e-Biuletyn/12/2011, numer (12), 7.06.2011

e-Biuletyn/12/2011, numer (12), 7.06.2011
Z ŻYCIA SAMORZĄDU
 
Szanowni Państwo,
 
W porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych uprzejmie przypominamy, że decyzją III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych ustalono nową wysokość składki członkowskiej (uchwała nr 55/2010 z dnia 17 stycznia 2010 r.).
W okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. wynosi ona 75 zł miesięcznie od doradcy podatkowego wykonującego zawód i 15 zł miesięcznie od doradcy podatkowego, który zgłosił przerwę w wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego (tj. 20% składki podstawowej). Składki są płatne do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Pragniemy zwrócić uwagę, że składki członkowskie są podstawowym źródłem finansowania samorządu zawodowego doradców podatkowych. Dlatego tak istotne - dla prawidłowego funkcjonowania samorządu – jest regularne opłacanie składek członkowskich przez doradców podatkowych.
 
Redakcja e-Biuletynu
 

AKTUALNOŚCI Z KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
 
II rata ubezpieczenia OC 
30 czerwca br. mija termin uregulowania II raty za ubezpieczenie OC na 2011 rok dla osób ubezpieczonych w ramach Umowy Generalnej.
 
Można poprzeć Deklarację Praw Podatnika
Nad projektem Deklaracji Praw Podatnika przez ponad 3 lata pracowała grupa ekspertów. Efektem jest jednolity dokument, nawiązujący formą i treścią do już istniejących w UE dokumentów (Wielka Brytania). Zapraszamy na stronę internetowa poświęconą temu przedsięwzięciu, gdzie można udzielić poparcia Deklaracji Praw Podatnika.
 
Ustawienia konta w mDoradcy
Uprzejmie prosimy, aby nie usuwać w koncie mDoradcy swjego adresu e-mail. Aby był niewidoczny, wystarczy odznaczyć (^). Podanie adresu jest warunkiem skorzystania z opcji przypomnienia hasła. Opcja ta pozwala uniknąć ubiegania się o uzyskanie ponownego dostępu do konta w mDoradcy.
 
AKTUALNOŚCI Z REGIONALNYCH ODDZIAŁÓW KIDP
 
Regionalne Oddziały Izby informują… 
 
Szkolenia w Regionalnych Oddziałach Izby (8 - 21 czerwca 2011 r.)
 
8 czerwca 2011 r, Kraków (Małopolski OKIDP) - Prawo celne i INTRASTAT, podatek akcyzowy. Szczegóły
 
8 czerwca 2011 r, Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorski OKIDP) - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Szczegóły

 
10 czerwca 2011 r, Katowice (Śląski OKIDP) - Szkolenie dla doradców podatkowych i pracowników doradców podatkowych - Rekrutacja pracowników do biur doradztwa podatkowego.
 
11 czerwca 2011 r, Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Dzień Rodziny 2011. Szczegóły
 
16 czerwca 2011 r, Łódź (Łódzki OKIDP) - Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Szczegóły
 
17 czerwca 2011 r, Poznań (Wielkopolski OKIDP) - Ubezpieczenia społeczne w 2011 r. z uwzględnieniem aktualnych zmian. Szczegóły
 
18 czerwca 2011 r, Wrocław (Dolnośląski OKIDP) - Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych. Szczegóły
 
21 czerwca 2011 r, Opole (Opolski OKIDP) - Prowadzenie ewidencji i ksiąg. Rozliczenia podatkowe fundacji i stowarzyszeń.
 
 
Bliższe informacje i pełna oferta szkoleń znajdują się w portalu społecznościowym KIDP w zakładce Szkolenia.
 
Inne wydarzenia w Regionalnych Oddziałach Izby
 
Śląski OKIDP
Fundacja Pomocy Doradcom Podatkowym. Na posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Zawodu działającej przy Śląskim Oddziale KIDP dnia 11 maja 2011 roku powstała grupa inicjatywna, która przedstawiła Zarządowi propozycjęstworzenia fundacji pomocy doradcom podatkowym. Obecnie trwa rozsyłanie informacji do doradców podatkowych odnośnie:
- zgłaszania się kandydatów na fundatorów fundacji,
- składania propozycji nazwy fundacji,
- przyjmowania zgłoszeń doradców podatkowych chętnych do pracy społecznej w fundacji,
Fundacja ma być Organizacją Pożytku Publicznego, a pozyskane środki mają być  przeznaczone na pomoc członkom naszej korporacji w trudnych sytuacjach życiowych.
Komisja Prawna. Ze względu na dużą potrzebę rozwiązywania problemów prawnych na bieżąco, podejmowania szybkich decyzji np. podczas czynności związanych z likwidacją biura grasanta, umorzeń spraw przez prokuratora, reprezentowania w sądzie naszej korporacji, jako strony poszkodowanej, zrodziła się konieczność powołania komisji prawnej. Przyjmowane będą zgłoszenia do społecznej pracy w komisji przez doradców podatkowych z wykształceniem prawniczym.
I Śląski Turniej Tenisowy. W odpowiedzi na zapytania doradców podatkowych dotyczące organizacji form związanych z zainteresowaniami sportowymi planujemy zorganizować w Oddziale I Śląski Turnieju Tenisa Ziemnego. Organizację turnieju planujemy w okresie jesiennym, podczas którego odbędą się również zajęcia sportowe dla osób towarzyszących oraz dzieci.
08.06.2011- Posiedzenie Komisji Ochrony Zawodu
21.06.2011- Posiedzenie Zarządu
W ciągu miejsca mają miejsce dyżury Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego.
 
Warmińsko-Mazurski OKIDP
Doradcy podatkowi otrzymali czerwocwe wydanie Biuletyn Informacyjnego Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Oddziału KIDP, wydanego przy współpracy z Wolters Kluwer.
PRACE LEGISLACYJNE
 
Na platformie "Konsultacje aktów prawnych" zostały zamieszczone kolejne projekty aktów prawnych, przekazanych do zaopiniowania Krajowej Radzie Doradców Podatkowych. Poniżej zamieszczamy akty prawne, które są jeszcze w fazie konsultacji. Pozostałe akty prawne znajdują się na platformie Konsultacje aktów prawnych. Zachęcamy Państwa do umieszczania swoich komentarzy oraz zgłaszania postulatów.
 
Rządowy projekt ustawy o usługach płatniczych
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym
PODATKI W PRAKTYCE
 
NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH
 
Zmiana ustawy o rachunkowości
Weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 585). Nowelizacja umożliwia m.in. wstrzymanie sporządzania sprawozdań w czasie zawieszenia działalności.
 
Projekty ustaw ze zwolnieniami podatkowymi
Do Sejmu trafiły dwa projekty nowelizacji ustaw podatkowych opracowane przez kluby opozycyjne. W obu znalazły się propozycje wprowadzenia nowych zwolnień podatkowych.
 
Normy szacunkowe
Trwają prace nad założeniami do nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw. Zostały one już zaakceptowane przez Rząd. Zakłada się m.in. podniesienie norm szacunkowych o 50% co będzie oznaczać podwyżkę podatków dla rolników.
Paragon zamiast faktury
Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Celem zmian ma być umożliwienie szerszego stosowania paragonów do celu dokumentacji podatkowej.

Irlandia obniży VAT do 2013 roku
Rząd irlandzki walczy ze skutkami kryzysu. Przyciągnięciu turystów mają służyć zmiany w irlandzkich podatkach. Od 1 lipca 2011 r. do końca 2013 r. ma obowiązywać obniżona stawka VAT. Podatkiem 9% będą obłożone m.in. usługi restauracyjne, cateringowe, zakwaterowania w hotelach, fryzjerów, wstępu do kin, teatrów oraz na materiały drukowane np. broszury, mapy, ulotki oraz gazety. Obecnie takie towary (usługi) są opodatkowane stawką 13,5%. Czytaj więcej
 
Jak od 1 lipca przedsiębiorcy będą musieli sprawdzać swoich zagranicznych kontrahentów?
Rozporządzenie Rady UE 282/2011, które zacznie obowiązywać 1 lipca, wprowadza restrykcyjne zasady weryfikacji kontrahentów pod kątem zastosowania przepisów o opodatkowaniu usług w miejscu siedziby usługobiorcy. Na czym będzie polegać ta weryfikacja? Czytaj więcej
 
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO I INTERPRETACJE

Zmiana przepisów ustawy o VAT, a rozliczenia aportów
Do 30 listopada 2009 r. obowiązywał przepis zwalniający z VAT wniesienie aportu. W konsekwencji firma wnosząca wkład niepieniężny musiała korygować podatek naliczony na zakupie towarów i usług, które były przedmiotem aportu. Przed zmianą ustawy wskazywano na to, że przepis ten jako niezgody z dyrektywą VAT nie może stanowić podstawy do ograniczenia prawa do odliczenia VAT.
(wyrok NSA z 15 kwietnia 2011 r. – I FSK 646/10)

Podwyższenie kapitału spółki neutralne podatkowo
Kwoty otrzymane na powiększenie kapitału zakładowego nie są przychodem dla celów podatkowych, w związku z czym wydatki takie jak koszty notarialne, sądowe czy podatek od czynności cywilno-prawnych nie są kosztami uzyskania przychodów.
(wyrok NSA z 22 kwietnia 2011 r. – II FSK 2160/09)

 
Nowy wspólnik nie zapłaci PIT od zwrotu dopłat
Zwrot dopłat do spółki jest zwolniony z podatku i dotyczy również następców prawnych udziałowców, którzy wnieśli dopłaty.
(wyrok NSA z 18 maja 2011 r. – II FSK 65/10)

 
Potencjalne błędy wag nie wpływają na zobowiązanie w akcyzie
Z zalegalizowanych błędów w wadze przedsiębiorca nie może wywodzić korzystnych dla siebie skutków podatkowych przy ustalaniu wielkości ubytków towarów akcyzowych.
(wyrok NSA z 11 maja 2011 r. – I GSK 225/10)

Przywileje podatkowe tylko dla działalności w strefie
Odsetki od lokat typu overnight uzyskiwane przez podatników działających w specjalnych strefach ekonomicznych podlegają opodatkowaniu.
(wyrok NSA z 25 maja 2011 r. – II FSK 125/10)

 
Czytaj więcej na temat powyższych orzeczeń
 
Transport drogowy towarów można rozliczać ryczałtem
Świadczenie usług transportowych związanych z rozładunkiem, załadunkiem, transportem towarów klasyfikowane w PKWiU 2008 pod poz. 49.41.1 Transport drogowy towarów może być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 kwietnia 2011 r. – IPPB1/415-105/11-4/JB)
 
Nie trzeba prowadzić podwójnej ewidencji dla celów VAT
Jeśli przedsiębiorca każdą usługę dokumentuje fakturą VAT, nie musi stosować kasy fiskalnej.
(Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 marca 2011 r. – ILPP2/443-1939/10-5/JK)

 
Inhalacje w grocie solnej bez VAT
Podatnik, który świadczy usługi inhalacji w grocie solnej, jest zwolniony z VAT. Ważne tylko, aby zabiegi były zalecone przez lekarza.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 kwietnia 2011 r. – ILPP2/443-247/11-3/AK)

 
Sprzedaż napojów nie stanowi cateringu
Podatnik, sprzedając kawę, herbatę i inne napoje bezalkoholowe, powinien stosować 23% stawkę VAT, gdyż nie jest to usługa cateringowa.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 maja 2011 r. – ILPP2/443-560/11-2/MR)

 
Pochodzenie słomy decyduje o podatku
Dochody ze sprzedaży brykietów produkowanych ze słomy z własnego gospodarstwa rolnego nie podlegają opodatkowaniu. Jeśli natomiast użyjemy produktów z innego gospodarstwa, od zysków będziemy musieli zapłacić PIT.
(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie – IPPB1/415-165/11-2/KS)
 
Czytaj więcej na temat powyższych interpretacji
 
ARTYKUŁY PODATKOWE

 
Czy usługa turystyczna powinna być opodatkowana na zasadzie VAT-marża? Wyrok WSA z 26 marca 2009 r., III SA/Wa 2272/08. Czytaj więcej 
 
Najważniejsze zmiany w podatkach dochodowych i podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r. mające wpływ na obszar fuzji i przejęć (cz. I). Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.