e-Biuletyn/12/2014, numer (12), 24.06.2014

e-Biuletyn/12/2014, numer (12), 24.06.2014
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

na ostatnim posiedzeniu Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła decyzję o wydaniu pakietu materiałów dla doradców podatkowych zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych. Razem z najbliższym wydaniem Biuletynu KIDP "Doradca Podatkowy" otrzymają Państwo wzory dokumentów z logotypem KIDP. W związku z czekającymi nas zmianami w ustawie doradztwie podatkowym, szczególnie istotne stało się, aby nasz zawód stał się rozpoznawalny w społeczeństwie, szczególnie wśród przedsiębiorców. Stosowanie znaku Izby we wszelkich formach komunikacji z otoczeniem jest jednm ze sposobów na osiągnięcie tego celu. Serdecznie zachęcamy do lektury najbliższego wydania naszego Biuletynu!

Redakcja e-Biuletynu

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

Uchwały i stanowiska KRDP z posiedzenia 3 czerwca br.
Kwestie finansowe zdominowały trzecie posiedzenie KRDP IV kadencji. Rada przyjęła sprawozdanie finansowe KIDP za rok 2013, sprawozdanie KRDP z wykonania planu przychodów i wydatków Izby za ubiegły rok oraz podjęła decyzję sprawie rozliczenia nadwyżki bilansowej przychodów nad kosztami oraz dochodu zwolnionego z podatku za rok 2013 r. Uchwalono także Regulamin korzystania ze środków Funduszu restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wszystkie uchwały i stanowiska z ostatniego posiedzenia KRDP.

Kolejne osoby zasilą szeregi doradców podatkowych
Najbliższe ślubowanie odbędzie się w dniu 7 lipca 2014 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310. Szczegóły

II rata ubezpieczenia OC
Uprzejmie przypominamy, że 30 czerwca br. mija termin uregulowania II raty za ubezpieczenie OC na 2014 rok dla osób ubezpieczonych w ramach Umowy Generalnej. Prosimy o sprawdzenie kwoty II raty składki OC i dokonanie przelewu na konto wskazane we wniosku.


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Dolnośląski OKIDP
W dniu 18 czerwca 2014r. w Biurze Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych odbyło się spotkanie z uczniami Technikum Ekonomicznego w Żmigrodzie (PZS im. Jana Pawła II). Spotkanie poprowadził doradca podatkowy, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego  KIDP - Pan Waldemar Szewc, który w ramach promocji zawodu, przybliżył młodzieży istotę zawodu doradcy podatkowego i opowiedział o drodze do wykonywania tego zawodu. 

Małopolski OKIDP
26 czerwca 2014 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca. Tematem przewodnim czerwcowego spotkania będą: „Propozycje dotyczące tematyki szkoleń dla doradców podatkowych”.

Śląski OKIDP
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2015 r. oraz długopisów przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez Śląski Oddział KIDP. Szczegóły 
24.06.2014 - Posiedzenie Zarządu Śląskiego Oddziału KIDP.

Wielkopolski OKIDP
24 czerwca odbyła się Konferencja „Dzień Wolności Podatkowej” organizowana wspólnie przez Wielkopolski i Lubuski Oddział KIDP. Skierowana do przedsiębiorców, doradców podatkowych i studentów. Szczegóły znajdują się w panelu mDoradca.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Wielkopolski Oddział KIDP. Informacje o organizowanych wykładach znajdują się w panelu mDoradca oraz na stronie WO KIDP.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Projekt ustawy z dnia 2 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
Poselski projekt ustawy o Radzie Fiskalnej
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Rządowy projekt ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020
PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

RPO: kwota wolna od podatku powinna być zrewaloryzowana
Rzecznik Praw Obywatelskich przypomniał, że od 2009 r. nie są waloryzowane kwoty określone w skali podatkowej, w tym także kwota zmniejszająca podatek, a w związku z tym nie zmienia się kwota dochodu, która nie podlega opodatkowaniu i zwrócił się do ministra finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Szczegóły

Prezydent podpisał ustawę o standaryzacji pism w procedurach administracyjnych
Wczoraj Prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Ustawa wprowadza zmiany w 21 ustawach i określa podmioty odpowiedzialne za przygotowanie wzorów pism do procedur określonych w przepisach ustaw. Szczegóły

MF: czy podejmując pracę w wakacje dziecko musi zapłacić podatek?
W ramach akcji "Przed wakacjami - co warto wiedzieć?" resort finansów wyjaśnia zasadę opodatkowania dochodów osiąganych przez małoletnich. Rodzice lub opiekun prawny mają wówczas obowiązek złożenia zeznania podatkowego. Szczegóły

TK: rozprawa w sprawie podatku od ukrytych dochodów odwołana
Trybunał Konstytucyjny nie rozpozna 8 lipca br. pytania prejudycjalnego dotyczącego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Termin rozprawy został odwołany. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO

CIT: przedsiębiorcy strefowi mogą korzystać ze zwolnienia do końca 2026 r.
Przedsiębiorcy strefowi mogą wykorzystywać wypracowane przez nich zwolnienie z CIT do końca funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, czyli do końca 2026 roku. Tak wynika z wyroku NSA z 11 marca 2014 r. Szczegóły

PCC: za przekazanie zysku na kapitał zapasowy spółki jawnej też trzeba zapłacić podatek
Podstawę opodatkowania w przypadku spółek osobowych stanowi wartość wszystkich wkładów wnoszonych do tego rodzaju spółek, w tym na kapitał zapasowy. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 20 maja 2014 r. Szczegóły

Cena za odbiór śmieci musi zawierać VAT
Odpłatność za odbiór śmieci musi zawierać w sobie VAT. Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego z 15 kwietnia 2014 r. Szczegóły

NSA: fiskus musi mieć deklarację w ręku żeby zaliczyć zwrot na zaległość
Zaliczenie zwrotu VAT na poczet istniejących zaległości podatkowych będzie możliwe dopiero wtedy, gdy fiskus będzie miał możliwość uzyskania wiedzy na temat deklaracji VAT i zapoznania się z jej treścią. Tak wynika z wyroku NSA z 6 maja 2014 r. Szczegóły

WSA: za basen hotel też może płacić niższy podatek
Okoliczność, że hotel wykorzystuje części budynku w postaci basenu, sauny, sali fitness oraz pomieszczenia z nimi związane do prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla możliwości skorzystania przez niego z preferencyjnej stawki podatkowej, jeżeli są one równocześnie wykorzystywane przez nią do prowadzenia działalności leczniczej. Tak wynika z wyroku WSA w Szczecinie z 29 maja 2014 r. Szczegóły

NAJNOWSZE INTERPRETACJE

Przedsiębiorca na fakturze podaje adres zgodny z wpisem
Podatnik, który nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, w fakturach podaje adres głównego miejsca jej prowadzenia zgodny z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - wyjaśnił minister finansów zmieniając z urzędu interpretację organu podatkowego. Szczegóły

VAT: złożenie dwóch deklaracji za jeden okres rozliczeniowy nie jest poprawne
Złożenie dwóch deklaracji VAT, tj. deklaracji VAT-8 (za październik) oraz deklaracji VAT-7K (za listopad i grudzień) za jeden okres rozliczeniowy (ostatni kwartał roku) nie jest poprawne. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 maja 2014 r. Szczegóły

VAT: fiskus z góry zakłada, że podatnik będzie używał samochodu do celów prywatnych
Fakt wykorzystywania samochodu wyłącznie do działalności gospodarczej, dla celów pełnego odliczania VAT, musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. A nie można obiektywnie stwierdzić, że pojazd wykorzystywany przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania służy wyłącznie działalności gospodarczej.
Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 29 kwietnia 2014 r. Szczegóły

VAT od samochodów: niepełny najem nie daje prawa do pełnego odliczenia
Jeżeli nie jest spełniony warunek wyłącznego przeznaczenia samochodu na wynajem, to mimo zapewnień podatnika, iż do celów prywatnych służy mu inne auto, przysługiwać mu będzie tylko 50 proc. odliczenia. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r. Szczegóły

Za przyzwoity posiłek pracownik musi zapłacić podatek
Zwrot poniesionych wydatków na wyżywienie dla zatrudnionych pracowników stanowiący nadwyżkę ponad limity określone w rozporządzeniu o podróżach służbowych powinien być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 kwietnia 2014 r. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Działania związane z ochroną środowiska oraz ochroną przyrody a ulgi i zwolnienia podatkowe
Komentarz omawia preferencje podatkowe – w postaci ulgi i zwolnień – jakie mogą uzyskać podmioty podejmujące działania chroniące środowisko. Przedstawiono zagadnienia związane z korzystaniem z tego rodzaju ulg i zwolnień w podatku dochodowym, ale także w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości. Osoby korzystające z komentarza dowiedzą się jak obniżyć swoje zobowiązania podatkowe, jednocześnie chroniąc środowisko. Szczegóły

Brak dopuszczalności korekty deklaracji
Odnosząc się do zagadnienia braku dopuszczalności korekty należy wskazać, że może ono mieć charakter trwały lub przejściowy. Trwała niedopuszczalność powodowana jest przedawnieniem zobowiązania podatkowego, natomiast o przejściowej niedopuszczalności należy mówić wówczas, gdy nastąpiło zawieszenie prawa do dokonania korekty (najczęściej z uwagi na prowadzone postępowanie). Trwały brak korekty powodowany jest przedawnieniem zobowiązania. Ponad wszelką wątpliwość nie można dokonać korekty deklaracji, jeżeli uległo przedawnieniu zobowiązanie podatkowe. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Spółka S.A. X planuje dokonać konwersji zobowiązań handlowych na pożyczkę z planowaną spłata na dzień 31 grudnia 2014 r.Konwersja dotyczyłaby spółki S.A. która nie jest akcjonariuszem oraz spółek, które są akcjonariuszami (spółka z o.o. oraz spółka cywilna) ale posiadają mniej niż 5% akcji w spółce X. Część zobowiązań objętych konwersją są przeterminowane, które zgodnie z art. 15b u.p.d.o.p. spółka X wyłączyła z kosztów uzyskania przychodu, a część jest nie przeterminowana. Jakie skutki dla X będzie mieć konwersja pożyczki zgodnie z ustawą o u.p.d.o.p.? Czy powstanie przychód po stronie X? Czy zamiana spowoduje, że wyłączone z kup zobowiązania X będzie mogła zaliczyć w kup w momencie podpisania umowy? Czy zobowiązania, które nie są wymagalne zgodnie z art. 15b, a w momencie obowiązywania umowy staną się przeterminowane (zobowiązania czy pożyczka) X będzie musiał dokonać korekty zgodnie z art. 15b u.p.d.o.p.? Odpowiedź i uzasadnienie

Czy zakup środki czystości i narzędzi do mycia samochodów (szczotka) powinien być traktowany jako zakup innych towarów związanych z użytkowaniem pojazdów (art. 86a ust. 2 pkt 3 u.p.t.u.)? Czy w przypadku wykorzystywania pojazdu do działalności mieszanej VAT od takiego zakupu ma podlegać ograniczeniom w odliczeniu do 50%? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.