e-Biuletyn 16/2013, numer (16), 27.08.2013

e-Biuletyn 16/2013, numer (16), 27.08.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

po wakacyjnej przerwie ruszają szkolenia organizowane przez Regionalne Oddziały KIDP. Aby zapoznać się z ofertą w zakresie tej formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapraszamy do odwiedzania zakładki "Szkolenia" w przebudowanym niedawno serwisie www.doradcy.krdp.pl.
 
Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Doradca podatkowy profesjonalnym partnerem biznesowym przedsiębiorcy - cykl seminariów dla doradców podatkowych
Wolters Kluwer Polska organizuje IV edycję cyklu konferencji dla doradców podatkowych - tym razem pod hasłem: "Dowody w postępowaniu podatkowym. Kontrola i postępowanie podatkowe dotyczące dochodów nieujawnionych". Spotkania odbędą się w następujących miastach:

Gdańsk – 3.10.2013 r.
Warszawa – 4.10.2013 r.
Lublin – 8.10.2013 r.
Zielona Góra – 22.10.2013 r.
Katowice – 23.10.2013 r.

Pełny opis i program seminariów, warunki, koszt uczestnictwa oraz formularz rejestracyjny.

“Uprośćmy przepisy dla firm” - akcja "Rzeczpospolitej"
Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej przez dziennik “Rzeczpospolita” akcji pod hasłem “Uprośćmy przepisy dla firm”. Pierwszy etap tej akcji poświęcony był barierom wynikającym z prawa podatkowego. W wyniku tego przedsięwzięcia do Ministra Finansów i Sejmowej Komisji Finansów Publicznych trafiła "Biała księga problemów podatkowych". W tę akcję włączyła się również Krajowa Izba Doradców Podatkowych - niektóre Państwa uwagi i postulaty przekazane za naszym pośrednictwem redakcji "Rzeczpospolitej" zostały ujęte w "Białej Księdze". Szczegóły

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Podatkową
Do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Podatkową Tax Legislation: Legal Standards, Trends, Challenges, która odbędzie się w dniach 10-12 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
29 sierpnia 2013 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.

Mazowiecki OKIDP
7 września br. odbędzie się IX Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych.

Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż na stronie www.doradcy.slask.pl zostały umieszczone spoty reklamowe oraz filmy promujące zawód doradcy podatkowego. Zamieszczone materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. oraz długopisów, przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
W oparciu o współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach zapraszamy do udziału w III Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w dniach 16-18 września br. Szczegóły.
27 sierpnia br. - posiedzenie Zarządu ŚO KIDP
4 września br. - spotkanie SO ZSD

Wielkopolski OKIDP
Serdecznie zapraszamy na posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które otwarte są dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału. Harmonogram posiedzeń.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje o aktualnych wykładach znajdują się w panelu mDoradca.

PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego

 

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Senat wprowadził poprawki do nowelizacji O.p.
Senatorowie wprowadzili poprawki do dwóch nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa. Nowelizacja dostosowuje prawo krajowe do przepisów Unii Europejskiej w zakresie wymiany informacji podatkowych, m.in. zobowiązując ministra finansów do wyznaczenia w rozporządzeniu podległego mu organu podatkowego, który będzie przekazywać obcym władzom wnioski o doręczenie pism i o udzielenie informacji oraz udzielane informacje, a także określając procedury wymiany informacji, w szczególności terminy udzielenia i odmowy udzielenia informacji, oraz wezwania do uzupełnienia wniosku. Szczegóły

Pierwszy próg ostrożnościowy już jest zawieszony
Weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która „zawiesza" w 2013 r. ograniczenia związane z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego. Szczegóły

Rząd przyjął projekt nowelizacji tegorocznego budżetu
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, przedłożone przez ministra finansów.
Po zmianach łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa wyniesie 275 729 440 tys. zł. Dochody budżetu państwa w okresie I-VII 2013 r. wyniosły 158,5 mld zł, co stanowiło 53,0 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. W omawianym okresie dochody były o 7,5 mld zł (4,5 proc.) niższe, niż w analogicznym okresie 2012 r. Szczegóły

Odsetki za opóźnienie i umowy dożywocia nie zostaną zwolnione z podatku
Minister finansów nie znajduje uzasadnienia dla zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. Nie podzielił także sugestii RPO co do konieczności zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania przychodów wynikających z umów o dożywocie. Szczegóły

Ogłoszono zmiany w opodatkowaniu wyrobów węglowych
Wczoraj, tj 20 sierpnia została ogłoszona nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która ma usprawnić i uprościć obecny system opodatkowania wyrobów węglowych. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

KUP: wynagrodzenie doradcy, który zmniejszy stratę jest kosztem
Wydatki poniesione na opłacenie usług profesjonalnego doradcy, mającego za zadanie ułatwić proces wycofywania się z niekorzystnych ekonomicznie umów, mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 11 lipca 2013 r. Szczegóły

Konstytucyjna stawka to za mało, aby opodatkować nieujawnione źródła przychodów
Mimo, że Trybunał Konstytucyjny nie zakwestionował przepisu, określającego 75 proc. stawkę podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów, to jednak przy stwierdzeniu niekonstytucyjności art. 20 ust. 3 ustawy o PIT nie jest możliwe ustalenie podatku z tego tytułu. Tak wynika z wyroku WSA w Białymstoku z 13 sierpnia 2013 r. Szczegóły

NSA: komornik ma wpływ na naliczenie danin obciążających zbyty majątek
Gdy sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji podlega VAT, suma ulegająca podziałowi, którą wymienia się w planie podziału, powinna być pomniejszona o VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 27 kwietnia 2012 r.
W przedmiotowej sprawie komornik sądowy wystąpił do fiskusa z zapytaniem, czy od sprzedaży na licytacji publicznej nieruchomości będącej własnością dłużnika winien obliczyć i odprowadzić VAT na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Szczegóły

VAT: przedsiębiorca musi udowodnić sprzedaż majątku prywatnego
Przedsiębiorca musi rozgraniczyć wyprzedaż prywatnej kolekcji od transakcji dokonywanych w ramach działalności gospodarczej. Tak uznał WSA w Opolu w wyroku z 3 lipca 2013 r. Szczegóły

Nowy urząd, nowe pełnomocnictwo, nowa opłata skarbowa
Każdorazowo do wydania zaświadczenia pełnomocnikowi podatnika niezbędne jest złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (jego oryginału, odpisu, wypisu, czy kopii), co obliguje do uiszczenia opłaty skarbowej. Tak wynika z wyroku NSA z 23 lipca 2013 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

MF wydał interpretację dotyczącą VAT od transportu i spedycji
Do podatnika należy wybór momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług transportowych i spedycyjnych - stwierdził minister finansów w wydanej 8 sierpnia 2013 r. interpretacji ogólnej.
Interpretacja wydana została w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii europejskiej z 16 maja 2013 r. w sprawie C-169/12 TNT Express Worldwide Poland Sp. z o.o. Szczegóły

Nazwa na paragonie musi prawidłowo identyfikować sprzedawany towar
Od 30 września br. podatnicy będą zobowiązani w pełni realizować wymóg wskazywania na paragonie fiskalnym nazwy, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi. Nie oznacza to jednak, że obecnie akceptowane jest prowadzenie ewidencji i stosowanie nazewnictwa bazującego, np. na grupach towarowych w sposób na jednoznaczną identyfikację niepozwalający. Szczegóły

Premie od brokera ubezpieczeniowego nie są opodatkowane VAT
Premie pieniężne otrzymane przez firmę leasingową od brokera, z tytułu zawarcia za jego pośrednictwem umów ubezpieczenia z danym zakładem ubezpieczeń, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Szczegóły

Spółka ponosi odpowiedzialność za zaległości przedsiębiorcy
Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową objęte jest sukcesją podatkową - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 18540/13.
Z dniem 1 stycznia 2013 r. dodano do Ordynacji podatkowej nowy przepis – art. 93a § 4 regulujący zasady sukcesji w sferze prawa podatkowego, jeżeli chodzi o przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. Szczegóły

Odsetki od zwróconego dofinansowania dla ZOZ są opodatkowane
Wydatki na uiszczenie odsetek od kwoty dofinansowania zwróconej w związku z brakiem podpisanej umowy z NFZ, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zakładu Opieki Zdrowotnej, a dochód wydatkowany na ich uiszczenie nie jest dochodem zwolnionym od opodatkowania. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Zmiany w podatku akcyzowym – nowe zasady opodatkowania wyrobów węglowych
Ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 939) wprowadzono zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Przede wszystkim określono w nowy sposób przedmiot opodatkowania wyrobów węglowych. Zgodnie z nową koncepcją opodatkowanie wyrobów węglowych następować będzie co do zasady na ostatnim etapie obrotu wyrobami węglowymi, czyli na etapie sprzedaży wyrobów nabywcy finalnemu. W niniejszym komentarzu autor przybliża wprowadzone zmiany. Szczegóły

Zastosowanie metody określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen transferowych
Od wykazania przez organ podatkowy lub kontroli skarbowej ustawowych przesłanek skutkujących powiązaniami podmiotów do wyboru metody oszacowania cen transferowych jest daleka droga usłana koniecznością interpretacji norm prawnych w kontekście prawa międzynarodowego. Tym bardziej, że przepisy dotyczące metod określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen transferowych są odstępstwem od ogólnej zasady opodatkowania dochodu stanowiącego nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. Dlatego też przed wyborem metody szacowania należy zastanowić się, czy w żaden inny sposób nie można ustalić prawdy obiektywnej w sprawie. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Podatnik prowadzi działalność na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej jest to sklep spożywczy. Podatnik w związku z zatrudnieniem w innej firmie na umowę o pracę chciałby przekazać ten sklep innemu podmiotowi. W jaki sposób najkorzystniej przekazać takie przedsiębiorstwo? Podatnik ma w środkach trwałych wyposażenie sklepu.
W jaki sposób przekazać towary? Czy działalność prowadzoną w takiej formie można zlikwidować? Odpowiedź i uzasadnienie

Organ podatkowy określił wysokość podatku od nieruchomości osobie prawnej, gdyż złożone deklaracje budziły wątpliwości. Były to decyzje za lata 2008-2012. Podatnik złożył odwołanie od otrzymanych decyzji do SKO w grudniu 2012 r. Po rozpatrzeniu odwołania SKO skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia (ze względu na błędy formalne). Organ po przeprowadzeniu postępowania ponownie wydał decyzje określające, od których podatnik odwołał się w maju 2013 r. Ostatecznie SKO utrzymało w mocy decyzje wójta. Czy podatnik, który jest osobą prawną, powinien zapłacić podatek wraz z odsetkami? Od kiedy powinny być naliczone odsetki i do kiedy - do daty złożenia pierwszego czy drugiego odwołania? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.