e-Biuletyn/13/2014, numer (13), 8.07.2014

e-Biuletyn/13/2014, numer (13), 8.07.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

Wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego oraz promocja zawodu umożliwiająca zwiększenie potencjału rynkowego doradców podatkowych to, zgodnie z uchwałą IV Krajowego Zjazdu, priorytety działania KIDP na lata 2014-2017. W ramach działań z zakresu promocji zawodu 4 lipca br. w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Regionalnych Oddziałów Izby, Prezydium KRDP oraz Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat kierunków promocji zawodu oraz strategii działań komunikacyjnych na IV kadencję KIDP.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Zmiany deregulacyjne w ustawie o doradztwie podatkowym - zestawienie
10 sierpnia br. wejdzie w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Na stronie internetowej KIDP zostało zamieszczone zestawienie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o doradztwie podatkowym z przepisami, które staną się obowiązującym prawem od 10 sierpnia br. Szczegóły

Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych na SGH pod patronatem KRDP
Rozpoczyna się rekrutacja na III edycję Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nad którymi patronat objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Celem studiów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, a także wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych: rezydentów za granicą oraz nierezydentów w Polsce. Studia adresowane są m.in. do doradców podatkowych. Szczegółowe informacje na temat studiów oraz rekrutacji.

REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Opolski OKIDP
OO KIDP nawiązał współpracę z Opolską Izbą Gospodarczą celem promowania zawodu doradcy podatkowego w środowisku przedsiębiorców.
W miesięczniku Forum Opolskiego Biznesu (wydawanym przez Opolską Izbę Gospodarczą) zamieszczono informacje promujące zawód doradcy podatkowego w środowisku przedsiębiorców.
Do doradców podatkowych została wysłana informacja o procedurach dotyczących częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Podkarpacki OKIDP
W dniach 26-28 września br. zapraszamy wszystkich zwolenników pieszych wędrówek na IV Podkarpacki Rajd Bieszczadzki Doradców Podatkowych.
W dniach  21-22 listopada br. w Przemyślu  odbędzie II Podkarpacka Konferencja pod patronatem Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tematem przewodnim konferencji będą „Współczesne problemy procedury podatkowej”.

Śląski OKIDP
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2015 r. oraz długopisów przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły

Wielkopolski OKIDP
Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w drugim półroczu 2014 r. przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy z dnia 2 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Bez zmian na liście gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej
Gmina, która w danym roku podatkowym nie uzyskała dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymuje w następnym roku z budżetu państwa część rekompensującą subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów. Szczegóły

Od nowego roku zmiany w rachunkowości SKOK-ów
1 lipca zostało ogłoszone nowe rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 880), które ma umożliwić m.in. wypełnianie obowiązku posiadania i utrzymania na odpowiednim poziomie funduszy własnych oraz współczynnika wypłacalności. Szczegóły

Ustawa o CIT oraz Podatki i opłaty lokalne mają nowe teksty jednolite
W Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2014 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu z 30 maja 2014 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 851). Od ogłoszenia w 1992 r. tekstu pierwotnego jest to już czwarty tekst jednolity ustawy. A od ostatniego ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy w 2011 r. była ona nowelizowana 25 razy. Szczegóły

Powstaje nowy kanał komunikacji elektronicznej dla płatników PIT
Resort finansów poinformował, że w celu usprawnienia składania deklaracji drogą elektroniczną, 1 stycznia 2015 r. zostanie uruchomiona Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) - nowy, intuicyjny kanał służący do wysyłania e-deklaracji. Szczegóły

Surowe kary dla oszustów paliwowych
Zatrzymana dzięki działaniom kontroli skarbowej grupa oszustów z branży paliwowej została skazana na surowe kary. Przestępcy paliwowi handlując nielegalnym paliwem nie płacili podatku VAT i akcyzy. Z powodu działalności tej grupy Skarb Państwa stracił ponad 50 mln zł. Szczegóły

MF: wzrost szarej strefy uniemożliwia obniżenie stawek podatkowych
Dnia 30 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Business Centre Club, podczas której Minister Finansów mówił o negatywnych skutkach szarej strefy dla budżetu oraz potrzebie przekonania Polaków do zasadności płacenia podatków. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

PIT: rzeczowa wypłata zysku też jest obojętna podatkowo
Przekazanie przez spółkę jawną jej wspólnikom, tytułem wypłaty ich udziału w zysku, nieruchomości stanowiącej jej środek trwały nie jest odpłatnym zbyciem tej nieruchomości i nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku NSA z 21 maja 2014 r. Szczegóły

CIT: opodatkowanie musi poczekać do wystąpienia wspólnika ze spółki
Wszelkie wypłaty z tytułu udziału w spółce osobowej powinny być opodatkowane wyłącznie w momencie wystąpienia wspólnika ze spółki, a nie w momencie dokonania tych wypłat. Tak stwierdził NSA w wyroku z 22 maja 2014 r. Szczegóły

PIT: środek trwały musi być kompletny
Niekompletny budynek nie jest środkiem trwałym, a jego statusu prawnego nie może zmienić niezasadne wpisanie go do ewidencji środków trwałych. Tak wskazał NSA w wyroku z 3 czerwca 2014 r. Szczegóły

PIT: wydatek na rozbudowę nieruchomości to nie wydatek na nabycie udziału w spółce
Wydatki, jakie podatnik poniósł w związku z rozbudową nieruchomości będącej przedmiotem aportu po jej nabyciu, lecz przed wniesieniem do spółki, nie stanowią wydatków związanych z objęciem udziałów tej spółki. Tak wskazał NSA w wyroku z 3 czerwca 2014 r. Szczegóły

CIT: kilka poręczeń tego samego kredytu nie może zwiększać opodatkowania
Istnienie odrębnych umów poręczenia, zabezpieczających ten sam kredyt nie oznacza, że wynagrodzenie za udzielenie poręczenia należy ustalać odrębnie dla każdej z umów poręczenia, bowiem w istocie prowadzi to jedynie do zwielokrotnienia jego wysokości. Tak wynika z wyroku z 23 kwietnia 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

PIT: firma nie wrzuci w koszty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy
Odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy z byłymi pracownikami nie klasyfikuje się do kosztów uzyskania przychodów. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 13 czerwca 2014 r. Szczegóły

Stowarzyszenie nie musi dokumentować dotacji fakturą VAT
Dotacja otrzymana przez stowarzyszenie na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu dotyczącego organizacji powszechnej nauki pływania dla dzieci nie wymaga dokumentowania za pomocą faktur VAT - wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 23 czerwca 2014 r. Szczegóły

Rozwiązując umowę sprzedaży nie odzyskasz PCC
Późniejsze rozwiązanie skutecznie zawartej umowy sprzedaży przez jej strony, nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego oraz zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 18 czerwca 2014 r. Szczegóły

Spółka zapłaci VAT od przekazania gruntu za zaległości podatkowe
Czynność przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu, w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji z 11 czerwca br. Szczegóły

PIT: fuszerki przedsiębiorca nie wrzuci w koszty
Zwrot należności za wadliwie wykonane prace nie traci charakteru odszkodowania za niewłaściwe wykonanie usługi. Tak przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 2 czerwca 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Komis - ewidencja i opodatkowanie
W komentarzu omówione zostały podatkowe i rachunkowe aspekty zawierania i realizacji umów komisu. Sprzedaż bądź kupno na zasadach komisu powoduje powstanie szeregu operacji, które wymagają zaewidencjonowania w księgach rachunkowych, jeżeli stroną umowy jest jednostka stosująca przepisy ustawy o rachunkowości. Jednak zasady ewidencji księgowej komisu sprzedaży i zakupu nie zostały w żaden szczególny sposób uregulowane przepisami o charakterze normatywnym. Dlatego sposób ujęcia operacji gospodarczych związanych ze sprzedażą lub zakupami na zasadach komisu powinien uwzględniać ekonomiczny charakter tych operacji, zasady prawne zawierania i wykonywania umów komisu oraz uregulowania podatkowe, a w szczególności dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Szczegóły

Zasady korekty VAT dot. samochodów osobowych
Do końca marca 2014 r. podatnik dokonując dostawy samochodu osobowego przy częściowym odliczeniu podatku naliczonego obligatoryjnie musiał zastosować stawkę „ZW" przy dostawie samochodów osobowych. Po 1 kwietnia 2014 r. dostawa samochodów osobowych nawet przy braku pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie skutkowała koniecznością opodatkowania takiej transakcji „23%" stawką VAT, chyba że samochody były powiązane wyłącznie z działalnością zwolnioną z opodatkowania, a podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych zasad korekty odliczenia VAT od samochodów osobowych, których celem jest pełna implementacja zasady neutralności VAT. Nowych przepisów dotyczących korekty nie należy traktować jako wyłącznej regulacji w zakresie korekty podatku naliczonego dot. pojazdów samochodowych, lecz wręcz odwrotnie - jako dopełnienie kompleksu regulacji w zakresie korekt podatku naliczonego - w niniejszym opracowaniu autor przybliża tę tematykę. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy w sytuacji, kiedy organizowane jest spotkanie dla pracowników i innych zaproszonych gości (największych kontrahentów, właścicieli firmy, byłych pracowników), na którym obchodzone będzie jubileusz powstania firmy, jesteśmy zobowiązani odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie obliczyć wydatek na jedną osobę, skoro zaproszeni goście nie są pracownikami firmy? Na spotkaniu oprócz degustacji planowane są jeszcze atrakcje dla wszystkich gości oraz pracowników mające na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawy atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika. Czy w tej sytuacji należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzeń? Odpowiedź i uzasadnienie

Od 1 kwietnia 2014 r. prowadziliśmy ewidencję przebiegu pojazdu dla trzech pojazdów samochodowych w celu odzyskania 100% VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych. Jednak zapomnieliśmy złożyć VAT-26 do urzędu skarbowego. Czy w takim przypadku można:
- złożyć VAT -26 z datą poniesienia pierwszego wydatku 1 kwietnia 2014 r.
- złożyć VAT-26 w czerwcu (z opóźnieniem) - pismo wyjaśniające opóźnione złożenie VAT-26 - prośbę do Naczelnika Urzędu Skarbowego o odstąpienie od wymierzenia kary? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.