e-Biuletyn/14/2013, numer (14), 16.07.2013

e-Biuletyn/14/2013, numer (14), 16.07.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

zachęcamy do odwiedzania zakładki "Media o nas" w serwisie internetowym KIDP. Są tam na bieżąco zamieszczane skróty najciekawszych publikacji dotyczących doradztwa podatkowego.
 
 Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Sztandar KIDP
Fundatorem Sztandaru KIDP są członkowie samorządu reprezentujący szesnaście Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wręczenia, użytkowania i przechowywania tego symbolu Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Sztandar będzie używany w czasie szczególnie ważnych uroczystości dotyczących Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w czasie Krajowych Zjazdów Doradców Podatkowych, obchodów świąt państwowych, a w szczególności podczas wręczania odznaczeń i wyróżnień KIDP (w ramach struktur centralnych i regionalnych).

Najbliższe ślubowanie 23 lipca 2013 r.
Najbliższe ślubowanie odbędzie się w dniu 23 lipca 2013 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310. Szczegóły

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Małopolski OKIDP
25 lipca 2013 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.

Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż w panelu mDoradca w zakładce „Filmy” zostały umieszczone spoty reklamowe oraz film promujący zawód doradcy podatkowego. Materiały te mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. oraz długopisów, przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców RD.
30 lipca br. - posiedzenie Zarządu ŚO KIDP.

Wielkopolski OKIDP
Zapraszamy na Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP, które są otwarte dla doradców podatkowych. Harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" sa na bieżąco zamieszczane projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Od 1 lipca deklarację AKC-WW można składać kwartalnie
W dniu 1 lipca 2013 r. weszły w życie przepisy pozwalające podatnikom podatku akcyzowego stosować kwartalny okres rozliczeniowy w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych z jednoczesnym zachowaniem możliwości stosowania miesięcznych okresów rozliczeniowych – do wyboru przez podatnika. Szczegóły

MF określił sposób prowadzenia wykazu środków trwałych w podatku tonażowym.
W dniu 3 lipca 2013 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia przez przedsiębiorców żeglugowych opodatkowanych podatkiem tonażowym wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Szczegóły

UE wprowadza nową dyrektywę rachunkową
Redukcję obciążeń administracyjnych w zakresie sprawozdawczości finansowej dla małych podmiotów przewiduje opublikowana w ostatnią sobotę nowa unijna dyrektywa rachunkowa, która ma zastąpić obecnie obowiązujące dyrektywy: czwartą (78/660/EWG) i siódmą (83/349/EWG). Kraje UE mają obowiązek implementacji jej postanowień do 20 lipca 2015 r. Szczegóły

Najbliższe terminy egzaminów na certyfikat księgowy
Ministerstwo Finansów ogłosiło terminy najbliższych egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Szczegóły

Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne znów obniżona
Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 4 lipca 2013 r. 10 proc. Rada Polityki Pieniężnej podjęła bowiem na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Obniżeniu do 10 proc. uległy więc stawki odsetek od zaległości podatkowych, a tym samym również i stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Wniosek o interpretację nie przekracza zwykłego zarządu
Wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie należy traktować, jako czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 13 czerwca 2013 r. Szczegóły

Wydatków z dotacji nie uwzględnia się w proporcji kosztów
Skoro za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dotacji, to nie mogą być one jednocześnie uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów poprzez zastosowanie proporcji. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 10 maja 2013 r. Szczegóły

VAT: wspólne przedsięwzięcie może być dokumentowane notą obciążeniową
Wkład pieniężny przekazany podatnikowi przez inny podmiot gospodarczy na sfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia nie ma charakteru zapłaty za wykonane świadczenie. Może więc zostać udokumentowany notą obciążeniową. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 10 maja 2013 r. Szczegóły

Pozbawienie podatników VAT uprawnienia do dokonania korekty deklaracji zgodne z Konstytucją
W dniu 4 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne NSA dotyczące możliwości korygowania deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym. Trybunał uznał, że art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. do 30 listopada 2008 r., jest zgodny z Konstytucją. Szczegóły

CIT: zawiniona strata nie jest kosztem podatkowym
Straty powstałe na skutek braku staranności podatnika w prowadzeniu działalności gospodarczej nie mają charakteru kosztowego. Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 26 kwietnia 2013 r. Szczegóły

Można skorygować VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu
Minister finansów wyjaśnił wątpliwości związane ze skutkami wyroku TSUE dotyczącego zwolnienia z VAT czynności polegającej na objęciu ubezpieczeniem towaru stanowiącego przedmiot leasingu, jeżeli jest ono połączone z usługą leasingu objętą tym podatkiem. Szczegóły

W razie umorzenia udziałów ustala się koszty uzyskania przychodu
W przypadku umorzenia udziałów nabytych w drodze darowizny, dochodem z umorzenia jest nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodu jest wartość rynkowa tych udziałów z dnia nabycia darowizny. Szczegóły

ZAP-3 można złożyć przez Internet
Od 1 lipca podatnicy mogą składać zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3 przez Internet. Szczegóły

Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości
Gmina jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie nieruchomości stanowiących jej własność nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegających wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania, wynika z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 25 czerwca 2013 r. (L/LS/833/50/SIA/13/RD). Szczegóły

Wypłata świadkom należności za utracony zarobek jest zwolniona z PIT
Wypłacony świadkom w sprawach karnych zwrot utraconego zarobku lub dochodu z powodu stawiennictwa na wezwanie Policji - korzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie za utracony zarobek, o którym mowa w ww. art. 618b Kodeksu postępowania karnego, w istocie stanowi formę odszkodowania, rekompensaty za zarobek utracony. Odszkodowanie bowiem jest świadczeniem, którego celem jest naprawienie wyrządzonej szkody. W praktyce szkoda może obejmować stratę polegającą na ubytku w majątku – wskutek doznania tej straty poszkodowany staje się uboższy niż był dotychczas. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Nowelizacja rozporządzeń w zakresie cen transferowych.
Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację rozporządzeń w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych i prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych. Pomimo tego, iż nowelizacja nie zmienia gruntownie obowiązujących zasad, to jednak charakter tych zmian jest na tyle nowatorski, że należy szczegółowo poddać je analizie prawnej. Szczegóły

Leasing środków transportu a amortyzacja podatkowa w CIT
Amortyzacja stanowi rachunkowe odwzorowanie utraty wartości środka transportu w czasie – niezbędne w celu czy to zgodnego z rzeczywistością odwzorowania sytuacji majątkowej jednostki (amortyzacja bilansowa), czy to rozliczenia w czasie kosztów podatkowych nabycia takich składników majątku. Dotyczy również składników majątku używanych na podstawie umów leasingu, w takim jednak przypadku jego celem jest odpowiednie powiązanie skutków podatkowych z ekonomiczną treścią umowy leasingu. Niestety, wprowadzone z dniem 1 stycznia 2013 r. przepisy o korektach niezapłaconych kosztów zakłócają ten, zdawałoby się klarowny, obraz. Szczegóły
 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Sp. z o.o. użytkuje stanowiska montażowe, które są wpisane do ewidencji środków trwałych. Wspomniane środki trwałe nie są w całości umorzone. Planowana jest rozbiórka tych środków trwałych i następnie z otrzymanych elementów zostaną złożone nowe stanowiska montażowe, które będą się całkowicie różniły od dotychczasowych. Ilość nowych stanowisk montażowych będzie mniejsza niż ilość rozmontowanych środków trwałych i nie jest możliwe jednoznaczne przyporządkowanie elementów starych stanowisk do nowych. Prawdopodobnie nie wszystkie elementy dotychczasowych środków trwałych zostaną wykorzystane – pozostałe, zbędne elementy zostaną zezłomowane albo wykorzystane jako elementy (części) zamienne. Do wykonania nowych stanowisk montażowych potrzebne będą też dodatkowe elementy, które zostaną zakupione przez spółkę. Jak należy rozliczyć podatkowo likwidację środków trwałych? Jak określić wartość początkową nowo powstałych stanowisk montażowych dla celów podatkowych? Odpowiedź i uzasadnienie

Spółka kilka lat temu otrzymała od spółki matki urządzenia biurowe, które przyjęła na środki trwałe. Obecnie w ramach reorganizacji biura, zużyte już sprzęty spółka zamierza sprzedać. Czy sprzedaż urządzeń podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT czy podlega zwolnieniu? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.