaż ma wpływ na limit zwalniający z obowiązku instalacji kasy fiskalnej
Sprzedaż osobom fizycznym środka trwałego w postaci samochodu powinna być wliczona do sumy obrotów uzyskiwanych w ramach prowadzonej medycznej działalności gospodarczej, które powodują obowiązek instalacji kasy fiskalnej przez podatnika. Szczegóły

Pogrzeby kościelne nie są zwolnione z VAT
Czynności związane z usługami pogrzebowymi, wykonywane przez kurię Kościoła katolickiego w ramach zarządu cmentarzami wyznaniowymi, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Szczegóły

Amortyzacja nie wynajętych lokali na wynajem nie jest możliwa
Firma prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych może zaliczać do kosztów podatkowych koszty eksploatacyjne ponoszone w czasie gdy lokale te nie są wynajęte, ale nie może tych lokali amortyzować. Szczegóły

Od samochodów typu pick-up przysługuje pełne odliczenie VAT
Podatnicy, którzy nabyli samochody typu pick-up mogą odliczyć podatek VAT w pełnej wysokości - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18036/13. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Programy komputerowe w działalności podatnika CIT
Wykorzystywanie programów komputerowych jest w obecnych czasach nieodzownym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. W poniższym tekście autor omawia zasady rozliczania kosztów podatkowych w CIT z tytułu nabywania i użytkowania programów komputerowych. Szczegóły

Zastosowanie metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen transferowych
Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) – dalej k.s.h., nie regulują wyczerpująco całokształtu stosunków między członkami zarządu spółek kapitałowych a samymi spółkami, wspólnikami i pozostałymi organami tych spółek. Prowadzi to do rozbieżności interpretacyjnych, a co za tym idzie – wątpliwości również na gruncie opodatkowania świadczeń na rzecz członków zarządu, tak po stronie osób zarządzających, jak i samych spółek. Jednym z problematycznych zagadnień jest kwestia kosztów podatkowych z tytułu zawieranych z członkami zarządu umów w przedmiocie ich zatrudnienia, jak i świadczeń wypłacanych im bezumownie. Regulacje dotyczące stosunków między spółką a zarządem są bardzo zbliżone we wszystkich spółkach kapitałowych. W spółce akcyjnej obowiązują zatem podobne zasady, jak w spółce z o.o., stąd poniższa analiza, choć dokonana na gruncie uregulowań spółki z o.o., jest aktualna również w przypadku spółek akcyjnych. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W dniu 3 czerwca 2013 r. złożyłem w Urzędzie Skarbowym w oparciu o art. 16 § 1 k.k.s. w związku z art. 17 § 1 pkt 4 k.p.k. wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego w sprawie o wykroczenie skarbowe z powodu nie złożenia w terminie informacji VAT-UE za luty 2013 r. Do dzisiaj nie otrzymałem z US żadnego pisma w sprawie sposobu załatwienia mojego wniosku. Powodem wszczęcia postępowania było nie uznanie przez US czynnego żalu. Urząd uznał zawiadomienie za nieskuteczne i wezwał mnie w charakterze sprawcy w celu wymierzenia kary grzywny. W konsekwencji odmówiłem przyjęcia mandatu karnego. W dniu 12 sierpnia 2013 r. otrzymałem informację, że akta sprawy wraz z aktem oskarżenia zostały przesłane do wydziału karnego sądu rejonowego. Czy organ podatkowy mógł pozostawić mój wniosek o umorzenie postępowania bez rozpatrzenia czy też miał obowiązek wydać postanowienie w tej sprawie? Odpowiedź i uzasadnienie

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i jest opodatkowany podatkiem liniowym. Podatnik część kontraktów chce przepisać na działalność żony, która założyłaby działalność od 1 września 2013 r. i jako formę opodatkowania wybrałaby ryczałt od przychodów 5,5%. Do firmy żony zostałaby przepisana część pracowników z firmy podatnika. Czy urząd skarbowy może zakwestionować takie rozwiązanie, czy wg urzędu może to być obejście w płaceniu podatków? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.