e-Biuletyn/13/2011, numer (13), 21.06.2011

e-Biuletyn/13/2011, numer (13), 21.06.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Miło jest nam poinformować, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych otrzymała prestiżowy tytuł „Mecenasa Edukacji Prawniczej”, przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland podmiotom i instytucjom, które wniosły szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenia oraz realizację jego celów statutowych. Tytuł jest jedynym tego typu wyróżnieniem przyznawanym od 2004 r. Nagrodę odebrali przedstawiciele KRDP podczas konferencji pod hasłem „Studenci Prawa w Polsce", która odbyła się 3 czerwca 2011r. w Trybunale Konstytucyjnym w Warszawie. Konferencja stała sie okazją do zaprezentowania wyników badania na temat postrzegania rynku pracy przez studentów prawa w Polsce. W  tegorocznej edycji raportu zawód doradcy podatkowego znalazł się 7. pozycji w kategorii najatrakcyjniejszych zawodów prawniczych. Jest to wynik lepszy o trzy punkty, w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w ubiegłym roku. Do awansu z pewnością przyczyniła się, szczególnie aktywna w ostatnim czasie, współpraca pomiędzy KIDP a Stowarzyszeniem ELSA Poland. Zapraszamy do zapoznania się bliższymi informacjami na temat konferencji oraz z raportem "Studenci Prawa w Polsce".
 
Redakcja e-Biuletynu
 
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
Obowiązek składania oświadczeń o zawarciu umowy OC
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w § 9 pkt. 5 Statutu KIDP (obowiązek składania oświadczeń o zawarciu umowy OC), spoczywającym na wszystkich Członkach Izby Doradców Podatkowych, Komisja Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych informuje, iż doradcy podatkowi zatrudnieni w podmiotach uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, zwolnieni z obowiązku zawierania umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, składają oświadczenie o fakcie zatrudnienia w takim podmiocie.

 
II rata ubezpieczenia OC
30 czerwca br. mija termin uregulowania II raty za ubezpieczenie OC na 2011 rok dla osób ubezpieczonych w ramach Umowy Generalnej.
Zasady opłacania składek członkowskich
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. składka członkowska wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czytaj więcej

Uchwały i stanowiska z 8. posiedzenia KRDP
Podczas 8. posiedzenia KRDP III kadencji, które odbyło się 7 czerwca 2011 r. w Warszawie, podjęto następujące uchwały i stanowiska:
 
Uchwała nr 286/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Uchwała nr 287/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie powołania członków komisji Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.)
Uchwała nr 288/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach majątkowych
Uchwała nr 289/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia pracowników Krajowej Izby Doradców Podatkowych do reprezentowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych przed sądami powszechnymi w sprawach majątkowych
Uchwała nr 290/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie delegowania przedstawicieli Krajowej Izby Doradców Podatkowych do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym CFE, które odbędzie się w dniach 29 września 2011 -1 października 2011 r. na Malcie
Uchwały 214/2011 - 285/2011 (w sprawach osobowych) nie podlegają publikacji
Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie umożliwienia przeprowadzenia za pośrednictwem KIDP badań ankietowych na potrzeby pracy doktorskiej


Można poprzeć Deklarację Praw Podatnika
Zapraszamy na stronę internetową poświęconą Deklaracji Praw Podatnika, gdzie można udzielić poparcia temu dokumentowi.
 
Pisano o nas - przegląd publikacji na temat doradztwa podatkowego
(8-21 czerwca 2011 r.)

20 czerwca 2011 r., Czy doradca może reprezentować obie strony umowy, (Gazeta Prawna), Ewa Ciechanowska
21 czerwca 2011, Monika Pogroszewska, Wybraliśmy najlepsze firmy doradztwa(Rzeczpospolita)

AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 
 


Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (22 czerwca - 5 lipca 2011 r.)
 

27 czerwca 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Warsztaty Podatkowe Częstochowa. Szczegóły
 
27 czerwca 2011 r, Zielona Góra (Lubuski OKIDP) - Opodatkowanie usług w podatku VAT w zakresie transakcji transgranicznych. Zmiany w podatku VAT 2011. Szczegóły
 
27 czerwca 2011 r, Katowice (Ślaski OKIDP) - Podatek od nieruchomości - szkolenie tylko dla doradców podatkowych. Szczegóły
 
28 czerwca 2011 r, Opole (Opolski OKIDP) - Delegowanie do pracy za granicą w nowych regulacjach prawnych. Szczegóły
 
29 czerwca 2011 r, Warszawa (Mazowiecki OKIDP) - Podatek od nieruchomości w 2011 r. Szczegóły
 
1-2 lipca 2011 r, Szczecin (Zachodniopomorski OKIDP) - Podatek VAT- zmiany i podatek akcyzowy. Szczegóły
 
5 lipca 2011 r, Łódź (Łódzki OKIDP) - Zmiany w ustawie o VAT. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy (zakładka Szkolenia).
 
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP - już poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość dokonywania zapisów na szkolenia organizowane przez KRDP oraz Regionalne Oddziały KIDP poprzez system mDoradca. W zakładce Szkolenia, znajduje się lista szkoleń organizowanych przez poszczególne Oddziały Regionalne, a także informacje dotyczące miejsca i czasu trwania szkolenia, osoby prowadzącej i planu szkolenia. Moduł Szkolenia umożliwia m.in. wysłanie zgłoszenia i sprawdzenie dotychczasowych zgłoszeń.
Działa również moduł Kwalifikacje, przeznaczony do ewidencjonowania punktów uzyskanych za szkolenia. W tej chwili trwa wprowadzanie punktów za okres od 1 stycznia br. do momentu uruchomienia portalu szkoleniowego. Można już natomiast wprowadzać dane dotyczące bieżących szkoleń.
Szczegółowe informacje i instrukcja korzystania z portalu szkoleniowego KIDP i jego poszczególnych modułów znajdą Państwo wkrótce w serwisie internetowym KIDP, w kolejnych e-Biuletynach oraz w Biuletynie KIDP 3/2011.

 

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 

Małopolski OKIDP
Pierwsze spotkanie integracyjne doradców podatkowych odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 18.00 w Restauracji GALIMATIAS w Krakowie przy ul. Szerokiej 3.
 
Śląski OKIDP
Turniej tenisa ziemnego. W odpowiedzi na zapytania doradców podatkowych Zarząd Śląskiego Oddziału KIDP podjął inicjatywę organizacji przy Oddziale I Śląskiego Turnieju Tenisa Ziemnego. Organizację turnieju zaplanowano na okres jesienny (początek września) w ośrodku w Katowicach – Szopienicach, podczas którego odbędą się również zajęcia sportowe dla osób towarzyszących oraz dzieci.
Pierwsze posiedzenie Komisji Prawnej. Ze względu na potrzebę bieżacego rozwiązywania problemów prawnych, szczególnie w zakresie walki z szara strefa usług doradztwa podatkowego zrodziła się konieczność powołania Komisji Prawnej. Na dzień 21.06.2011 zaplanowano pierwsze posiedzenie Komisji.
Promocja zawodu. W ramach działań w zakresie promocji zawodu doradcy podatkowego rozpoczęto prace związane z ustalaniem i wyborem materiałów promocyjnych na 2012 r.
 
Wielkopolski OKIDP
W dniach 17.06-15.07.2011 r. organizowany jest Konkurs fotograficzny pt. „Dzień Rodziny Doradcy Podatkowego 11.06.2011 r.” Na zwycięzców czekają nagrody. Szczegóły
 
PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2011
Poselski projekt ustawy o umowie związku partnerskiego
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa


PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
Obrót złomem
Sejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.). Celem zmian jest implementacja dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Jednocześnie doprecyzowana zostanie ustawowa definicja złomu.

Wspólnotowy podatek od wartości dodanej
Sejm pracuje nad projektem nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.). Zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych, w szczególności do zmienionych zasad obliczania podatku od wartości dodanej.

Normy szacunkowe
Trwają prace nad założeniami do nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw. Zostały one już zaakceptowane przez Rząd. Zakłada się m.in. podniesienie norm szacunkowych o 50% co będzie oznaczać podwyżkę podatków dla rolników.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości w zależności od okoliczności może podlegać VAT lub podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
(wyrok NSA z 6 maja 2011 r. – II FSK 2168/09)

 
Zorganizowana część przedsiębiorstwa dla celów CIT
Podstawowym wymogiem jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań. Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej oraz funkcjonalnej.
(wyrok NSA z 12 maja 2011 r. – II FSK 2222/09)

Data przychodu wpływa na kurs walut
Nie można różnicować zasad powstania przychodu z działalności gospodarczej w zależności od tego, czy środki wypłacane są rezydentom, czy nierezydentom.
(wyrok NSA z 2 czerwca 2011 r. – II FSK 1932/10)

 
Usługi za granicą nie są objęte PIT
Wypłata pieniędzy osobie zagranicznej za usługi wykonane poza Polską nie jest opodatkowana.
(wyrok NSA z 2 czerwca 2011 r. – II FSK 138/10)

 
Rolnik ma wybór, czy prowadzić księgi
Podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej nie mają obowiązku, a jedynie prawo do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
(wyrok NSA z 7 czerwca 2011 r. – II FSK 29/10)
 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń

Kwoty zapłacone za pożyczkę pod zastaw bez VAT
Pobierana przez lombard opłata za przechowanie rzeczy jest zwolniona z podatku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 kwietnia 2011 r. – ILPP1/443-132/11-2/BD)

Wynagrodzenie za odroczoną płatność zwolnione z VAT
Kwota odsetek z tytułu udzielonego kredytu kupieckiego, wyodrębniona na fakturze sprzedaży towarów dla polskiego klienta, jest wynagrodzeniem za odrębną usługę finansową podlegającą VAT, ale korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 maja 2011 r. – ILPP2/443-369/11-2/SJ)

Środki bakteriobójcze są objęte 8% VAT
Podatnik sprzedający środki dezynfekujące może stosować 8% stawkę podatku od towarów i usług.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 maja 2011 r. – ILPP1/443-318/11-2/NS)

Roboty budowlane na fakturze z 8% stawką VAT
Spółka, która dokonuje sprzedaży swoich materiałów budowlanych, zapewniając jednocześnie dostarczenie usługi remontowo-budowlanej dla klienta detalicznego, może stosować 8% stawkę VAT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 maja 2011 r. – ILPP4/443-147/11-4/JKa)

 
Spółka nie skorzysta ze zwolnienia z VAT
Usługi kulturalne są zwolnione tylko, gdy świadczą je określone podmioty. Spółka cywilna dwojga małżonków nie spełnia tych kryteriów. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 czerwca 2011 r. – ILPP1/443-359/11-4/AW)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE
 
Czy sam wywóz towarów poza unijny obszar celny jest eksportem? Wyrok WSA z 23 marca 2009 r. , I SA/Rz 730/08. Czytaj więcej
 
Udowodnienie a uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności. Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.