e-Biuletyn/15/2010, numer (15), 20.07.2010

e-Biuletyn/15/2010, numer (15), 20.07.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
W dwóch ostatnich wydaniach e-Biuletynu informowaliśmy o uchwaleniu przez Sejm, a następnie podpisaniu przez Prezydenta Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Teraz mamy przyjemność poinformować, że znowelizowana ustawa została już opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 7 lipca 2010 r., nr 122, poz. 826 z br. i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 7 sierpnia 2010 r.
W związku z tym, że znowlizowane przepisy ustawy już niedługo staną się obowiązujacym prawem, ponawiamy zaproszenie do lektury Biuletynu KIDP, który w najbliższych dniach trafi do Państwa rąk. Znajdą w nim Państwo m.in. komentarz do zmian w ustawie oraz dodatek z ujednoliconym tekstem ustawy o doradztwie podatkowym. Życzymy miłej lektury, udanego wypoczynku wakacyjnego. Następne wydanie e-Biuletynu otrzymają Państwo 17 sierpnia.
 
Redakcja 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
HDI-Gerling Polska TU S.A. zmienił nazwę na HDI Asekuracja TU S.A.
 
Nasz partner w zakresie ubezpieczenia OC, 30 czerwca br. zmienił nazwę w wyniku połączenia HDI-Gerling PTU S.A. z HDI Asekuracja TU S.A.
HDI Asekuracja TU S.A. przejęła wszelkie prawa i obowiązki przysługujące dotąd HDI-Gerling Polska TU S.A.
W wyniku połączenia spółek dotychczasowa struktura HDI-Gerling Polska TU S.A. została inkorporowana do struktury HDI Asekuracja TU S.A., jako Pion Ubezpieczeń Korporacyjnych. Nie uległy zmianie dane teleadresowe biur i osób współpracujących z KIDP.
 
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (20 lipca - 17 sierpnia 2010 r.)
 
30 lipca 2010 r., Olsztyn (warmińsko-mazurski OKIDP) - Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. Kalendarz szkoleń oddziałów, których strony internetowe nie są zintegrowane z serwisem KIDP tj.:  opolskiego, podlaskiego i pomorskiego, znajduje się na stronach internetowych tych oddziałów.
Informacje na temat szkoleń w regionalnych oddziałach KIDP pochodzą z informacji przekazanych przez Biura zarządów regionalnych oraz ze stron internetowych oddziałów.
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
Nastąpiła zmiana siedziby Biura Śląskiego OKIDP, które mieści się obecnie przy Pl. Solnym 16/407 we Wrocławiu. Numery telefonu i faksu pozostają bez zmian. Trwają ostatnie prace wykończeniowe w lokalu.
 
Warmińsko-mazurski OKIDP
Na 30 lipca br. zaplanowano posiedzenie Zarządu warmińsko-mazurskiego OKIDP.

Wielkopolski OKIDP
Doradcy podatkowi z regionu wielkopolskiego zostali poinformowani o zasadach finansowania przez Oddział kosztów wydania karty-legitymacji  doradcom podatkowym którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz składek z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu. Szczegóły

 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy.
 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.
Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej w zakresie opodatkowania spadków w UE.
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Znaki akcyzy
Ministerstwo Finansów upubliczniło projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Będzie ono stanowić realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 119 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11). Rozporządzenie precyzuje, które wyroby podlegają czasowemu zwolnieniu od banderolowania.
Dobrowolne ubezpieczenie społeczne
Sejm rozpoczyna prace nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307). Celem zmian jest stworzenie możliwości odliczenia składki na dobrowolne ubezpieczenie społeczne opłaconej przez jednego małżonka, od dochodu drugiego we wspólnym zeznaniu podatkowym.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Doręczenie decyzji
Zgodnie z art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej, w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Nie można uznać za takie uprawdopodobnienie braku doręczenia decyzji adresatowi, jeśli decyzję odebrała osoba pełnoletnia zamieszkała pod tym samym adresem. Takie doręczenie było prawidłowe.
(Wyrok WSA w Warszawie z 2 lipca 2010 r., III SA/Wa 484/10)

Każdy dowód może zdecydować o zabezpieczeniu zobowiązania
Organy podatkowe mogą za pomocą wszelkich argumentów popartych ustalonymi w sprawie okolicznościami wykazywać, że istnieje groźba niewykonania zobowiązania podatkowego w przyszłości.
(Wyrok WSA w Krakowie z 10 czerwca 2010 r., I SA/Kr 356/09)
 
Dzierżawca reklamy nie jest płatnikiem
Umowa, zgodnie z którą osoba fizyczna udostępnia spółce część strony internetowej pod reklamę, jest dzierżawą praw. Osoba fizyczna musi sama rozliczyć PIT.
(Wyrok WSA w Warszawie z 5 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 25/10)

 
VAT od usług ciągłych
W przypadku usług ciągłych spółka może udokumentować usługę, wystawiając już na początku miesiąca fakturę uwzględniającą całą wartość miesięcznego wynagrodzenia. Spółka może więc wystawić fakturę przed całkowitym wykonaniem świadczenia.
(Wyrok WSA w Warszawie z 5 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1174/10)

 
Czy grunt jest objęty ulgą meldunkową?
Podatnik, który sprzedaje dom wraz z działką po spełnieniu ustawowych warunków, może skorzystać z ulgi meldunkowej. Zwolnienie będzie jednak dotyczyć tylko domu. Od sprzedaży działki trzeba zapłacić PIT.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 18 czerwca 2010 r., sygn. IPPB1/415-381/10-2/AM.)

 
Czy kopie faktur trzeba drukować?
Sprzedawca nie może przechowywać kopii dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej. Faktury powinny być wystawiane w formie materialnej co najmniej w dwóch egzemplarzach.
(Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 czerwca 2010 r., sygn. ITPP[3/4]43-48/10/ZG.)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Klimatyzacja w samochodzie a koszty w Twojej firmie
Nasza firma posiada kilkanaście firmowych samochodów. Kilka z nich jest wykorzystywanych do długich podróży krajowych i zagranicznych, dlatego postanowiliśmy zamontować w nich klimatyzację. Czy wydatki poniesione na ten cel możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów oraz czy możemy odliczyć podatek naliczony z tytułu zakupu i montażu klimatyzacji do firmowego samochodu? czytaj więcej
 
Niedostateczna kapitalizacja
Instytucja tzw. niedostatecznej kapitalizacji (ang. thin capitalisation) w polskim prawie podatkowym obowiązuje już ponad 11 lat. Nadal jednak rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Celem niniejszego artykułu jest podsumowanie najistotniejszych aspektów stosowania odnośnych przepisów - w bieżącym numerze prezentujemy pierwszą część rozważań. czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.