e-Biuletyn/15/2011 , numer (15), 2.08.2011

e-Biuletyn/15/2011 , numer (15), 2.08.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Wśród szkoleń i spotkań integracyjnych organizowanych przez Regionalne Oddziały KIDP, znajdują się przedsięwzięcia organizowane corocznie, o stałej porze. Aby umożliwić doradcom podatkowym z poszczególnych Regionów zaplanowanie udziału w inicjatywach o charakterze ogólnopolskim, w serwisie internetowym KIDP opublikowano zestawienie tego rodzaju szkoleń i spotkań (szczegóły). Już teraz zachęcamy do wzięcia w nich udziału!
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Posiedzenie Prezydium KRDP 22 lipca br. w Białymstoku
Szczegółowe informacje dotyczące tematów poruszanych podczas tego posiedzenia są dostępone w serwisie internetowym KIDP.
 
Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(6 lipca - 2 sierpnia 2011 r.)
 

7 lipca 2011 r., Doradca nie będzie ukarany dyscyplinarnie po trzech latach od popełnienia przestępstwa, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
20 lipca 2011 r., Jak powinien rozliczyć dochody doradca wyznaczony z urzędu, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
25 lipca 2011 r., Czy doradca może zrezygnować ze zlecenia, (Gazeta Prawna), oprac. Ewa Ciechanowska
26 lipca 2011 r., Nie należy zmniejszać stawek, (Gazeta Prawna), Przemysław Molik
1 sierpnia 2011 r., Do kiedy doradcę podatkowego obowiązuje tajemnica zawodowa, (Gazeta Prawna), SF

 

AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 
 


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (3-16 sierpnia 2011 r.)
 

4 sierpnia 2011 r, Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Najnowsze zasady rozliczania VAT - wybrane problemy po zmianach 01.04 i 01.07.2011. Szczegóły 
 
4 sierpnia 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty Podatkowe. Szczegóły
 
9 sierpnia 2011 r, Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Nowe regulacje VAT obowiązujące od dnia 1 lipca 2011 r. i rozporządzenia. Uwaga - zmiana miejsca szkolenia! Szczegóły
11 sierpnia 2011 r, Częstochowa (Śląski OKIDP) - Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - warsztaty praktyczne (szkolenie dla doradców podatkowych i ich pracowników). Szczegóły

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy (zakładka Szkolenia).
 
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy
 
 Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 

Dolnośląki OKIDP
W sierpniu zostały zaplanowane spotkania m.in. z Urzędem Miasta, który promuje program "Przedsiębiorczość”, w celu nawiązania współpracy i podejmowania w przyszłości wspólnych przedsięwzięć w zakresie promocji zawodu doradcy podatkowego.
Zarząd DO KIDP postanowił w okresie wakacyjnym odbyć spotkania z przedstawicielami  regionalnych oddziałów innych korporacji zawodowych działających na terenie Dolnego Śląska w celu nawiązania współpracy, dyskusji nad obszarami, w których oddziały te mogłyby wzajemnie się wesprzeć. W lipcu br. odbyły się pierwsze spotkania z przedstawicielami Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Okręgowej Rady Radców Prawnych. Efektem tych spotkań mają być wspólne wydarzenia integracyjne i szkoleniowe oraz integracja pokrewnych zawodów prawniczych.
Dolnośląski Oddział KIDP wesprze finansowo letni obóz adaptacyjny studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie którego pojawią się materiały promujące zawód doradcy podatkowego.
Oddział objął także patronatem studia podyplomowe dla kandydatów na doradców podatkowych, które rozpoczną w październiku 2011 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wykładowcami, poza pracownikami naukowymi Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu, będą również doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
 
Małopolski OKIDP
W dniu 28 lipca 2011 r. w restauracji Galimatias w Krakowie odbyło się drugie spotkanie integracyjne doradców podatkowych.
 
Śląski OKIDP
Śląski Oddział KIDP ma przyjemność zaprosić Państwa na IX Ogólnopolską Konferencję Podatkową pt. „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” organizowaną przy współudziale środowiska naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencję, która odbędzie się 25 listopada 2011r. w Katowicach otworzy Przewodniczący KRDP Pan Tomasz Michalik. Szczegóły.
Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP ma przyjemność zaprosić na szkolenie wyjazdowe organizowane w Spa Hotelu Jawor w Jaworzu k/Bielsko-Białej.
Szkolenie odbędzie się w dniach od 6-8 stycznia (piątek-niedziela) 2012 r. Przedmiotem szkolenia będą planowane zmiany w przepisach o podatku VAT, w podatkach dochodowych (PDOF i PDOP), najnowsze kierunki zmian w ordynacji podatkowej, wykładnia prawa podatkowego na przykładach oraz etyka doradcy podatkowego. Szczegóły.
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Projekt nowelizacji krajowego standardu rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz o zmianie niektórych innych ustaw
PODATKI W PRAKTYCE
 
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

 
Inspektorzy sprawdzą paliwo
Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego (Dz. U. Nr 152, poz. 899). Dzięki nowym przepisom inspektorzy kontroli skarbowej sprawdzą czy kierowcy nie używają oleju opałowego jako paliwa.
Ograniczenie używania NIP pod znakiem zapytania
Senatorowie wprowadzili poprawki do nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, ze zm.) oraz niektórych innych ustaw. W myśl proponowanych zmian osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie będą już używać numeru NIP do celów identyfikacji podatkowej. Zamiast niego miałby wystarczy numer PESEL. Propozycje senatorów zakładają kolejne wyłączenia od nowej zasady.

VAT na SWIFT-y zwiększy koszty pośrednictwa banku
Korzystanie przez banki z elektronicznego przesyłania wiadomości SWIFT nie jest usługą zwolnioną z VAT. Banki powinny rozliczać podatek według stawki podstawowej. To Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w wyroku z 28 lipca 2011 r. (sprawa Nordea Pankki Suomi Oyj, C-350/10), że usługi SWIFT nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Jeśli argumentację trybunału podzielą polskie organy podatkowe, spowoduje to dodatkowy koszt dla banków. Czytaj więcej

Kraje UE udostępnią dane o akcyzie
Państwa członkowskie UE przekażą Komisji Europejskiej roczne dane statystyczne dotyczące struktury i stawek podatku akcyzowego nakładanego na wyroby tytoniowe. Na ich podstawie Komisja sporządzi sprawozdanie, które przekaże Radzie UE. Czytaj więcej

MF rozważa likwidację kas
Podatki i inne opłaty możemy wpłacić m.in. w okienkach kasowych urzędów skarbowych. Resort finansów zastanawia się nad ich likwidacją. Ma to skłonić podatników do regulowania zobowiązań w formie bezgotówkowej. Czytaj więcej

Banki częściej będą informować o rachunkach
Od 1 sierpnia 2011 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki mają obowiązek dwa razy w miesiącu informować ministra finansów o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nakłada art. 82 par. 2 ustawy – Ordynacja podatkowa.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

 
Organizator loterii zapłaci podatek
Spółka, która otrzymała pozwolenie na zorganizowanie loterii audiotekstowej na podstawie ustawy o grach i zakładach wzajemnych, mogła kontynuować tę loterię po wprowadzeniu ustawy o grach hazardowych. Zgodnie art. 117 tej ustawy (który był przepisem przejściowym), spółka nie musiała ponownie ubiegać się o zezwolenie. Nie miało to jednak nic wspólnego z podatkami – orzekł WSA w Warszawie. Sąd wyjaśnił, że na mocy starych przepisów działalność organizatorów loterii była zwolniona z podatku, a nowa ustawa wprowadził obowiązek zapłaty podatku od gier według stawki 25%.
(wyrok WSA w Warszawie z 20 lipca 2011 r. – III SA/Wa 2330/10)

Odszkodowanie nie jest kosztem
Firma, która wypłaca odszkodowania za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu lokalu, nie uwzględni go w ewidencji podatkowej.
(wyrok NSA z 20 lipca 2011 r. – II FSK 460/10)

Wynagrodzenie radców podlega PIT
Zapłata, którą radca prawny dostaje za realizację zadań na rzecz samorządu jest opodatkowana.
(wyrok NSA z 21 lipca 2011 r. – II FSK 475/10)

Grupa podatkowa bez zwolnienia
Jeśli bank i ubezpieczyciel utworzą grupę podatkową, która będzie się zajmowała obsługą tych dwóch podmiotów, to grupie nie będzie przysługiwało zwolnienie z VAT.
(wyrok WSA w Warszawie z 21 lipca 2011 r. – III SA/Wa 3284/10)

Kara umowna może być kosztem
Podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kary umowne, jeśli zerwanie umowy nastąpiło w trakcie realizacji inwestycji. Kary umowne są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, ale tylko te, które zostały zapłacone po wykonaniu umowy. Natomiast kara umowna płacona przez wykonawcę inwestycji, który został usunięty w trakcie budowy, może zostać zaliczona do kosztów pomniejszających przychód.
(wyrok WSA w Warszawie z 21 lipca 2011 r. – III SA/Wa 2735/10)

 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń
 
Zezwolenie strefowe nie dla lokowania wolnych środków
Dochody z lokat terminowych, jako niezwiązane z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie są zwolnione z CIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lipca 2011 r. - ILPB3/423-296/10/11-S-2/JG)

Nie trzeba płacić podatku od podziału majątku małżonków
Mąż i żona, podpisując umowy o podział majątku wspólnego, nie muszą tego zgłaszać w urzędzie skarbowym. Umowy te nie podlegają opodatkowaniu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 lipca 2011 r. – IPPB2/436-185/11-2/MZ)

Książki dla studentów bez VAT
Politechnika, sprzedając wydawnictwa z numerem ISBN, które są niezbędne w toku nauczania studentów własnej uczelni, nie zapłaci VAT od tych publikacji.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 lipca 2011 r. – IPTPP1/443-14/11-3/ALN)

Jeśli jedna strona umowy rozlicza VAT, druga nie zapłaci PCC
Umowa pożyczki dla wspólników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli jedna ze stron z tytułu transakcji jest opodatkowana lub zwolniona z VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 lipca 2011 r. – IPTPB2/436-17/11-4/KR)

Zaległy czynsz nie zmniejszy daniny
Sprzedający nieruchomość odliczy jedynie wydatki na jej remont. Spłata zaległych rachunków nie jest kosztem uzyskania przychodu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie – IPPB1/415-305/11-5/IF).
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

 
Co może stanowić koszt podatkowy w przypadku sprzedaży nieruchomości? Wyrok NSA z 20 marca 2009 r., II FSK 1915/07. Czytaj więcej
 
Odszkodowania związane ze stosunkiem pracy – problemy podatkowe. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.