e-Biuletyn 15/2013, numer (15), 13.08.2013

e-Biuletyn 15/2013, numer (15), 13.08.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych został przekazany do Sejmu i w dniu 23 lipca 2013 r. odbyło się jego I czytanie. Posłowie zdecydowali o przekazaniu projektu do dalszych prac w Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej. Szczegółowy przebieg dalszego procesu legislacyjnego można śledzić na stronie internetowej Sejmu.
 
Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Podatkową
Do Biura KIDP wpłynęło zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Podatkową Tax Legislation: Legal Standards, Trends, Challenges, która odbędzie się w dniach 10-12 października br. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Szczegóły

Stanowisko do Projektu założeń ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
W związku z trwającymi pracami nad projektem założeń ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustach, Krajowa Rada Doradców Podatkowych uznała za konieczne zajęcie stanowiska wobec grupy przedstawionych przez Ministerstwo Finansów zagadnień związanych z istotą samych założeń. Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

 

Pomorski OKIDP
W dniach 23-28 sierpnia 2013 r. odbędzie się wyjazd integracyjny do miast nadbałtyckich (Druskienniki-Ryga-Tallin-Helsinki-Kowno).

Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż w panelu mDoradca w zakładce „Filmy” zostały umieszczone spoty reklamowe oraz film promujący zawód doradcy podatkowego. Materiały te mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. oraz długopisów, przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
27.08.2013 - posiedzenie Zarządu ŚO KIDP.

Wielkopolski OKIDP
Serdecznie zapraszamy na posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które otwarte są dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału.
Harmonogram posiedzeń.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Wszelkie informacje
o aktualnych wykładach znajdują się w panelu mDoradca.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt założeń projektu ustawy o biegłych sądowych
Projekt z dnia 22 lipca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
Projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Prezydent podpisał nowelizację akcyzy
W poniedziałek 5 sierpnia Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, która zmienia zasady opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych. Szczegóły

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy podatkowej z USA
Prezydent podpisał ustawę z 21 czerwca 2013 r. o ratyfikacji polsko-amerykańskiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie 13 lutego 2013 r. Szczegóły

Opublikowano stawki odsetek od zaległości podatkowych
W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych (M. P. poz. 596). Szczegóły

Będą uproszczenia w prowadzeniu ksiąg przez mikropodmioty
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o rachunkowości, której celem jest wprowadzenie ułatwień dla najmniejszych podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Szczegóły

W listopadzie pisemne egzaminy na doradcę podatkowego
Zgodnie z decyzją sekretarza Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego, pisemne egzaminy dla kandydatów na doradców podatkowych odbędą się 6, 7 i 8 listopada. Terminy części ustnej egzaminu na doradcę podatkowego w sierpniu 2013 r. nie będą wyznaczone. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

WSA: radca prawny musi mieć OC by być doradcą
Sam fakt posiadania tytułu radcy prawnego i złożenie wniosku o wpis na listę doradców podatkowych nie wystarczy. Kandydat na doradcę podatkowego musi przedstawić dokumenty, takie jak ubezpieczenie OC, umowy i faktury VAT – stwierdził WSA. Szczegóły

7 sędziów NSA: obiad w restauracji można wrzucić w koszty
Jeśli stworzenie dobrego wizerunku podatnika, jego firmy czy działalności nie jest wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych wydatków, to te nie mają charakteru reprezentacyjnego i mogą być wówczas uznane za koszt uzyskania przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA w składzie 7 sędziów z 17 czerwca 2013 r. Szczegóły

Wielokrotne nabywanie i sprzedaż nieruchomości to już działalność gospodarcza
Podejmowane przez podatnika działania, polegające na wielokrotnym nabywaniu i sprzedaży nieruchomości, które to transakcje nie były dokonywane w celu zaspokojenia jego potrzeb mieszkaniowych skutkują tym, iż przychody z takiej sprzedaży należy kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 13 czerwca 2013 r. Szczegóły

Na kwalifikację przychodu wpływa całokształt okoliczności sprzedaży nieruchomości
W przypadku zbycia nieruchomości na stwierdzenie czy dana transakcja jest dokonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej czy też jest odpłatnym zbyciem wpływać będzie całokształt okoliczności poprzedzających i towarzyszących zbyciu nieruchomości. Tak wynika z wyroku NSA z 3 lipca 2013 r. Szczegóły

Ordynacja podatkowa: komornik nie zachowuje terminu odwołania
Skoro komornik sądowy nie jest organem państwa, to nie można uznać, że omyłkowo wysłane do niego odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 12 grudnia 2012 r. Szczegóły

MF wyjaśnia, kiedy emerytury z USA są opodatkowane w Polsce
W przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce i pobierającej świadczenie emerytalne z USA ustalenie, które z państw - państwo źródła świadczenia (USA) czy państwo zamieszkania jego odbiorcy (Polska) - ma prawo opodatkowania emerytur zależne jest od rodzaju otrzymanej płatności. Szczegóły

Dieta ujemna pracownika jest opodatkowana PIT
Nadwyżka kosztów wyżywienia ponad kwotę diety określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie krajowych podróży służbowych stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

Mieszkańcy nie dostaną od gminy faktury VAT za wywóz śmieci
Gmina nie będzie miała obowiązku wystawienia faktur właścicielom nieruchomości za uregulowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż nie mamy w tym przypadku do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT. Szczegóły

Spadkobierca odzyska VAT za materiały budowlane
Spadkobiercy przysługuje prawo ubiegania się o zwrot części podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, także w sytuacji, gdy spadkodawca nie złożył wniosku o taki zwrot. Szczegóły

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są opodatkowane VAT
Pobieranie przez gminę opłat za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie stanowi czynność związaną z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, a więc opłaty te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Projektowane zmiany w OP - zmiany w przepisach dotyczących nadpłat
Powstanie nadpłaty związane jest przede wszystkim z uiszczeniem należności podatkowej w zbyt dużej wysokości lub w przypadkach, kiedy podatek nie powinien być zapłacony. W dniu 6 maja 2013 r. Ministerstwo Finansów opublikowało założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten m.in. zakłada szereg zmian w przepisach dotyczących nadpłat. Szczegóły

Projektowane zmiany w podatkach i opłatach lokalnych
W niniejszym komentarzu omówiono projektowane zmian w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Projektowane zmiany umieszczono w dokumencie pt. "Projekt założeń projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego" z dnia 26 marca 2013 r. Ponadto w komentarzu przedstawiono także uwagi do projektowanych wspólnych zmian zarówno dla podatku od nieruchomości, jak również dla podatku rolnego oraz podatku leśnego. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka z o.o., której jednym z członków zarządu jest obcokrajowiec, posiada duże zaległości z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości. Spółka widnieje tylko w Rejestrze Handlowym, nie jest wpisana do KRS. Kilka lat temu jeden z członków zarządu uległ wypadkowi i ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu (o czym poinformował organ podatkowy telefonicznie). Jednak przez brak wpisu do KRS ten fakt nie jest ujawniony w dokumentach spółki. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na bezskuteczną egzekucję. Organ podatkowy chce przenieść własność nieruchomości spółki w zamian za zaległości podatkowe. Od czego należy zacząć procedurę przeniesienia własności rzeczy w zamian za zaległości podatkowe? Czy spółka musi być wpisana do KRS? Jakie są kolejne etapy postępowania? Czy członek zarządu, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji może zostać pominięty mimo braku udokumentowania tego faktu? Co z członkiem zarządu, który jest obcokrajowcem - czy powinien udzielić pełnomocnictwa do przeprowadzenia tego postępowania? Odpowiedź i uzasadnienie

W polskiej spółce z o.o. wartość produkcji w toku na koniec 2012 r. wynosi 17.000.000 zł. Produkcja ta została sprzedana w 2013 r. Jej wartość została zaliczona w koszty uzyskania przychodów również w 2013 r. Część wartości produkcji w toku na koniec 2012 r. wynikała z faktur pochodzących z 2011 i z 2012 r. Do dnia dzisiejszego część z tych faktur nie została zapłacona. Czy w świetle przepisów art. 15b ustawy o CIT wartość produkcji w toku wynikająca z niezapłaconych faktur pochodzących z 2011 i 2012 r. może stanowić koszt uzyskania przychodów? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.