e-Biuletyn/14/2011 , numer (14), 5.07.2011

e-Biuletyn/14/2011 , numer (14), 5.07.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,

 
serdecznie zachęcamy do dokonywania zapisów na szkolenia organizowane przez Regionalne Oddziały KIDP poprzez system mDoradca. W module Szkolenia, znajduje się lista szkoleń organizowanych przez poszczególne Oddziały Regionalne, a także informacje dotyczące miejsca i czasu trwania szkolenia, osoby prowadzącej oraz plan szkolenia. Moduł Szkolenia umożliwia m.in. wysłanie zgłoszenia i sprawdzenie dotychczasowych zgłoszeń.
Działa również moduł Kwalifikacje, przeznaczony do ewidencjonowania punktów uzyskanych za szkolenia. Obecnie trwa wprowadzanie punktów za okres od 1 stycznia br. do momentu uruchomienia portalu szkoleniowego. Można już natomiast wprowadzać dane dotyczące bieżących szkoleń.
Szczegółowe informacje oraz instrukcję korzystania z portalu szkoleniowego KIDP i jego poszczególnych modułów znajdą Państwo wkrótce w serwisie internetowym KIDP, w kolejnych e-Biuletynach oraz w Biuletynie KIDP 3/2011. 

Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Obowiązek składania oświadczeń o zawarciu umowy OC
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w § 9 pkt. 5 Statutu KIDP (obowiązek składania oświadczeń o zawarciu umowy OC), spoczywającym na wszystkich Członkach Izby Doradców Podatkowych, Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych informuje, iż doradcy podatkowi zatrudnieni w podmiotach uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, zwolnieni z obowiązku zawierania umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, składają oświadczenie o fakcie zatrudnienia w takim podmiocie.

Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(22 czerwca - 5 lipca 2011 r.)
 
1 lipca 2011, i.w, Spółki dla prawników z zagranicy (Rzeczpospolita)
2 lipca 2011 r., NSA: mało skarg na prawomocne wyroki administracyjne, gospodarka.gazeta.pl 
5 lipca 2011 r., Nowelizacja nie przyniosła rewolucji, (Gazeta Prawna), Łukasz Zalewski
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (22 czerwca - 5 lipca 2011 r.)
 
7 lipca 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Zmiany w VAT od 1.07.2011r. - szkolenie dla pracowników doradców podatkowych oraz doradców podatkowych. Szczegóły
 
8 lipca 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty Podatkowe. Szczegóły
 
8 lipca 2011 r, Częstochowa (Śląski OKIDP) - Zmiany w VAT od 1.07.2011r. - tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
14 lipca 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty Ochrona środowiska. Szczegóły
 
18 lipca 2011 r, Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Nowe regulacje VAT obowiązujące od dnia 1 lipca 2011 r. Szczegóły
 
18 lipca 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty Ochrona środowiska. Szczegóły
 
19 lipca 2011 r, Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Nowe regulacje VAT obowiązujące od dnia 1 lipca 2011 r. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy (zakładka Szkolenia).
 
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

 
Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
DO KIDP objął patronatem honorowym Obóz Adaptacyjny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Przewodnicząca Zarządu DO KIDP wzieła udział w Pikniku Radcowskim z okazji Święta Radcy Prawnego.
Doradcy podatkowi z Regionu otrzymali zaproszenie do udziału we wrześniowej konferencji z cyklu „Podatki bez granic”, organizowanej przy współudziale Lubuskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP.
Planowane jest spotkanie Zarządu DO KIDP w ramach współpracy z Radą Okręgową Izby Radców Prawnych, Regionalną Radą Biegłych Rewidentów oraz Radą Izby Notarialnej we Wrocławiu.
 
Małopolski OKIDP
W dniu 30 czerwca 2011 r. w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne doradców podatkowych, w którym uczestniczyło 27 doradców podatkowych z Małopolskiego Oddziału KIDP. W każdy ostatni czwartek miesiąca planowane są podobne spotkania integracyjne - najbliższe odbędzie się w dniu 28 lipca 2011 r. o godz. 18.00 w restauracji Galimatias w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.
 
Opolski OKIDP
Doradcy podatkowi otrzymali informację o ogólnopolskiej akcji "Weź paragon", organizowanej przez Ministerstwo Finansów. Otrzymali także wzór zawiadomienia o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawiadomienia o rozpoczęciu zatrudnienia.
29 czerwca 2011 r. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu odbyło się spotkanie Przewodniczącej OOKIDP z dyrektorem UKS w Opolu – Robertem Wojewódką, na którym poruszono kwestie edukowania i informowania konsumentów o pozytywnych aspektach pobierania paragonów.
 
Śląski OKIDP
I Śląski Turniej Tenisa Ziemnego zaplanowano na początek września w ośrodku w Katowicach – Szopienicach. W trakcie turnieju odbędą się również zajęcia sportowe dla osób towarzyszących oraz dzieci.
 
Wielkopolski OKIDP
W dniach 17.06 - 15.07.2011 r. organizowany jest Konkurs fotograficzny pt. „Dzień Rodziny Doradcy Podatkowego 11.06.2011 r.” Na zwycięzców czekają nagrody. Szczegóły
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Kolejne zmiany w VAT
Wchodzi w życie ustawa z 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 134, poz. 780). Zmiany doprecyzowują kwestie związane z rozliczeniami usług świadczonych transgranicznie.

Zmiana zasad ustalania różnic kursowych
Po drugim czytaniu jest już projekt nowelizacji ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) oraz ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.). Celem zmian jest określenie zasad ustalania różnic kursowych.

Nowa definicja złomu
Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dostosowują polskie regulacje do wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej oraz doprecyzowują ustawową definicję złomu.

Można zrezygnować z metody rachunkowej
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określi zasady ustalania różnic kursowych po przekształceniu spółki. Określanie różnic kursowych przez podmioty gospodarcze powstałe w wyniku podziału lub połączenia budzi wątpliwości. Rozstrzyga je nowelizacja updop, którą uchwalił Sejm. Stanowi ona, że w razie połączenia lub podziału podmiotów, w sytuacji gdy podmiot przejmowany lub dzielony stosował rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, podmioty powstałe z podziału lub połączenia oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu na skutek tych zdarzeń, mają prawo do rezygnacji ze stosowania tej metody, niezależnie od czasu jej stosowania. Warunkiem rezygnacji będzie powiadomienie o tym w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 30 dni od daty dokonanego połączenia lub podziału. Nowelizacja precyzuje także zasady ustalania różnic kursowych w PIT i CIT, w przypadku braku możliwości uwzględnienia kursu faktycznie zastosowanego. Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2012 r. Ustawę teraz rozpatrzy Senat.
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Wniosek o umorzenie daniny może być pułapką
Nie wszystkie dochody osiągnięte za granicą w latach 2002 – 2007 podlegały abolicji podatkowej. Wyjątkiem są np. zarobki części marynarzy i naukowców.
(wyrok NSA z 31 maja 2011 r. – II FSK 1759/10)

 
Powierzenie pieniędzy na konto podlega PCC
Przechowywanie cudzych środków pieniężnych na koncie powoduje powstanie depozytu nieprawidłowego, od którego przechowujący te środki płaci 2% podatek.
(wyrok NSA z 10 czerwca 2011 r. – II FSK 1722/10)

 
Od wyremontowanego pałacu nie będzie wyższych odpisów
Do amortyzacji podatkowej składnika majątku trwałego wytworzonego przez przedsiębiorcę we własnym zakresie nie można przyjąć indywidualnej podwyższonej stawki.
(wyrok NSA z 15 czerwca 2011 r. – II FSK 191/10)

 
Polska nie naruszyła przepisów unijnych
Ustawodawca miał prawo do ustalenia szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od usług transportowych.
(wyrok NSA z 21 czerwca 2011 r. – I FSK 867/10)

 
Uchwała NSA to koniec nadpłat
Nie ma żadnych przeszkód, żeby wyinterpretować z ordynacji podatkowej prawo odbiorców energii do zwrotu nadpłaconej akcyzy. Kwota akcyzy zapłacona od sprzedanej energii elektrycznej przez podatnika, który nie poniósł z tego tytułu uszczerbku majątkowego, nie jest nadpłatą.
(wyrok pełnego składu Izby Gospodarczej NSA z 22 czerwca 2011 r. – I GPS 1/11)
 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

 
Pokrycie dachów to usługa objęta 8% stawką VAT
Usługa budowlana w zakresie pokrycia dachowego może być objęta 8% stawką VAT po spełnieniu warunków ustawowych.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 czerwca 2011 r. – ILPP2/443-498/11-4/MN)

 
Towar księguje się w dacie faktury
Towar kupiony w Chinach trzeba ująć w księdze podatkowej w dniu wystawienia faktury, a nie w momencie jego otrzymania.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 czerwca 2011 r. – IPTPB1/415-17/11-4/KSU)

 
Przyznając ulgę, minister działał wbrew konstytucji
Wnoszone przez członków wspólnoty mieszkaniowej opłaty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie są objęte przepisami o VAT.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 21 czerwca 2011 r. – PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571)

 
Odsprzedaż usług lokatorom jest opodatkowana
Jeśli wspólnota nabywa i odsprzedaje na rzecz poszczególnych lokatorów towary i usługi, musi wystawić fakturę VAT.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 21 czerwca 2011 r. – PT8/033/IO1/AEW/11/PT-571)

 
Akweny objęte 0% VAT
Usługi budowlane dotyczące falochronu, takie jak remont czy przebudowa, mogą korzystać z preferencyjnej 0% stawki VAT, jeśli dotyczą utrzymania akwenów portowych i torów podejściowych w odpowiednim stanie.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 czerwca 2011 r. – PT2/033/1/442/TXW/2011/763)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Kiedy odszkodowanie na podstawie ugody sądowej może być zwolnione od podatku?. Wyrok WSA w Gliwicach z  3 czerwca 2009 r. , I SA/Gl 1114/08. Czytaj więcej
 
„Sankcja” w podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.