e-Biuletyn/13/2010, numer (13), 22.06.2010

e-Biuletyn/13/2010, numer (13), 22.06.2010
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
Miło nam rozpocząć kolejne wydanie e-Biuletynu od informacji, że 10 czerwca br. na 68 posiedzeniu Sejm RP rozpatrzył uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3092). Posłowie glosowali na podstawie rekomendacji Sejmowej Komisji Finansów Publicznych (stenogram z posiedzenia znajduje się na stronie internetowej Sejmu). W konsekwencji ustalony został ostateczny kształt ustawy z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw. Tym samym, tak długo oczekiwane zmiany w naszej ustawie, najprawdopodobniej już wkrótce, staną są obowiązującym prawem. Więcej szczegółów na ten temat przedstawimy Państwu w najbliższym wydaniu Biuletynu KIDP.
 
Redakcja
 
AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
LXXV Posiedzenie KRDP
 
W dniach 8-9 czerwca br. odbyło się posiedzenie KRDP, w trakcie którego podjęto następujące uchwały:
 
- w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych członków Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych   
- w sprawie wniosku Krajowej Rady Doradców Podatkowych o przeprowadzenie przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP kontroli Mazowieckiego Oddziału KIDP
- w sprawie wniosku Krajowej Rady Doradców Podatkowych o przeprowadzenie przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP kontroli Wielkopolskiego Oddziału KIDP   
- w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania procedur wyłaniania kandydatów do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego Krajowej Rady Doradców Podatkowych    
- w sprawie powołania Zespołu do spraw Etyki Doradców Podatkowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych            
- w sprawie przedłużenia umowy o współpracy handlowej z Hotelem Novotel Warszawa Centrum do dnia 31.12.2012 r. oraz upoważnienia Członków KRDP w tym zakresie   
- w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 1625/2008 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium KRDP
- w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych             
- w sprawie Regulaminu postępowania rozjemczego  
            
Przyjęto także następujące stanowiska:
 
- w sprawie przyjęcia tekstu ujednoliconego Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych                
- w sprawie wyrażenia zgody na udział firm komercyjnych w szkoleniu organizowanym przez Dolnośląski Oddział KIDP w dniach  11-12 czerwca 2010 r. w Karpaczu      
- w sprawie refundowania przez Regionalne Oddziały KIDP kosztów legitymacji doradców podatkowych.
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują…
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (23 czerwca - 6 lipca 2010 r.)
 
23 czerwca 2010 r., Białystok (podlaski OKIDP) - Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy oraz terroryzmowi u doradcy podatkowego. Szczegóły
 
23 czerwca 2010 r., Poznań (wielkopolski OKIDP) - Nowe obowiązki doradcy podatkowego od 23 kwietnia br. wynikające z przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz obecna praktyka w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów. Szczegóły
 
24 czerwca 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Język angielski (konwersacje). Szczegóły
 
24 czerwca 2010 r., Opole (opolski OKIDP) - Ewidencja księgowa dotacji unijnych. Szczegóły
 
24 czerwca 2010 r., Szczecin (zachodniopomorski OKIDP) - Delegacje ustawowe i ich wykonanie w aktach prawnych, a Konstytucja. Rozporządzenia Ministra Finansów do ustaw podatkowych. Szczegóły
 
28 czerwca 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenie dla pracowników: zmiany w przepisach o podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem miejsca świadczenia usług oraz obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Szczegóły
 
29 czerwca 2010 r., Katowice (śląski OKIDP) - Szkolenie dla pracowników: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) najważniejsze zagadnienia. Szczegóły
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajduje się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia. Kalendarz szkoleń oddziałów, których strony internetowe nie są zintegrowane z serwisem KIDP tj.:  mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i pomorskiego, znajduje się na stronach internetowych tych oddziałów.
Informacje na temat szkoleń w regionalnych oddziałach KIDP pochodzą z informacji przekazanych przez Biura zarządów regionalnych oraz ze stron internetowych oddziałów.
 
 
Inne wydarzenia w regionalnych Oddziałach Izby
 
Dolnośląski OKIDP
1 lipca br. nastąpi zmiana siedziby Biura Dolnośląskiego, które będzie się mieścić przy pl. Solnym 16, pokój 407. W związku z powyższym na okres wakacyjny nie zaplanowano szkoleń, ani innych wydarzeń. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Komisja ds. Szkoleń przedstawi plan szkoleń na rok 2010/2011, który po akceptacji, zostanie podany do wiadomości doradców podatkowych.
 
Lubelski OKIDP
23 czerwca br. w ramach Klubu Doradcy Podatkowego odbędzie się spotkanie z Zarządem Lubelskiego OKIDP, na którym zostaną omówione bieżące sprawy.
 
Mazowiecki OKIDP
Strona internetowa Mazowieckiego OKIDP dołączyła do 11 pozostałych stron regionalnych oddziłów Izby, które są zintegrowane z serwisem głównym KIDP. Dzięki temu serwisy internetowe Regionów mają jednolitą strukturę i szatę graficzną, a informacje zamieszczane np. w dziale "Szkolenia" sa automatycznie publikowane w portalu społecznościowym KIDP. W tej chwili serwisy internetowe czterech z 16 regionalnych oddziałów (opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i pomorskiego) funkcjonują w starej wersji.
 
Śląski OKIDP
1. W ramach projektu "WOKANDA", polegającego na zamieszczaniu na stronie internetowej Śląskiego OKIDP przekazanych przez doradców orzeczeń sądowych, pism i interpretacji, dostępne są pierwsze dokumenty do pobrania. Szczegóły
 
2. Akcja pomocy na rzecz powodzian. Zarząd Śląskiego OKIDP wraz z Komisją Ochrony Zawodu pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, uruchamia akcję „Doradcy podatkowi powodzianom”. Pomoc polegać ma na pełnieniu przez doradców podatkowych dyżurów telefonicznych,  w czasie których udzielane będą odpowiedzi na pytania powodzian z zakresu prawa podatkowego. Doradcy mają także pomagać poszkodowanym w redagowaniu pism i podań. Szczegóły
 
Warmińsko-mazurski OKIDP

Wystąpiono do Naczelników Urzędów Skarbowych w całym województwie Warmińsko – mazurskim o wyrażenie zgody na umieszczenie w Urzędach listy doradców podatkowych z terenu działania Urzędu. Autorzy inicjatywy podkreślają, że informacja o osobach wykonujących zawód zaufania publicznego, jakim jest doradca podatkowy, powinna być dostępna dla wszystkich zainteresowanych, umożliwiając bądź ułatwiając rozwiązywanie trudnych problemów podatników szukających fachowej pomocy.
 
Redakcja serdecznie dziękuje Regionalnym Oddziałom KIDP za informacje przesłane do tego wydania e-Biuletynu  - zapraszamy do współpracy przy kolejnych.
PRACE LEGISLACYJNE
Na platformie "Konsultowanie aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (od ostatniego wydania e-Biuletynu). Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy. 
 
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Szczegóły
Konsultacje Komisji Europejskiej ws. podwójnego opodatkowania. Szczegóły
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Zmiany w akcyzie
Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11). Zmianie ulegną m.in. zasady opodatkowania energii elektrycznej.
VAT od sprzedaży premiowej
Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku należnego od towarów przekazanych nieodpłatnie klientom, w ramach sprzedaży premiowej, jest przedmiotem nieustających sporów podatników z organami podatkowymi. Korzystne dla podatników zmiany przepisów wejdą w życie od 1 stycznia 2011 r.

Ułatwienia dla podróżnych
Sejm pracuje nad zmianami przepisów regulujących kwestie podatków pośrednich. Pierwszy projekt przygotowany przez Sejmową Komisję Przyjazne Państwo dotyczy nowelizacji ustawy o VAT. Projektodawcy chcą uprościć procedury zwrotu podatku podróżnym spoza UE (tax free).
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE
 
Interpretacja musi być zgodna z prawem UE
Interpretacja przepisu, która jest sprzeczna z regulacjami unijnymi, stanowi rażące naruszenie prawa i podstawę unieważnienia decyzji.
(Wyrok NSA z 1 czerwca 2010 r., I FSK 449/09)
 
Czy przy wniesieniu aportem wierzytelności do spółki powstaje dochód?
Wniesienie przez wspólnika do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności z tytułu oprocentowanej pożyczki nie stanowi dochodu.
(Wyrok WSA w Lublinie z 19 maja 2010 r., I SA/Lu 95/10)
 
Obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania przedpłaty
Przepisy ustawy o VAT o rozliczeniu zaliczek na poczet eksportu, przewidujące warunek wywozu towarów w ciągu sześciu miesięcy, naruszają regulacje wspólnotowe.
(Wyrok WSA w Warszawie z 7 maja 2010 r., III SA/Wa 2176/09)
 
Dochód ze sprzedaży budynku powiększa się o odpisy amortyzacyjne
Gdy przedmiotem sprzedaży będą budynki i budowle podlegające amortyzacji, dochód ze zbycia środka trwałego będzie stanowiła różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych.
(Stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 maja 2010 r., IPPB1/415-241/10-2/ES)
 
WSKAZÓWKI PODATKOWE
 
Jak rozliczyć odnalezioną fakturę dotyczącą zakupów dokonanych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?
Podatnik otrzymał dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Działalność ta została rozpoczęta przez podatnika w dniu 29 czerwca. Od tego również dnia podatnik jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Przed rozpoczęciem działalności, w dniu 12 czerwca, podatnik nabył laptop (2.700 zł netto) z programem antywirusowym oraz programem PC finanse. Łączna wartość zakupu to 2.900 zł netto. Niestety faktura dokumentująca ten zakup uległa zaginięciu, dlatego podatnik nie ujął w kosztach powyższego zakupu ani nie odliczył podatku. Przypadkiem fakturę udało się odnaleźć w grudniu 2009 r. czytaj więcej
Zastosowanie nowych zwolnień z VAT przy sprzedaży nieruchomości - praktyczne przykłady
Z dniem 1 grudnia 2009 r., na mocy nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 7 listopada 2008 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych dostaw nieruchomości budynkowych i budowlanych - zawarte w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a uptu. Zwolnienia tam zawarte wzajemnie się uzupełniają. Pomimo że przepisy te są dosyć rozbudowane, w praktyce okazało się jednak, iż już wzbudzają wątpliwości w praktyce - pomimo stosunkowo krótkiego okresu ich obowiązywania. Wątpliwości budzi również przepis art. 2 pkt 14 uptu - część słowniczka ustawowego, do której odwołują się wskazane przepisy. W niniejszym artykule autor przedstawi przypadki praktycznych problemów ze stosowaniem, wskazując jednocześnie sposoby ich rozwiązania.
czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.