e-Biuletyn/17/2012, numer (17), 11.09.2012

e-Biuletyn/17/2012, numer (17), 11.09.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie dla doradców podatkowych pt. "Bo liczy się pasja".  Termin przesyłania zgłoszeń mija już 30 września br!  Regulamin i formularz zgłoszeniowy można pobrać w mDoradcy (PlikiD>Inne pliki). Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Zawiadomienie UOKiK w sprawie Tax Care S.A.
Uprzejmie informujemy, że Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych działając w imieniu Krajowej Izby Doradców Podatkowych złożył do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję przez Tax Care S.A. oraz przez powiązany z nim Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, polegających na zachowaniach noszących znamiona naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, wskazanych w art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Pismo z zawiadomieniem do UOKiK znajdą Państwo w panelu mDoradca (Pliki do pobrania).

Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych - III edycja cyklu seminariów
Serdecznie zapraszamy na cykl konferencji pt.: „Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych“. Organizatorami III już cyklu tego przedsięwzięcia są Wolters Kluwer Polska oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Spotkania odbędą się w październiku br. w następujących miastach:

Gdańsk – 4 października 2012 r.
Łódź - 5 października 2012 r.
Wrocław - 10 października 2012 r.
Katowice - 11 października 2012 r.
Rzeszów – 12 października 2012 r.


Pełny opis i program szkolenia, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszenia.

Darowizny na Sztandar KIDP
Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. przyjęto apel do doradców podatkowych o dokonanie darowizny na Sztandar KIDP. Szczegóły znajdują się na stronach Regionalnych Oddziałów KIDP oraz w załączniku do stanowiska KRDP w tej sprawie.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (12-25 września 2012 r.)
18 września 2012 r., Łódź (Łódzki OKIDP) - Naruszenia przepisów normujących postępowanie podatkowe- rodzaje naruszeń, skutki dla podatnika, sposoby eksponowania naruszeń w toku postępowania, sposoby eliminowania naruszeń. Szczegóły

21 września 2012 r., Szczecin  (Zachodniopomorski OKIDP) - Opodatkowanie przedsiębiorstw. Szczegóły

21 września 2012 r., Rzeszów (Podkarpacki OKIDP) - Postępowanie egzekucyjne, wykonanie decyzji. Postępowanie zabezpieczające. Szczegóły

21 września 2012 r., Warszawa (KRDP) - Podatek od czynności cywilnoprawnych od umów spółek i ich zmiany oraz Kontrola podatkowa przedsiębiorcy. Szczegóły

21 września 2012 r., Katowice (Śląski OKIDP) - Czas pracy w 2012 roku - praktyczne aspekty stosowania przepisów o czasie pracy. Od zasad tworzenia harmonogramów do pełnego rozliczenia czasu pracy. Wybrane zagadnienia z zakresu wynagrodzeń za pracę (szkolenie dla doradców podatkowych). Szczegóły

24 września 2012 r., Częstochowa (Śląski OKIDP) - Warsztaty podatkowe. Szczegóły

25 września 2012 r., Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce gospodarczej - prezentacja narzędzi do sporządzania (RPP - krok po kroku). Szczegóły

25 września 2012 r., Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Opłaty za korzystanie ze środowiska - obowiązki podmiotów wobec Urzędu Marszałkowskiego. Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Śląski OKIDP
W związku z trwającymi w Śląskim Oddziale KIDP działaniami związanymi z promocją zawodu doradcy podatkowego istnieje możliwość zamawiania długopisów i kalendarzy na rok 2013. Szczegóły
W dniach 24-27 września 2012 r. w Katowicach odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest organizacją wspierającą to przedsięwzięcie i uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Szczegóły
18.09.2012 r. - Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP
18.09.2012 r. - Spotkanie Komisji Ochrony Zawodu.


Wielkopolski OKIDP
Harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Szczegóły
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Poselski projekt ustawy - Prawo spółdzielcze

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Rzecznik praw podatnika będzie bronił przed błędnymi decyzjami fiskusa
Organy skarbowe będą zobowiązane udzielać rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień oraz zapewniać dostęp do akt i dokumentów prowadzonych spraw. Zadaniem rzecznika praw podatnika (RPP) będzie badanie, czy wskutek działania lub zaniechania organów skarbowych nie nastąpiło naruszenie prawa czy zasad współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej. Rzecznik zostanie powołany przez Sejm za zgodą Senatu – na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Będzie organem kadencyjnym, który sprawuje urząd przez 5 lat, co najwyżej przez jedną kadencję. Takie regulacje zawiera poselski projekt ustawy o RPP, który został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. By zachować swoją niezależność, będzie podlegał kontroli sejmowej. Według wnioskodawców, koszty funkcjonowania biura RPP nie powinny przekraczać obecnych kosztów funkcjonowania biura rzecznika praw dziecka (około 7 mln zł).

Celnicy będą sprawdzać anonimowe informacje
W celu zwiększenia skuteczności działań Służby Celnej, w Ministerstwie Finansów funkcjonuje krajowy telefon interwencyjny działający pod jednolitym w całym kraju, bezpłatnym numerem: 800 060 000. Dodatkowo uruchomiony został specjalny adres poczty elektronicznej: powiadom-clo@mofnet.gov.pl. Istotą linii telefonicznej oraz adresu poczty elektronicznej jest nawiązanie kontaktu z osobami posiadającymi informacje mające znaczenie dla kontroli celnej w zakresie ewentualnego naruszenia przepisów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą oraz nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania administracji celnej i podatkowej. Telefon interwencyjny oraz adres poczty elektronicznej obsługiwane są w departamencie kontroli celno-akcyzowej i kontroli gier w trybie całodobowym. Informacje mogą być zgłaszane anonimowo, a treść rozmów prowadzonych za pośrednictwem telefonu interwencyjnego oraz korespondencja z wykorzystaniem poczty elektronicznej podlegają utrwaleniu przez nagranie/zapis oraz sporządzenie pisemnej notatki.

Podatek od nieruchomości także od kabli
Ministerstwo Finansów rozważa objęcie podatkiem od nieruchomości ułożonych kabli. Resort poinformował o tym w odpowiedzi na interpelację poselską nr 7243/12. Ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zdefiniowano w – prawie budowlanym pojęcie obiektu liniowego. Jest to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i – umieszczona bezpośrednio w ziemi – podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. Pojęcie umieszczone zostało w katalogu obiektów zaliczanych do budowli. Przepisy weszły w życie 17 lipca 2010 r.

Przejrzysty system bez rewolucyjnych reform
Prezydent Bronisław Komorowski przekonywał podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, że konieczne są reformy zwiększające przejrzystość systemu podatkowego. Prezydent wypowiedział te słowa, oceniając sytuację ekonomiczną Polski na tle kryzysu w Europie. – Jesteśmy dużym krajem, dzięki temu mamy też duży, chłonny rynek wewnętrzny – jest on dla nas buforem bezpieczeństwa i stabilizatorem w sytuacji zjawisk kryzysowych za granicą – powiedział prezydent i trudno z nim polemizować. Nie wiem tylko, dlaczego przy okazji zaczepił również o podatki. To, że nasz system jest skomplikowany i w rezultacie nieprzejrzysty, powtarza się od lat jak mantrę. Kolejne zdanie, które zwykle pada przy tej okazji, to, że trzeba ten system uprościć, a następne, że trzeba go zreformować. Najlepiej tak, aby system był zrozumiały dla zwykłego obywatela. Zapomina się jednak o tym, że nie ma u nas w zasadzie edukacji prawniczej i podatkowej. Kowalski interesuje się podatkami, gdy dostaje decyzję wymiarową lub gdy musi rozliczyć PIT. Zwykle nie korzysta z pomocy specjalistów od podatków, bo to kosztuje. Dla Kowalskiego każde rozliczenie będzie więc trudne.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Dążenie do pełnego wyjaśnienia sprawy nie jest szykaną
Nakaz wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych związanych ze wzajemnymi świadczeniami podatnika i jego kontrahenta nie może być uważany za szykanę wobec podatnika. Wyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych nie powinno także dezorganizować pracy służb finansowych spółki i nastręczać dodatkowych trudności.
(wyrok NSA z 18 lipca 2012 r., I FSK 1559/11)

Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa może rozliczyć stratę przedsiębiorstwa państwowego
Zakaz rozliczania strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji nie dotyczy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w drodze komercjalizacji.
(wyrok NSA z 8 sierpnia 2012 r., II FSK 55/11)

Można zająć wierzytelności z należności, które powstaną
Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, lecz powstaną po jego dokonaniu, co wskazuje jednoznacznie, iż wierzytelności nie muszą istnieć w chwili zajęcia.
(wyrok NSA z 14 sierpnia 2012 r., II FSK 139/11)

Podatnik musi wskazać pochodzenie środków
W postępowaniu nadzwyczajnym podatnik, aby zmienić decyzję w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, musi w sposób przekonywujący wskazać źródła pozyskania środków na sfinansowanie wydatków.
(wyrok NSA z 22 sierpnia 2012 r., II FSK 79/11)

Z chwilą nadpłaty VAT nie nalicza się odsetek karnych
Jeśli firma płaci w wyższej kwocie należny VAT wcześniej, niż wynika to z ustawowych obowiązków, to urząd skarbowy nie może cały czas naliczać odsetek od istniejącej zaległości podatkowej.
(wyrok NSA z 4 września 2012 r. I FSK 713/12)

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Jedno postanowienie stwierdza niewypłacalność
Wydaną przez komornika decyzję o nieściągalności wierzyciel może rozciągnąć na inne wierzytelności przysługujące wobec tego samego dłużnika.
(interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 sierpnia 2012 r., nr IPTPB1/415-298/12-2/ASZ)

Rzeczoznawca nie korzysta ze zwolnienia z VAT
Wystawiając dla firm ubezpieczeniowych faktury związane z likwidacją szkód, należy zastosować podstawową 23-proc. stawkę podatku od towarów i usług.
(interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 sierpnia 2012 r., nr IPPP1/443-552/12-2/EK)

Opłata kasynowa nie zwiększa podstawy opodatkowania
Spośród dwóch należności, które płacą uczestnicy turnieju pokera, tylko jedna stanowi wpisowe. Chodzi o odpłatność związaną z grą, a nie z miejscem, gdzie się ona odbywa.
(interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 sierpnia 2012 r. nr ILPP3/443-111/12-2/TW)

Czy zapłacona przez spółkę składka OC stanowi przychód członka zarządu?
Zapłacona przez spółkę składka OC stanowi opodatkowany przychód członka zarządu.
(Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ)

W 2013 r. wzrośnie akcyza na papierosy
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6533/12) poinformowało, że na lata następne przewidywane są podwyżki podatku akcyzowego na papierosy i tytoń do palenia.

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Wadliwa czynność egzekucyjna a przerwanie biegu terminu przedawnienia. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.