e-Biuletyn/13/2012 , numer (13), 3.07.2012

e-Biuletyn/13/2012 , numer (13), 3.07.2012
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Wydział Zarządzania UŁ wraz z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ wprowadziły od roku akademickiego 2012/2013 nowy kierunek studiów II stopnia - Prawo podatkowe i rachunkowość. Podstawowym celem kierunku jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, posiadających wiedzą umożliwiającą kompleksowe doradztwo podatkowe oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych. Na wniosek organizatorów uchwałą z dnia 5 czerwca 2012 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o objęciu patronatem studiów II stopnia Prawo podatkowe i rachunkowość organizowanego przez Uniwersytet Łódzki. Jako przedstawiciela w Radzie Kierunku wyznaczono Przewodniczącego KRDP.

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Darowizny na Sztandar KIDP
Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 5 czerwca 2012 r. przyjęto apel do doradców podatkowych o dokonanie darowizny na Sztandar KIDP. Szczegóły znajdują się na stronach Regionalnych Oddziałów KIDP oraz w załączniku do stanowiska KRDP w tej sprawie.

Trwa konkurs dla doradców podatkowych "Bo liczy się pasja". Szczegóły


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Harmonogram szkoleń w Regionalnych Oddziałach Izby od września br. jest dostępny w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Śląski OKIDP
11 lipca br. odbędzie się spotkanie Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego.

Wielkopolski OKIDP
Aktualny harmonogram szkoleń, warsztatów i konferencji na II półrocze 2012 r. organizowanych przez Oddział - szczegóły.
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Odbywają się raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram posiedzeń.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Niestabilne podatki dotkliwe dla firm
Podatki w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Rosji są najmniej stabilne w Europie. W konsekwencji większość firm przyznaje, że w ostatnim roku kilkakrotnie występowało o interpretację prawną przepisów. 50% respondentów podkreśliło, że niestabilność systemów podatkowych i częste zmiany prawa niekorzystnie wpływają na ich działalność. Ponad jedna trzecia badanych przedsiębiorców uważa, że tę niestabilność powodują częste zmiany regulacji podatkowych, a także zbyt długi czas trwania postępowań podatkowych oraz zmienność praktyki orzeczniczej i publicznie dostępnych wytycznych urzędów. Polska, Rosja i Portugalia to kraje, w których przedsiębiorcy wytoczyli organom podatkowym najwięcej spraw sądowych. Na drugim biegunie są Szwajcaria, Dania, Luksemburg i Szwecja, których podatnicy najwyżej oceniają równowagę otoczenia prawnego.

Nie będzie uproszczeń w ustawie o PIT
Ministerstwo Finansów rezygnuje z pomysłu napisania na nowo przepisów o podatkach dochodowych odrębnie dla przedsiębiorców i osób fizycznych. Uważa, że nie uprościłoby to systemu. Resort poinformował, że wycofuje się z wcześniejszych planów, w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4795. Jeden z posłów zauważył, że przepisy o podatkach dochodowych były w ciągu kilku ostatnich lat nowelizowane kilkadziesiąt razy. Skutkiem jest brak spójności. W wielu miejscach są nieczytelne dla przeciętnego podatnika. Poseł zapytał, czy MF przygotuje w tej sytuacji nowe ustawy. Wiceminister napisał w odpowiedzi, iż prostota bądź skomplikowanie systemu podatkowego nie mogą być oceniane tylko przez pryzmat liczby i częstotliwości nowelizacji. Zmiany w podatkach są często naturalną konsekwencją zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Agencja pracy tymczasowej będzie wystawiać jeden formularz podatkowy  
Pracownik ma otrzymywać zbiorczą informację PIT-11 do końca lutego następnego roku od pracodawcy, który zatrudnia go kilkakrotnie na krótki czas. Agencje pracy tymczasowej powinny mieć możliwość wystawiania pracownikom rocznych informacji podatkowych – w terminie do ostatniego dnia lutego roku następującego po tym, którego rozliczenie dotyczy. Takiego zdania jest Ministerstwo Gospodarki, które chce wprowadzić to rozwiązanie w ramach tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej. Dziś informacje PIT-11 wystawiane są po zakończeniu każdej umowy, co jest szczególnie uciążliwe w przypadku pracowników zatrudnianych wielokrotnie w ciągu roku przez tę samą agencję pracy tymczasowej.

Komisja Europejska będzie walczyć z szarą strefą
Minimalne sankcje za przestępstwa podatkowe, transgraniczny identyfikacyjny numer podatkowy, karta podatnika UE oraz zaostrzone wspólne środki przeciwko rajom podatkowym – to niektóre z pomysłów, jakie Komisja Europejska chce wdrożyć w celu sprawniejszego zwalczania nadużyć podatkowych i unikania opodatkowania. Algirdas Szemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, przyznał wczoraj, że istnieje wola polityczna, aby nasilić walkę z tymi zjawiskami. Komisja szacuje, że szara strefa gospodarki we wszystkich państwach UE stanowi prawie 1/5 PKB, czyli blisko 2 bln euro obrotu jest poza systemem podatkowym państw.

Niemcy chcą podatku od transakcji finansowych
Kanclerz Niemiec Angela Merkel zapowiedziała, że Niemcy wystąpią z inicjatywą wprowadzenia podatku od transakcji finansowych. Poinformowała, że co najmniej dziewięć państw Unii Europejskiej jest gotowych wprowadzić taki podatek. Będzie to możliwe w ramach traktatowego mechanizmu wzmocnionej współpracy. Angela Merkel wyjaśniła, że sektor finansowy powinien mieć udział w kosztach walki z kryzysem. Stąd determinacja, aby nowy podatek wprowadzić.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Uczelnia płaci daninę od lokali wynajętych firmie
Nieruchomości szkoły wyższej zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nie są zwolnione z podatku od nieruchomości.
(wyrok NSA z 24 maja 2012 r. - II FSK 2266/10)

Podatek płaci się od wartości nominalnej
Przychód do opodatkowania akcji powstaje w spółce kapitałowej zarówno przy objęciu nowo utworzonych udziałów, jak i udziałów już istniejących. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 maja 2012 r. (II FSK 2155/10) wydał ważne orzeczenie dla podatników, którzy są udziałowcami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkach akcyjnych.
(wyrok NSA z 25 maja 2012 r. - II FSK 2155/10)

Organ musi określić faktyczną powierzchnię budynku
Jeśli organ podatkowy miał wątpliwości co do prawdziwości danych deklarowanych przez podatnika z tytułu podatku od nieruchomości, to powinien podjąć czynności mające na celu ustalenie rzeczywistej powierzchni użytkowej budynków, w szczególności ustalić, czy w budynku były dokonywane czynności, które mogły skutkować zmianą wielkości tej powierzchni.
(wyrok NSA z 1 czerwca 2012 r. - II FSK 2387/10)

Premia jest rabatem w VAT
Wypłata kontrahentowi bonusu czy premii z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowego regulowania należności stanowi rabat obniżający podstawę opodatkowania
(uchwała siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. - FPS 2/12)

Eksport towaru uprawniający do 0% VAT powinien rozpocząć się w Polsce
Firma, która eksportuje towary do Rosji, może realizować procedurę wywozu w urzędzie celnym na przykład na Litwie, ale musi dysponować dokumentami potwierdzającymi rozpoczęcie transportu tego towaru w Polsce.
(uchwała siedmiu sędziów NSA z 25 czerwca 2012 r. - I FPS 3/12)

Więcej na temat powyższych orzeczeń

Karta prezentowa jest traktowana jak zaliczka
Sklep, który sprzedaje bony podarunkowe, nie musi od razu wykazywać przychodu. Fiskus ujednolica swoje stanowisko w tej sprawie.
(interpretacja ogólna Ministra Finansów z 30 maja 2012 r. - DD9/DD2/033/225/BRT/09/ PK-1280)

Wydatek na kask motocyklowy nie jest kosztem
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy kasków ochronnych.
Zakup kasku oraz odzieży ochronnej służącej do jazdy motocyklem ma na celu ochronę zdrowia użytkownika. Bezpośrednim celem tego rodzaju zakupów jest więc ochrona zdrowia. Wydatki poniesione na taki cel należą do wydatków o charakterze osobistym. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest uzależnione od rodzaju noszonej w trakcie jazdy motocyklem odzieży i kasku. Zatem nie można zaliczyć do kosztów uzyskania wydatków związanych z zakupem kasku oraz odzieży ochronnej do jazdy motocyklem, gdyż nie mają one związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 czerwca 2012 r. - IPTPB1/415-160/12-4/AG).
źródło: Dziennik Gazeta Prawna nr 121 z 25.06.12 – strona B3

Wspólnik rozliczy prywatny najem ryczałtem
Jeżeli nieruchomość, której pewną część zamierza wynająć spółce cywilnej, stanowi jego prywatną własność, to najem stanowić będzie odrębne źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 11 czerwca 2012 r. - IPTPB1/415-239/12-2/MD)

Mineralna i herbata bez podatku
Udostępniając napoje pracownikom, szef nie płaci VAT. Zużycie artykułów spożywczych na cele działalności nie podlega opodatkowaniu.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPP1/443-171/12-3/MS)

VAT od dostępu do przystanków
Udostępnianie miejskich przystanków przewoźnikom jest opodatkowaną usługą – twierdzi fiskus.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 czerwca 2012 r. -  IPTPP2/443- 236/12-2/AW)
źródło: Rzeczpospolita nr 147 z 26.06.12 – strona C5

Więcej na temat powyższych interpretacji

ARTYKUŁ PODATKOWY

Bynajmniej nie przedawnienie. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.