e-Biuletyn/12/2013, numer (12), 18.06.2013

e-Biuletyn/12/2013, numer (12), 18.06.2013
Z ŻYCIA SAMORZĄDU

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony www.doradcy.krdp.pl w nowej odsłonie. Poza zmianą szaty graficznej w serwisie dodano nowe zakładki i narzędzia, m.in. kilkanaście kalkulatorów pozwalających szybko i sprawnie przeliczyć VAT, odsetki, opłaty notarialne, diety zagraniczne, amortyzację, ryczałt samochodowy i wiele innych wartości. Na stronie startowej serwisu został uruchomiony moduł pozwalający śledzić aktualne kursy walut. W serwisie nadal mają Państwo dostęp do aktualnej oferty szkoleń organizowanych przez wszystkie regionalne oddziały KIDP. Zmiany objęły też publikacje zamieszczane w e-Biuletynach – teraz znacznie łatwiej znajdą Państwo poszukiwane artykuły.

Redakcja e-Biuletynu KIDP

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

KRDP objęła patronatem nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Gdańskim
Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanowiła objąć patronatem kierunek studiów „Podatki i doradztwo podatkowe” organizowany przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Na członka Rady kierunku wyznaczono Przewodniczącego KRDP. To już drugi kierunek studiów, któremu patronuje KRDP – od roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Łódzkim działa kierunek studiów II stopnia organizowany przez Wydział Zarządzania  oraz Wydział Prawa i Administracji  - „Prawo podatkowe i rachunkowość”.

KIDP wyróżniona przez ELSA Poland
14 czerwca br. w dużej Sali Rozpraw Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie odbyła się coroczna konferencja „Studenci Prawa w Polsce”. Podczas konferencji wystąpił Tomasz Michalik, Przewodniczący KRDP, który odebrał statuetkę - szczególne wyróżnienie przyznawane instytucjom i podmiotom, które mijającym roku akademickim 2012/2013 wniosły szczególny wkład w rozwój ELSA Poland i realizację jego celów statutowych, czyli we współpracę i rozwój studentów prawa i młodych prawników.

II rata ubezpieczenia OC za 2013 r.
Uprzejmie informujemy, że 30 czerwca br. mija termin uregulowania II raty za ubezpieczenie OC na 2013 rok dla osób ubezpieczonych w ramach Umowy Generalnej. Prosimy o sprawdzenie kwoty II raty składki OC i dokonanie przelewu na konto wskazane we wniosku.


REGIONALNE ODDZIAŁY IZBY INFORMUJĄ…

Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP, w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia oraz w mDoradcy.
UWAGA! Zapisy na szkolenia KIDP są prowadzone poprzez portal szkoleniowy w mDoradcy.

Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
Małopolski OKIDP
27 czerwca 2013 r. o godz. 18.00 w restauracji „Podkowa” w Krakowie  odbędzie się kolejne spotkanie integracyjne doradców podatkowych. Spotkania odbywają się w ostatnie czwartki miesiąca.

Śląski OKIDP
Uprzejmie informujemy, iż w panelu mDoradca w zakładce „Filmy” zostały umieszczone spoty reklamowe oraz film promujący zawód doradcy podatkowego. Zamieszczone materiały mogą zostać wykorzystane wyłącznie na Państwa stronach internetowych.
Zapraszamy Państwa do składania zamówień na materiały promujące zawód doradcy podatkowego w postaci kalendarza na 2014 r. oraz długopisów, przygotowanych przez Śląski Oddział KIDP z możliwością umieszczenia indywidualnego nadruku na stopce kalendarza oraz na długopisie. Szczegóły
25.06 br.- posiedzenie Zarządu SO KIDP.
3.07 br. - posiedzenie ZSD SO KIDP.
W ciągu miesiąca mają miejsce dyżury Zastępców RD.

Wielkopolski OKIDP
Posiedzenia Zarządu Wielkopolskiego Oddziału KIDP są otwarte dla doradców podatkowych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu
4 lipca 2013 r. o godz. 15:00 w siedzibie WO KIDP. Harmonogram posiedzeń.
Zapraszamy do udziału w szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez Oddział. Wszelkie informacje o prelekcjach znajdują się
w panelu mDoradca.

PRACE LEGISLACYJNE

Na platformie "Konsultowane akty prawne" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy te, które są jeszcze w fazie konsultacji, pozostałe znajdują się na platformie Konsultowane akty prawne. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Poselski projekt ustawy o zniesieniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw

PODATKI W PRAKTYCE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH

Środki przymusu zmieniły ustawy o Służbie Celnej i o kontroli skarbowej
Weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628), która kompleksowo reguluje i ujednolica zasady oraz sposób ich użycia lub wykorzystania. Jednocześnie zmianie uległy m. in. ustawa o kontroli skarbowej i ustawa o Służbie Celnej. Szczegóły

Rosji nie ma już na liście państw równoważnych
Na liście państw spoza Unii Europejskiej spełniających standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu nie ma już Rosji. Na nowej liście pojawiły się za to Indie, Korea, Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Hongkong, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba Guernsey, Jersey i Wyspa Man. Szczegóły

TK wydał postanowienie w sprawie luki prawnej w ustawie o PIT
Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnalizacyjne w sprawie luki prawnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Sędziowie Trybunału zwrócili się do Sejmu i Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii uzupełnienia art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) o inne - obok wymienionych w tym przepisie ustaw oraz przepisów wykonawczych - normatywne źródła prawa pracy, na podstawie których możliwe jest zasądzenie odszkodowania. Szczegóły

Podatek od kopalin: podano cenę miedzi i srebra za maj
Minister finansów podał średnie ceny miedzi i srebra za maj, dla obliczania wysokości należnego podatku od kopalin. Średnia cena tony miedzi za maj 2013 r. wynosi 23,277 zł, a średnia cena kilograma srebra za ten miesiąc wynosi 2,382 zł. Szczegóły

MF: komunikat w sprawie daty wdrożenia Unijnego Kodeksu Celnego
Resort finansów poinformował, że data stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) zostaje przesunięta z 24 czerwca 2013 r. na 1 listopada 2013 r.
ZKC ma na celu zastąpienie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny. Szczegóły

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

CIT: restrukturyzacja nie przerywa zwolnienia
Następstwo prawne pod tytułem ogólnym oznacza kontynuowanie przez spółkę przejmującą biegu dwuletniego okresu posiadania udziałów i korzystanie ze zwolnienia podatkowego. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 26 marca 2013 r. Szczegóły

Nieruchomości: posiadanie bez tytułu prawnego też jest opodatkowane
Aby stać się podatnikiem podatku od nieruchomości, nie trzeba być właścicielem lub posiadaczem samoistnym rzeczy czy też posiadać tytuł prawny do dysponowania rzeczą. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 25 kwietnia 2013 r. Szczegóły

KUP: cel osiągnięcia przychodów musi być widoczny
Wydatki na proces w sprawie zwrotu dotacji nie są kosztem uzyskania przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 25 kwietnia 2013 r.
W przedmiotowej sprawie w związku z niewykonaniem umowy zapadł wyrok sądu apelacyjnego nakazujący zwrot części należnej dotacji wraz z odsetkami i połową kosztów postępowania sądowego. Szczegóły

Sam interes faktyczny nie daje prawa do interpretacji
Skoro wnioskodawca nie może być – w sprawie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług – stroną postępowania, to postępowanie to nie może zostać wszczęte w tym zakresie. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 17 kwietnia 2013 r. Szczegóły

VAT: unieważnienie umowy nie daje prawa do korekty
Bezwzględna nieważność zawartej umowy, na podstawie której wykonano usługi budowlane, nie stanowi podstawy do wystawienia faktur korygujących. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 10 kwietnia 2013 r.
Szczegóły

MF wyjaśnia zasady opodatkowania VAT świadczeń z ZFŚS
Gdy pracodawca działa jako administrator ZFŚS i dokonuje zakupów towarów i usług, które następnie przekazuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom albo innym osobom upoważnionym do korzystania z Funduszu, czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Szczegóły

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych pozostaną bez zmian
W odpowiedzi na interpelację poselską nr 17152/13 Minister Finansów wyjaśnił, że nie jest przewidywane podwyższenie progu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Szczegóły

Firma może na fakturach korzystać ze skróconej nazwy
Jeżeli nazwa skrócona firmy została wykazana w zgłoszeniu rejestracyjnym dla celów podatku VAT i jest znana organowi podatkowemu, to firma może się nią posługiwać na wystawianych przez siebie fakturach.
Szczegóły

Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi mandat skarbowy
Indywidualny charakter spraw każdorazowo obliguje finansowy organ postępowania przygotowawczego do badania istnienia przesłanek stanowiących podstawę do ścigania czynów zabronionych przez Kodeks karny skarbowy - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 16947/13. Szczegóły

Sąd pobierze zaliczkę od wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu
Na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegóły

KOMENTARZ PODATKOWY

Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS nie podlegają opodatkowaniu VAT (PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859)
W dniu 27 maja 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń finansowanych w całości lub w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859). W interpretacji tej Minister Finansów zajął oficjalne stanowisko w budzącej od wielu lat kwestii opodatkowania VAT świadczeń finansowanych w całości lub w części ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Szczegóły

Zmiany w CIT - projektowane przepisy dotyczące opodatkowania dochodów kontrolowanej spółki zagranicznej
W dniu 2 maja 2013 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt z dnia 30 kwietnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt ten zakłada wprowadzenie całkowicie nowego mechanizmu opodatkowania w Polsce podatników podatków CIT i PIT od dochodów ich kontrolowanych spółek zagranicznych – w stopniu, w jakim dochody tych spółek podlegają korzystniejszemu opodatkowaniu w innych państwach (w tym w tzw. rajach podatkowych). Rozwiązanie to ma przeciwdziałać wyprowadzaniu z Polski przez podatników będących polskimi rezydentami podatkowymi swoich dochodów z określonych źródeł do zależnych spółek zarejestrowanych w korzystniejszych systemach podatkowych. Projektowane przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Przedmiotem niniejszego komentarza jest przybliżenie zasad opodatkowania dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych, jakim mają podlegać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Szczegóły

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W dniu 29 kwietnia 2013 r. upłynął 150 dzień od dnia płatności określonego na fakturze kosztowej. Faktura została uregulowana 6 maja 2013 r.
Czy składając deklaracje VAT-7 za kwiecień 2013 r. powinnam skorygować kwotę VAT wynikającego z tej faktury, czy też w związku z faktem, że została zapłacona przed złożeniem deklaracji nie należy dokonywać korekty VAT? Odpowiedź i uzasadnienie

Żona przed ślubem kupiła nieruchomość komercyjną. Transakcja została potwierdzona aktem notarialnym, do którego mąż nie został dopisany. Małżonkowie mają wspólność majątkową. Mąż prowadzi tam działalność gospodarczą. Nieruchomość obsługiwana jest przez spółdzielnię mieszkaniową, która wystawia faktury za media na żonę. Czy mąż, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ma prawo ujmować w kosztach podatkowych wydatki na media? Jakim dokumentem powinien dokumentować takie wydatki? Odpowiedź i uzasadnienie

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.